Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 800

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ceny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
XX
Prezentowany artykuł jest skróconą wersją tekstu opublikowanego w raporcie IRiSS "Gospodarka Polski w procesie transformacji 1993".
XX
Artykuł porusza problem kosztów wprowadzenia zmian organizacyjno-strukturalnych w WP, służących dostosowaniu do wymogów i procedur natowskich.
3
Content available remote Różnicowanie cen jako wyraz orientacji na klienta
80%
XX
Różnicowanie cen jest trwałym zjawiskiem we współczesnej gospodarce, a nawet pewnym jej wyróżnikiem. Istotną rolę odgrywa również w procesie nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami. Przedmiotem artykułu są wyniki badań dotyczących efektywności procesów różnicowania cen z punktu widzenia kształtowania orientacji na klienta, a takŜe w procesie kreowania lojalności. Różnicowanie cen zostało przedstawione jako skuteczne narzędzie umożliwiające dotarcie do różnych grup nabywców, pozyskanie nowych nabywców czy też przechwycenie ich od konkurentów. Na przykładach polskich przedsiębiorstw zaprezentowano różne aspekty tych procesów wraz z ich uwarunkowaniami i skutkami.(oryginalny abstrakt)
EN
The price differentiation is a permanent phenomenon in the modern economy and even its distinguishing feature. It also plays an important role in the process of establishing and maintaining the relationships with customers. The subject of this paper are the results of studies concerning the effectiveness of price differentiation processes in terms of shaping customer orientation and also in the process of creating loyalty. The price differentiation was presented as an effective tool that enables to reach different groups of customers, to attract new ones or capture them from competitors. The different aspects of these processes with their factors and consequences were presented on numerous examples of Polish companies.(abstract original )
4
Content available remote Cykliczność czy antycykliczność cen w Polsce?
80%
XX
Celem artykułu jest analiza współzależności między zmianami cen konsumpcyjnych i produkcyjnych a produkcji w Polsce w okresie 1995-2015. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody statystyczno-ekonometryczne. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują brak obecności zjawiska cykliczności cen konsumpcyjnych oraz występowanie zjawiska cykliczności cen produkcyjnych w krótkim i długim okresie. Rezultaty badań mają istotne implikacje teoretyczne i praktyczne. W tradycyjnym podejściu do relacji między cenami a produkcją najczęściej zakłada się, że poziom cen jest procykliczny, co oznacza wzrost cen w warunkach wzrostu poziomu produkcji i spadek cen w sytuacji spadku wielkości produkcji. Jednakże wyniki badań przedstawionych w niniejszym artykule wskazują, iż przyjęte założenie o cykliczności cen nie zawsze jest właściwe. Wyniki analizy są także ważne ze względu na politykę pieniężną prowadzoną w kraju, bowiem brak istnienia cykliczności cen konsumpcyjnych wymaga od banku centralnego odmiennych reakcji w odpowiedzi na wahania aktywności gospodarczej w kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the interdependence between changes in consumer and producer prices and production in Poland in the period 1995-2015. In the study were used a research methods based on the study of literature in the field of macroeconomics and international finance as well as statistical and econometric methods. The results of the study suggest the absence of the phenomenon of cyclical consumer prices and the phenomenon of cyclical production prices in the short and long run. Research results have important theoretical and practical implications. In the traditional approach to the relationship between prices and production usually it assumes that the price level is pro-cyclical, which means an increase in prices in the conditions of increase in production and a decline in prices in the situation of a fall in production. However, the results of the study indicate that the accepted assumption about the cyclicality of prices is not always appropriate. The results of the analysis are also important from the monetary policy point of view, as the absence of cyclical consumer price requires from the central bank's different reaction in response to fluctuations in economic activity in the country. (original abstract)
XX
Temat cen drapieżnych pojawiła się w związku z prowadzeniem ostrej walki z konkurencją, jaka stosowały firmy pod koniec XIX wieku. Artykuł opisuje istotę zjawiska zwanego strategią cen drapieżnych (predatory pricing) oraz główne jego założenia.
EN
Description of the nature of the phenomenon called the predatory pricing strategy and its main assumptions in a most general way does not pose any problems. According to the text-book definition, the company adopting predatory pricing strategy wants to impose on its competitors exit from the market, or to discourage potential rivals from entering this market. In order to reach this goal the predator lowers the prices first, and then when the competitors leave the market, the predator company increases the price. After a drop the price is lower then the cost of the product manufacturing. The appliance of the predatory pricing strategy results in losses for both: the predator and the prey. However, after the prey leaves the market, the predator raises the price to the monopoly level. It allows „making up" for the hitherto losses, and what is more important, reclaiming the dominant position on the market. Therefore, the prey expects the long--term profits that are worthy even temporary sacrifice. The Author poses a question: why such a simple theory stirs so many questions that engage attention of many economists? Then, she answers that one of the reasons is undoubtedly the fact that the use of this strategy proved before the court of law is penalised. Moreover, such actions often facilitate strengthening of monopoly, which incites the justified concern of the antimonopoly office. There is an opinion that companies using predatory pricing strategy spread unfair competition and pose a real threat to the free market. The cases when a particular company is accused of using this strategy usually have their epilogue in the court. If the use of prohibited practices is proved, the company has to pay a large retribution. Thus, the costs of the losses caused by lowering prices due to the applied predatory pricing strategy, are supplemented with court charges, costs of the case, and a possible fine. However, not all economists agree with the opinion that the strategy of predatory pricing may be used for concentration or even monopolization of the market. Although both the opponents and backers of the above theory do not support monopoly, they present different attitude to this problem. Those, who refuse rational justification to worries directed against predatory pricing, claim that without a doubt lowering prices is always positive and desired, regardless of the reason for it, and on no accounts it should be punished. Even if it means further strengthening of the position of the already market dominating company, because lower prices serve the consumers' interests. The opponents of admitting that predatory pricing poses a rational threat for the fair play rules, posing as rational and farsighted defenders of the consumers' rights. Therefore, the heated discussion that was ignited by the problem of predatory pricing is not particularly strange. The elements of this discussion are presented in the article. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest próba empirycznej weryfikacji efektu Balassy-Samuelsona w Polsce. Badanie takie podjęto z kilku przesłanek, m.in. oceny prawdopodobnych konsekwencji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w zakresie oczekiwanego kształtowania się cen oraz określenia wpływu efektu Balassy-Samuelsona na zmiany przeciętnego poziomu cen.
EN
The goal of this article is an attempt at empirical verification of Balassa-Samuelson effect in Poland. Research was taken because of a few factors such as evaluation of probable consequences of Polish accession to the European Union in the range of expecting prices running and assessment of impact of Balassa-Samualeson effect on changes of average prices level. (MP)
XX
Przedstawiono ceny skupu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do cen w Unii Europejskiej oraz ceny detaliczne w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Artykuł zawiera 3 tabele.
XX
Przedstawiono etapy wprowadzania oraz podstawy prawne funkcjonowania euro. Zamieszczono analizę wzrostu cen na obszarze Euroladndu.
EN
The introduction of the euro into circulation has reinforced its position on the global financial market as an issue, reserve and invoicing currency. There has also been an increase in the number of loans sanctioned in euro. However, according to Euroland consumers, there appeared a price-rise-fear psychosis triggered by the transition from the national currencies to the euro. The official statistics of the EU Member States also indicate price rises. The analyses of underlying reasons have shown that it was only to a minute extent that such rises stemmed from the introduction of the euro. The more important price-increasing factor was the euro-based market mechanism launched. It was noted that before the euro changeover there had been considerable price increases caused by speculation. The euro price rises were also influenced by increases in taxation (all types of taxes) of energy, tobacco products, increases in insurance costs as well as seasonal changes in the prices of fruit and vegetables. The price rises, however, do not indicate any changes exceeding the average retail price growth before the changeover to the euro. In social perception, the price rises seemed higher than the official analyses showed. (original abstract)
XX
Czy poziomy sprzedaży dla różnych poziomów cen są przewidywalne ? Czy szefowie sprzedaży i marketingu są skazani na zgadywanie, czy też mogą skutecznie wspomagać decyzje cenowe i z rozsądnym przybliżeniem przewidywać ich skutki dla przyszłej sprzedaży ? Artykuł jest przeglądem nowoczesnych narzędzi wspomagających konstruowanie polityki cenowej.
EN
Luigi Barone's famous curve offers an excellent framework for the study of the microeconomic and macroeconomic implications of innovation and imitation. However, neither Barone nor his epigones have been able to sufficiently "exploit" his contribution to date. Complementing his analysis of supply (covering unit costs and marginal costs of production) to the forces of aggregate demand provided by the macroeconomic aggregate demand-aggregate supply model (AS-AD) analysis would be required in order to identify the determinants of the equilibrium price level in the economy. Moreover, a dynamic interpretation (provided by an inhomogeneous difference equation of the second order) of Barone's key economic growth factors (innovation and imitation) makes it easier to identify the cyclical properties of the macroeconomic price changes. These cyclical price movements have proven to be empirically relevant in the case of Germany (2000-2017), while patent record (as an indicator for the occurrence of innovation) appears to follow a random walk (Germany, 2000-2017). (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono pierwsze walki rządu z organizacjami monopolistycznymi. Aby doprowadzić do redukcji cen, rząd postanowił wykorzystać różne formy nacisku na kartele. Jedną z nich była zapowiedź uchwalenia ustawy kartelowej. Rząd postanowił także wybrać kartel, który jako pierwszy zostałby dotknięty poważnymi sankcjami. Organizacja ta musiała spełniać następujące warunki: nie mogła być zbyt duża, nie mogły być w niej zaangażowane poważniejsze udziały zagranicy, nie mogła dawać zatrudnienia dużej liczbie robotników oraz nie mogła odgrywać istotnej roli w eksporcie. Dlatego wybór padł na kartel cementowy. Rozbicie go dodatkowo ułatwił fakt, że tworzyły go skłócone ze sobą dwa koncerny: Wspólnota Interesów oraz Wspólnota Interesów Cementowych.
EN
The trial of a cement cartel, that took place in Warsow in October 1933, was the first that actually was held before the Cartel Court in Poland. Based on the Cartel Act from 28 th March 1933, the Cartel Court, fromed only a few month earlier, dissolved the cement cartel, a medium size company with a small foreign capital and nearly with no export. As a two main reasons, the Court has indicated keeping the price on an economiccaly unjustified level and lack of will for structural changes in the group. It was the first case of this sort, when the clear sign of sharpening the polish goverment policy against monopolist practicies, has appeared. (original abstract)
15
Content available remote Comparison of Efficiency of Production of Oak and Ash Veneer Furniture
80%
EN
The paper presents selected results of experimental studies related to the establishment of production efficiency of oak and ash natural veneer. On the basis of throughput experimental oak and ash veneer logs of various diameters, found the material balance derived products, performance indicators and efficiency of production of veneer.(original abstract)
16
Content available remote Determinanty wahań cen na rynku mieszkaniowym
80%
XX
W artykule przedstawiono metodykę wyodrębniania wahań cyklicznych cen na rynku mieszkaniowym. Podjęto także próbę identyfikacji głównych czynników wpływających na te wahania. Problematyka ta została omówiona na przykładzie rynku mieszkaniowego w Poznaniu w latach 1997-2006. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper was the identification of price fluctuations on the secondary flat market and defining factors influencing these fluctuations, using statistical-econometric methods during 1997-2006 in Poznań. The time scope involved the period of 1997-2006, which was connected with availability of reliable macroeconomic data and the scope of empirical research which concerned shaping the price level of 1 m² of flat. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest zbadanie powiązań cen wieprzowiny w Polsce z cenami w wybranych krajach europejskich, zarówno przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej jak i po wstąpieniu. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is the comparison of the pork prices fluctuation in Poland and in the selected European countries. An analysis indicates that the connection of the Polish pork prices with European prices has been existed especially since 1988. The convergence of the long-term relationship has been more evident than the short-term interaction. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problem definiowania strategii relacyjnej. W celu opracowania wymiarów konstruktu strategii relacyjnej dokonano przeglądu literatury dla skonfigurowania pytań otwartych, zadanych celowo dobranej grupie 20 ekspertów. Analiza semantyczna i logiczna uzyskanych odpowiedzi pozwala sformułować tezę o istnieniu odrębnego typu strategii, tj. strategii relacyjnej. Eksperci w przeważającej mierze wskazują, że strategie relacyjne można opisywać w oparciu o cechy relacji międzyorganizacyjnych, instrumentalnych w osiąganiu celów strategicznych. Wyróżniają je cztery cechy: różnorodność, trwałość, oryginalność oraz stopień sformalizowania(abstrakt oryginalny)
EN
This study aims at providing an operational definition of the relational strategy construct. Based on a literature review a theoretically framed open-questions survey was administered to 20 purposefully selected experts. Content and logical analysis support the view that relational strategies are a separate type among the set of available strategies. Experts vastly support the view that relational strategies can be described through the strategic attributes of interorganizational relationships, seen here as instrumental in achieving strategic goals. Four dimensions seem to be distinctive: heterogeneity, durability, originality and formalization(original abstract)
XX
W krajach socjalistycznych wprowadza się sukcesywnie zmiany kreowania cen, dostosowując je do warunków gospodarowania. W NRD np. nawrót do centralizacji spowodowany został wystąpieniem szeregu niekorzystnych zjawisk w funkcjonowaniu gospodarki narodowej. Na Węgrzech natomiast, mimo przejściowych trudności w połowie lat siedemdziesiątych, utrzymano przyjęte kierunki zmian systemowych. Specyficzną cechą w zakresie funkcjonowania gospodarki Jugosłowiańskiej jest proklamowana samodzielność pracownicza - samodzielność przedsiębiorstw z przewagą pośrednich metod kierowania działalnością jednostek gospodarczych przez organy centralne. W NRD i CSRS, a zwłaszcza w ZSRR, dominują ceny stałe ustalone przez centralne organy administracji państwowej. W Czechosłowacji w porównaniu z innymi krajami zauważa się szeroko zakrojony i rozbudowany system kontroli cen.(fragment tekstu)
EN
The subject of the paper is the price control in selected socialist countries which include the following: Czechoslovakia, the German Democratic Republic,. Hungary, Yugoslavia, and USSR. In these countries the system of control plays a significant role in perfecting of the process of establishing and using the prices. This finds its expression in the deepening of the scope and broadening the subject of price control. It especially concerns the contries where there exists a relatively flexible mechanism of price formation. The major common task of price control in the countries under discussion is control over the observance of regulations in the sphere of establishing and using prices in the national economy. However, in the countries of a high degree of decentralization of price formation, the formal-legal control is gradually transformed into the substantial control is transformed into the social price control. To realize the tasks of price control, it is necessary to use adequate methods of control. The traditional methods of price control used in the countries presented in the paper include the control of price calculation in definite economic organs and units. The controls are carried out by specially called or authorized organs. In all the countries, the controlling activity is planned and coordinated. Besides the traditional methods of price control, Yugoslavia, Hungary and Czechoslovakia, and to some extent the other contries too, witness the growing popularity of the activities whose application makes it possible to: conduct complex analyses of the price and cost formation, foresee and find the factors causing price changes, form prices according to the conditions of the socially directed activity of the market mechanism, influence the size and the assortment structure of the production of economic organizations by means of prices, evaluate the decisions of enterprices in the sphere of the price policy, etc.(original abstract)
XX
Wybór ceny gry jest trudnym zadaniem dla wielu twórców. Większość ogranicza się do sprawdzenia cen podobnych gier w sklepie. Analogicznie z doborem czasu rozgrywki. Aby nie podejmować tak kluczowych decyzji losowo, zebrano i przeanalizowano dane dla tysięcy gier wydanych na Steam. Codziennie, przez sześć miesięcy zbierano aktualne listy najlepiej sprzedających się gier, a następnie te dane zostały połączone z czasami rozgrywki pobranymi ze strony howlongtobeat.com. Efektem tych badań jest analiza relacji pomiędzy czasem rozgrywki a ceną gier komputerowych oraz analiza tagów i gatunków, które mogą sprawić, że cena gry jest znacząco odległa od oczekiwanej.(abstrakt oryginalny)
EN
Choosing the right selling price for a game is a hard task for many creators. Their actions are often limited to checking the price of already published, similar games. The same thing usually happens when deciding about the game's length. To make this essential process more premeditated, data coming from thousands of games published on the Steam platform was collected and analyzed. List of top selling Steam games was being collected daily for over six months. These data were combined with gameplay time statistics gathered from howlongtobeat.com website. Result of this research covers an analysis of time-price relation for computer games, and also analysis of tags and genres, that may cause a game to be cheaper or more expensive than average. (original abstract)
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.