Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 417

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Team work
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
XX
Zdarza się, że w natłoku spraw do załatwienia szef zespołu zastanawia się nad wyborem: zrobić coś samemu, bo czas nas goni, bo będzie szybciej i lepiej, czy jednak tłumaczyć, wymagać, czekać, aż pracownik zrobi coś sam. Przyjrzyjmy się, jakie są skutki obydwu tych działań w dłuższym czasie. (fragment tekstu)
XX
Praca zespołowa jest tym, czego prawie zawsze brakuje w organizacjach ponoszących porażki, i tym, co najczęściej jest obecne w firmach odnoszących sukcesy. Trudno dziś wyobrazić sobie sprawnie działającą firmę, w której wszelkie decyzje podejmowane są jednoosobowo, pracownicy działają na własną rękę, a wszelkie projekty realizowane są indywidualnie. W czasach permanentnych zmian praca zespołowa jest istotnym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Niestety, nie zawsze przebiega tak, jak powinna. Dlaczego? (fragment tekstu)
XX
Z wiadomych powodów wirtualny team building jest dziś konieczny. W sytuacji, gdy pracownicy pozostają w domach, a ci, którzy chodzą do biura, nie mogą się gromadzić, nie może być przecież mowy o żadnych imprezach budujących więzi między nimi. Nie zmienia to faktu, że zespoły muszą pozostać skuteczne, w związku z tym jedyną opcją, jaka pozostaje pracodawcy, jest wspieranie ich wirtualnie. (fragment tekstu)
4
Content available remote Model oceny form pracy grupowej w przedsiębiorstwach
80%
XX
Celami artykułu jest charakterystyka poszczególnych faz wdrożenia pracy grupowej do organizacji oraz próba wskazania na najważniejsze aspekty oceny efektywności tej formy pracy. Poruszana problematyka wynika z potrzeby zderzenia licznych założeń teoretycznych z praktyką organizacyjną oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menedżerów chcących ocenić wprowadzane procesy i oszacować koszty realizacji pracy grupowej na etapie projektowym. W opracowaniu posłużono się analizą literatury przedmiotowej, analizą opracowań wewnętrznych wybranych organizacji oraz wykorzystano metodę modelową. W praktyce organizacyjnej powstaje ogromna luka teoretyczna pomiędzy sformułowanymi tezami dotyczącymi korzyści wynikających z pracy grupowej a podstawą metodologiczną operacyjnej realizacji zadań wynikających z opracowanych procesów. W większości organizacji brak jest szczegółowych procedur dotyczących kluczowych założeń pracy. Niżej przedstawiono autorską koncepcję procesu realizacji sesji pracy grupowej w ujęciu uniwersalnym, koncepcja ta powinna stanowić podstawę realizacji form pracy grupowej.(fragment tekstu)
EN
Authors presented in the publication original conceptual assumptions of group work forms effectivenesses evaluation of chosen organizations. Presented model considering the system paradigm can be useful, universal solution on different phases of group work implementation process. Conditions taken as a result from the presented model can be the inspiration in the solution planning process of group work variants and implementation process, as well as can be useful in optimalisations research work. Moreover in the study practical recommendations concerning the implementation process of the group work in organizations were included. Practical recommendations are results of authors development experience. Original concept of forms of the group work effectiveness evaluation model was drawn up based on long-term experiences in implementing and the completion of the group work at international organizations.(original abstract)
EN
The article contains characteristics of contemporary forms of the group work i.e. the process group work, project group work, group work as the moderation - situational and planned - group problem solving. Targets and character of the realization were also assigned to this diversification. Applying examples of the group work in a few organizations were also given, pointing at their specificity and the field of application. Examples of best practices were indicated in the next part of the article (practical recommendations) as a result of long-term authors experiences in initiating and supporting the realization of the group work. Promoting the group work as the important tool in the build process of intellectual capital of enterprises and for stimulating internal integration processes is significant idea of the publication.
XX
Spór o to, kto jest ważniejszy - zespół czy jego największa gwiazda - toczy się od dawna. W zasadzie każde zjawisko można opisać tak, aby podkreślało bądź rolę indywidualności, bądź współpracującej grupy. Walter Isaacson, autor autobiografii Steva Jobsa, napisał w swojej książce "Innowatorzy", że już w połowie XIX wieku pisarz Thomas Carlyle wyraził opinię, że historia świata jest niczym innym jak biografią wybitnych jednostek, na co Herbert Spencer, filozof i socjolog, odpowiedział teorią podkreślającą rolę sił społecznych. A więc kogo hołubić, o kogo bardziej dbać? Kiedy zatem gwiazda, a kiedy zespół są ważniejsi dla naszej organizacji. (fragment tekstu)
XX
Zaangażowanie pracowników to jeden z najistotniejszych tematów w efektywnym zarządzaniu. Menedżerowie oczekują, aby ich podwładni byli zaangażowani, organizacje starają się badać tę postawę, a nawet wdrażają specjalne programy, które wpłyną na aktywność pracowników. Jednak, jak pokazuje praktyka konsultingowa, mało kto potrafi termin "zaangażowanie" precyzyjnie zdefiniować. Nic dziwnego, bo także psychologowie pracy i organizacji nie są jednomyślni w ocenie, czym jest prawdziwe zaangażowanie i jak efektywnie wpływać na jego wzrost w firmie. (fragment tekstu)
XX
Artykuł kierowany jest do środowisk biznesowych, kadr kierowniczych, ale również środowisk akademickich podejmujących problematykę zarządzania przedsiębiorstwami i budowania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach. Intencją jest promowanie różnych form pracy grupowej w Polskich organizacjach. Praca ma charakter głównie opisowy, metodami pozyskiwania danych były studia literaturowe, analiza dokumentów, obserwacje uczestniczące, analiza przypadków. Poza opisem i charakterystyką głównych pojęć i procesów, w opracowaniu zbudowano również kilka modeli realizacji dobrych praktyk. (fragment tekstu)
EN
The article contains characteristics of contemporary forms of the group work i.e. the process group work, project group work, group work as the moderation - situational and planned - group problem solving. Targets and character of the realization were also assigned to this diversification. Applying examples of the group work in a few organizations were also given, pointing at their specificity and the field of application. Examples of best practices were indicated in the next part of the article (practical recommendations) as a result of long-term authors experiences in initiating and supporting the realization of the group work. Promoting the group work as the important tool in the build process of intellectual capital of enterprises and for stimulating internal integration processes is significant idea of the publication. (original abstract)
XX
Wielce godnym polecenia dla polskich przedsiębiorstw jest japoński sposób zarządzania przedsiębiorstwem określony po angielsku jako Quality Audit Meeting. Jak on przebiega i jakie są jego korzyści? Co z drugiej strony przynależy do potencjalnych zagrożeń jego stosowania w praktyce firmy? Jakie trudności napotkałyby polskie przedsiębiorstwa przy jego wdrażaniu?
XX
Praca zespołowa może przynieść organizacji wiele korzyści. Członkowie zespołu, dzieląc się różnymi doświadczeniami, szybciej potrafią rozwiązać pojawiający się problem niż jednostka, co ułatwia i przyspiesza wykonanie zleconych zadań. Jednak, aby zespół mógł osiągnąć maksymalną efektywność, wymaga spójnego spojrzenia na to, czym jest w organizacji oraz jakie czynniki decydują o jego skutecznym działaniu. (fragment tekstu)
XX
Niemal każdy pracownik sfery biznesowej jest członkiem zespołu wirtualnego. Często jednak nie jest tego świadomy. Zespoły rozproszone kojarzone są z pracą z domu, przede wszystkim z zawodem freelancera czy też projektami z zakresu IT. Jest to znacznie szersze pojęcie, definiowane jako grupa osób pracujących nad realizacją wspólnego celu, z których co najmniej dwie osoby pracują w różnych lokalizacjach i komunikują się za pomocą narzędzi z zakresu IT. Praca w taki sposób jest wyzwaniem nie tylko dla pracodawcy, lecz także dla pracownika. (fragment tekstu)
XX
Praca w międzynarodowym środowisku, gdzie korzysta się z nowoczesnych technologii, pozwala menedżerom i pracownikom czerpać wiedzę i kompetencje z innych krajów, a nawet przejmować postawy w pracy ułatwiające funkcjonowanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. (fragment tekstu)
13
Content available remote Rutynizacja i współzależność. Perspektywa efektywności zespołu
80%
XX
Celem artykułu jest konceptualizacja relacji między poziomem współzależności zadań a poziomem rutynizacji zadań z perspektywy efektywności zespołu i rutyn. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano przypuszczenie, że między tymi konstruktami występuje zależność opisywana przez odwróconą krzywą U. Przeprowadzone badania pozwoliły na skonstruowanie praktycznych zaleceń odnoszących się do poziomu rutynizacji zadań oraz współzależności zadań. Zmiana rutyn możliwa staje się: w drodze zwiększenia współzależności zadań realizowanych przez członków zespołu; poprzez wprowadzanie większej liczby zadań nierutynowych; w drodze zwiększania stopnia współpracy członków zespołu w procesie realizacji zadań i kształtowania rutyn organizacyjnych. Kolejnym wnioskiem jest stwierdzenie, że efektywność zespołu pozostaje pod wpływem współzależności zadań oraz rutynizacji zadań; na efektywność zespołu wpływa także umiarkowana współzależność zadań oraz umiarkowana rutynizacja zadań(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to conceptualize the relationship between the level of tasks interdependence and the level of tasks routineness as the variables affecting the effectiveness of the team/routines. The result of presented discussion is the proposition stating that relationship between the analyzed constructs and team efficiency is well described by an inverted U curve which would mean that a moderate level of tasks interdependence and a moderate level of tasks routineness is beneficial for the team effectiveness. The study allows to construct a practical recommendations addressed to managers in the area of influencing the effectiveness of the team/routines concerning the level of tasks routineness and task interdependencies. Firstly, the change in organizational routines becomes possible by increasing tasks interdependence performed by team members. Secondly, the change of organizational routines is possible by introducing more non-routine tasks. Thirdly, changing organizational routines become possible by increasing the degree of cooperation between team members in the process of tasks completion and shaping organizational routines. Fourth, team effectiveness is influenced by the tasks interdependence and tasks routineness. Fifth, team effectiveness is influenced by moderate level of tasks interdependence and moderate level of tasks routineness(original abstract)
14
80%
EN
Authors presented in the publication original conceptual assumptions of group work forms effectivenesses evaluation of chosen organizations. Presented model considering the system paradigm can be useful, universal solution on different phases of group work implementation process. Conditions taken as a result from the presented model can be the inspiration in the solution planning process of group work variants and implementation process, as well as can be useful in optimalisations research work. Moreover in the study practical recommendations concerning the implementation process of the group work in organizations were included. Practical recommendations are results of authors development experience. Original concept of forms of the group work effectiveness evaluation model was drawn up based on long-term experiences in implementing and the completion of the group work at international organizations.
XX
Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach wysokiej niepewności. Zakres i dynamika opisywanych w literaturze przedmiotu przeobrażeń współczesnego otoczenia organizacji sprawiły, że wiedzy nadano status strategicznego zasobu, którego kontrolowanie odgrywa kluczową rolę w budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej organizacji, a zespoły projektowe uznano za ważny element strategii prowadzenia działalności w silnie konkurencyjnych warunkach. Celem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych kwestii wiążących się z praktyką zarządzania wiedzą w zespole projektowym, takich jak: typowe problemy inicjatyw zarządzania wiedzą, powszechne praktyki, do których często sprowadza się zarządzania wiedzą na poziomie zespołu, uwarunkowania skuteczności form działań o istotnym znaczeniu dla dzielenia się wiedzą. Prezentowane rozważania oparto zarówno na studiach literaturowych, jak również na własnych doświadczeniach związanych ze współpracą w zespołach projektowych i wynikach badań własnych prowadzonych wśród członków tego typu zespołów w latach 2012 i 2013.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern organizations operate in conditions of high uncertainty. In view of the scope and dynamics of changes in the modern business environment, knowledge has come to be seen as a strategic resource, which needs to be controlled in an effort to build an organisation's long-term competitive advantage, while project teams have been recognized as an important element of the strategy in highly competitive markets. The aim of this article is to discuss selected issues associated with the practice of knowledge management (KM) in a project team, such as typical problems of KM initiatives, standard practices at the team level, factors affecting the effectiveness of forms of activities that are crucial for KM. The analysis is based on the review of the literature and on the author's experience of collaborating in project teams and her previous research conducted among members of such teams (2012 and 2013).(original abstract)
XX
W artykule omówiono miejsce parametryzacji i kwantyfikacji w procesie podejścia operacyjnego. Przedstawiono przykład ramowego opisu organizacji sytemu pracy zespołowej (SPZ).
EN
Two problems have been presented. The first one is concerned with working out a procedure of operational approach including parametrization and quantification. The other one is the question of building a descriptive model of team work system organization. In the procedure of the operational approach the following phases of investigation have been distinguished: system classification, system parametrization, quantification of the selected characteristic magnitudes, calculation and elaboration of the operational description results, and system description. The descriptive model of team work organization has been built based on the following determinants: aims of the system, material components, functions of the system, objective form of the organizational effekt, inefficiency, external situations. The conception of the model structure is the approach in which the operational description technique has been used.(original abstract)
XX
Sprawne i efektywne funkcjonowanie każdej organizacji wymaga wielu różnorodnych działań, podejmowanych przez każdą komórkę organizacyjną firmy. Elementem niezwykle istotnym jest współpraca międzydziałowa. To trudne zagadnienie, ponieważ dotyczy obszarów i kwestii znajdujących się na styku odpowiedzialności różnych osób. Tymczasem współpracę międzydziałową można z powodzeniem doskonalić - wymaga to jednak woli przejęcia odpowiedzialności i podjęcia ukierunkowanych działań. (fragment tekstu)
18
Content available remote Wykorzystanie metod pracy grupowej w nauczaniu
80%
XX
Celem poniższej publikacji jest wykazanie istoty, znaczenia i specyfiki moderacji - formy pracy grupowej w procesie nauczania i uczenia się. Stosowanie rozwiązań moderacyjnych niesie bowiem podwójną korzyść - poprzez współuczestnictwo zwiększa atrakcyjność samego procesu nauczania, zwiększa też jego efektywność; druga korzyść natomiast to przygotowanie przyszłych pracowników do realizacji moderacji już na własnych stanowiskach pracy. Poznając kluczowe, teoretyczne i praktyczne aspekty różnych form pracy grupowej podczas procesu dydaktycznego, przyszli menedżerowie, specjaliści stają się bardziej świadomymi, lepiej przygotowanymi pracownikami. Stosowanie metod aktywizujących w przestrzeni nauk ekonomicznych było wskazywane m.in. przez Radawiecką (2003) jako istotny element wpływający na efektywność procesu nauczania. W publikacji wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotowej.(fragment tekstu)
EN
The publication contains the characteristics of moderation methods, group work forms possible to use during the learning process. An important part of the publication is the problem classification in both groups - theoretical and practical. The article contains references to recommended methods of group work. The publication includes the characteristics of moderation, facilitator-teacher tasks description and implementation scenarios for the selected methods of group problem solving. Learning processes based on the interactions, identification of problem situations, group work methods may be an effective alternative for the traditionally seminary methods. The study was based on system theory paradigm assumptions as well as building a theoretical basis for methodology.(original abstract)
XX
Artykuł jest wprowadzeniem do możliwości adaptacji systemów wspomagania pracy grupowej na potrzeby pracy katedry akademickiej. Autorzy przeanalizowali wybrane dostępne na rynku systemy informatyczne do wspomagania pracy grupowej pod kątem możliwości ich adaptacji na potrzeby katedry i opisali wyniki przeprowadzonej analizy. W dalszej części opisane zostały zasady działania katedry oraz przeprowadzona została analiza procesów, które mogą zostać usprawnione dzięki wdrożeniu systemu informatycznego do pracy grupowej. Zaproponowana została także platforma, na której autorzy planują wdrożenie systemu pracy grupowej, oraz dalsze badania pokazujące korzyści wynikłe z jej wdrożenia.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the possibilities of adaptation of software system supporting teamwork. Analyses were carried out based on requirements of academic departments. The authors analyzed selected, available on the market information systems for supporting teamwork from the point of view of capabilities of adaptation on requirements of department and they described the results of carried analyses. The farther part contains the description of principles of operation of department and analysis of processes which can be improved due to the implementation of software system to teamwork. Moreover, the platform is suggested on which authors plan the implementation of teamwork software system and farthest research showing benefits of its implementation.(original abstract)
XX
Innowacje napędzają gospodarki. Dla jednych stają się szansą na zdobycie nowych klientów czy rynków, dla innych - wręcz koniecznością, by w ogóle podejmować walkę konkurencyjną. Innowacyjność firmy opiera się na pracownikach. Odpowiednie zarządzanie ma sprawić, by w ich głowach powstawały nowatorskie pomysły i były rozwijane aż do momentu wprowadzenia ich na rynek. Jak zatem wspierać pracowników zarówno w generowaniu innowacyjnych rozwiązań, jak i w zarządzaniu tymi pomysłami? (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.