Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urethane elastomers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
3
Content available remote Badanie gęstości usieciowania elastomerów uretanowych różnymi metodami
80%
PL
W części teoretycznej pracy omówiono zagadnienie sieciowania poliuretanów. Poliuretany segmentowe należą do polimerów, które w zależności od surowców wyjściowych, stosunku reagentów i temperatury syntezy mogą być otrzymywane w postaci liniowej lub usieciowanej. Wiązania sieciujące w poliuretanach możemy podzielić na wiązania I-go i II-go rzędu. Używając do syntezy składników wielofunkcyjnych możemy otrzymać poliuretany usieciowane wiązaniami I-go rzędu poprzez poprzeczne wiązania uretanowe. Gdy reagują ze sobą grupy izocyjanianowe i uretanowe - sieciowanie zachodzi poprzez wiązania alofanianowe. Możliwa jest też reakcja grupy izocyjanianowej z grupą mocznikową i wówczas wiązaniem sieciującym jest wiązanie biuretowe. Do wiązań sieciujących II-go rzędu zalicza się wiązania van der Waalsa, wiązania wodorowe oraz splątania łańcuchów i struktury nadcząsteczkowe. Niezależnie od rodzaju sieciowania pozostaje otwarty problem wyznaczania gęstości usieciowania. Omówiono niedogodności i zalety dotychczas stosowanych metod wyznaczania bądź szacowania gęstości usieciowania polimerów (metoda pęcznienia równowagowego, metoda Weisfelda, metoda z wykorzystaniem techniki NMR lub też metody wykorzystujące pomiary właściwości mechanicznych). W części praktycznej omówione zostały wyniki badań gęstości usieciowania różnych odmian poliuretanów segmentowych niektórymi metodami dotychczas opisanymi w literaturze oraz przedstawiono wykorzystanie badań fraktograficznych, zastosowanych po raz pierwszy do opisu zjawiska sieciowania lanych elastomerów uretanowych, zarówno jakościowego jak i ilościowego.
EN
The theoretical part deals with different crosslinking in polyurethanes. Segmented polyurethanes can be obtained as linear or crosslinked polymers, depending on raw materials, component ratio and temperature of the synthesis. Cross-linking in polyurethanes can be divided to 1st and 2nd order types. In the case of using multifunctional components we can obtain polyurethanes cross-linked by 1st order bonds of urethane type. The reaction of isocyanate and urethane groups gives us products crosslinked by allophanate bonds. It is possible the reaction between isocyanate and urea groups and then the crosslinking bonds are of burette type. The 2nd order crosslinking can be of van der Waals forces, hydrogen bonds, entanglements and submolecular structure types. There is open problem to measure cross-linking degree of polyurethanes. The paper deals with critical overview of so far used methods to measure cross-linking degree of polyurethanes (equilibrium swelling test, Weisfeld method, methods with use of NMR and others based on mechanical properties). The second part of the paper is devoted to cross-linking measurements of different types of polyurethanes with the use of known methods and not described so far. The latter is fractographic analysis of cryofractured samples used for the first time to describe cross-linking process of cast urethane elastomers.
PL
Z polimerycznego 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (p-MDI) wytworzono szereg elastomerów uretanowych (PUR) o różnej zawartości polieterowych segmentów giętkich (PTMO). W celach porównawczych otrzymano również analogiczne polimery z monomerycznego MDI (m-MDI) oraz elastomery różniące się rodzajem segmentów giętkich. Wyznaczono: gęstość, twardość, charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową do zerwania, charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową odkształceń odwracalnych, energię odkształcania, energię powrotu elastycznego, dyssypację energii oraz odporność na zużycie ścierne uzyskanych materiałów. Wykazano istotne różnice badanych właściwości elastomerów uretanowych wytwarzanych z polimerycznego MDI w porównaniu z cechami analogicznych polimerów otrzymywanych z monomerycznego MDI
EN
A range of urethane elastomers (PUR) with different concentration of polyether soft segments (PTMO) were synthesized from polymeric 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (p-MDI). For comparison, similar polymers from monomeric MDI (m-MDI) as well as elastomers with different types of soft segments were prepared. The obtained materials were analyzed for: density, hardness, stress-strain characteristics up to break, reversible stress-strain characteristics, elastic return energy, strain energy, energy dissipation and abrasive wear resistance. The significant differences were found between the properties of urethane elastomers synthesized from polymeric MDI and those observed for similar polymers prepared from monomeric MDI.
8
Content available remote Modyfikacja właściwości trybologicznych poliuretanów
51%
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono opisane w literaturze naukowej metody modyfikacji właściwości trybologicznych poliuretanów i kompozytów poliuretanowych oraz metody badań tych właściwości.Porównano materiały pod względem odporności na zużycie i ścieranie. Opisano także potencjalne przyczyny zmian wymienionych właściwości. Przedstawiono właściwości trybologiczne poliuretanów i kompozytów poliuretanowych w zależności od rodzaju napełnienia. Scharakteryzowano kompozyty z wypełnieniem polimerowym (UHMWPE, PA 11, PTFE, żywica fenolowa) oraz z napełnieniem nieorganicznym (TiNTs, TiNTs-HDI, nano-ZnO, GF, CF,CF-TDI, MWCNTs, MWCNTs-TDI, nano-SiO2). Na podstawie przeanalizowanych publikacji wykazano, że wprowadzenie do elastomeru poliuretanowego napełniacza powoduje kilkakrotne zmniejszenie współczynnika tarcia μ. Obniżenie parametru μ można uzyskać również poprzez nawilżanie przeciwpróbki (woda, woda morska, olej). Omawiane materiał rożniły się właściwościami trybologicznymi także w zależności od parametrów pracy (parametru FN, szybkości ścierania, czasu trwania pomiaru), rozmiarów i kształtu cząstek.
EN
The following paper presents methods of modification of tribological properties of polyurethanes and polyurethane composites and testing methods of tribological properties of these materials. Wear resistance and abrasion were compared for all materials described in the paper. Potential causes of changes in the properties was also discussed. Polyurethanes and polyurethane composites were presented depending on the type of reinforcement. Polymer-filled composites (UHMWPE, PA 11, PTFE, phenolic resin) and inorganic-filled composites (TiNTs, TiNTs-HDI, nano-ZnO, GF, CF, CF-TDI, MWCNTs, MWCNTs-TDI, nano-SiO2) were characterized. Addition of a suitable filler to the polyurethane elastomer causes a reduction in the friction coefficient by several times. Lowering the parameter μ can also be obtained by lubricating opponent body (water, sea water, oil). Tribological properties of selected materials vary depending on the operating conditions (FN parameter, friction rate, time of the measurement), the size and shape of the particles.
PL
Określono budowę chemiczną układów nanohybrydowych poliuretan/funkcjonalizowany silseskwioksan (PUR/PHIPOSS) otrzymanych metodą prepolimerową. Na widmach 1H NMR i 13C NMR stwierdzono występowanie sygnałów pochodzących od protonów i atomów węgla charakterystycznych fragmentów bocznych grup PHIPOSS. Analiza otrzymanych widm elastomerów PUR/PHIPOSS metodą ATR-FTIR pozwoliła na oszacowanie wpływu obecności bocznych grup oligosilseskwioksanowych na gęstość wiązań wodorowych oraz separację fazową. Stwierdzono, że stopień rozdziału faz wzrasta ze wzrostem zawartości PHIPOSS.
EN
A chemical structure of polyurethane/functionalized silsesquioxane (PUR/PHIPOSS) nanohybrid materials obtained by prepolymer method has been determined. In the 1H NMR and 13C NMR spectra signals from protons and carbon atoms of the characteristic fragments of the PHIPOSS pendant group have been identified. Analysis of the obtained PUR/PHIPOSS elastomers by ATR-FTIR allowed us to estimate the influence of oligosilsesquioxane side groups on the density of the hydrogen bonds and phase separation. It was found that the degree of phase separation increases with increasing PHIPOSS content.
10
41%
PL
Zsyntezowa.no termoplastyczne, multiblokowe elastomery uretanowe (PUR) różniące się zawartością segmentów giętkich, napełnione gradientowa napełniaczem nanokrystalicznym o właściwościach magnetycznych. Materiały uzyskano metodą prepolimerową z oligomerycznego polieteru (PTMO) zakończonego grupami hydroksylowymi, glikolu butylenowego i 4,4'-duzocyjanianu difenylometanu, a następnie odlano w formach. W celu zwiększenia jednostronnie odporności na zużycie ścierne użyto dwóch rodzajów nanokrystalicznych napełniaczy. Gradientowy rozkład napełniacza magnetycznego uzyskano dzięki zastosowaniu silnego magnesu pod dnem formy. Na aparacie Schoppera wyznaczono wielkość zużycia ściernego napełnionych elastomerów uretano-wych. Otrzymane wyniki porównano z pomiarami uzyskanymi dla nienapełnionych PUR, syntezowa-nych w tych samych warunkach. W artykule określono strukturę oraz ivpływ rodzaju nanokrystaliczne-go napełniacza na poziom zużycia ściernego otrzymanych materiałów.
EN
Gradient-filled thermoplastic multiblock polyurethane elastomers (PUR with a nanocrystaline filler, containing different concentration ofpolyether soft segments were synthesized to prepare an nanocompo-site with high abrasive tuear resistance. The materials were obtained by the prepolymer methode with oligomeric polyether (PTh/lO), butylene glycol and methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate, then cast into molds. Magnet was placed under a molds to obtain the gradient distribution of filler in polyurethane. Used two types of nanocrystalline fillers with magnetic properties. Abrasive wear resistance and density were analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.