Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 245

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wojsko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Brał udział w trzech wojnach i dwóch powstaniach. Był specjalistą łączności wojskowej, Dowódcą Łączności Naczelnego Wodza w 1939 r., Dowódcą Wojsk Łączności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1945, generałem brygady, komendantem Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, wykładowcą Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego. Był ofiarą represji stalinowskich w Wojsku Polskim w latach 1951-1955.
2
100%
PL
W artykule przedstawiono zasady, uwarunkowania oraz elementy systemu logistycznego operacji wojskowych, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu zabezpieczenia technicznego oraz procesów ratownictwa technicznego. Procesy ratownictwa technicznego wykonywane w warunkach działań bojowych charakteryzuje duża dynamika, nieprzewidywalność zastanej sytuacji oraz trudne warunki związane z oddziaływaniem przeciwnika. Wszystko to sprawia, że operacje tego typu muszą podlegać określonym procedurom i powinny być ograniczone jedynie do podstawowych działań. Celem artykułu była prezentacja podstawowych zadań i procesów ratownictwa technicznego – wydobywania, stawiania i wyciągania, które mają fundamentalne znaczenie dla odtworzenia potencjału bojowego armii, a w następstwie może wiązać się z ostatecznym wynikiem działań bojowych. W artykule przedstawiono również sprzęt ratownictwa technicznego Sił Zbrojnych RP.
EN
The article presents the principles, conditions and elements of the logistics system under combat operations with particular focus on technical subsystem and processes, technical rescue. Technical rescue processes carried out in conditions of combat operations are characterized by high dynamism and unpredictability of the existing situation and the difficult conditions associated with the impact of the opponent. All of this makes such operations must be subject to certain procedures and should be limited to basic activities. The aim of the article was to present the basic tasks and processes of technical recovery operations that are of fundamental importance for reconstructing combat potential of the troops, and consequently may be associated with the final result of combat operations. The paper presents also recovery vehicles used in the Polish Armed Forces.
4
Content available Komunikacja w wojsku w sytuacjach niepewności
100%
PL
Niniejsza publikacja prezentuje problematykę komunikowania w sytuacjach niepewności wśród kadry dowódczej Sił Zbrojnych. Odnosi się do problemów komunikowania werbalnego i niewerbalnego w strukturach zhierarchizowanych i jej znaczenia w procesie porozumiewania się w trudnych sytuacjach.
PL
Przeprowadzono dyskusję nad analizą możliwości wykorzystania controllingu w Wojsku Polskim. Przedstawiono ideę controllingu. Omówiono genezę controllingu. Zaprezentowano obraz controllingu w Polsce. Zaprezentowano czynniki braku powszechności stosowania controllingu w Polsce.
PL
Artykuł prezentuje miejsce ordynacji i jej wojsk w systemie prawnym Korony i WielkiegoKsięstwa Litewskiego skupiając się na ordynacjach Radziwiłłów. Porusza również kwestię regulacjiprawnych dotyczących wojsk Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Następnie przedstawia funkcjonowanieoraz treść przepisów dotyczących ordynacji i wojsk ordynackich.
PL
W referacie zaprezentowano kluczowe aspekty wspomagania procesów szkolenia żołnierzy wykorzystaniem trenażerów i symulatorów których koncepcja została wypracowana w AMW a wykonana przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. W referacie zaprezentowane zostały: Trenażer TR-23 do Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZUR 23-2KG, Trenażer Morskiego Zestawu Rakietowo-Artyleryjskiego ZU-23-2MR, Trenażer TR-PPZR Grom Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego GROM, Trenażer TR-12,7 WKM PS do Wielkokalibrowego Karabinu Maszynowego 12,7mm na podstawie słupkowej oraz Platforma ruchoma symulacji ruchu okrętu.
XX
The paper presents the key aspects of process support training of soldiers using trainers and simulators where the concept was developed in the Naval Academy and performed by the Department of Automation and Measuring Instruments AREX Ltd. The paper presented: Trainer TR - 23 and anti-artillery - Jet Set ZUR 23-2KG , Trainer Marine Artillery Rocket- ZU- 23-2MR , Trainer TR - PPZR Grom Portable antiaircraft missile assembly GROM Trainer TR- 12.7 WKM PS Machine Gun 12.7mm based on columnar and mobile platform motion simulation ship.
PL
Korzenie współczesnej rewolucji informatycznej spowodowanej wprowadzeniem i rozpowszechnieniem mikrokomputerów w latach 80. XX w. tkwią głęboko w poprzedniej dekadzie lat 70. W 1971 r. w Stanach Zjednoczonych wprowadzono na rynek pierwszy 4-bitowy mikroprocesor Intel 4004 w formie pojedynczego układu scalonego, bazującego na technologii tranzystorów MOS.
EN
It has been a common belief until recently that intensive and efficient military training could not be compromised with protection of soil, air and water. Now, these negative tendencies have been overcome, without adverse effects to the military training. Environmental protection relies on level of soldiers’ awareness. The article presents results of studies on soldiers trained as military engineers. It concludes that candidates to the army have low knowledge on the basics of ecology, and they lack the ability to associate and understand environmental issues, but they are familiar with nature conservation, having a good understanding of environment friendly behaviour and approach.
PL
Do niedawna uważano, że nie można pogodzić intensywnego szkolenia wojskowego i jego efektywności z ochroną gleby, powietrza i wody przed zanieczyszczeniem. Obecnie udaje się te sprzeczne tendencje godzić bez wpływu na jakość szkolenia wojskowego. Zależy to od stopnia świadomości ekologicznej żołnierzy. Artykuł jest efektem badań żołnierzy odbywających szkolenie na specjalistów wojsk inżynieryjnych. Okazuje się, że poborowi mają niskie wykształcenie w zakresie podstaw ekologii, wykazują brak rozumienia i kojarzenia zjawisk ekologicznych, natomiast dobrze orientują się w problematyce ochrony przyrody i właściwie oceniają zachowania i postawy, jeżeli chodzi o dbałość ośrodowisko.
10
Content available remote Prospects of uncooled IR detector technology for military applications
100%
EN
Over the last several years military applications of infrared photodetectors operating at low temperatures have proliferated. More widespread use of the infrared systems with cooled detectors is limited by a high costs, large size, and inconvenience of operation. At the same time there is no fundamental reason that prevents high performance detection of infrared radiation without cooling. Recently, high performance infrared imagers with uncooled micro-bolometers or other types of thermal detectors have been demonstrated. There are significant efforts on uncooled photon detectors. Sophisticated architecture of the device and high quality materials are necessary to achieve useful performance of uncooled middle MWIR and longwavelength LWIR devices. In this paper we report the use of uncooled infrared photodetectors for military applications such as thermal imagers, smart munitions, laser range finders, threat warning systems, open space communications and others. Various ways to improve performance are described such as optimization of the architecture of the active elements, monolithic integration with immersion microlenses, elimination of traditional processes (radiative and Auger) and others. It is concluded that improved design, materials and processes should reduce or even eliminate the need for cooling of photodetectors in many important military applications of infrared technology.
PL
W publikacji "Perspektywy wojskowych zastosowań urządzeń techniki podczerwieni z niechłodzonymi detektorami" przedstawiono perspektywy rozwoju techniki podczerwieni z niechłodzonymi detektorami dla zastosowań militarnych.
EN
Environmentalists believe that the army is environment- unfriendly, just like mining industry and chemical sector. And it is true as the army in performing its activities not only utilises the environment but also inflicts environmental damage in some circumstances. Efforts should be made to avoid devastation during these activities and to repair damage. This principle applies to military grounds and training areas: at also regards barracks, service and repair facilities, and military housing districts. The author discusses details of implementing this option.
PL
W opinii ekologów wojsko jest nieprzyjazne środowisku naturalnemu, podobnie jak przemysł wydobywczy czy chemia. Tak jest w istocie, ponieważ armia, realizując swoje zadania, nie tylko musi korzystać ze środowiska, ale w pewnych sytuacjach szkodzi mu. Należy dbać, aby to korzystanie nie było dewastacją i aby szkody były usuwane. Zasada ta odnosi się do poligonów i placów ćwiczeń, dotyczy też kompleksów koszarowych, zaplecza obsługowo-naprawczego i osiedli wojskowych. Artykuł mówi o szczegółach realizacji tego postulatu.
12
Content available Aksjologiczne dylematy przywództwa wojskowego
100%
PL
W artykule podjęto próbę poszukiwania odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze, czy istnieje wyraźnie wyodrębniony system wartości, jakim powinni kierować się przywódcy wojskowi, i po drugie, czy potrafimy podać niezawodne reguły aksjologiczne przywództwa wojskowego. Z przeprowadzonych analiz i rozważań wynika, że na oba te pytania nie można dać odpowiedzi zdecydowanie twierdzących lub przeczących, co stanowi poważną trudność w przygotowaniu kandydatów na przywódców wojskowych.
EN
The paper makes an attempt to look for an answer to two questions: first, is there a clearly separated system of values to be observed by military leaders, and second, can we provide reliable axiological rules for military leadership. The analyses and considerations carried out so far show that it is not possible to give either „yes” or „no” answers, which constitutes a serious problem in training candidates for military leaders.
13
Content available remote Napędy śmigłowcowe WSK "PZL-Rzeszów" S.A. - przydatność do misji specjalnych
100%
PL
O przydatności smigłowca do wykonywania misji specjalnych decydują wszystkie jego elementy konstrukcyjne, spośród których zespół napędowy odgrywa niewątpliwie rolę decydyjącą, zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa lotu. Parametry napędu i smigłowca oraz ich charakterystyki powinny być w taki sposób uzgodnione, aby uzyskiwać najlepsze rezultaty we wszystkich przewidywanych warunkach użytkowania, w tym w warunkach wykonywania misji specjalnych. We wprowadzeniu do artykułu określono takie terminy jak "mapęd" i "zadania specjalne" w odniesieniu do śmigłowców produkowanych i użytkowanych w Polsce. Podjęto próbę klasyfikacji zadań specjalnych na zadania związane z szeroko pojętym ratownictwem (SAR), gaszeniem pożarów, egzekwowaniem prawa (zadania policji i straży granicznej), monitorowaniem i ostrzeganiem (obserwacja linii przesyłowych, obserwacja lasów) oraz wykonywaniem usług gospodarczych (agrolotnictwo, gospodarka leśna, prace montażowe), itd. Omówiono też możliwe do wykonania zadania specjalne dla potrzeb obronności (MW, WL i WLiOP). Przedstawiono dane techniczne aktualnych napędów śmigłowców W-3, Mi-2, SW-4 i IS-2 w powiązaniu do ich osiągów eksploatacyjnych. Omówiono możliwości dalszego doskonalenia tych napędów pod kątem ich poprawy osiągów użytkowych śmigłowcó, bezpieczeństwa lotu i technologiczności eksploatacji. Na zakończenie przedstawiono wnioski stwierdzające, że w/w napędy śmigłowcowe ze względu na swoje walory techniczne, dostępność, zapewnienie na miejscu serwisu i remontów, możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb poszczególnych śmigłowców, konkurencyjnie niskie ceny ich nabycia, są optymalną alternatywą dla polskich śmigłowców i ich polskich użytkowników, a w szczególności instytucji finansowanych bezpośrednio bądź pośrednio przez budżet państwa (wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna, służba zdrowia, ratownictwo górskie, itd.).
EN
All structural elements decide about helicopter usability for special missions. The power unit unquestionably plays decisive role, especially in the domain of flight safety. Parameters of the helicopter and its power unit with their characteristics should be correlated in a way to obtain best results within all operating conditions, therein-special missions. In the introduction of the article terms like "power unit" and "special tasks" in the relation to herlicopters manufactured and used in Poland. There has been oerformed an attempt of classification of special tasks into: general idea of rescue (SAR), fire extinguishing, law enforcement (tasks for police and border guards), monitoring and alarming (observation of power lines and forests) and performance of economical services (agricultural aviation, forestry, fitting works), etc. The special tasks for defense needs are described as well. Technical data of W-3, Mi-2, SW-4 and IS-2 helicopters power units in connection with their performance are presented. Possibilities of further development of these power units from the point of view of: improvement of helicopters performance, flight safety and maintenance technology. Final conclusions state that helicopter power units specified abopve because of their technological features, availability, possibility of local service and repairs, ability of adaptation to individual needs of all helicopters, competitive low prices are the optimal alternative for Polish helicopters and their users, especially for companies financed by state budget (army, police, border guards, fire-departments, health service, mountain rescue etc.).
14
100%
PL
Artykuł ma na celu, zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia do programów kształcenia i szkolenia wszystkich szczebli dowodzenia, tematyki związanej z przywództwem i możliwościami jego stosowania. Zintegrowane szkolenia kursowe mogą być jednym z rozwiązań, tak jak to się dzieje w armiach sojuszniczych. Uzyskanie pozytywnej opinii stanowiłoby przepustkę do obejmowania coraz wyższych stanowisk dowódczych lub skierowania do pracy sztabowej. Jednakże podstawą rozpoczęcia szkolenia jest wypracowanie odpowiedniego modelu przywództwa, adekwatnego do zadań stawianych przyszłemu dowódcy w zmieniających się warunkach otoczenia. Do dzisiaj czerpiemy ze wzorców sojuszniczych nie wprowadzając własnych rozwiązań, być może artykuł przyczyni się do głębszego spojrzenia na problem i wprowadzenia zmian.
EN
The ongoing professionalization of the Polish Armed Forces as well as the completion of tasks abroad necessitate redefinition of the current process of troops commanding and training, particularly at the lowest tactical level. The decentralisation of command processes, the saturation of the battlefield with state-of-the-art assets supporting command processes and “personal contact” between a superior and his/her subordinate require full decision-making and an ability to select the right tools to lead in a particular situation. This is the only way to ensure that tasks are carried out at a high level, efficiently and according to the objectives set. Looking into the future, a commander needs to be provided with a certain degree of freedom while feeling the responsibility he/she is shouldering. The specification of these conditions in conjunction with appropriate cohesive education and practical training at all command levels will increase its creativity and allow a military organisation to smoothly respond to new challenges and threats.
PL
Od chwili swojego powstania w 1963 roku Lotnictwo Wojsk Lądowych wyposażone było głównie w śmigłowce. Początkowo przeznaczone były one do wykonywania zadań łącznikowych, a następnie transportowych i ogniowych. Najbardziej dynamiczny rozwój wojskowego lotnictwa śmigłowcowego przypadał na lata 70. i pierwszą polowę lat 80. W chwili obecnej, pomimo wstąpienia Polski do NATO na wyposażeniu Lotnictwa Wojsk Lądowych znajdują sie nadal śmiglowce konstrukcji radzieckiej Mi-2, Mi-8, Mi-17 i Mi-24 oraz polskie W-3. Śmigłowce te nie spełniają wymagań stawianych przez współczesne pole walki. W najbliższych latach konieczna będzie modernizacja części śmigłowców (Mi-8, Mi-17, Mi-24, W-3), oraz zastąpienie pozostałych nowymi śmigłowcami uderzeniowymi i wielozadaniowymi. W artykule zostały omówione: a) zadania śmigłowców Lotnictwa Wojsk Lądowych w działaniach bojowych; b) sposoby wykonywania podstawowych zadań bojowych przez śmigłowce uzbrojone (zwalczanie obiektów naziemnych i powietrznych, stosowane uzbrojenie, manewry; c) prowadzone obecnie w jednostkach lotniczych szkolenie w zakresie zastosowania bojowego; d) zadania, które w chwili obecnej nie są realizowane i przyczyny; e) problemy jakie napotykają jednostki Lotnictwa Wojsk Lądowych w szkoleniu lotniczym. Sposoby działań i manewry w czasie wykonywania lotów dziennych są zgodne z stosowanymi w innych armiach NATO. Zbliżone są także parametry większości uzbrojenia, jednak zapasy tych środków są na wykończeniu. Z przyczyn technicznych nie ma możliwości prowadzenia działań nocnych. Przyczyną jest brak urządzeń umożliwiających wykonywanie lotów niskich i koszących (brak możliwości obserwacji powierzchni ziemi i przeszkód terenowych), oraz wykrycia celu i prowadzenia ognia. Loty na wysokościach 150 metrów i wyżej oraz strzelanie do celów oświetlonych z punktu widzenia współczesnej taktyki są nie do przyjęcia. W tej sytuacji konieczne jest zastąpienie w najbliższym czasie obecnie eksploatowanych śmigłowców nowymi, lub/i przeprowadzenie ich gruntownej modernizacji. Na zakończenie przedstawiono propozycję schematu oceny przydatności śmigłowca do reakizacji zadań bojowych. Jest to tylko propozycja, ale wydaje się, że konieczne jest opracowanie wspólnego schematu oceny przez producentów i użytkowników śmigłowców. Ułatwiłoby to współpracę w czasie opracowywania zakresu modernizacji, projektowania nowych konstrukcji, oraz wyboru sprzętu z importu.
EN
Since its formation in 1963 the Army Air Forces have been equipped with helicopters mainly. Initially they were predicted for liaison task and later for transport and fire ones. The most dynamic growth of military helicopter forces took place in 1970s and the first half of 1980s. Nowadays, in spite of joining Poland to NATO, Army Air Forces are still equipped with Mi-2, Mi-8, Mi-17 and Mi-24 Russian helicopters and W-3 Polish ones. These helicopters don't fulfill the requirements put by a modern battlefield. Next years the modernization of a part of the helicopters (Mi-8, Mi-17, Mi-24, W-3) and the replacement of the rest by new strike and multipurpose helicopters will be necessary. There are described in the paper: 1) tasks for Army Air Force helicopters within combat operations; 2) methods of performing basic combat tasks by armed helicopters (fight against on-ground and air objects, used weapons, maneuvers); 3) training in the domain of combat application conducted in the units at present; 4) tasks, which are not performed at present and the reasons why; 5) problems which units of the Army Air Forces meet during aircraft training. Operating methods and maneuvers during day flights are compatible with the ones performed in other NATO armies. Parameters of majority of weaponry are silmilar too, but stocks of these media are ending. Because of technological reasons night operations are impossible to perform. The reason is the lack of instrumentation enabling performance of low flights and hedgehopping (impossible observation of the ground and terrain obstacles), detection of targets and carry on the fire. Flights at 150 meters altitude and higher and shooting illuminated targets are unacceptable from modern tactics point of view. In this case replacement of helicopters used at present by new ones and/or their complete modernization are necessary. At the end a suggestion of a schematic of evaluation of helicopter usability for combat tasks performance is presented. It is a suggestion only, but it seems that elaboration of a common schematic of helicopters evaluation by manufacturers and users is necessary. It would simplify the cooperation during elaboration of the range of modernization, design of new helicopters and selection of imported equipment.
16
Content available Broń nieśmiercionośna w zastosowaniach wojsk
100%
EN
Along with the increasing involvement of forces in peace and crisis response operations, as well as a change of approach to achieve operations’ objectives (reaching the aim causing minimal own and enemy’s losses), new challenges and threats have appeared facing the forces. These are mainly situations in which employing lethal weapons is wrong and could lead to unnecessary bloodshed. In order to prevent them, the forces use non-lethal weapons as an alternative and complementary to their basic armament. The article describes non-lethal weapons, their classification and kinds, as well as it shows their application in the military.
17
Content available remote Licea wojskowe w Polsce 1972-2002
100%
PL
W artykule wskazano na przyczyny podjęcia decyzji o utworzeniu liceów wojskowych. Omówiono kryteria naboru kandydatów do tych placówek. Zwrócono również uwagę na procesy kształcenia i wychowania w liceach wojskowych.
PL
W okresie międzywojennym na terenie Siedlec funkcjonował garnizon Wojska Polskiego, który był największy na Południowym Podlasiu (liczył ok. 2000 żołnierzy). Obecność żołnierzy 9 Dywizji Piechoty w mieście powodowała powstawanie trwałych i silnych związków wojska z miejscowym społeczeństwem, kształtujących się na wielu różnych płaszczyznach. Jedną z nich, która w sposób istotny wpływała na rozwój świadomości narodowej miejscowej ludności, były uroczyste obchody świąt państwowych, narodowych i pułkowych, podczas których organizowano uroczyste przemarsze wojska z orkiestrą, defilady, zawody sportowe, akademie i zabawy taneczne. Dowódcy garnizonu zapraszali delegacje Siedlczan na wszelkie uroczystości, jakie były obchodzone w oddziałach. W II Rzeczypospolitej najważniejszymi świętami narodowymi były rocznice: uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku oraz odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. Kolejnymi ważnymi świętami państwowymi były przypadające na 19 marca imieniny Józefa oraz święto żołnierza obchodzone corocznie 15 sierpnia. Nie zapominano oczywiście i o innych uroczystościach, jak np. obchodach kolejnych rocznic powstania pułków, czy powstań narodowych. Obchody świąt wojskowych i państwowych odgrywały więc bardzo dużą rolę w patriotyczno-obywatelskim wychowaniu żołnierzy garnizonu Siedlce, ale także cywilnych mieszkańców miasta. Szczególne znaczenie uroczystości te miały w 1939 roku, wobec narastającego zagrożenia atakiem ze strony hitlerowskich Niemiec.
EN
During the interwar period, in Siedlce, there functioned the Polish Army Gar-rison, which was the biggest in the Southern part of the Podlasie Region, as it numbered approximately 2000 soldiers. The presence of the soldiers of the 9th Infantry Division in the city contributed to the creation of close and strong relations between the army and the local community, developed in various areas. One of these, which significantly influenced the development of national awareness in the local community, was the festive celebration of public, national, and regimental holidays, where there were organised festive marches with an orchestra, parades, tournaments, academies, and dancing parties. The garrison commanders invited delegations of Siedlce residents to all celebrations held in the division. In the Second Polish Republic the most significant national holidays were the anniversaries: the adoption of the Con-stitution of the 3rd of May in 1791 and Poland's resumption of independent statehood on 11th November 1918. Other important public holidays were Jo-seph's name-day, celebrated on 19th March, and Polish Armed Forces Day, celebrated annually on 15th August. Other important anniversaries have also been celebrated, such as the creation of regiments, or the anniversaries of national uprisings. The celebration of military and national holidays played a major role in the patriotic and civic education of the soldiers of the Siedlce garrison, as well as civilian residents. The celebrations in 1939 had special significance, due to the increasing danger of being attacked by Nazi Germany.
19
Content available remote Ręczny 5,56 mm karabin maszynowy dla potrzeb Sił Zbrojnych RP
100%
PL
W artykule przedstawiono analizę współczesnych ręcznych karabinów maszynowych, będących na wyposażeniu wybranych armii NATO, w tym i Polski. Dokonano oceny stanu uzbrojenia tego typu. Zaprezentowano nowe rozwiązania, które w przyszłości pozwolą naszej armii stworzenie rodziny uzbrojenia szczebla drużyny. Na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej zaprezentowano rozwiązanie technologiczne nowego polskiego ręcznego karabinu maszynowego, przeznaczonego dla drużyny piechoty (rozpoznawczej). Omówiono ogólną budowę oraz parametry taktyczno-techniczne.
PL
This article is taking a view at the May Coup in 1926 and events that took place in Krakow and in the Krakow garrison. The aim of the article is to show the dependencies that took place in the Military Garrison no. V and in the urban community not related to the army. The article presents the positions and views of representatives of some urban community, which made it possible to look at the issue of May events from different perspectives. Based on selected examples, the attitudes towards the events of May in 1926 have been presented from the pointof view of the intelligentsia, military, legion community, the workers and the Catholic Church, as well as from the Krakow perspective. The article attempts to confront the image contained in the files of administrative offices with the view of May events in Krakow in sources produced directly by Krakow residents.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.