Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 221

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  State economic policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
State aid is defined as an allocation of public funds or depletion of public financial resources for the benefit of enterprises breaching substantially competition in the Common Market. In the European Union it is hedged around with adequate regulations and controlled systematically by the European Commission. Its two primary kinds include horizontal and sectoral aid. As regards the latter one, it is an essential element of the economic policy as it is said to constitute a serious breach of the competition in the Common Market and, on the other hand, is an instrument used by the governments quite frequently. The Author offers the thesis that the sectoral state aid should be an instrument used by the government to reinstate economic efficiency in conformity with the EU standards and according to the "first time is the last time" principle. The Author discusses the theoretical issues related with the governmental economic policy, a scope of the public state and a manner in which it is applied as an instrument of the economic conversion and privatization in Poland. The paper is based on the legal acts, directives of the European Commission, and the literature and may be used as a source material for all those who encounter public state-related issues, including students studying different subjects, officials, as well as everybody interested in this issue
2
Content available remote Pomoc publiczna w Polsce w kontekście polityki gospodarczej państwa
100%
XX
Pomoc publiczna definiowana jako przekazanie środków publicznych lub uszczuplenie zasobów publicznych na rzecz przedsiębiorstw, które w sposób istotny narusza konkurencję na Wspólnym Rynku, jest obwarowana w Unii Europejskiej przepisami oraz kontrolowana przez Komisję Europejską. Podstawowe rodzaje pomocy publicznej to pomoc horyzontalna, sektorowa i regionalna. Udzielanie jej jest szczególnie istotnym elementem polityki gospodarczej państwa. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że pomoc publiczna powinna być udzielana, ale pod warunkiem, że jest skutecznym narzędziem państwa dla podtrzymywania oraz przywracania efektywności gospodarczej. Uzasadnieniem artykułu jest ważność podejmowanych kwestii dla zasobów państwa. Omówiono w nim teoretyczne zagadnienia polityki gospodarczej państwa, zakres pojęcia pomocy publicznej i sposób użycia sektorowej pomocy publicznej jako narzędzia konwersji gospodarczej i prywatyzacji w Polsce oraz kwestię regionalnej pomocy publicznej. Źródłem artykułu były akty prawne, sprawozdania urzędowe, dokumenty programowe oraz literatura przedmiotu. Artykuł może służyć jako materiał źródłowy dla wszystkich, którzy z różnych powodów stykają się z problematyką pomocy publicznej. (fragment tekstu)
EN
State aid is defined as an allocation of public funds or depletion of public financial resources for the benefit of enterprises breaching substantially competition in the Common Market. In the European Union it is hedged around with adequate regulations and controlled systematically by the European Commission. Its two primary kinds include horizontal and sectoral aid. As regards the latter one, it is an essential element of the economic policy as it is said to constitute a serious breach of the competition in the Common Market and, on the other hand, is an instrument used by the governments quite frequently. The Author offers the thesis that the sectoral state aid should be an instrument used by the government to reinstate economic efficiency in conformity with the EU standards and according to the "first time is the last time" principle. The Author discusses the theoretical issues related with the governmental economic policy, a scope of the public state and a manner in which it is applied as an instrument of the economic conversion and privatization in Poland. The paper is based on the legal acts, directives of the European Commission, and the literature and may be used as a source material for all those who encounter public state-related issues, including students studying different subjects, officials, as well as everybody interested in this issue. ()
XX
Aby dorównać rozwiniętym krajom Europy i świata, Polska potrzebuje kapitału zagranicznego. W staraniach o jego napływ należy się wzorować na krajach, które prowadzą najbardziej efektywną politykę przyciągania zagranicznych inwestycji (np. Irlandia, Hiszpania czy Czechy). Nie oznacza to bezwzględnego kontynuowania drogi tych krajów, ale korzystania z ich doświadczeń. Doświadczenia gospodarcze wielu krajów świata wyraźnie przemawiają za napływem inwestycji zagranicznych, wskazując że państwa, które decydują się na rozwój inwestycji, rozwijają się szybciej niż te, które pozostają zamknięte. Przykładem może być chociażby Hiszpania, Francja czy malutki Honkong. Kapitał zagraniczny jest Polsce bardzo potrzebny, ale równocześnie co trzeba zauważyć - wykorzystuje słabości polityki gospodarczej. Należy zatem z jednej strony - starać się o przyciągniecie, z drugiej dbać o strukturę jakościową tych inwestycji, czyli dbać o interesy narodowe, którym musi być podporządkowana polityka gospodarcza. (fragment tekstu)
XX
W artykule dokonano analizy korzyści i zagrożeń związanych z przyjęciem przez Polskę euro, w świetle aktualnych uwarunkowań politycznych i gospodarczych. W tym celu wykorzystano następujące metody badawcze: badania literaturowe, metodę intuicyjną oraz metodę statystyki opisowej. Polska od dwóch lat spełnia kryteria nominalnej konwergencji, poza uczestniczeniem w mechanizmie ERM II, jednak sytuacja polityczna w kraju wyklucza podjęcie działań prowadzących do przystąpienia do strefy euro. Nieznany jest także przyszły kształt tego ugrupowania, gdyż planowana jest jego ściślejsza integracja. Teoretyczna analiza wskazuje, że proces globalizacji utrudnia krajom średniej wielkości, o otwartej gospodarce prowadzenie autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej, utrata więc tych narzędzi po przyjęciu euro nie powinna stanowić zagrożenia dla długofalowego wzrostu gospodarczego, nawet w sytuacji wystąpienia szoków asymetrycznych. Wykorzystane wówczas mogą zostać rynkowe mechanizmy przywracania równowagi oraz polityka fiskalna. Gospodarka skorzysta ponadto na eliminacji kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego w strefie euro. Przeprowadzone analizy wskazują, że przy odpowiedniej polityce gospodarczej możliwe jest wykorzystanie szansy na szybsze tempo wzrostu PKB, związanej z przyjęciem wspólnej waluty. Wystąpić mogą również koszty przyjęcia euro, wynikające z utraty przez banki dochodów z wymiany walut i transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, przeprowadzanych przez klientów, a także z możliwością powstawania baniek spekulacyjnych, w wyniku nadmiernego wzrostu konsumpcji, przy ewentualnych zbyt niskich stopach procentowych. Oczekiwane korzyści powinny jednak przewyższać ewentualne straty. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyzes the benefits and risks of Poland adopting the euro in the light of current political and economic conditions. For this purpose, the following research methods were used: literature research, intuitive method and descriptive statistics. Poland has fulfilled the criteria for nominal convergence for two years, apart from participating in the ERM II mechanism, but the political situation in the country precludes the adoption of measures leading to the euro zone. The future shape of this zone is yet unknown, as its closer integration is planned. Theoretical analysis indicates that the process of globalization makes it difficult for medium-sized, open-economy countries to pursue autonomous monetary and exchange rate policy, so the loss of these instruments after the adoption of the euro should not jeopardize long-term economic growth, even in the case of asymmetric shocks. The market mechanisms of restoring the balance and fiscal policy may then be used. The economy will also benefit from the elimination of transaction costs and exchange rate risks in the euro zone. The analysis shows that it is possible to use the opportunity for faster GDP growth associated with the adoption of the common currency if the right economic policy is pursued. Adopting the euro may also incur costs. For banks it can be the loss of foreign exchange earnings and commissions on FX hedge transactions. For the economy it can be the possibility of speculative bubbles, as a result of excessive consumption growth, caused by possibly too low interest rates. Expected benefits should, however, outweigh any losses. (original abstract)
XX
W okresie nasilonych dyskusji o przyczynach i skutkach przeciągającego się kryzysu finansów publicznych pojawiła się na rynku wydawniczym niezwykła książka przygotowana przez zespół naukowców z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Język monografii jest - mimo skomplikowanej, bardzo profesjonalnej problematyki - zrozumiały w zasadzie nie tylko dla zawodowców, politologów, prawników, ekonomistów, finansistów, bankowców czy specjalistów stosunków międzynarodowych, europeistów, ale i dla szerokiego kręgu Czytelników, w tym i polityków - posłów, senatorów, radnych czy aktywistów partyjnych. Praca jest dobra pod każdym względem, także edytorskim - na każdej stronie mamy nagłówki z tytułem danego rozdziału oraz jego autorem czy autorką - a drobne stylistyczne potknięcia czy nierówności objętościowe poszczególnych rozdziałów nie zakłócają pozytywnego odbioru opracowania. (fragment tekstu)
6
Content available remote Dostęp do podstawowych usług finansowych a polityka gospodarcza państwa
75%
XX
Na rynku usług finansowych funkcjonują liczne podmioty gospodarcze oferujące klientom szeroki zakres produktów finansowych. Oczywiste jest, że produkty te cechuje zróżnicowana dostępność cenowa i przestrzenna, wynikająca z kształtowania ich oferty w ramach obowiązującego prawa na zasadach wolności gospodarczej i przy poszanowaniu zasad wolnej konkurencji. Usługi finansowe różnicuje również stopień powszechności potrzeb, które zaspokajają, w praktyce nadając części z nich charakter podstawowych usług bytowych. W tym sensie ingerencji państwa, przykładowo zobowiązanie pojedynczego oferenta do świadczenia określonych usług jil1ansowych, można by zatem tłumaczyć sytuacją, gdy to minimalne zaopatrzenie nic jest zagwarantowane przez rynek. Rozważając, jaki zakres usług finansowych można współcześnie objąć kryterium podstawowego, bytowego znaczenia, należy wziąć pod uwagę, czy dostępność do tych usług zapewnia wszystkim obywatelom swobodne i bezpieczne zarządzanie posiadanymi zasobami finansowymi, odpowiednio do cywilizacyjnego poziomu rozwoju danego kraju. (fragment tekstu)
EN
Considerations of this text concentrate on the problems connected with the social aspects of the general access to the basic financial services. Particularly, the following groups of problems have been analysed: - definition, scope and importance of the basic financial services, - problems of the financial exclusion in Poland and European Union, - the solutions for increasing access to the basic financial services. Financial institutions have been proved to realize hardly the social missions and due to their high costs of operation (banks), or the lack of the distributional net, they of-ten cannot provide services to poor populations or those living in the rural areas. So far the correction of the access problem done in Europe which has been based on obliging the financial institutions to render the service to greater part of the society cannot break the distributional impasse. (original abstract)
XX
W obecnym świecie otwierających się granic, udział w handlu międzynarodowym coraz silniej wyznacza pozycję konkurencyjną danego kraju. Popyt zewnętrzny pełni rolę bufora zabezpieczającego gospodarkę przed napięciami wewnętrznymi oraz pozwala na większy udział danego kraju w międzynarodowym podziale pracy, co zwiększa jego dobrobyt. Dlatego rozwój handlu zagranicznego jest jednym z ważniejszych celów polityki gospodarczej państwa, a wymogi narzucane przez otoczenie (jak np. obecnie uczestnictwo w UE) określają zestaw możliwych i dopuszczalnych metod oddziaływania na niego. Dlatego wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu, ewolucji ulegają również sposoby oddziaływania przez państwa na wzrost popytu zagranicznego. W rozwoju cywilizacji zachodniej można wyróżnić trzy najważniejsze okresy zmian (tzw. "rewolucje"), które wpłynęły również na zmiany sposobów oddziaływania na wzrost popytu zewnętrznego. W artykule zostały te zmiany prześledzone i opisane na przykładzie trzech okresów rządów Wielkiej Brytanii, możliwie najlepiej charakteryzujących poszczególne etapy ewolucji. Można zauważyć ich silne uwarunkowanie zmianami zachodzącymi w otoczeniu. (abstrakt autora)
EN
in the view of opening borders, the participation in foreign trade more and more strongly determines the competitive position of a given country. External demand acts as a buffer protecting economy from internal tensions and allows for an increased participation of the country in international division of labour, which increases its welfare. therefore, foreign trade growth is one of the more important goals of state's economic policy and the requirements imposed by the surrounding environment (such as e.g. Eu membership) define a set of possible and allowed methods to influence it. that is why simultaneously with changes in the surrounding environment also methods of state's reaction to the growth of foreign demand have been changing. three most important periods of changes (the so-called "revolutions"), which also influenced changes in the methods of reaction to the growth of external demand, can be observed in the development of western civilization. the article presents the changes as observed and described on the example of three governments in Great Britain characterizing in the best way possible separate stages of the evolution. one may notice their strong dependence on changes taking place in the surrounding environment.(original abstract)
XX
Zjawisko globalizacji światowej jest uznawane za jeden z kluczowych procesów modelujących współczesne stosunki międzynarodowe. Postępująca liberalizacja i integracja rynków, kształtuje nowe jakościowo otoczenie polityczno-gospodarcze. Po upadku socjalizmu, do procesu tego włączone zostały również kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Byłe państwa socjalistyczne stoją w obliczu podwójnego wyzwania. Z jednej strony, po upadku socjalizmu polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe formy regulacji ulegają istotnym zmianom. Siłą napędową tej wielowymiarowej zmiany jest dynamika zapoczątkowana wyczerpaniem klasycznych instytucji realnego socjalizmu. Jednocześnie, podmioty gospodarcze i instytucje w państwach postsocjalistycznych są przedmiotem globalnych procesów integracji i ogólnoświatowych przemian. Globalizacja wzbudza jednak wiele kontrowersji. Jej zwolennicy uważają, że przyczynia się ona do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wyrównania różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw. Natomiast przeciwnicy podkreślają wysokie koszty socjalne i rosnące dysproporcje w dochodach poszczególnych grup społecznych, szczególnie w słabiej rozwiniętych krajach. Pełne zrealizowanie szans i korzyści związanych z globalizacją będzie możliwe dopiero w dłuższym okresie, gdyż likwidacja zapóźnień cywilizacyjnych i dystansu ekonomicznego to cele, których nie uda się zrealizować w krótkim czasie. Koszty i zagrożenia są natomiast konsekwencją otwarcia postsocjalistycznych gospodarek na uwarunkowania zewnętrzne i ponosić je trzeba od razu przy ich integrowaniu z globalnymi rynkami. Niemniej jednak transformację systemu gospodarczego byłych krajów socjalistycznych oraz ich udział w procesie globalizacji należy uznać za istotne wyzwanie cywilizacyjne(abstrakt oryginalny)
EN
the globalization phenomenon is considered to be one of the key processes modeling contemporary international relations. continuing market liberalization and integration have shaped qualitatively new socio-political surroundings. after the fall of socialism, this process also included the countries of central and Eastern Europe. the former socialist countries have faced a double challenge. on the one hand, after the fall of socialism, political, economic, social and cultural forms of regulations have undergone fundamental changes. this multi-dimensional change has been powered by the dynamics resulting from exhaustion of classic institutions of real socialism. at the same time, economic entities and institutions in post-socialist countries have been the subject of global integration processes and world-wide changes. however, globalisation arouses many controversies. its supporters believe that it adds to accelerating economic growth and leveling differences in economic growth of individual counties. its opponents, on the other hand, underline high social costs and rising disparities in incomes of different social groups, especially in less developed countries. Full accomplishment of chances and advantages connected with globalization will be possible only in a longer period, for liquidation of civilisation retardment and bridging economic distance are the goals which cannot be carried out in a short time; while costs and threats are the result of opening post-socialist economies to outside influence and they must be borne immediately at the time of their integration with global markets. nevertheless, transformation of economic system in former socialist counties and their participation in the globalisation process should be regarded as an essential challenge of civilization.(original abstract)
XX
Przedstawiono główne składowe modelu regulacji problemów pracy oraz warunki determinujące podejście do problemów pracy w Polsce: regulacje prawne, politykę gospodarczą rządu, tempo wzrostu gospodarczego, sytuację na rynku pracy, strukturę gospodarki, wymogi wynikające z integracji Polski z UE i proces globalizacji. Dokonano także próby identyfikacji modelu regulacji problemów pracy w Polsce.
EN
The main components of the model regulating the work problems were presented, as well as the conditions determining the approach to those problems in Poland, i.e.: the law regulations, the economic policy of the government, the pace of the economy growth, the situation on the labour market, the structure of the economy, the requirements determining from the integration of Poland with the EU, the process of globalization. Also, an attempt was made to of identify the model of regulating the work problems in Poland. (AT)
XX
Podsumowując ocenę polityki gospodarczej w latach 2003-05 należy stwierdzić, że ankietowani bardzo sceptycznie odnosili się do działań rządowych, w przeciwieństwie do polityki pieniężnej NBP, którą oceniono bardzo wysoko. Prawdopodobnie również z tego powodu respondenci uznali że dla przyspieszenia tempa rozwoju polskiej gospodarki najbardziej pożądana jest liberalizacja gospodarki, a więc ograniczenie wpływu jaki wywiera na nią państwo. Gospodarka Unii Europejskiej, mimo stosunkowo wysokiego tempa rozwoju "nowych" państw członkowskich, nadal będzie miała niższe tempo wzrostu niż gospodarka Stanów Zjednoczonych. Polska gospodarka będzie się nadal rozwijać, choć nie tak dynamicznie jak Słowacja (ponad 9% w III kwartale 2006 r.) i szereg innych krajów transformacji, które wstąpiły do Unii Europejskiej. Bezrobocie w Polsce nadal będzie spadać, nieznacznie wzrośnie stopa inflacji. W porównaniu do szacunków IBnGR, powstałych przy użyciu modelu ekonometrycznego, wiarygodność uzyskanych prognoz można uznać za wysoką. Polski rząd powinien dążyć do zmniejszenia "klina podatkowego" i skorygować plany podziału środków unijnych pomiędzy poszczególne programy operacyjne. Powinien także w kolejnych latach skoncentrować się na rozwoju infrastruktury oraz gospodarki wiedzy i innowacji. (fragment tekstu)
XX
Aktywność gospodarcza państwa niezmiennie wzbudza wiele kontrowersji. Jest to wciąż ważny i aktualny temat. W artykule został przeanalizowany wkład A. Marshalla i A.C. Pigou w tę dyskusję. Ekonomiści ci, jako przedstawiciele neoklasycznego nurtu szkoły z Cambridge, nawiązują do dorobku naukowego klasyków. Mimo to, nie popierają bezwzględnie braku zaangażowania państwa w politykę gospodarczą, dopuszczając interwencje państwa w przypadku, gdy zawodzi rynek. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic activity of a state is invariably a controversial issue. It is still an important and a current topic. This article presents an analysis of a contribution of A. Marshall and A.C. Pigou to this topic. The said economists, as representatives of a neoclassical movement of Cambridge School, hark back to scientific ideas of classical thinkers. However, they do not stand for the lack of the state's engagement in an economic policy, they accept state interventionism when the market fails. (original abstract)
XX
Państwa, które przystępują do struktur Unii Europejskiej starają się dorównać państwom członkowskim UE w poziomie i strukturze PKB. Imitacja jest usprawiedliwiona w tych państwach w których zaległości w dziedzinie gospodarki i sfery technologicznej nie zostały jeszcze nadrobione. W artykule zaprezentowano cztery problemy związane z imitacją w procesie dostosowania do wymagań UE. W podsumowaniu autor stwierdza, iż nadmierna imitacja może prowadzić do skutków odwrotnych niż zamierzano. (M.P.)
EN
Countries seeking accession to the European Union strive to model themselves after EU economies in the level and structure of GDP. Imitation is consequently justified, as it is necessary for these countries to make up for their economic and technological arrears. In this article presented four problems connected with imitation in accession process. In conclusion author claims that excessive imitation expected to accelerate adaptation can easily prove counterproductive. (M.P)
XX
Piętnaście lat temu, 5 kwietnia 1989 r., po trwających dwa miesiące rozmowach między przedstawicielami strony koalicyjno-rządowej a przedstawicielami strony opozycyjno-solidarnościowej, podpisane zostały porozumienia Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały proces transformacji. Obecnie kraj nasz znajduje się po podpisaniu niezwykle ważnego aktu, przystąpienia z dniem 1 maja do Unii Europejskiej. Między tymi dwoma wydarzeniami zachodzi ścisły związek. Nie byłoby bowiem polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, gdyby nie było Okrągłego Stołu. W tym kontekście niezwykle istotne jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy w pełni wykorzystane zostały szanse dla przebudowy ustroju społeczno-politycznego i rozwoju gospodarczego Polski, jakie powstały dzięki porozumieniom Okrągłego Stołu, oraz jakie wnioski wynikają z doświadczeń ubiegłego piętnastolecia dla kształtowania strategii przemian i polityki społeczno-gospodarczej tak, aby w jak najpełniejszy sposób w nadchodzących latach wykorzystane zostały nowe szanse, tworzone zwłaszcza przez członkostwo Polski w Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
XX
W Polsce jednym ze sposobów stworzenia korzystnych warunków inwestycyjnych było wykorzystanie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa ta wraz z późniejszymi zmianami pozwalała na stworzenie w określonym regionie specjalnej strefy ekonomicznej. Region, który mógł się starać o ten status, musiał spełniać szereg warunków, m. in. musiał być zagrożony strukturalnym bezrobociem. Inwestycja w SSE dawała inwestorowi duże możliwości intensyfikacji rozwoju. (fragment tekstu)
EN
Main goal of this articles is to describe influence special conditions created in Special Economic Zones to the efficiency of polish companies and compare with company in running business outside SEZ. SEZ were created in Poland in 1994, when established Special Economics Zones Act. Now function 17 SEZ in Poland. Region which would like to created SEZ had to perform conditions like this: structural unemployment area; develop right infrastructure. SEZ was created because: develop selected sectors of economy; decrease unemployment; increase export. Companies investing in SEZ have some privileges: fiscal-tax reductions; higher rate of amortisation; reductions in social security payments if employ new workers; reductions of local tax; public financial help; duty reductions; administrative help. Running a business in SEZ in my opinion it is profitable alternative in government economic politics. Conditions in SEZ are balanced between advantages for investor, society and government. In Poland SEZ initiated economy growth and created polish economy competitive for international (global) companies.(original abstract)
XX
Prezentowane opracowanie stanowi omówienie prac powstałych w ramach seminarium, odbywającego się w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGPiS w latach 1988-1989 i wznowionego następnie jesienią 1990 roku. Seminarium to koncentrowało się na problematyce konfliktu przemysłowego. W pierwszym etapie prac powstały monograficzne studia poświęcone strajkom o legalizację NSZZ "Solidarność", przebiegających na szerszym tle konfliktów ekonomicznych /strajki w Hucie im. Lenina i Zakładach Mechanicznych "Ursus" wiosną 1988 r./ oraz dwum przypadkom "czystego" konfliktu przemysłowego w Zakładach Elektromaszynowych "EDA" w 1987 r. i w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników "CEMI" w latach 1986-1987. Wtedy też powstała próba teoretycznego podsumowania doświadczeń polskich strajków lat osiemdziesiątych.
EN
Aim of the article consists in presentation of the results of studies on industrial conflict in Poland realized in the Institute of Social Economy since 1987. In the article there have also been discussed conflicts which take place under the deteriorating economy of practical socialism, huge strikes of 1985 as well as the conflicts which emerged under the conditions of basic reform of the economic system in Poland in years 1989-1990. Basic thesis of the article says, that the conflict played an adaptational role, taught the parties taking role in it, assigned them new roles in the period of systemic transformation. (original abstract)
16
Content available remote Państwo jako podmiot kształtujący rynek komunikacji elektronicznej w Polsce
75%
XX
Zasadniczym celem artykułu jest ocena prowadzonej polityki gospodarczej państwa na rynku usług komunikacji elektronicznej w Polsce. Szczególną uwagę skupiono na aspektach regulacyjnych. (fragment tekstu)
EN
To determine a proportion between government and market has always been one of the most important issues in the economy thus it seems inevitable to analyse this problem in the context of the development of the electronic communications market. The principal aim of this article is the assessment of the economic policy at the electronic communications market in Poland. An aspects of regulation was under special attention here. The choice of the subject of this article results in the fact, that the policy of regulation influences the development of communications market. Therefore, giving an opinion on the effi ciency of the economic policy as well as on the benefits of making use of specific instruments of regulation in Poland seems to be a necessity. (original abstract)
XX
W literaturze ekonomicznej istnieje duża rozbieżność opinii zarówno na temat samego pojęcia, jaki źródeł trwającej presji inflacyjnej w krajach gospodarki rynkowej. Nie wnikając w szczegóły dyskusji, można przyjąć pogląd przeważający w literaturze zachodniej1, a traktujący inflację jako proces wzrost« cen, przy czym często używane są określenia: "nieokiełzany wzrost cen", "kumulatywny wzrost cen", "samoczynny i nieodwracalny wzrost cen" czy też "ogólny wzrost cen". W powszechnym użyciu są obecnie takie pojęcia, wskazujące na źródła inflacji jak: inflacja popytu (demand-pull inflation, buyers inflation), inflacja kosztów (cost-push inflation, sellers-inflation), inflacja płacowa (wage- push inflation), inflacja cen administrowanych (administered-price inflation, mark up inflation). Wśród podstawowych przyczyn rozwoju procesów inflacyjnych po U wojnie światowej, wymienia się: - realizowaną od wojny w rozwiniętych krajach kapitalistycznych politykę gospodarczą nakierowaną na stabilizację koniunktury i wysokie wykorzystanie potencjału wytwórczego /między innymi zasobów siły roboczej/ drogą stymulacji /podtrzymywania/ wzrostu ogólnych wydatków w gospodarce; - kryzysy energetyczne w latach 1974-1975 i 1979-1980, które spowodowały znaczne podrożenie ropy naftowej, podstawowego nośnika energii. (fragment tekstu)
XX
Interesującym aspektem reform ostatnich dwóch dekad (1989-2009) jest porównanie stopnia ingerencji państwa w zjawiska gospodarcze do podobnego pod względem długości, lecz diametralnie odmiennego geopolitycznie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939). Przy licznych zastrzeżeniach, wynikających z dostępności oraz porównywalności materiału statystycznego, można zaryzykować twierdzenie, iż stopień bezpośredniej kontroli państwa nad gospodarką II Rzeczypospolitej był niższy niż obecnie. Powinno to stać się przedmiotem refleksji zarówno teoretyków, jak i praktyków polskiej polityki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
An interesting aspect of reform undertaken in Poland during the past two decades (1989-2009) is comparing the extent of statism with that interwar Poland (1918-1939), an equally long albeit completely different era (e.g. in geopolitical terms). With numerous caveats (related to the comprehensiveness and comparability of available data) one can plausibly argue that the scale of direct state control over the economy of interwar Poland had been lower than it was in the past 20 years. This fact should provide a source of inspiration for contemporary economic policy theoreticians and practitioners in Poland.(original abstract)
XX
Obecność państwa w życiu gospodarczym nie jest dla współczesnego człowieka niczym zaskakującym i zazwyczaj znajduje on więcej argumentów "za" niż "przeciw" takiej sytuacji. Z drugiej jednak strony wraz z akceptacją ingerencji państwa w gospodarce niski jest poziom wiedzy przeciętnego człowieka w tym zakresie. Z tego powodu słyszymy narzekania na zbyt wysokie obciążenia podatkowe jednocześnie z postulatami wyższych nakładów na oświatę, służbę zdrowia itd. Akceptujemy absurdalne niekiedy rozwiązania podatkowe czy prawno-instytucjonalne, fascynując się z drugiej strony metodami unikania płacenia podatków, rajami podatkowymi czy działalnością w "szarej" lub "czarnej" sferze gospodarczej. Niejeden urzędnik podatkowy czy współkreator rozwiązań fiskalnych jako ekonomista uznaje zalecenia modelu Laffera, ale w swojej aktywności pozostaje na nie "głuchy i ślepy". Próby reform i zmian w sektorze publicznym generują z reguły rozwiązania mniej logiczne i mniej efektywne ekonomicznie, a dyskusje nad sprawnością funkcjonowania sektora publicznego i rolą państwa w gospodarce można jedynie traktować w kategoriach rosnących kosztów transakcyjnych w gospodarce, które uczciwiej byłoby nazwać kosztami gospodarczego marnotrawstwa i informacyjnego szumu (głupoty). (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.