Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 339

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Value added
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest ustalenie wielkości i struktury dodanej wartości powstającej w związku z produkcją usług w porcie Szczecin. Wskazano na zależności korelacyjne, mnożnikowe i elastyczności, jakie pojawiają się na tle rozwoju poszczególnych rodzajów usług portowych. Wartość dodana brutto, to ekonomiczna miara wielkości wytworzonej produkcji. W portach morskich wyraża ona wartość wytworzonego i dostarczonego przez producentów na rynek strumienia usług związanych z operacjami przeładunkowo-składowymi ładunków, zapewnieniem bezpiecznego ruchu i postoju w porcie statków morskich oraz ich obsługi technicznej i handlowej, dostępnością do infrastruktury portowej dla producentów portowych i użytkowników portu, organizacją, planowaniem i koordynacją procesów obsługi ładunków i środków transportu w porcie i w pozostałych ogniwach łańcucha transportowego. Zakresem badań objęto w porcie Szczecin cztery grupy podmiotów, a mianowicie: przedsiębiorstwa przeładunkowe, przedsiębiorstwa prowadzące działalność wspomagającą transport morski, w tym świadczące portowe usługi żeglugowe (nawigacja, pilotaż, holowanie), roboty czerpalne i podwodne (wykonywane w obrębie wewnętrznych akwenów portowych), ratownictwo morskie i inne usługi morskie, morskie agencje transportowe, świadczące w porcie usługi spedycji portowo-morskiej, maklerstwa okrętowego, agencji żeglugowych, prowadzące obsługę celną, doradztwo i ekspertyzy morskie, usługi dotyczące rozmieszczania i zabezpieczania ładunku na statku, usługi rzeczoznawstwa i kontroli ładunków i inne usługi (logistyczne), zarząd portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu Wartość dodaną brutto obliczono odejmując od produkcji globalnej przedsiębiorstw sektora portowego wartość zużycia pośredniego. Na zużycie pośrednie składa się z kolei wartość zużytych materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe podmiotów gospodarczych. Obliczeń wartości dodanej w porcie Szczecin dokonano w oparciu o dane źródłowe pozyskane z Ośrodka Statystyki Morskiej Urzędu Statystycznego w Szczecinie. (abstrakt autora)
EN
The aim of the paper is to determine the size and structure of the Gross Value Added (GVA) generated by the supply of services in Szczecin seaport. Correlations, multipliers, and elasticities between different port services are indicated in the paper. The GVA is an economic measure of the size of generated production. In seaports, it expresses the value of the generated and delivered flow of services of warehousing and cargo handling, securing the safe movement and mooring of ships in port and their technical and commercial support, of accessibility to port infrastructure for in port manufacturers and port users, of organization, planning and coordination of processes of cargo and transportation units handling inside the port and at other nodes of the transportation chain. The scope of the research at Szczecin seaport included four groups of activities, namely: - cargo handling companies; - sea transportation support companies, including the ones supplying port shipping services (navi- gation, pilotage, and towage), dredging and underwater works (carried within the inner port basins), sea rescue, and other maritime services; - sea transportation agencies supplying services of port and maritime forwarding, shipbuilding brokerage, ship agencies, customs, maritime consulting and expertize, cargo stowage and securing aboard the ship, cargo expertise and inspection, and other services (logistics); and - sea port authorities. GVA has been calculated by subtracting the value of the intermediate consumption from the gross output of the port sector companies. The intermediate consumption consists of the value of consumed materials and energy, external services, and the rest of the by nature costs of business entities. The GVA calculation has been based on the statistical data obtained from the Centre of Maritime Statistics at the Statistical Office in Szczecin. (author's abstract)
XX
Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się fragmentaryzacją produkcji, na skutek czego wartość finalna wytwarzanych przez poszczególne kraje dóbr i usług składa się z krajowej i zagranicznej wartości dodanej. Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian udziału zagranicznej wartości dodanej w polskim eksporcie dóbr przemysłowych w latach 1995-2011 oraz określenie krajów źródłowych jej pochodzenia. W badaniach wykorzystano dane z bazy Trade in Value Added. Wyniki obliczeń pozwoliły stwierdzić, że udział zagranicznej wartości dodanej w eksportowanych przez Polskę dobrach przemysłowych wzrósł z niecałych 19% do prawie 40%. Najbardziej wyraźny był w przypadku maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego, chemikaliów, produktów rafinacji ropy naftowej i metali oraz wyrobów z nich. Zagraniczna wartość dodana pochodziła w 1995 r. głównie z państw Unii Europejskiej (szczególnie Niemiec) i Rosji, a w 2011 r. również z Chin.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern world economy is characterized by the fragmentation of the production processes. The final value of goods and services which are produced in different countries contains domestic and foreign value added. The purpose of this article is the analysis of the share of foreign value in the Polish export of the industrial goods in years 1995-2011 and the identification of the countries of origin of this value. The calculations use data from TiVA database. The results show that in the years 1995-2008 the share of value added content in Polish industrial exports grew from 19% to almost 40%. We can observe the highest increase for: machines, transport equipment, chemicals, basic metals and metal products, coke and refined petroleum products. The main sources of origin of the foreign value added, included in these goods were: in 1995 - EU countries (especially Germany) and Russia, in 2011 - Germany, Russia and China.(original abstract)
3
Content available remote Wybrane aspekty optymalizacji finansowej w branży młynarskiej
100%
XX
Artykuł przedstawia wybrane problemy optymalizacji wykorzystania surowca, które decydują o efektach ekonomicznych osiąganych w branży młynarskiej. Problem badawczy obejmuje przede wszystkim ocenę efektu ekonomicznego przyrostu wyciągu mąki. Optymalna wartość technologiczna surowca przekłada się bezpośrednio na wzrost przepływów gotówkowych generowanych przez producenta. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents selected problems of optimizing the use of raw materials, which determine the effects of economic performance in the milling industry. The research problem is mainly an assessment of the effect of economic growth in the extract of flour. Optimal technological value of raw material directly translates into increased cash flows generated by the manufacturer. (original abstract)
4
100%
EN
Characteristic of morphology and the identification of process category structure of are a crucial stage of its implementation within enterprises as well as it determines the final effects of processes realization, which is producing and realization of added value for market participants. In this paper author describe the essence of added value, its functions and factors that form this category in the understanding of the constant-flow organization that is set on realized processes. Performing analysis related to creation and realization of the added value, in the context of the basic aims of functioning organization of processes and establishing perception means and interpreting the creation of added value within the processes of customer and enterprise environment. (original abstract)
5
100%
XX
W artykule został poruszony problem identyfikacji wartości dodanej w przepływach handlu międzynarodowego przy pomocy tabel międzynarodowych "Input- Output Tables". Przeprowadzono przegląd metodologii, które w ostatnich latach pozwoliły naukowcom opracować sposoby rozkładu przepływów handlowych na składniki pierwsze, na podstawie pochodzenia i przeznaczenia wartości dodanej, oraz dokonać kompleksowej analizy zjawiska globalnych łańcuchów produkcyjnych. Wykorzystano dwie statystyczne bazy danych zawarte w tabelach "Input-Output Tables" w międzynarodowym formacie, przyjaznym dla interpretacji wskaźników w Polsce, w celu przestawienia pozycji kraju w międzynarodowych łańcuchach wartości w latach 2000-2009. W artykule opisany został dodatkowy zakres możliwości analitycznych instrumentów tabel międzynarodowych "Input-Output Tables" i perspektywy ich wykorzystania w praktyce podejmowania decyzji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presented the problem of identification of value added in international trade flows using the apparatus of the system of national accounts, including the international table, "Input-Output Tables" is described. Overview of the methodology of foreign scientists in recent years that allow suggesting how decomposed on components of trade flows by origin and destination value added as well as analyzing the phenomenon of global production chains. Two bases of statistical data tables "Input-Output Tables" in international format for the calculation and interpretation of the relevant indicators for separate countries. This gave the opportunity to illustrate their position in the international supply chain of creation value added.(original abstract)
6
Content available remote Marże marketingowe i wartości dodane w łańcuchu dostaw żywności w Polsce
100%
XX
Zagadnienie udziału producenta rolnego w finalnej cenie żywności budzi zainteresowanie naukowców oraz polityków. Komisja Europejska (2014, 2016) podjęła działania mające na celu wzmocnienie sektora rolnego w ramach łańcucha dostaw żywności. W Polsce zintensyfikowano promocję sprzedaży bezpośredniej. Działanie te mają na celu skrócenie łańcucha dostaw żywności oraz poprawę siły rynkowej producentów rolnych. Siła rynkowa oznacza zdolność przedsiębiorstwa do podniesienia ceny własnego produktu bez obniżenia poziomu sprzedaży na rzecz konkurentów3. Celem badań było wskazanie tendencji w zakresie kształtowania się marż marketingowych oraz wartości dodanych w łańcuchu dostaw żywności. Pomiar ten służył poszukiwaniu odpowiedzi - które grupy produktów cechuje najwyższy poziom wartości dodanej i największa zdolność poprawy dochodów producentów rolnych? Szacowanie wartości dodanej obrazuje - gdzie trafia "złotówka żywnościowa" finalnego konsumenta? (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of agricultural producer participation in the final food price is of interest to scientists and politicians. The European Commission (2014, 2016) commissioned the preparation of expertise in this area, as a result of which actions were taken to strengthen the agricultural sector. In Poland, for example, the promotion of direct sales has been intensified. These activities are aimed at shortening the food supply chain and improving the market power of agricultural producers. Market power means the ability of an enterprise to increase the price of its own product without reducing the level of sales to competitors. The aim of the research was to indicate trends in the area of marketing margins and added value in the food supply chain. This measurement served the search for the answer - which product groups have the highest level of added value and the greatest ability to improve the income of agricultural producers? The estimation of the value added illustrates - where does the "food zloty" of the final consumer go? (original abstract)
7
Content available remote Kraje Grupy Wyszehradzkiej w globalnych łańcuchach wartości
100%
XX
Kraje Grupy Wyszehradzkiej nie stanowią jednolitej struktury, lecz są konstruktem stworzonym przez USA i na potrzeby USA. Więzi handlowe między krajami Grupy są stosunkowo małe, a konwergencja ekonomiczna, która następuje, jest pochodną upodabniania struktur gospodarczych w ramach UE. Tym, co może zbliżyć analizowane państwa, jest ich uczestnictwo w globalnych łańcuchach wartości. Celem artykułu jest ocena zaangażowania Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz poszczególnych branż w globalnych łańcuchach wartości. Szczegółowej analizie poddano powiązania państw Grupy w górę i dół globalnych łańcuchów wartości oraz udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie brutto. Zbadano także wzajemny udział wartości dodanej z krajów V-4 w ich eksporcie. Analiza obejmuje lata 1995-2011 i opiera się na danych WTO i OECD. Wyniki wskazują na zaangażowanie krajów V-4 w umiędzynarodowieniu procesów produkcyjnych oraz rosnące między nimi więzi w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The Visegrad Group countries do not constitute a single structure, but they are a construct created by the US and for the US. Trade ties between the countries of the group are relatively small, and the economic convergence that takes place results from the growing similarity of economic structures within the EU. What can bring the analyzed states closer to each other is their participation in global value chains (GVC). The aim of the article is to assess the involvement of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary in GVC. Their backward and forward participation in GVC was analysed as well as the share of foreign value added in gross exports. The mutual involvement of the countries in their exports was also examined. The analysis covers the years 1995-2011 and is based on TiVa database. The results indicate growing involvement of V-4 in the internationalization of production processes and increasing trade ties between them in this respect.(original abstract)
XX
Cel artykułu: Celem artykułu jest zbadanie czynników wzrostu eksportu i importu wartości dodanej Polski w latach 2000-2014 oraz porównanie otrzymanych wyników z czynnikami determinującymi eksport i import brutto.Metodyka badań: W artykule wykorzystano ogólny model grawitacji w handlu wyjaśniający polski eksport (import) brutto oraz mierzony wartością dodaną. Strumienie handlu wartością dodaną obliczono na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych pochodzących z bazy World Input-Output Database (WIOD, 2016).Wyniki: Kierunek wpływu trzech podstawowych zmiennych w oszacowanym modelu (PKB handlujących krajów oraz odległość między nimi) na eksport (import) brutto oraz w kategoriach wartości dodanej był taki sam. Różniły się tylko wartości współczynników. Największe różnice dotyczyły odległości geograficznej, co można tłumaczyć istnieniem pośredniego handlu wartością dodaną.Wkład i wartość dodana: Wykorzystanie w modelu grawitacji strumieni handlu wartością dodaną nie zmienia zatem istotnie oszacowań modeli oraz wartości wskaźników w porównaniu do oszacowań na podstawie strumieni handlu brutto. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to investigate the determinants of Polish value added exports and imports in the period of 2000-2014 and to compare obtained results with determinants of gross exports and imports. For this purpose generalised gravity model explaining Polish exports (imports) in gross and value added terms is used. Value added trade was computed on the basis of the world input-output tables (WIOD Release 2016). The main independent variables (GDP of trading countries and distance between them) have the same direction of impact both on value added exports (imports) and gross exports (imports). Only value of coefficients differs. The most difference concerns geographical distance. It results from indirect value added trade. Thus, estimates obtaining from the gravity model based on value added trade do not significantly differ from estimates from the model based on gross trade. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy zaangażowaniem krajów rozwiniętych i rozwijających się w GVC a wielkością ich gospodarek (jako miarę wielkości gospodarki przyjęto wartość GDP). Uzyskane wyniki wykazały słabą, ale ujemną zależność pomiędzy wskaźnikiem GVC a wartością GDP, tzn. że większe kraje były mniej zaangażowane w GVC. Jednak oddzielenie w analizie krajów rozwiniętych od rozwijających się dało bardzo interesujące wyniki. Obliczenia pokazały, że zaangażowanie krajów rozwijających się w GVC było przeciętnie niewiele mniejsze niż krajów rozwiniętych, ale zależność pomiędzy badanymi zmiennymi była prawdziwa jedynie w odniesieniu do krajów rozwiniętych (współczynnik korelacji wskazywał na umiarkowaną zależność ujemną). Natomiast zaangażowanie krajów rozwijających się w GVC nie miało związku z wielkością ich gospodarek.
EN
The article aims to examine the relationship between the participation of developed and developing countries in GVCs and the size of their economies (GDP was adopted as a measure of the size of an economy). The results indicated a moderate but negative relationship between the GVC index and the GDP value, which means that larger countries were less involved in GVCs. However, the separation of developed countries from developing countries for the purpose of the analysis yielded interesting results. The calculations showed that the participation of developing countries in GVCs was on average only slightly weaker than the involvement of developed countries, but the relationship between the examined variables was only true for developed countries (the correlation coefficient indicated a moderate negative relationship). The participation of developing countries in GVCs, on the other hand, was not related to the size of their economies.
EN
Objective: The objective of this paper is to present differences in Poland's bilateral trade balances in gross terms and in value added terms in 1995-2011, as well as an explanation of such differences. Research Design & Methods: It was decided to explain why Poland's bilateral trade balances in gross terms and value added terms differ. The calculations were made using the World Input-Output Database (WIOD), based on the input-output approach. Findings: In the years 1995-2011, Poland's trade with the majority of the countries was characterised by widening gaps between balances in gross terms and those in VA terms. The decomposition of bilateral trade balances by VA content demonstrated that the differences in the value of trade balances in gross terms and in VA terms had been mostly determined by two components: 'multilateral VA net exports to third countries via partner' and 'foreign VA in net exports from other countries than partner'. Implications & Recommendations: To appraise benefits from Poland's bilateral trade better it is recommended to use the decomposition of trade balances by value added content. Contribution & Value Added: The originality of this work lies in the decomposition of Poland's bilateral trade balances by value added content. Such a decomposition allows to identify factors driving Poland's bilateral net exports. (original abstract)
PL
Współczesny audyt wewnętrzny uważa się za usługę tworzącą wartość. Instytut Audytorów Wewnętrznych odwołuje się do koncepcji tworzenia wartości dla organizacji i jej interesariuszy w swojej najnowszej definicji audytu wewnętrznego. Artykuł ten ma na celu omówienie wybranych aspektów podstaw teoretycznych pomiaru wartości dodanej audytu wewnętrznego. Na podstawie syntezy literatury z zakresu mierników wartości dodanej audytu wewnętrznego przedstawiono pewne propozycje w zakresie dalszych badań.
EN
The modern internal audit is considered as a value-adding service. The Institute of Internal Auditors refers to the concept of creating value in its latest definition of internal audit. This paper aims to provide a discussion on some aspects of theoretical basis to study the added value of internal audit. On the basis of the synthesis of the literature in the field of internal audit value measures some suggestions for further research are provided.
12
Content available remote Mierzenie wartości efektów polityki rozwoju wsi i rolnictwa
75%
XX
Celem pracy jest próba wskazania na potrzebę i możliwości oceny i mierzenia efektywności wydatków na rolnictwo generowanych przez Wspólna Politykę Rolną Unii Europejskiej. Podjęto kwestii tworzenia wartości dodanej przez WPR odnosząc się głównie do polityki rozwoju wsi. Zarysowano ewolucję WPR w kontekście stosowanych celów, instrumentów i źródeł finansowania. We wnioskach wskazano na złożoność takiej oceny i warunki, które powinny być spełnione aby ją przeprowadzić. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is a discussion of the need and the possibilities of evaluating and measuring the effectiveness of agricultural policy with a special attention given to the CAP. The issue of the value added by agricultural expenditure generated by the CAP is raised. The evolution of the CAP from market to rural development policy is presented. Its goals, measures and financing sources are shown. The need of such evaluation and necessary conditions for adequate evaluation and measuring are pointed out in the conclusion. (original abstract)
XX
Omówiono możliwości obliczania wartości dodanej dla poszczególnych rodzajów działalności morskiej Polski. Szacowaniem objęto lata 2002-2004.
EN
Gross value added is the value of output less the value of intermediate consumption. It can be used as the measure of the contribution to GDP made by an individual producer, industry or sector. As the maritime sector of economy is very important in European Union, there is a remarkable lack of statistical data. The paper presents the results of Gross Value Added estimation for maritime industry in Poland. It was estimated using output approach, that is as a difference between gross output and intermediate consumption. Necessary data for GVA estimation was retrieved from annual reports on incomes, costs, financial results and investment outlays on fixed assets collected by Central Statistical Office. Data for 2002, 2003 and 2004 was used. Accurate and reliable information is an essential tool for the development of a strategy for the maritime industry. Without reliable information no assessing of maritime industry role in the general economic arena is possible. Research on the Value Added estimation should be continued. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza pojęcia wartości dla klienta oraz jej związku z wartością przedsiębiorstwa. Przedstawiono dwa podejścia do tworzenia przewagi konkurencyjnej oraz naświetlono, w jaki sposób kreowana jest wartość dla klienta oraz wartość dodana dla przedsiębiorstwa. Następnie przeanalizowano pojęcia "wartość dla klienta" i "wartości dodanej" oraz wyjaśniono związek między tymi kategoriami.(fragment tekstu)
EN
The paper explores the term of value for customer in strategic management accounting. Two models of creating competitive advantage are presented in the light of the value creation. Then, different approaches to value for customer are discussed. The author explains also the relationship between value for customer and enterprise value.(original abstract)
XX
Opodatkowanie działalności gospodarczej zwiększa koszty jej prowadzenia. Skala tego zwiększenia jest uzależniona od wielu czynników, w tym związanych bezpośrednio z nakładaną daniną publiczną oraz rozmiarami przedsiębiorstwa i przedmiotem jego działalności. Z przeprowadzonych dotąd badań wynika, że do grupy podatków generujących wysokie koszty wywiązywania się z obowiązków podatkowych należy podatek od wartości dodanej. Co więcej, koszty te są szczególnie wysokie w przypadku małych przedsiębiorców (fragment tekstu)
EN
Council Directive 2006/112/EC provides for differentiated options facilitating VAT calculation. Those options are mostly available for small and medium-sized enterprises. Although all EU Member States are entitled to implement simplified VAT charging and collecting procedures, each country made use of this right to various extent. The basic aim of this article is to present an overview of these procedures being applied in Poland, Germany and United Kingdom. The author describes conditions for VAT exemption, cash accounting scheme and flatrate scheme.(original abstract)
XX
Autor twierdzi, że możliwości dynamicznego rozwoju w ekspansywnym (tzn. zwiększającym swój udział w gospodarce Polski, zwłaszcza w przypadku liczby pracujących) sektorze usług w Polsce nie zostały wyczerpane i są wciąż duże. Siłami motorycznymi dalszego rozwoju sektora usług w Polsce jego zdaniem będą: nadal popyt wewnętrzny — rosnące zapotrzebowanie na usługi wewnątrz kraju (we wszystkich grupach funkcjonalnych, w tym biznesowych poprzez outsorcing); popyt zewnętrzny, wynikający z zacieśniających się procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej, zachodzących procesów globalizacji w ramach lokowanych w Polsce bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
EN
In his article, the author presents, in a summarised form, the state of development of the service sector in Poland in the period of 199-2002 in creating a value added and in absorption of manpower, and he confronts the revealed tendencies with the regularities in the 11 countries UE. The comparison provides for definite conclusions and suggestions for the Polish economic policy.
XX
Celem artykułu jest analiza i ocena zmian wielkości produkcji rolnej według typów rolniczych w Polsce oraz wskazanie ekonomicznych korzyści wynikających ze specjalizacji gospodarstw rolnych - mierzonych wygospodarowaną przez nie wartością dodaną netto. Badaniem objęto towarowe gospodarstwa rolne w Polsce prowadzące rachunkowość rolną w latach 2004-2009. W pracy wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate changes in the volume of agricultural production according to agriculture types in Poland and the indication of the effectiveness of specialized farms. There were examined commodity farms in Poland which kept the books of agricultural account from 2004 to 2009. The paper uses empirical data from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). To achieve the goal of this work, we examined the agricultural farms in Poland in terms of their specialization, a value of agricultural production, economic size and net added value.(original abstract)
XX
Wartość przedsiębiorstwa zależy m.in. od efektywności zarządzania nim. Ogromną szansą, ale i zagrożeniem dla przedsiębiorstw jest ich restrukturyzacja, w trakcie której wprowadzane są generalne zmiany mające na celu usprawnienie całego system zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono założenia procesowego podejścia do restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie projektów badawczych zrealizowanych przez autora w latach 1997-1998. (fragment tekstu)
XX
Omówiono wskaźnik tempa pomnażania majątku własnego oraz wielkości impetu i sił ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Przedstawiono wpływ sił i impetu ekonomicznego na przyrost majątku własnego oraz analogie wielkości ekonomicznych i fizycznych.
EN
Products are the sum of three kinds of costs: variable costs, fixed costs, and social costs. The last-mentioned are covered by taxes which diminish business accumulation. Thus, the surplus value should be enough to cover a part of social costs and create some excess amount which is a sign of the initial capital accrual (own capital at the biginning of the period). The value growth rate is expressed by the "r" indicator. Its analysis determines and explains the source factors affecting the creation of the surplus value. Rotation is the main factor favouring the increase of "r". That is why it became the indicator of progress in enterprise organization over the past decade. The indicator of the value growth rate has proven to be closely connected with the values of economic strengths and economic impetus introduced by Y. Ijiri. The formulation of these relationships makes the body of the present paper.(original abstract)
XX
Cel: Próba wskazania modelu finansowania edukacji uwzględniającego miary efektywności systemu edukacyjnego. Materiał i metody: W artykule wykazano, że możliwe jest zmierzenie efektów systemu edukacyjnego pozwalających na pominiecie środowiska społeczno-ekonomicznego ucznia. Zastosowanie edukacyjnej wartości dodanej, która jest miarą wspomnianych efektów systemu edukacyjnego powinno być wsparte uwzględnieniem poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek samorządowych. Wyniki: Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że zmienne społeczno-ekonomiczne na obszarach jednostek samorządowych silnie modyfikują wartość edukacyjnej wartości dodanej. Zjawisko to było powodem zaproponowania korekty w systemie finansowania edukacji. Wnioski:Zaproponowany model finansowania edukacji uwzględnia czynniki jakościowe procesów edukacyjnych. Wdrożenie takiego modelu powinno w efekcie długofalowym przyczynić się do poprawy jakości kapitału ludzkiego społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of the study: An attempt to indicate a model of education financing taking into account the measures of the effectiveness of the education system. Material and methods: This article shows that the effectiveness of the education system can be measured without taking into account the socio-economic environment of students. The use of AVE, which is a measure of the aforementioned effectiveness of the education system, should be accompanied by an analysis of the level of local socio-economic development. These formulations include a certain inconsistency. It stems from the fact that the modelling of AVE using previous educational achievements of students (at the preceding stage) does not take into account the impact of variables modifying these educational achievements. It is as-sumed that a student's individual family, economic and social situations do not change so rapidly as to affect their educational attainments in the next stage of education. Results: However, research conducted in Poland show that socio-economic variables in areas of local government units strongly modify the AVE. This phenomenon was the reason for proposing the correction in the system of education funding. Conclusions: The proposed model of funding education takes into account the qualitative factors of educational processes. The implementation of such a model should, in the long term, improve the quality of human capital in society. (original abstract)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.