Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  colour in architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Kolor i ślepcy
100%
EN
Reaction against the greyness of architecture of late modernism and as the consequence its dullness in 70. and 80. provoked the explosion of uncontrolled colouring of our surroundings in two last decades. There are several reasons of the phenomenon, yet the most important is the acceptation by the common run of creators and consumers the post-modern tendency to extreme free choice.
2
Content available remote Mexican plays with architecture and colour
75%
EN
Colour plays a significant role in Mexican culture. Our study deals with four areas of using colour in a spatial composition on an architectural and urban scale. These are murals, i.e. monumental painting in the structure of architectural objects, colourful traditional and modern architecture, ornamental forms and structures, and current trends in the revalorisation of historical cities.
PL
W kulturze Meksyku dużą rolę odgrywa kolor. W opracowaniu ukazano cztery obszary zastosowania koloru w kompozycji przestrzennej w skali architektonicznej i urbanistycznej. Są to murale, czyli monumentalne malarstwo w strukturze obiektów architektonicznych, barwna architektura tradycyjna i nowoczesna, formy i struktury dekoracyjne oraz aktualne tendencje w rewaloryzacji miast zabytkowych.
3
Content available remote Intense colours in the latest works of architecture
75%
EN
Vivid colours in external views of the latest works of architecture are not commonplace. Le Corbusier introduced basic colours delicately, on small fragments. Architects inspired by his work most often select rather small fragments, marking with only a single colour that is clearly contrasted with the entire composition. The construction of massings with vivid colours is the domain of either young and bold or experienced architects who can convince decision-makers about their proposals and rationale. The author presents structures with elements of various colours, as well as single-colour structures that feature surprisingly striking colours, completed by outstanding contemporary architects.
PL
Ostre kolory na zewnętrznych ścianach budowli architektury najnowszej nie występują często. Le Corbusier delikatnie wprowadzał na małych kawałkach kolory podstawowe. Inspirowani jego twórczością architekci wybierają raczej niewielkie fragmenty powierzchni, używając najczęściej tylko jednego koloru skontrastowanego wyraźnie z całą kompozycją. Budowanie brył o mocnych żywych kolorach jest domeną młodych odważnych architektów lub tych doświadczonych, którzy potrafią przekonać decydentów do swoich wyobrażeń i racji. Autorka przedstawia obiekty z elementami różnych kolorów, a także jednobarwne o zaskakujących mocnych barwach, realizowane przez wybitnych współczesnych architektów.
PL
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zróżnicowane procesy percepcji koloru, ich analiza oraz propozycja rozwiązań projektowych z zakresu architektury wnętrz dedykowanych dzieciom. Barwa jako jedna ze składowych architektury ma istotny wpływ na kształtowanie przyjaznych przestrzeni dziecka. Kolor spełnia różne funkcje w przestrzeni architektonicznej (kolor funkcjonalny), podstawowe to: wyodrębnienia, kamuflażu, informacyjne, symboliczne.
EN
An aim of the study is to draw attention to the varied processes of colour perception, their analysis and the proposal of interior design solutions dedicated to children. Colour as one of the components of architecture has a significant impact on shaping the child’s friendly spaces. Colour meets different functions in the architectural space (functional colour), the basic ones are: distinction, camouflage, informational, symbolic.
5
Content available remote Colour games in architectural space
75%
EN
The article discusses different ways of implementing architectural colour games in space. The author has selected examples of “colourful games” in which colour composition plays a key role. Colour is also presented as an element of the conscious, oftentimes dynamic game, played between architect and spectator. Finally, colour becomes the game itself, part of the experiment in space – architectural performance, as well as a representative of the “fun and game” aesthetic
PL
W artykule zaprezentowano różne sposoby realizacji architektonicznych gier z kolorem w przestrzeni. Przedstawiono przykłady „gier w kolory”, w których zestawienie barw odgrywa główną rolę w kompozycji budynku. Kolor jest też prezentowany jako element świadomej, nierzadko dynamicznej gry architekta z widzem. Kolor wreszcie sam staje się grą, przedmiotem czasowego eksperymentu w przestrzeni – architektonicznego happeningu i reprezentantem estetyki „gry i zabawy”.
6
75%
PL
W artykule przedstawiono przykłady metod projektowych dotyczących zastosowania barwy we współczesnej architekturze. Projektanci mają obecnie do dyspozycji nie tylko szeroką paletę farb nowej generacji, ale także bogaty wybór nowych, różnobarwnych materiałów budowlanych. Wybór koloru, jego odcienia i intensywności w wielu wypadkach odpowiada dość często zmieniającym się ogólnoświatowym trendom. Z drugiej strony można obserwować innego typu podejście, gdzie ideą przewodnią jest uwzględnienie specyfiki miejsca i jego genius loci. Metodologie te uwzględniają koloryt naturalny otoczenia, uwarunkowania historyczne, geologiczne, a także upodobania i preferencje mieszkańców.
EN
The article presents examples of design methods concerning the application and use of colour in contemporary architecture. Nowadays, designers can choose not only from the great range of new generation paints palettes but also from the various ranges of new colourful construction materials. The choice of architectural colour, its hue, value and chroma, often reflects the changes in various global trends. On the other hand, we can also observe another approach, where the most important matter to be taken into consideration is the place characteristic (genius loci). Those kinds of design methods focus on the natural colours of the surroundings, historical and geographical influences, as well as preferences of the public.
7
Content available Czy „kolorowe” oznacza „lepsze” ?
75%
PL
Kolorystyczny chaos panujący w większości miast Polski obecny jest także w Tychach, mieście szczególnym dla rozważań tak urbanistycznych jak i socjologicznych. Wyjątkowość związana jest z kompleksowością procesu projektowania i budowania nowego miasta od podstaw w niezwykle krótkim okresie. Ten fakt skłania mnie do licznych przemyśleń i poszukiwań penetrujących możliwie wiele aspektów, zbierając w ten sposób doświadczenia potrzebne w projektowaniu. Wspomniany chaos w operowaniu barwą w mieście wzmaga nieład przestrzenny i potęguje niekorzystny odbiór kształtu otoczenia. Oczywiście odczuwanie tego zjawiska jest różne wśród mieszkańców, co spowodowane jest różnym poziomem świadomości estetycznej. Niniejszy tekst ma zwrócić uwagę na problem i podstawowe aspekty kolorystyki budynków, której rola jest ważna – i tu wszyscy są dość zgodni - ale sposób dobierania kolorów, a nawet sam fakt, że można to regulować w planowaniu przestrzennym, spotyka się ze zdziwieniem, a także oporem. Jest w zagadnieniu kolorystyki również ważny problem poszanowania tradycji oraz „pracy poprzedników”.
EN
Colourful chaos present in most Polish cities exists also in Tychy, a unique town for considerations such as urban planning and sociology. The uniqueness is related to the complex process of designing and building a new city from scratch in a very short period of time. This fact leads me to many thoughts and exploration penetrating as many aspects of collecting experience thus needed in design. That chaos in manipulating colour in spatial disorder increases and intensifies the shape of disadvantaged environment. Of course, the perception of this phenomenon is different among the residents, what is caused by different levels of aesthetic awareness. This text intendeds to draw attention to the problem and the basic aspects of the colour of buildings, which role is important - and here we all are quite unanimous - but the way colours are governed, and even the fact that it can be adjusted in planning, have been met with astonishment, as well as resistance. There is also the issue of colour important issue of respect for tradition and "predecessors work".
8
63%
PL
Tworzenie harmonii wizualnej pomiędzy krajobrazem a architekturą w oparciu o projekt kolorystyki. Pewne czynniki jednoczące (skala, proporcje, materiał, kolor) są niezbędne dla wywołania wrażenia harmonii wizualnej w naszym otoczeniu. Obecnie projekt kolorystyki jest jednym w najważniejszych sposobów harmonizacji obiektów architektonicznych, zróżnicowanych w zakresie skali i stylu. Metoda "geografii koloru" opiera się na stwierdzeniu, że każdy region geograficzny posiada własną, unikalną paletę kolorów. Kolory architektury i krajobrazu tworzą "bazę kolorystyczną", która może zostać wykorzystana w projekcie kolorystyki, dając harmoniczne i przyjemne wrażenia wizualne.
EN
Creating visual harmony between landscape and architecture based on colour design. Some unifying factors (scale, proportions, material and colour) are necessary for the impression of visual harmony in our surroundings. Today colour design is one of the most important ways of harmonising architectural objects that are diverse in scale and style. The "colour geography" method is based on the statement that every geographical region has its own, unique colour palette. Architectural and landscape colours create a "colour base", which can be used for colour design, creating a harmonious and pleasant visual impression.
9
Content available remote Play with colours. Modern strategies of play with colour in architectural objects
63%
EN
Modern technologies so willingly used in the creation of image of the modern architecture strengthened the primacy of the vision above other senses. The elementary sensory feeling – the main attribute of seeing sensations – is the phenomenon of colour. Colour ideally corresponds to the modern activity of change – itself a factor with high dynamics and variation – it is both a value in itself and a value creating various special relations.
PL
Nowoczesne technologie tak chętnie wykorzystywane w kreowaniu wyrazu współczesnej architektury wzmocniły prymat wzroku ponad pozostałymi zmysłami. Elementarnym zaś doznaniem zmysłowym, będącym głównym atrybutem doznań wzrokowych, jest zjawisko koloru. Kolor doskonale odpowiada współczesnej aktywności zmiany, sam będąc czynnikiem o dużej dynamice i zmienności, stanowi zarówno wartość samą w sobie, jak i wartość kreującą rozmaite stosunki przestrzenne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.