Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telemedycyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Telemedycyna – nowe narzędzie medycyny xxi wieku
100%
PL
Telemedycyna jest to możliwość bezpośredniego, bezpiecznego, archiwizowanego on-line słowno-wizualnego zdalnego kontaktu w czasie rzecz y wistym pomiędz y o s o b ą z a i n t e r e s o w a n ą a fachowym pracownikiem ochrony zdrowia, dietetykiem, psychologiem, etc. Kontakty te, wykorzystujące najnowsze możliwości technologiczne telefonii komórkowej i In ternetu umożliwiają moni torowanie lub interaktywną wymianę informacji i danych dotyczących zdrowia i choroby, w tym danych uzyskiwanych z diagnostycznych urządzeń peryferyjnych. Telemedycyna to nie tylko komfort dla pacjenta i lekarza, ale również skuteczne narzędzie dla obniżenia kosztów opieki medycznej
EN
Telemedicine is a direct, safe, on-line, verbal, visual, remote way of communication between an interested party and a specialist in health care, dietician, psychologist, etc. Contacts using the technological novelties of mobile communications and IT industries facilitate monitoring or interactive exchanging of information and data regarding health and diseases, including the data acquired from diagnostic peripheral devices. Telemedicine ensures the patient’s and doctor’s convenience and is an effctive tool for lowering the costs of health care.
2
Content available remote Problemy rozwoju telemedycyny w Polsce
63%
PL
Rozwój telemedycyny jest wielką szansą dla znajdującej się obecnie w stanie zapaści służby zdrowia w Polsce. Jednak postępy we wdrażaniu tej formy świadczeń medycznych są wciąż dalekie od oczekiwań. Można stwierdzić, iż Polska nie jest przygotowana do praktycznej realizacji usług telemedycznych. Biorąc pod uwagę znaczące korzyści wynikające z telemedycyny, trzeba podjąć działania, które w perspektywie kilku najbliższych lat zmienią ten stan rzeczy. W artykule omówiono finansowe, infrastrukturalne, organizacyjne i prawne bariery rozwoju telemedycyny w Polsce. Następnie zaproponowano działania mające na celu upowszechnienie świadczeń telemedycznych w polskiej służbie zdrowia.
EN
Development of telemedicine is a great chance for the polish health care, which is nowadays in bad condition. However, the progress of development of this form of services is still far from expectations. One can assume that Poland is not prepared to realize telemedical services. Taking into account the possible benefits of telemedicine, it is necessary to undertake actions, that will change the existing situation in a few years. The article discusses the financial, infrastructural, organizational and legal barriers of telemedicine development in Poland. Subsequently some actions are proposed to widespread the telemedical services in the polish health care.
3
Content available remote Aplikacje internetowe w telemedycynie
63%
EN
TeleMed supports real - time interactive collaborations between multiple users. Multiple physicians at remote locations can simultaneously view, edit and annotate the patient data. Furthermore, each physician can see the data another physician has entered as well as monitor some of the other physician's interactions with various user interface windows. This allows physicians to engage in collaboratory electronic discu-sions so that referrals and consultations can occur in a natural manner. This is the concept which underlies the design of TeleMed.
PL
W artykule podjęto problematykę prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności telekomunikacyjnej w zestawieniu z regulacjami prawnymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Postęp technologiczny umożliwia coraz szersze świadczenie różnorodnych usług. Te możliwości aktualizują się także w kontekście świadczeń zdrowotnych, jednakże jeszcze do niedawna, z uwagi na brak odpowiednich regulacji, świadczenie usług na odległość w tym zakresie budziło liczne kontrowersje (autor przedstawia nowelizację przepisów, która zniosła bariery w tej sferze). Publikacja ma także na celu ukazanie kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie kontroli podejmowania i wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności telekomunikacyjnej. Analizie prawnej poddano także usługi telemedyczne, stawiając tezę, że stanowią one usługi o charakterze użyteczności publicznej.
EN
This paper presents a web-based system for distance acoustic investigation of human voice. The system is dedicated to diagnosis of speech disorders, and can also be used in evaluating voice rehabilitation resuIts, and in screening test of voice organ. The fundamental part of the paper contains an extensive description of the system for voice telediagnostics. The paper also presents a review of presently applied technologies and methods of voice transmission over the Internet.
9
Content available remote Pacjenci a e-zdrowie
51%
PL
E-zdrowie jest przełomowym podejściem do zarządzania służbą zdrowia związanym z rewolucją społeczną, jaka łączy się z transformacją pomiędzy społeczeństwem industrialnym a społeczeństwem informacyjnym. Dąży się do tego, by pacjent, mając komputer z kamerą, mikrofonem i głośnikami oraz urządzenia z czujnikami, mógł konsultować swoje objawy z lekarzem i przesyłać wyniki, które archiwizowane byłyby w bazie danych. Lekarz na bieżąco modyfikowałby zalecenia albo wzywał pacjenta na wizytę. Taki jest projekt i założenia e-zdrowia w Polsce. Czy e-zdrowie okaże się niemożliwe do realizacji ze względu na wymaganie wyjątkowo dużych nakładów finansowych, nietrafne programy dotyczące skomputeryzowania służby zdrowia, niemające połączenia ogólnopolskiego i światowego? Co na to lekarze? Co na to pacjenci?
EN
Thanks to eHealth, doctors can access patients' medical records more easily, get immediate access to test results from the laboratory, and deliver prescriptions directly to pharmacists. Patients with heart problems can carry monitors which alert their doctor if their condition changes, yet allow them to continue with their daily business.
PL
Przedstawiona praca w pierwszej części prezentuje rys historyczny oraz podstawowe wymagania i założenia dotyczące możliwości zastosowania robotów w kardiochirurgu. Zwrócono uwagę na kolejne etapy rozwoju narzędzi i technik wspomagania chirurgii serca, w tym implantowalne pompy krwi, symulacyjne metody optymalnego wyboru sposobu operacji, medyczne programy ekspertowe oraz rozwój chirurgii małoinwazyjnej, stanowiące pole do wprowadzenia kolejnego etapu - robotów (manipulatorów) kardiochirurgicznych. Druga część pracy poświęcona jest opisowi założeń i pierwszych prac realizacyjnych związanych z projektem polskiego robota kardiochirurgicznego, który prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgu w Zabrzu przy współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z Łodzi i Warszawy. Prócz podstawowych funkcji zawartych w działających już telemanipulatorach, istotnym zagadnieniem opisywanego projektu będzie wykorzystanie i implementacja posiadanych doświadczeń w celu wyszukiwania najefektywniejszego zakresu stosowania robota i opracowanie strategii jego zastosowania. Trwają już zaawansowane prace badawcze skupione na etapie przygotowywania operacji, zawierającego symulację efektów operacji i tworzenie bazy informacyjnej do nawigacji ramion i narzędzi robota na podstawie danych diagnostycznych konkretnego pacjenta.
EN
Paper presents requirements and assumptions connected with the possibility of robots usage in specific cardiac surgery field. Cardiac surgery robots application can be understood as a natural stage after development of such techniques and tools like among other things implantable blood pumps, surgery procedure simulations, medical expert systems or small-invasive surgery. Second part of this paper is devoted to the project of polish cardiac surgery robots, realized by the team of Foudation of Cardiac Surgery Development, Zabrze, in cooperation with research centres in Lodz and Warsaw. Assumptions of both manipulator construction and surgery planning as well as conclusions from first practise realization stages are presented.
12
Content available remote Telemedycyna, eZdrowie i inne frapujące słowa
51%
Optyka
|
2018
|
tom Nr 1
46--48
13
Content available remote Program e-Zdrowie wspomagający świadczenie usług medycznych - telemedycyna
51%
PL
Komunikat Komisji Europejskiej (kwiecień 2004) dotyczący e-Zdrowia wymusza na krajach członkowskich podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu wykorzystania IKT Informatyczno-Komunikacyjnych Technologii (ang. ICT- Information Communication Technology) w ochronie zdrowia. Wszystkie państwa opracowują własne plany krajowe oraz regionalne, których podstawą jest dopasowanie procedur, mentalności i kompetencji w ochronie zdrowia do nowych warunków. Technologia informacyjna wprowadza możliwości technologiczne, ale technologia sama w sobie nie jest nastawiona na żadną dziedzinę. Szpitale i inne jednostki ochrony zdrowia będą musiały przejść proces transformacji. Regionalny program e-Zdrowie ma propagować i dostarczać usługi informatyczne poprzez zintegrowany system Informatyczny wspomagający działalność administracji oraz świadczenie usług medycznych I telediagnostykę. Jest wspólną inicjatywą Marszałka Dolnego Śląska, Urzędu Miejskiego, JM Rektora Wrocławskiej Akademii Medycznej, JM Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT).
EN
The announcement of European Commission (April 2004) regarding "e-health"expedlted EU member states to undertake measures aimed at Improving use of ITC - Information communication technology In health sector. Member states elaborate on their own regional and national plans based on procedural compatibility, work culture and health protection under the new circumstances. Information technology offers new possibilities, but It is not pre-deslgned to serve any particular sector. Hospitals and health sector institutions will have to undergo transformation process. Regional programme called e-health has to propagate and provide IT services using Integrated Information and communication system supporting both administration and medical services and tele-diagnostics. The programme was announces as a joint initiative of Marshall of Lower Silesia, Municipality Council, Rector of Wroclaw Medical Academy and Rector of Wroclaw Technical University as well as Lower Slleslan Centre for Advanced Technologies (SCAT).
EN
This paper presents an effective solution of packetizing of non-uniform data for the purpose of reporting in telemedical surveillance systems with adaptive interpretation. Unlike the regular systems, where the data continuity is guaranteed by the common reporting interval and unified report content, the adaptive systems must implement a reservation procedure in order to proper data delivery, accordingly to sampling rates set individually for each of the diagnostic parameters. This procedure combines the content of every packet with respect to changes in data flow from particular diagnostic data, caused by time-variable requirements for the update rate of their time series. Our approach postulates appending to the information structure of two auxiliary data attributes, the validity period and the priority. The proposed solution was implemented and tested in a prototype cardiology-oriented monitor using two alternative reporting modes following the monitoring requisites. In immediate mode diagnostic packets are transmitted immediately accordingly to the time requirements, what allows the telediagnostic system to respond in short time in case of emergency. In delayed mode the transmission is deferred until packets are entirely filled with valid data, what limits the usage of data carrier for long-time regular reporting.
PL
Przedstawiono definicje podstawowych pojęć z zakresu telemedycyny i teleradiologii. Przedstawiono scenariusz podstawowych usług teleradiologicznych: telekonsultacji, telediagnostyki, teleoperacji i teledydaktyki. Opisano wymagania stawiane aplikacjom teleradiologicznym. Rozważono zagadnienia dotyczące standardów stosowanych w teleradiologii. Poruszono aspekt prawny przesyłania danych radiologicznych w sieciach telekomunikacyjnych.
EN
This paper is devoted to teleradiology. The definitions of basic terms in telemedicine and teleradiology for teleconsulting, telediagnosis, telesurgery and tele-education, are given. The requirements for teleradiological application are presented. The standards used in teleradiology were considered. The legal aspects of radiological data transmission over telecommunication network were mentioned.
PL
Konieczność zapewnienia ochrony zdrowia obywatelom jest jedną z podstawowych zasad każdego państwa, regulowaną przepisami prawa zarówno krajowego, jak i unijnego czy międzynarodowego i uzupełnianą przez soft law. Zmiany cywilizacyjne i postęp technologiczny umożliwiają rozwój nowych narzędzi i usług z zakresu ochrony zdrowia (m.in. telemonitoringu, telekonsultacji, telerehabilitacji oraz elektronicznej dokumentacji medycznej). Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu podkreśliła potrzebę zapewnienia tego typu usług. Szerokie stosowanie e-zdrowia, które może być remedium na wiele problemów, z którymi boryka się sektor ochrony zdrowia, wymaga jednak zabezpieczenia praw osób, które są nie są włączone cyfrowo, szczególnie osób starszych. Powszechne występowanie różnych poziomów wykluczenia cyfrowego, nie tylko wśród seniorów, sprawia, że kwestie te są społecznie istotne i powinny być rozwiązywane przez prawo. Celem artykułu jest wstępna analiza zasadności rozwijania usług e-zdrowia w starzejącym się społeczeństwie w Polsce oraz przedstawienie propozycji dostosowania rozwiązań prawnych w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w ochronie zdrowia do zmieniającej się rzeczywistości.
18
38%
EN
The electrocardiogram is a digital record of effective action potentials of heart muscle fibres, thus it contains an important information about the heart function. Unfortunately, the signal theory-based description of the ECG contents is not efficient in extracting these data, and the practical interpretation software is mostly based on heuristic statements. This conclusion was a motivation for our research on the expert-like machine reasoning based on ECG perception analysis, physiology-driven feature extraction and fuzzy logic. This paper highlights the aspect of optimal description of an electrocardiogram contents in a digital record.
PL
Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w procesie diagnozowania i leczenia pacjentów może być przyszłością medycyny. Tzw. telemedycyna jest również istotnym zagadnieniem legislacyjnym. W artykule analizie zostały poddane regulacje stanowiące postawę funkcjonowania tej dziedziny w polskim porządku prawnym. Szczególną uwagę poświęcono niedawnym pracom legislacyjnym tworzącym ramy nowego podejścia ustawodawcy do telemedycyny. Publikacja zawiera również ocenę skuteczności funkcjonowania ww. rozwiązań prawnych.
EN
Modern technology found in the diagnostic and treatment process of patients can be the future of medicine. This so-called “telemedicine” is also an important legislative issue. The article analyzes legal rules which are the cornerstone of this field in the Polish legal system. Special attention is placed on recent works devoted to the creation by the legislator of a new approach to the legal framework for telemedicine. The paper also contains an assessment of the effectiveness of the func-tioning of these legal solutions.
20
38%
EN
Integration of Information Communication Technology (ICT) products from different manufacturers to provide friendly support for patients and health professionals is a challenge for organizational, legal, and technological interoperability. To empowerment of patients over 65, it is necessary to support them with proper ICT tools. There are many technological solutions in e-Health sector, which do not support the patient’s complex needs and standards. The CareWell project adapted a formula based on the acquisition of commercial ready-made applications that support the functionality defined for patients, doctors, nurses and the Contact Centers (Call Centers). Lessons learned from the CareWell project phases from beginning of the business processes modeling with their modification for the project needs, as well as mapping of the available functionalities of selected IT platforms, work integration and implementation, are discussed in the paper.
PL
Integracja produktów informatycznych pochodzących od różnych producentów w celu dostarczenia przyjaznych usług pacjentom i pracownikom ochrony zdrowia stanowi wyzwanie w zakresie rozwiązania problemów interoperacyjności organizacyjnej, prawnej i technologicznej. Aby pomóc pacjentom powyżej 65 roku życia, konieczne jest wsparcie ich potrzeb zdrowotnych technologiami ICT (ang. Information Communication Technology). Istnieje wiele rozwiązań technologicznych w sektorze e-Zdrowia, które jednak nie obsługują złożonych potrzeb z uwzględnieniem standardów. Project CareWell przyjął formułę realizacji opartą na nabyciu gotowych aplikacji, które pozwalają na realizacje zdefiniowanych funkcji do obsługi pacjentów, lekarzy i pielęgniarek oraz centrali kontaktowych call center. W pracy omówiono główne wnioski z realizacji poszczególnych faz projektu od początku zamodelowania procesów biznesowych, konieczną ich modyfikację dla potrzeb projektu, jak również mapowanie dostępnych funkcjonalności integrowanych wybranych platform IT.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.