Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 430

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Studying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
XX
Autor analizuje, jak ewoluowały funkcje systemów ewaluacji. Bazuje na porównaniu badań ewaluacyjnych realizowanych w ośmiu systemach ewaluacji w polskim samorządzie województwa w dwóch okresach: 2007-2013 i 2014-2020. Uzyskane wyniki podważają w pewnym stopniu oczekiwania wynikające z dotychczasowej literatury przedmiotu. Choć badane systemy powstały w odpowiedzi na zewnętrzną presję, to wspierają zarówno rozliczanie, jak i uczenie. Systemy nie koncentrują się tylko na zagadnieniach proceduralnych, a produkcja wiedzy strategicznej wzrasta w czasie. Liczne przepisy regulujące sposób funkcjonowania sugeruje jednak, że wykorzystanie ewaluacji w badanych systemach może mieć charakter symboliczny.(abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the evolution of functions of evaluation systems. It is based on the comparison of evaluation studies conducted in eight evaluation systems in the Polish regional administration in two periods: 2007-13 and 2014-20. The findings are to some extent contradictory to the expectations formed on the basis of the existing literature of the subject. Although the analysed systems were established in response to external pressures, they support accountability as well as learning. These systems do not focus on procedural issues only, and generation of strategic knowledge increases over time. Numerous regulations imposed on the analysed systems suggest, however, that the use of evaluation in the analysed systems may be symbolic in nature.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest dyskusja nad wpływem otoczenia na zdolność uczenia się przedsiębiorstwa. Przytoczono wyniki badań empirycznych wskazujące na niewielki wpływ niepewności otoczenia na kształtowanie zdolności uczenia się przedsiębiorstwa. Bazując na doniesieniach literaturowych, dokonano analizy i interpretacji wyniku empirycznego oraz nakreślono kierunki dalszych badań nad związkiem między otoczeniem a zdolnością uczenia się przedsiębiorstwa(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the discussion of the organizational environment influence on the enterprise's learning capability. The results of empirical studies were quoted indicating little influence of the environment uncertainty on the enterprise's learning capability. Based on literature research the empirical results were analyzed and interpreted. Directions of further research on the relation between the environment and the enterprise's learning capability were suggested.(original abstract)
3
Content available remote Zmiany w kapitale ludzkim jako rezultat organizacyjnego uczenia się
100%
XX
Celem artykułu jest określenie przesłanek do analizy relacji między kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie a organizacyjnym uczeniem się. W tekście przedstawiono wybrane ujęcia koncepcyjne tych zjawisk. Wartościowy kapitał ludzki to taki, którego posiadanie umożliwia przedsiębiorstwu realizację strategii poprawiających organizacyjną wydajność i ekonomiczną efektywność oraz wykorzystanie rynkowych okazji lub neutralizowanie potencjalnych zagrożeń. W kształtowaniu kapitału ludzkiego niebagatelną rolę pełni organizacyjne uczenie się. Jest ono podłożem nabywania kompetencji, które stanowią źródło przewagi konkurencyjnej. Procesy uczenia się w przedsiębiorstwie mogą mieć kluczowe znaczenie dla jego przetrwania. Opierając się na studiach teorii, zaproponowano wymiary kapitału ludzkiego i organizacyjnego uczenia się. Wyróżnione wymiary wyznaczają przestrzeń badawczą dla analizy ich wzajemnych relacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to determine premises for the analysis of the relationship between human capital in an enterprise and organizational learning. The paper presents selected conceptualizations of these phenomena. Valuable human capital is the one that enables a company to implement strategies improving organizational performance and economic efficiency, and use market opportunity or neutralize potential threats. Organizational learning plays a major role in forming human capital. It is a medium to acquire competencies which are a source of competitive advantage. A learning process within a company can prove crucial to its survival. Based on the study of theory, dimensions of human capital and organizational learning may be proposed. The featured dimensions constitute the research field for the analysis of the relationship between them.(original abstract)
4
100%
XX
Coraz powszechniejsze stosowanie ewaluacji interwencji publicznych sprawia, że kluczowe staje się pytanie o rzeczywistą rolę ewaluacji w podnoszeniu jakości i skuteczności podejmowanych działań oraz o możliwość jej oddziaływania na uczenie się organizacji. Celem prezentowanego artykułu była próba budowy modelu wykorzystania ewaluacji, jako procesu wytwarzania i wykorzystywania wiedzy oraz ukazanie współzależności miedzy czynnikami determinującymi wykorzystanie ewaluacji oraz sposobami jej wykorzystania, jako narzędzia wspierającego trzy wyróżniane w literaturze typy uczenia się dokonywane przez organizacje. (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing use of evaluation of public intervention makes the key issue becomes a question about the actual role of evaluation in improving the quality and effectiveness of the actions taken and the possibility of its impact on learning organizations. The purpose of the present article was an attempt to build a model using evaluation as the production and use of knowledge and show the interdependence between the factors determining the use of evaluation and methods of its use as a tool to support the three highlighted in the literature types of learning made by organizations. (original abstract)
EN
In the article the author analyzed phenomenon of industry-university collaboration in the United Kingdom. The nexus of twenty Engineering Doctorate centers in the Great Britain was thoroughly examined in the core part of the paper. The major benefits for business and academia, the most typical areas of research and the interesting examples of co-created inventions were discussed. Managerial implications and author's suggestions about possible enhancements of the British model were drawn in the final paragraphs. The British science policy-makers should then strive to design the appropriate system of incentives targeted towards creation of stable networks of potential users of scientists' research. Secondly, authorities should help the British Industrial PhD program to gain more recognition among doctoral students. Thirdly, clear communications and marketing strategy should be established to promote the EngD scheme to potential sponsors, business sectors and research engineers. The British companies should continue its increasing involvement in businessacademia partnerships. Firms should strive to institutionalize internal culture of innovation. This concept postulates a creation of various organizational incentives which stimulate corporate openness and ability to learn. (original abstract)
XX
W życiu nieustannie wypełniamy różne role. Jesteśmy kierowcami, ale czasami pieszymi, bo nie da się wszędzie dojechać samochodem. (Dobrze więc, aby kierowcy nie zapominali o perspektywie pieszego!). Jesteśmy nauczycielami, ale także uczniami, bo bez podnoszenia kwalifikacji staniemy się... belframi. Warto chyba spojrzeć z obu perspektyw - ucznia i nauczyciela - na zagadnienie stylów uczenia się. (abstrakt oryginalny)
XX
Wykorzystanie doświadczeń ( lessons learned ) jest przykładem procesu organizacyjnego ucze - nia, który łączy obszar zarządzania wiedzą z zarządzaniem zmianą. Istota procesów wykorzy - stania doświadczeń ( lessons learned ) polega na identyfikowaniu problemów w funkcjonowaniu organizacji, ich analizowaniu w celu wypracowania rekomendacji działań usprawniających i doskonalących, wprowadzeniu zmian i upowszechnieniu rozwiązań. Przedmiotem zainte- resowania procesów wykorzystania doświadczeń są również pozytywne rozwiązania, które potwierdziły swoją przydatność dla funkcjonowania i doskonalenia organizacji, a dotych - czas nie zostały zinstytucjonalizowane w formie procedur czy regulacji (tzw. dobre praktyki, best practices ). Celem głównym artykułu jest analiza paradoksów organizacyjnego ucze - nia się na przykładzie procesów wykorzystania doświadczeń. Mając na uwadze osiągnięcie celu głównego, określono następujące cele pośrednie: 1) zweryfikowanie spójności procesu wykorzystania doświadczeń z modelem organizacyjnego uczenia się; 2) zidentyfikowanie paradoksów w poszczególnych etapach procesu wykorzystania doświadczeń. Analizie pod- dano paradoksy zaobserwowane w etapach identyfikowania doświadczeń, wykorzystywania doświadczeń i upowszechniania doświadczeń.(abstrakt oryginalny)
EN
The Lessons Learned process is an example of the organisational learning process establish- ing the bridge between knowledge management and change management. The idea of Les- sons Learned is focused on recognising problems in organisations, analysing them in order to find solutions and develop recommendations, implementing changes and disseminating knowledge and lessons. Simultaneously, Lessons Learned systems are interested in shar - ing and institutionalising Best Practices. The aim of the paper is to analyse the paradoxes observed in Lessons Learned processes. Achieving the aforementioned aim requires meeting two intermediary goals: 1) validating the coherence of Lessons Learned procedures with the model of the organisational learning process, 2) discussing paradoxes within all the stages of the Lessons Learned process i.e. identifying lessons, learning lessons and sharing lessons.(original abstract)
XX
Problematyka uczenia się i wiedzy ujęta w narracjach zarządzających stanowi podstawę badawczą artykułu. Podjęto w nim próbę spojrzenia na proces zarządzania wiedzą w nurcie zasobowym zarządzania organizacją z perspektywy zaproponowanych pięciu dylematów związanych z problematyką wiedzy i uczenia się. W warstwie metodologicznej skorzystano z ujęcia narracyjnego, zwłaszcza w ujęciu historycznym, dokonując wstępnej weryfikacji na przykładzie organizacji sektora energetycznego. Analizie pod kątem zarządzania wiedzą w zarządzaniu rozwojem poddano wypowiedzi kadry kierowniczej zawarte w dokumentacji organizacji(abstrakt oryginalny)
EN
Basic idea behind the paper is to present area of knowledge and learning from narrative perspective. From knowledge based view five specific dichotomies of knowledge and learning are proposed and discussed. The research is based on narrative approach, specially from historical point of view, with a preliminary analysis of managing director written reports from the knowledge management perspective. Final results and recommendations for practitioners are proposed.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy procesu uczenia się organizacji należącej do sieci przedsiębiorstw i metod zarządzania tym procesem. Autor twierdzi, że skuteczne zarządzanie procesem uczenia się przedsiębiorstwa prowadzi do przyspieszenia procesu nabywania użytecznej wiedzy, a szybkość nabywania wiedzy jest niezwykle ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przyłączenie się przedsiębiorstwa do sieci przyspiesza proces nabywania wiedzy, ale stwarza też określone wyzwania, szczególnie dla kierownictwa przedsiębiorstwa. Autor omawia czynniki sukcesu procesu uczenia się organizacji należącej do sieci przedsiębiorstw i analizuje warunki pozwalające na skuteczną dyfuzję wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
This article applies to the learning process of an organization in a network of companies and management methods of that process. The author argues that effective management of the learning process is leading to the acceleration of the process of acquiring useful knowledge, and the high speed rate of acquisition of useful knowledge is an important source of company's competitive advantage. Joining the network of companies accelerates the process of acquiring knowledge by the company, but also creates challenges, particularly for the management of the company. The author discusses the success factors of organizational learning process and analyzes the conditions for the effective diffusion of knowledge within the enterprise.(original abstract)
XX
Proces organizacyjnego uczenia się jest złożonym i dynamicznym procesem zachodzącym na trzech poziomach w organizacji: indywidualnym, grupowym i organizacyjnym. Kształtowanie przez kadrę zarządzającą uwarunkowań umożliwiających zachodzenie zintegrowanego uczenia się na każdym z tych poziomów wpływa na zdolność danej organizacji do wprowadzania zmian o różnym charakterze. Przy czym typ zmian, ze względu na różny ich zakres oraz jednostkę inicjującą zmianę, wymaga różnego podejścia do poszczególnych poziomów organizacyjnego uczenia się, jako że odgrywają one różne role w tych zmianach(abstrakt oryginalny)
EN
Organizational learning is a complex and dynamic process that occurs on three levels in organizations - individual, group and organizational. Creating by managers conditions that enable integrated organizational learning on each level influences the capability of the organization to introduce different types of changes. The change type - evolutionary or revolutionary - requires a different approach to the learning level as the levels play different roles in those changes.(original abstract)
XX
W mózgu mamy około 100 mld neuronów, które tworzą mnóstwo połączeń i struktur. Przekładając te 100 mld neuronów na język komputerów, można powiedzieć, że nosimy w swojej głowie 1 mln gigabajtów pamięci. To tyle, by zapisać w niej nawet 3 mln filmów! Mamy ogromny potencjał, który otrzymaliśmy od natury zupełnie za darmo. Problem w tym, że nie wszyscy chcemy albo potrafimy z tego potencjału skorzystać. Dobra wiadomość jest taka, że każdy ma na to szansę. Zła - że aby z tej szansy skorzystać, trzeba się uczyć. I to przez całe życie. Pomocne w efektywnym uczeniu mogą być mikroszkolenia. (fragment tekstu)
XX
Niniejszy cykl trzech artykułów poświęcony jest zagadnieniu tzw. 'dobrego' ucznia języka drugiego/obcego, związkom pomiędzy wybranymi czynnikami indywidualnymi a sukcesem w nauce oraz próbie odpowiedzi na pytanie, czego możemy nauczyć się od uczących się języków obcych, którzy odnoszą sukces. W części pierwszej autorka dokonuje przeglądu badań cech, strategii i zachowań 'dobrego' ucznia prowadzonych od lat 60-tych ubiegłego wieku oraz przedstawia charakterystykę uczniów o wysokich i niższych poziomach osiągnięć. Część druga poświęcona jest roli wybranych czynników indywidualnych oraz omówieniu badań wskazujących na to, w jaki sposób mogą one wpływać na przebieg i wyniki nauki języka obcego oraz jakich zachowań i strategii 'dobrych' uczniów można nauczać i nauczyć się w klasie szkolnej. W części trzeciej autorka prezentuje wyniki własnych badań empirycznych mających na celu identyfikację cech i strategii uczących się o zróżnicowanym poziomie osiągnięć w nauce języka angielskiego jako obcego w warunkach szkolnych. Implikacje pedagogiczne zagadnień omawianych w tej serii artykułów powiązane są z ideą instrukcji strategicznej w edukacji językowej, samo-regulacji i autonomii w nauce oraz umiejętnościom niezbędnym do kontynuacji uczenia się przez całe życie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this series of three articles is to explore the question of what it is that makes 'good' language learners, what individual factors can influence the learner's success in second/foreign language learning, and what teachers and learners can learn from those who succeed in this complex task. In Part I., the author reviews a number of research studies on the 'Good Language Learner' issue conducted since the 1960s; she also attempts to summarize the main characteristics, strategies, and behaviours of successful and unsuccessful learners. Part II. presents an overview of studies focused on the role of selected individual differences and shows how the variables may influence the process and outcomes of language learning; it also indicates which strategies and behaviours of 'good' learners can be taught and learnt in the classroom. In Part III., the author explores the issue further and presents the results of her empirical studies aimed at identifying the features and strategies of both successful students of English as a foreign language and learners with lower achievements. The pedagogical implications for language teaching and learning discussed within the series are closely related to the ideas of strategies-based and styles-and-strategies-based instruction in language education, self-regulated or autonomous language learning, and continued lifelong learning. (original abstract)
XX
Dobry algorytm uczenia powinien więc, obok szacowania odpowiednich wartości wag neuronów, dążyć także do minimalizowania liczby obliczeń potrzebnych do osiągnięcia tego celu i tym samym skracania czasu jego wykonywania. Fundamentem i punktem wyjścia wielu późniejszych modyfikacji jest klasyczny algorytm wstecznej propagacji błędu - EBP (Error Back Propagation) oraz momentowa metoda wstecznej propagacji błędu - MEBP (Momentum Error Back Propagation). Wymienione algorytmy są sparametryzowane w pierwszym przypadku za pomocą współczynnika uczenia, a w drugim dodatkowo przez współczynnik momentu, których wartości są stałe w ciągu całego procesu uczenia. (fragment tekstu)
XX
Rosnące znaczenie wiedzy powoduje, że dla powodzenia organizacji coraz ważniejsze staje się tworzenie w niej klimatu uczenia się. Jednak współczesne organizacje potrzebują pracowników nie tylko kompetentnych, lecz także zaangażowanych w pracę zawodową. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom zaangażowania w pracę polskich pracowników i czy klimat uczenia się jest powiązany z zaangażowaniem w pracę. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących zaangażowania w pracę zawodową i związków pomiędzy zaangażowaniem w pracę a klimatem uczenia się w polskich organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing significance of knowledge makes it more and more important for an organization's success to create a learning climate. However, contemporary organizations need employees who are not only competent but also really involved in their job, who want to make use of their knowledge and skills for organizational success. This paper tries to answer the question about the level of Polish employees' job involvement and whether learning climate is related to job involvement. This aim will be achieved by presenting the results of empirical research concerning job involvement and relationships between learning climate and job involvement in Polish organizations. (original abstract)
XX
Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie charakteryzują istotne paradoksy. W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych dotyczących modeli zarządzania w sytuacjach kryzysowych w pensjonacie Villa Neve. Głównym celem projektu badawczego autora jest analiza złożonych relacji pomiędzy zarządzaniem przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej a organizacyjnym uczeniem się. Artykuł zawiera charakterystykę jednego z etapów badań. Postępowanie badawcze objęło wykorzystanie zaadaptowanego i uprzednio przetestowanego narzędzia opartego na Technice Badania Przeciwieństw. Technika ta opiera się na ontologicznym założeniu, iż organizacyjni aktorzy nadają sens otoczeniu i podejmują decyzje, stosując wiele ukrytych modeli odzwierciedlających działania. Wykorzystanie zaadaptowanej Techniki Badania Przeciwieństw pozwoliło na identyfikację opozycyjnych modeli odzwierciedlających zachowania menedżera i pracowników pensjonatu.(abstrakt oryginalny)
EN
The crisis management within an enterprise contains important, paradoxical opposites. The article presents the results of qualitative research concerning models of management in crisis situations inVilla Neve guesthouse. The main objective of the research undertaken by the author is to explore the complex relations between enterprise management in a crisis situation and organizational learning. This article describes one of the stages of the research. The research procedure included the use of a customized and pre-tested tool based on the method of Dialectical Inquiry (DI). DI is, in turn, based on the ontological assumption that organizational actors give meaning to their environment and make decisions using a variety of hidden, action-reflecting models. Using an adapted DI allowed the identification of opposing models, reflecting the behaviours of the manager and the employees of the guesthouse.(original abstract)
XX
Współczesne organizacje przestają być jednorodne kulturowo. W wyniku zjawisk demograficznych i ekonomicznych wiele milionów ludzi migruje w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, zmieniając nie tylko miejsce zamieszkania, ale także środowisko kulturowe, do którego wkracza z własnymi wartościami, normami i zasadami postępowania. Zatem zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorstwa są wyeksponowane na różnorodność. W wyniku globalizacji, procesów migracyjnych oraz integracyjnych zasoby ludzkie licznych organizacji stanowią mieszankę kulturową. W literaturze na temat zarządzania różnorodnością kulturową jest ona określana jako obosieczny miecz mogący działać na korzyść organizacji lub być dla niej obciążeniem. Rolą zarządzających jest spowodować, by mieszanka ta stanowiła dla organizacji źródło przewagi konkurencyjnej. Aby tak się mogło stać, organizacje muszą wypracować metody wzajemnego uczenia się od odmiennych kulturowo członków grup. Podstawę artykułu stanowi przegląd literatury na temat metod uczenia się od odmiennych kulturowo członków organizacji. W świetle uzyskanych wyników badania literaturowego najskuteczniejszą metodą uczenia się z różnorodności kulturowej jest przyjęcie przez organizację szczegółowych mentalnych struktur uczenia się ufundowanych na dwóch czynnikach: perspektywie integracji i uczenia się oraz ogólnych strukturach uczenia się.(abstrakt autora)
EN
Contemporary organizations show a tendency to be less and less culturally homogeneous. As a result of demographic and economic phenomena, many millions of people migrate in search of work and a better life, changing not only the place of residence, but also the cultural environment, which they enter with their own values, norms and rules of conduct. Thus, both employees and enterprises are exposed to diversity. As a result of globalization, migration and integration processes, the human resources of many organizations are nowadays a cultural mix. In the literature on the subject of managing cultural diversity, it is referred to as a double-edged sword that can work for the benefit of the organization or be a burden for it. The role of managers is to make this mix a source of competitive advantage for the organization. To achieve that, organizations must develop ways of learning from culturally diverse members of groups. The base for the paper is the review of literature concerning the subject of methods of learning from culturally diverse organization members. In the light of the research results, the most effective method of learning from cultural diversity is the adoption (by the organization) of specific mental learning structures funded on the perspective of integration and learning and general learning structures.(author's abstract)
XX
Inwestowanie w rozwój pracowników kojarzy się przede wszystkim z tworzeniem coraz większych, bardziej kompleksowych i dopracowanych, programów, mających wprowadzić znaczącą zmianę w funkcjonowaniu całej firmy. Skupiając się na flagowych przedsięwzięciach, zapominamy jednak niekiedy o uczeniu się w małej skali - kontekstowym, opartym na codziennym doświadczeniu, zbyt drobnym i zbyt różnorodnym, by dało się je wychwycić za pomocą powszechnie stosowanych metod diagnozy. Wspieranie tego rodzaju uczenia wymaga innych metod - ale może być niezwykle użyteczne. (fragment tekstu)
18
100%
EN
The contemporary environment of supply chains is characterized by disconti- nuity, being the source of unpredictable changes producing effects that are difficult to determine. Underestimating and not including the discontinuity in the mana- gerial concept makes the supply chain homomorphic with respect to reality, thus, it is reflected only approximately (Jędralska, 1992). In other words, the situation of discontinuity is caused by the unreliability of the current management model. The answer to the discontinuity may be the formation of resilient supply chains that are aimed at developing specific patterns of adaptive behaviour. The aim of the article is to recognize the adaptive behaviours of a resilient supply chain in light of the assumptions of triple-loop learning in an organization. In the first part of the paper, the issue of a resilient supply chain is discussed, highlighting its adaptive capability. Next, the mechanism of preadaptation - adaptation of the sup- ply chain based on triple-loop learning is explained. The final part of the paper presents the basic components of a resilient supply chain determining the adaptive behaviour consistent with triple-loop learning. (original abstract)
EN
Objective: Since more diverse audiences attend universities, nowadays, more advanced educational approaches are required. The current study explores the role of culture of learning transformations in facing this challenge. We employ the notion of 'cultures of learning' to draw attention to the socio-cultural, sustainable and competence-oriented aspects of key educational practices. We are focusing on advances in students' learning-culture, which are implemented at the university: interdisciplinary, transformative sustainability learning and experiential learning.Methodology: The paper considers practical issues related to the educational approaches, their benefits and limitations.Findings: The results of the observations indicated that students' learning culture was highly affected by educational approaches.Value Added: We highlight that mutual relations exist between learning-culture and teaching-culture and exactly the student-teacher dialogue should be changed to transform traditional learning in higher education.Recommendations: Interdisciplinarity and creativity can serve as the key factors in establishing a productive educational cycle that fosters a learning-culture based on students' needs and values consideration. (original abstract)
XX
Obecnie coraz więcej dzieci w wieku szkolnym trafia na diagnozy do poradni psychologicznych z powodu niechęci do nauki. Artykuł porusza zagadnienia diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się z podziałem na zaburzenia związane z czytaniem, pisaniem, wypowiadaniem się w mowie oraz piśmie, a także opanowaniem umiejętności arytmetycznych. W pracy szczegółowo omówiono najpopularniejsze definicje i teorie wyjaśniające te zaburzenia oraz najczęstsze zaburzenia współwystępujące(abstrakt oryginalny)
EN
Today more and more school-age children are coming to the therapy centers for psychological counseling due to learning disabilities. The article touches on the issues of diagnosis and therapy for specific learning difficulties dividing them into disorders related to reading, writing, verbal and writing communication skills, as well as arithmetic skills. The most popular definitions and theories explaining these disorders and co-occurring disorders are discussed in detail.(original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.