Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w województwie mazowieckim na temat zaufania mieszkańców do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym. Do instytucji tych zaliczono: samorząd lokalny, szkoły, policję, kościół i organizacje społeczne. Rozwojowi województwa mazowieckiego sprzyja wiele atutów, m.in. lokalizacja w centrum kraju i obecność w regionie miasta metropolitalnego, jakim jest Warszawa. Jej funkcje administracyjne i polityczne, nagromadzenie instytucji otoczenia biznesowego, dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry to czynniki przyciągające kapitał i inwestorów. Chociaż w obszarze województwa znaleźć można coraz więcej pozytywnych przykładów przekształceń na obszarach typowo wiejskich, w dalszym ciągu rozwój województwa ma charakter spolaryzowany. Wśród wielu czynników mających wpływ na procesy rozwoju jest zaufanie społeczne, które sprzyja tworzeniu kapitału społecznego, zmniejsza koszty transakcyjne i pomaga wykorzystać endogeniczne czynniki rozwoju. Badanie poziomu zaufania społecznego przeprowadzono metodą CATI. Pozwoliło ono na stwierdzenie, jak postrzegane są instytucje życia publicznego na poziomie lokalnym przez mieszkańców województwa mazowieckiego, jak oceniają oni skuteczność ich funkcjonowania oraz jaką rolę pełnią te instytucje w życiu lokalnych społeczności. Wyniki badań wskazały na wyjątkowo niskie zaufanie do samorządu lokalnego i organizacji społecznych. Jest to zjawisko niepokojące, gdyż samorząd postrzegany jest jako podmiot mający działać na rzecz integracji społeczności lokalnych zaś organizacje społeczne są ważnym komponentem społeczeństwa obywatelskiego.
EN
This article presents results of a study on social trust to institutions of public life at the local level. The study was conducted by a team from the Mazovian Office for Regional Planning in cooperation with Warsaw Statistical Office and Department of Geodesy and Cartography of Mazovian Voivodship. Perception of public life institutions by inhabitants from the region is presented and evaluation of effectiveness of their functioning is discussed. Analysis of their role in local communities life is also performed and assessed from the perspective of stimulation of development processes. Results of analysis prove, that there are significant differences between the level of social trust to public life institutions in rural and urban areas. Level of economic performance of municipalities has also impact on answers received from respondents. Generally, the level of social trust is to local governments is low compared to institutions like schools, police, church or NGOs. At the same time local governments are perceived as those who have the most important impact on establishment of civil society. It is striking that trust to NGOs, as well as engagement in their activities, is on a very low level.
3
100%
EN
The paper touches upon the issue of placing institutions of culture and cultural events in the spatial dimension of Wrocław. A spatial survey was conducted, and shows a great degree of spatial diversification of the city’s cultural potential. Wrocław is divided into a cultural rich centre and poor suburbs. The city centre as a position of privilege, due to numerous transport links and institutions, is sharply contrasted with peripheral parts of the city, which serve mostly residential functions. This brings a conclusion that the lack of access, to even lower quality services, may lead to exclusion from the participation in culture.
EN
The reviewed book is devoted to the issue of smart specialization of Polish regions. Smart specialization are supposed to help to mobilize and fully use regions’ endogenous development potential. The book presents the process of identification of smart specializations and their typology. This publication may also play a role of feasibility study, since it provides many detailed information on regions’ development potential and plans for the future.
PL
Recenzowana książka poświęcona jest kwestii inteligentnych specjalizacji polskich regionów. Inteligentne specjalizacje mają sprzyjać uruchomieniu ich endogenicznego potencjału rozwojowego. W książce przedstawiono proces identyfikacji tych specjalizacji, ich typologię, oceniono ich realność w odniesieniu do posiadanego potencjału rozwojowego.
PL
Procesy metropolizacji i kształtowania się funkcjonalnych obszarów zurbanizowanych związane są m.in. z „rozlewaniem” się miasta centralnego metropolii poza jego granice administracyjne. „Rozlewanie” to jest jedną z przyczyn zmian w sposobach i formach zagospodarowania miasta i terenów je otaczających. W artykule, w oparciu o wyniki badań prowadzonych w projekcie PLUREL: Peri-urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban – Rural Linkages, przedstawiono znaczenie obszarów kontinuum miejsko-wiejskiego (obszarów typu peri-urban) dla kształtowania ładu przestrzennego metropolii. Z doświadczeń europejskich wynika, że mimo różnych wysiłków władz publicznych procesy „rozlewania” się zabudowy na obszarach metropolii nie ulegają spowolnieniu. Efektem tego jest zajmowanie nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową i inne funkcje związane z osadnictwem. W artykule omówiono przyczyny presji urbanizacji na tych obszarach, zagrożenia z nią związane i podejmowane działania mające przeciwdziałać degradacji tych obszarów.
EN
Metropolization and processes of formation of functional urban areas result, among other things, in urban sprawl. Urban sprawl is one of reasons of changes in spatial organization of cities and surrounding areas. This article is based on results of the project PLUREL: Peri-urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban – Rural Linkages and presents the role of peri-urban areas in sustainable development of metropolises. European experience proves that despite many efforts undertaken by public authorities the scale of urban sprawl has not been reduced. It results in spreading residential functions and occupying new areas for housing developments and other accompanying urban functions. Drivers of urbanization pressure are described as well as threats that this pressure brings and efforts that are supposed to counteract degradation of peri-urban areas.
7
100%
PL
recenzja książki
EN
book review
PL
Artykuł przedstawia wybrane problemy związane z zarządzaniem obszarami funkcjonalnymi w Polsce w kontekście praktyki funkcjonowania samorządów lokalnych i wyzwań związanych z potrzebą terytorializacji polityk rozwoju. Kształtujące się w Polsce od kilkunastu lat funkcjonalne obszary zurbanizowane, w tym ich najbardziej złożona forma – obszary metropolitalne, to układy terytorialne, które integrują powiązania i zależności związane z różnymi sferami działalności człowieka, w tym głównie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Układy te są nowym zjawiskiem i nieznanym wyzwaniem z perspektywy planowania i zarządzania rozwojem. 25 lat temu, gdy tworzone były zręby samorządności terytorialnej, nie przewidziano, że rozwój urbanizacji przybierze takie tempo i takie formy oraz że lokalizacja różnych funkcji kierować się będzie inną logiką a wszystko to stanie się poważnym problemem dla zarządzania rozwojem. Demonopolizacja i decentralizacja państwa oraz autonomia gmin uwolniły społeczną energię i sprzyjały budowaniu lokalnego potencjału rozwoju. Rozwój nie domyka się jednak w granicach administracyjnych gmin. Po kilkunastu latach zastosowane rozwiązania dotyczące zarządzania rozwojem stają się dysfunkcjonalne. Nie wiąże się to oczywiście jedynie z wciąż sporadyczną współpracą gmin, która w obecnych warunkach jest niejednokrotnie koniecznością, czy też z podziałem kompetencji miedzy różne szczeble administracji publicznej. Postulat stosowania wymiaru terytorialnego w politykach rozwoju każe inaczej spojrzeć na relacje horyzontalne i wertykalne między jednostkami samorządu terytorialnego i ich powiązania z innymi podmiotami, mającymi wpływ na przebieg procesów rozwojowych. Doceniając rolę samorządu gminnego w rozwoju w skali lokalnej, regionalnej i w skali całego kraju potrzebna jest krytyczna refleksja dotycząca źródeł problemów i możliwych ścieżek ich rozwiązywania.
EN
The article presents some problems related to the management of metropolitan areas in Poland in the context of the practice of functioning of local self governments and challenges related to the need territorialisation of development policies. Functional urban areas that have been formed in the last several years, including their most complex form - the metropolitan areas, are a new phenomenon and unfamiliar so far challenge from the perspective of planning and development management. 25 years ago, when the foundations for establishment of self government in Poland were created, it was not envisaged that the pace of urbanization and its scale and forms would become a serious problem for development management. Demonopolisation and decentralization of the state and strong autonomy of municipalities freed social enthusiasm and contributed to building of endogenous development potential. After several years, solutions employed become dysfunctional. It does not apply, of course, only to the division of powers. However, the demand for the use of the territorial dimension in development policies brings necessity of using different approach to horizontal and vertical relationships among units of local government. Appreciating the role of local government in the development at the local, regional and a national scale a critical reflection on the sources of problems and possible ways of solving them is needed.
PL
Metropolizacja procesów rozwoju jest nowym i trudnym wyzwaniem dla samorządów miast i obszarów metropolitalnych. Rozwój obszarów metropolitalnych w Polsce przebiega w sposób spontaniczny i chaotyczny, czego skutkiem są konflikty funkcjonalno-przestrzenne i brak ładu przestrzennego. Brak jest regulacji prawnych, dotyczących planowania i zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych. Brak też tradycji współpracy międzygminnej, która pozwoliłaby na rozwiązywanie problemów wspólnych dla gmin z obszaru. Zachodzące na obszarach metropolitalnych procesy rozwojowe nie spełniają kryteriów rozwoju zrównoważonego. Istotą problemów z planowaniem i zarządzaniem rozwojem funkcjonalnych obszarów miejskich jest koordynacja działań, podejmowanych przez różne podmioty, w tym przede wszystkim przez samorządy lokalne na poziomie gminy. W przypadku obszarów metropolitalnych koordynacja ta staje się wyjątkowo trudna, ze względu na skalę problemów rozwojowych, które są funkcją złożoności struktur funkcjonalno-przestrzennych, dynamiki procesów rozwojowych, zróżnicowań w poziomie rozwoju obszaru, mnogości aktorów realizujących swe cele w obszarze metropolitalnym, wielkości tego obszaru (liczby gmin zaliczanych do obszaru metropolitalnego) oraz faktu występowania różnorakich powiązań, w tym powiązań o charakterze międzynarodowym, co oznacza wzrost znaczenia czynników zewnętrznych, nie podlegających kontroli, na rozwój. Potrzebna jest interwencja o charakterze planistycznym i zarządczym na poziomie ponadlokalnym, która umożliwi zapanowanie nad żywiołowymi procesami rozwoju. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia, związane z konfliktami występującymi na obszarach metropolitalnych, w kontekście ich zrównoważonego rozwoju. Omówiono także doświadczenia dotyczące organizacji i zarządzania wybranych obszarów metropolitalnych w krajach Unii Europejskiej. Przedstawione kwestie odniesione zostały do dyskusji na temat zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych w Polsce.
XX
Polish territorial self governments of metropolitan cities and municipalities located in metropolitan areas are facing new and complex challenges resulting from metropolization processes. Development of metropolitan areas is spontaneous and chaotic. It results in numerous spatial and functional conflicts as well as in a lack of spatial order. There is also no tradition of inter-municipal cooperation that enables municipalities to solve common problems. Development processes do not meet criteria of sustainable development. The key problem of planning and managing development of functional urban areas is coordination of activities and undertakings being initiated and implemented by public authorities and other agents of change. In case of metropolitan areas coordination of these activities is a huge challenge. This is because of the scale of development problems that result from sophisticated functional and spatial structures, dynamics of change, differentiation of metropolitan area, numerous actors active on the metropolitan scene, and the size of metropolitan area (number of municipalities included into the area). There are also development incentives, which are out of control, coming through networks that metropolitan cities and areas operate within. In order to guide development processes planning and managerial interventions at the sub regional level are needed. The article presents selected issues related to metropolitan areas development from the perspective of sustainable development. Main threats and conflicts are listed. Potential organizational solutions, based on EU countries experience, are presented and commented from the perspective of Polish experience.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z formułowaniem i wdrażaniem polityki regionalnej w Polsce w okresie przedakcesyjnym i w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano zmiany organizacyjno-prawne dotyczące kompetencji i zadań różnych szczebli administracji publicznej w kwestiach dotyczących polityki regionalnej, jakie zaszły w Polsce od roku 1999. Omówiono toczącą się na forum europejskim i krajowym dyskusję dotycząca przyszłości polityki spójności. Przedstawiono także rezultaty badań dotyczących oceny procesów formułowania i wdrażania polityki regionalnej na przykładzie województwa mazowieckiego z których wynika, że wśród aktorów zaangażowanych w politykę regionalną dominują trzy perspektywy postrzegania i oceny przebiegu procesów formułowania polityki rozwoju regionalnego i praktyki jej realizacji: perspektywa realizacyjna – poziom gminy i powiatu, perspektywa koordynacyjna – poziom województwa, perspektywa programowania - poziom agend rządowych. Wyniki badań pozwalają też stwierdzić, że system programowania i realizacji polityki regionalnej mimo wielu braków pozwala realizować projekty istotne z punktu widzenia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywać dostępne środki finansowe z UE. Badania wskazały pewną dezintegrację elementów systemu programowania, formułowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego, co jest przyczyną niedostatecznego wykorzystania istniejącego potencjału w różnych fazach programowania i realizacji polityki regionalnej. Wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących rekomendacji dotyczących formułowania i realizacji polityki regionalnej: zdecydowanego wzmocnienia wymaga zaangażowanie władz samorządowych (gmina, powiat, województwo) w prace nad polityką regionalną podejmowane w ramach instytucji wspólnotowych, w szczególności na forum Komitetu Regionów Unii Europejskiej; konieczne jest zapewnienie stabilności regulacji prawnych; niezbędne są efektywne mechanizmy współpracy w układzie: władze centralne – regiony – gminy, służące m.in. wymianie informacji i koordynacji działań; sposób finansowania projektów powinien uwzględniać sytuację beneficjentów, co oznacza wprowadzenie rozwiązań w postaci zaliczek.
EN
This article presents selected issues related to formulation and implementation of regional policy in Poland in the period before accession to the European Union and during the first years of the Polish membership in the EU structures. Changes, which have taken place in Poland since 1990, of legal regulation concerning competencies and tasks of different tiers of public administration, which are connected with regional policy are described. The article contains also comments on current discussion about the future of EU cohesion policy. Based on the results of empirical studies conducted in the mazowieckie voivodship evaluation of processes of formulation and implementation of regional policy is presented. Results of studies allow to formulate conclusion, that three perspectives of perception and assessment of regional policy formulation can be distinguished: implementation perspective (municipality and county level), coordination perspective (voivodship / regional level), and programming perspective (central government level). Results of studies prove, that despite of some weaknesses the system of regional policy formulation and implementation in the region is effective and creates opportunities to realize programs and projects that are important for local governments. The system is not fully coherent which results in inefficient use of intellectual and organizational potential of actors involved in regional policy making. The following recommendations to improve current situation were formulated: local self governments shall be more involved in the process of designing and developing regional development policies that take place at the European level, especially at the forum of Committee of Regions; it is also necessary to secure stability of legal regulations concerning regional development policies; there is a need to establish mechanisms of cooperation among central government agencies and regional as well as local self governments. These mechanisms shall contribute to efficient exchange of information and coordination of different undertakings; advance payments are recommended as an instrument to enlarge a group of beneficiaries of EU funded projects.
EN
One of the conditions for effective water resources management in protected areas is local decision makers' knowledge about potential threats caused by climate changes. Our study, conducted in the uNeSCO Biosphere Reserve of t uchola Forest in poland, analyses the perception of threats by local stakeholders. their assessments of the sensitivity of four lakes to the extreme weather events are compared with hydrological studies. the survey shows that the lakes' varying responses to extreme weather conditions is rarely noticed by ordinary observers. their perception is usually far from the hydrological facts, which indicates a lack of relevant information or a failure in making it widely accessible and understandable. moreover, it is rather the human impact, not climate change, which is seen as the biggest threat to the lakes. Insufficient environmental knowledge may hinder the effective protection and management of natural resources, due to bad decisions and lack of the local communities' support for adaptation and mitigation policies.
EN
The creative sector has become an important source used to create competitive advantages of the cities. The importance of creative industries in urban development was spotted more than a decade ago. Creative capital is perceived as an impulse and engine of urban changes, a source of new advantages and attractions. Some point out that it mainly develops in big cities, where the authorities deliberately implement measures aimed at supporting and attracting creative entities. The purpose of this study is to present the condition of the creative sector in Warsaw and the way its functioning is perceived by its representatives. It also discusses the support of city authorities for the development of the creative sector.
16
51%
PL
W ostatnich kilkunastu latach coraz większe znaczenie w rozwoju miast, w tym w kształto-waniu ich przestrzeni publicznej, przypisuje się sektorowi kreatywnemu, na który składają się działalności oparte na indywidualnej twórczości i talencie. Działalność firm kreatywnych ma rosnący udział w generowaniu dochodów miast, stanowi też o ich atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej. Rozwój sektora kreatywnego wiąże się z obecnością tzw. klasy kreatywnej, ta zaś jest klasą mobilną, poszukującą atrakcyjnych warunków pracy i zamieszkania. Władze miast tworzą polityki wsparcia tego sektora, widząc w nim ważny czynnik stymulujący rozwój. W artykule przedstawiono kondycję sektora kreatywnego w Warszawie. Podjęto także próbę określenia jego wpływu na kształtowanie się przestrzeni publicznej.
EN
During the last couples of years an increasing role in the processes of cities’ development, including development of their public spaces, has been attributed to the creative sector, which consists of activities based on individual creativity and talent. Activities of creative firms have a growing share in the cities’ revenues base. Creative firms have also impact on attractiveness of cities as places for investments and settlement. The development of the creative sector is associated with the presence of the so-called creative class. Creative class is a mobile one since its members are very active seeking attractive working conditions and high quality living conditions. Cities’ authorities formulate policies to support the creative sector, perceiving it as an important factor to stimulate development. This paper presents the state of development of the creative sector in Warsaw. An attempt was also made to identify its impact on development of public spaces.
EN
The article presents trends of change in Warsaw's economic structure and their influence upon the formation of the city's functional and spatial structure. Using the latest data on the employment structure and kinds of economic entities and their distribution, an attempt has also been made to determine the degree of absorption of the city economy by pro-development activities. On the basis of experiences of other European cities activity types indicating the existence of development trends in the city economy (pro-development activities) were chosen. Next, changes in the number of economic entities in these areas in 1988-2004 were analyzed. Research on the distribution of economic entities in Warsaw is based upon data from the REGON register.
18
51%
PL
Rewitalizacja jest procesem naprawczym, prowadzącym do odnowy społecznej, ekonomicznej i przestrzennej miasta bądź jego fragmentów. Przeciwdziała degradacji przestrzeni miejskiej i jako taka powinna być integralną częścią polityki rozwoju miasta. Realizowany w Warszawie od 2005 r. Lokalny program rewitalizacji nie jest szczegółowym planem działania, ale strategią wyznaczającą cele rewitalizacji w skali całego miasta. Działania rewitalizacyjne w Warszawie zostały zdecentralizowane, w Programie bierze udział 15 dzielnic. Realizowane są zarówno projekty zgłaszane przez władze dzielnic, jak i projekty beneficjentów zewnętrznych. Działania rewitalizacyjne LPR prowadzone są przede wszystkim na obszarach mieszkaniowych. Rewitalizacji poddawane są także przestrzenie publiczne, tereny zieleni i ciągi komunikacyjne. Niewiele projektów realizowanych jest na terenach poprzemysłowych i niezagospodarowanych. Kompleksowa ocena efektów LPR możliwa będzie dopiero za kilka lub kilkanaście lat, ale już teraz można stwierdzić, że dzięki programowi uruchomiony został proces przywracania do życia zaniedbanych fragmentów miasta, jak i proces aktywizacji i integracji mieszkańców. W artykule omówiononego w roku 2012.
EN
Urban development is a continuous process determined by endo- and exogenous factors. City as a complex system, does not reach a state of equilibrium. Instead, the city is constantly evolving. Part of this evolution are changes of the basis of economic development of the city, its functions as well as changes of socio-demographic structures and forms of land use. Urban economy, community and urban space itself can experience crises. Urban renewal is a response to these situations, and as such should be an integral part of urban development policy. Local Revitalization Program in Warsaw is a strategic document which contains, among others, desired goals of revitalization activities, the priorities and principles of the Program, eligibility criteria of areas and projects to be incorporated into the Program. Renewal activities have been decentralized; local authorities of districts are responsible for preparation and implementation of District’s Microprograms of Revitalization (which constitute the whole Program). 15 districts joined the Program. Projects included in the Program are those proposed by districts’ authorities and other partners: external beneficiaries of projects, such as local communities, housing cooperatives, parishes, and different associations. Most districts included in their programs supporting projects designed to contribute to the further improvement of the situation in crisis areas. Urban renewal projects are carried out mainly in housing areas, particularly in deprived neighborhoods. Urban renewal concerns also public spaces, green areas and transportation corridors. Most of the ongoing projects are “hard” projects focused on improvements of physical development (infrastructure). It was noted that few projects are implemented on brownfield or undeveloped areas. Full evaluation of the Program will be possible in a few or several years after the Program ends. However, even at this stage of the Program advancement it can be stated that the Program has efficiently started the process of urban renewal, has contributed to social mobilization and integration of residents in deprived areas and involvement of other actors including NGOs.
PL
Problematyka rewitalizacji miast nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Przyczyną tego jest nie tylko stopień degradacji wielu miast czy ich fragmentów, który prowadzi do spadku ich atrakcyjności lub pojawiania się problemów o charakterze społecznym i ekonomicznym. Rosnąca waga rewitalizacji miast wynika także z faktu, że jej pozytywne skutki mogą wpływać na sytuację nie tylko układu lokalnego, ale także układów ponadlokalnych, stymulując w nich pożądane zjawiska i procesy, istotne dla rozwoju w szerszym ujęciu przestrzennym. W artykule przedstawiono charakterystykę procesów rewitalizacji w Warszawie oraz podjęto próbę ich oceny z punktu widzenia rozwoju miasta jako centrum obszaru metropolitalnego.
EN
Importance of revitalization processes for cities’ development in Poland comes into prominence. It results not only from the fact, that many cities or their parts experience degradation, which leads to decrease of their attractiveness and brings problems of social and economic nature. It is also because positive effects of revitalization may have impact on the local and supra-local systems stimulating desirable phenomena and processes, which are important for development in a broader spatial context. This article presents characteristic features of revitalization processes in Warsaw and is an attempt of its assessment from the perspective of development of Warsaw as the central city of the Warsaw Metropolitan Area.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.