Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Conferences
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Należy stwierdzić, że w drugiej połowie lat 40. XX w. Rafał Lemkin dokonał znaczącego wkładu w rozwój prawa międzynarodowego; jego poglądy odegrały fundamentalną rolę w rozwoju międzynarodowego prawa karnego. Wprowadzone jednak w tamtym okresie rozwiązania tylko w ograniczonym stopniu odpowiadają wyzwaniom konfliktów o charakterze niemiędzynarodowym, które odgrywają coraz większą rolę w postzimnowojennym świecie.(abstrakt oryginalny)
XX
Najlepszym modelem pracy akademickiej jest łączenie tożsamości i zadań artysty, naukowca oraz rzemieślnika (craftsperson). Zarówno prowadzenie badań, jak i nauczanie jest swego rodzaju rzemiosłem (craft). Rzemiosło jest elementem sztuki i nauki - jedynie w wyidealizowanej fikcji są one samodzielne(fragment tekstu)
XX
We współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował 11 grudnia 2015 r. międzynarodową konferencją naukową "Realism and the Great Powers Politics in Europe and the Asia- Pacific".(fragment tekstu)
XX
Opracowanie zawiera relacje z dwóch wydarzeń naukowych zorganizowanych w ramach obchodów 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszym wydarzeniem było VI Seminarium Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi pt. "Historia rachunkowości", drugim zaś VII Seminarium Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi pt. "Behawioralne aspekty rachunkowości". (abstrakt oryginalny)
EN
The study provides an account of two scientific events organized as part of the celebrations of the 70th anniversary of the Accounting Department at the University of Lodz. The first event was the 6th Seminar of the Accounting Science Committee of the Polish Academy of Sciences, Branch in Lodz, entitled "Accountancy history", the second one - the 7th Seminar of the Accounting Science Committee of the Polish Academy of Sciences, Branch in Lodz, entitled "Behavioral aspects of accounting". (original abstract)
XX
W artykule w syntetycznej formie przedstawiono rys historyczny konferencji taksonomicznych oraz statystykę wygłoszonych i opublikowanych referatów w podziale na poszczególne lata i ośrodki akademickie. W zakończeniu przedstawiono fakty i refleksje płynące z 20 dotychczasowych konferencji taksonomicznych. (abstrakt oryginalny)
XX
Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował w dniach 13-15 września 2011 roku w Jastrzębiej Górze kolejną już konferencję z cyklu poświęconego przesłankom i warunkom sukcesu organizacji komercyjnych oraz publicznych. Patronat naukowy konferencji sprawował Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. W związku z wielowątkowością i interdyscyplinarnym charakterem problematyki sukcesu organizacji, program konferencji obejmował szeroki zakres tematyczny, uwzględniający problemy badawcze związane z przejawami i miernikami sukcesu, strategicznymi uwarunkowaniami, kluczowymi czynnikami sukcesu, a także stymulatorami i barierami. Z tego powodu konferencja wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku naukowym, czego dowodem jest bogaty plon w postaci stu dwóch referatów, i w efekcie publikacja trzech monografii. (fragment tekstu)
XX
VIII edycja konferencji Polska Ceramika 2014 była spotkaniem środowiskowym umożliwiającym wymianę poglądów przedstawicieli nauki i przemysłu, które pokazało coraz silniejszą więź zawodową środowiska ceramicznego. (fragment tekstu)
10
Content available remote The Spiral of Knowledge in the Holiday Inn Krakow City Center
80%
EN
The concept of knowledge management has gained significant recognition among theoreticians and practitioners over the past decade. The concept was introduced as a certain idea - a proposal intended to guarantee high performance. When radical changes take place in the economic, social and political surroundings, successful companies are those that consistently create new knowledge, disseminate it widely throughout the organization, and quickly embody it in new technologies and products. The article presents the spiral of knowledge during creating conference packages in the Holiday Inn Krakow City Center hotel. The Japanese concept of knowledge creation by the spiral can be recognized as a universal for every enterprise, the variable is only the length of particular phases as it refers to the type of the company as well as to the methods of creating new products or services. (original abstract)
XX
Tradycyjny podział systemu prawa na prawo publiczne i prawo prywatne w warunkach intensywnych zmian prawa ulega stopniowemu zatarciu. Znakomita część aktów prawnych zawiera aktualnie zarówno normy publicznoprawne, jak i prywatnoprawne. To zjawisko prawne stanowiło inspirację do podjęcia pogłębionej refleksji na temat współzależności prawa publicznego i prawa prywatnego podczas Ogólnopolskiej Konferencji pn. "O współzależnościach prawa publicznego i prywatnego w doktrynie i praktyce w dobie przemian", zorganizowanej w dniu 14 czerwca 2019 r. przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z Instytutem Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W obradach wzięło udział jedenastu referentów reprezentujących pięć ośrodków naukowych, w tym jeden referent zagraniczny z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie(fragment tekstu)
XX
W dniach 11-12 kwietnia 2013 roku w Bilbao odbyła się 5 Europejska Konferencja poświęcona Kapitałowi Intelektualnemu (European Conference on Intellectual Capital). Jej organizatorem był Uniwersytet Kraju Basków. Podobnie jak jej wcześniejsze edycje - 2009 (Haarlem, Holandia), 2010 (Lizbona, Portugalia), 2011 (Nikozja, Cypr), 2012 (Helsinki, Finlandia) - również tegoroczna zgromadziła wielu praktyków i teoretyków zajmujących się koncepcją kapitału intelektualnego organizacji. Reprezentowali oni różne środowiska naukowe oraz organizacje gospodarcze z takich krajów, jak: Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Litwa, Włochy, Egipt, Dania, Anglia, Szwecja, Kanada, USA, Arabia Saudyjska, Iran, Rumunia czy Brazylia. Wśród uczestników konferencji nie zabrakło również przedstawicieli Polski. Kraj nasz reprezentowany był przez prof. dr hab. Martę Juchnowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. UE dr hab. Janinę Harasim (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Łukasza Sienkiewicza (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr Grzegorza Łukasiewicza (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Monikę Klimontowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Piotra Wiśniewskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Paulinę Święcańską (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz dr Aleksandrę Zaleśną (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży). (fragment tekstu)
XX
W dniach 15-17 września 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy konferencja naukowa zatytułowana "Zbiorowe prawo pracy w XXI w.". Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników, w tym goście z zagranicy, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także przedstawiciele lokalnych władz. Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca w tym roku 30. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i co się z tym wiąże 30. rocznica powstania NSZZ "Solidarność". Rok 1980 może być zatem uznany za ponowne narodziny zbiorowego prawa pracy w Polsce. W toku konferencji zostało wygłoszonych kilkanaście referatów, obejmujących różnorodne aspekty zbiorowego prawa pracy, którym towarzyszyła ożywiona dyskusja. Wszystkie wygłoszone referaty opublikowano w książce "Zbiorowe prawo pracy w XXI w.". (abstrakt oryginalny)
EN
Between 15th and 17th September 2010 on the Faculty of Law and Administration University of Gdansk was held the International Conference 'Collective Labour Law in XXIst Century' organized by Labour Law Chair from there. Above 100 participants including international guests, trade unions and employers' organization representatives and local authorities took part in this event. The occasion to organize the conference was the thirtieth anniversary of signing the August Agreements and founding the first free, self-governing and independent trade union 'Solidarity'. The 1980 was the year of renesance of collective labour law in Poland. During the Conference over a dozen papers were presented. The papers included different aspects of collective labour law. Referents' speeches were associated by lively discussion. It ought to be emphasized that all presented papers were published in a book 'Collective Labour Law in XXIst Century'. (original abstract)
14
Content available remote E-learning Fusion - relacja z konferencji
80%
XX
Jak stwierdziła pomysłodawczyni cyklu konferencji E-learning Fusion i prezes zarządu iPro, Marta Machalska: ,,Nasza Konferencja jest miejscem inspiracji dla wszystkich osób, które wierzą w moc e-learningu". Tegoroczna konferencja, która odbyła się 16 marca w Regent Warsaw Hotel, przyciągnęła właśnie takie osoby: około 200 uczestników, w tym pracowników działów szkoleń, HR i prezesów firm zainteresowanych e-learningiem. (abstrakt oryginalny)
Forum Philosophicum
|
2010
|
tom 15
|
nr 1
242-249
EN
The article focuses on the report of the International Workshop on “17th Century Polish Jesuits in China: Michal Boym, Jan Mikolaj Smogulecki, and Andrzej Rudomina” held at the University School of Philosophy and Education in Poland organized by the Monumenta Serica Institute (Sinological Institute for Chinese Studies). The author focuses on the Chinese philosophy lecture by Professor Shi Yunli about the influence of Smogulecki on Xue Fengzou, Chinese culture and science and their work on astrology and astronomy.
XX
Przedstawiono sprawozdanie z obrad XVI Światowego Kongresu Rachunkowości, który odbył się w dniach 19-21 listopada 2002 r. w Hongkongu. Tematem przewodnim kongresu była teza, że rachunkowość powinna być prowadzona na najwyższym poziomie, a co za tym idzie powinno ja cechować m.in. profesjonalizm, niezależność i etyczność.
17
Content available remote Trzydzieści konferencji taksonomicznych - kilka faktów i refleksji
60%
XX
W artykule w syntetycznej formie ujęto rys historyczny konferencji taksonomicznych oraz statystykę wygłoszonych referatów. Ponadto przedstawiono fakty i refleksje płynące z 30 dotychczasowych konferencji taksonomicznych(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we present the short history of taxonomic conferences as well as statistics of the papers presented during conferences. In addition some general conclusions are given(original abstract)
XX
Przedstawiono krótkie sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Szkoły Letniej, poświęcone dydaktyce matematycznej na studiach ekonomicznych, zorganizowanej przez Katedrę Matematyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
EN
4th Summer School, devoted dydactics of mathematics, was held 17-19th of September, 1992. The conference was organized by Higher School of Economy in Wrocław. Twelve lectures were presented by members of the conference. Lectures were divided into two groups. First, general problems connected with dydactics of mathematics (what and how we should teach mathematics, international trends, economy as a mathematical science). Second, examples of applications some interesting issues on lectures of maths (definition of derivative, mathematical induction, Jensen's inequality, extremal value of many variables functions). This kind of meating will be continued. (original abstract)
XX
Meeting planning jest terminem powszechnie znanym i używanym w anglojęzycznej literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej. Jak dotąd nie ma polskiego, jednoznacznego odpowiednika, "planowanie spotkań" nie ujmuje bowiem samego przebiegu spotkania. Za lepszy można uznać termin "organizowanie spotkań", choć on także nie w pełni oddaje istotę angielskiej wersji. W niniejszym artykule będzie on używany zamiennie z terminem angielskim. Na marginesie można jeszcze wspomnieć, że bezpośrednie tłumaczenie wyrazu meeting jako "spotkanie" wydaje się niewystarczające w odniesieniu do zagadnień związanych z meeting planning.(fragment tekstu)
EN
The article presents meeting planning as a supporting tool in a process of realization of conference tourism products. In fi rst part theoretical aspects of meeting planning were discussed. It was stressed that business tourism products make the important branch of meeting planning. Further on selected aspects of the tourism product have been characterized as far as conference tourism is concerned. Also the conference was pointed as an example of business tourism product. At the end Phases of Professional Meeting Development were presented as the effective tool that supports realization of a conference. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.