Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 468

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Efficiency measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
XX
Artykuł jest analizą badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu urzędach pocztowych w Małopolsce. W zakresie przyjętej metody analizy porównano jednostki stosujące system elektronicznego sterowania ruchem kolejkowym klientów z instytucjami tej samej firmy i wykonującymi te same czynności, ale nie posiadającymi wdrożonego systemu. Uwzględniono zmienne związane z ilością wykonywanych operacji i wpływem kolejnych godzin pracy na aktywność zawodową pracownika. Potencjalną wydajność uznano za constans. Wnioski artykułu po uwzględnieniu kosztów wdrożenia systemu mogą służyć do optymalizacji zatrudnienia oraz efektywizacji pracy zatrudnionych pracowników instytucji, w których występuje zjawisko kolejek klientów indywidualnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the results of research conducted in multi-several post offices in Poland (Małopolska province). In analysis, the Author compared those institutions that employed an electronic queue management system whit the institutions belonging to the same company and having identical responsibilities, but not using the system. Variables such as the number of performed operations and the influence of the amount of workload on employee efficiency were taken into account. Potential efficacy was taken as a constant. Conclusions that the present article reaches may be used (after consideration of the costs of implementation of the system) to optimize employment and improve efficacy of employees of institutions in which consumer service is queue-based.(original abstract)
XX
Autor zaprezentował ogólnorównowagowe podejście do zagadnień związanych z efektywnością rynków kapitałowych, które dowodzi, że rynkom tym nie przysługuje cecha efektywności alokacyjnej w sensie Pareta oraz, że nie są one mocno efektywne informacyjnie w rozumieniu Rolla.
EN
This paper presents the general equilibrium approach towards issues related to capital markets effectiveness. It proves that capital markets are not Pareto-optimal and that their information effectiveness is not strong in the sense of Roll. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie podstaw metodologicznych pięciu głównych metod oceny efektywności bazujących na krzywych efektywności. Metody te bowiem mogą stać się cennym narzędziem dla analityków, praktyków zarządzania i instytucji nadzorujących, wzbogacającym tradycyjne metody oceny działalności gospodarczej. (fragment tekstu)
EN
This paper introduces basics of frontier analysis methods that generally are ways to benchmark the relative performance of production units (commercial firms as well as non-profit institutions). The lack of agreement among researchers regarding a preferred frontier model at present boils down to a difference of opinion regarding the lesser of evils. Nevertheless, Berger and Humphrey reported roughly an equal split between applications of nonparametric techniques (69 applications) and parametric methods (60 applications) to financial institutions data. In Polish terms nonparametric approach is much more common so far (6 out of 8 studies under consideration). (original abstract)
5
Content available remote Istota oraz metody pomiaru efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie
80%
XX
Ważnym, a zarazem bardzo aktualnym problemem teorii i praktyki gospodarczej pozostaje zagadnienie efektywności gospodarowania. W niniejszym artykule autor prezentuje główne przyczyny oraz najczęściej stosowane metody mierzenia efektywności w zależności od przyjętego celu działalności przedsiębiorstwa. (tekst oryginalny)
EN
The paper presents a proposition of the method of determining the level of financial potential power plants and heating plants in An important and very current problem of the economic theory and practise remains the question of efficiency of management in enterprise. In the article the author presents the main causes and also the methods of measurement of efficiency used the most often depending on the target that was chosen in the activity of enterprise.(original abstract)
6
80%
XX
Celem artykułu jest porównanie metod oceny efektywności zarządzania port-felami inwestycyjnymi. Efektywność zostanie zmierzona w odniesieniu do portfeli wzorco-wych dla funduszy o różnych poziomach ryzyka inwestycyjnego za pomocą modeli market timing. Badaniu zostaną poddane fundusze, w których skład wchodzą zarówno instrumenty dłużne, jak i udziałowe, czyli tak zwane fundusze zrównoważone. Efektywność zostanie oceniona jako dodatkowa stopa zwrotu z tytułu aktywnego zarządzania portfelem instru-mentów finansowych. Dodatkowa stopa zwrotu może mieć jednak różne źródła. Jednym z nich jest umiejętność wykorzystania trendów rynkowych i dostosowywania strategii inwe-stycyjnych do zmieniającej się sytuacji na rynku giełdowym. Drugim może być umiejętność wyboru papierów wartościowych do portfela przez zarządzających.(abstrakt oryginalny)
EN
This study examines the performance of Polish mutual and pension funds in-vesting between 2001 and 2013. The performance will be assessed as an additional rate of return above the rate of return of passive managed portfolio. The additional rate of return may have different sources. Market timing models are used to assess the market timing and stock selection abilities of fund managers.(original abstract)
XX
W środowisku biznesowym coś, co jest niemierzalne - nie istnieje. Obszary, inicjatywy, działania, których efektów nie można określić w kategoriach finansowych, jakościowych, ilościowych, lub czasu - nie stanowią przedmiotu zainteresowania biznesu. Podstawowym powodem funkcjonowania w środowisku biznesowym jest bowiem zwrot z inwestycji. Jeśli jakiś obszar tego zwrotu nie przynosi, lub nie da się go zmierzyć, jest zwyczajnie likwidowany. Obszar polityki personalnej postrzegany jest w wielu firmach jako zbędny koszt, bagaż, który organizacja chcąc nie chcąc musi dźwigać, choć najchętniej pozbyłaby się go na zewnątrz. Tymczasem, jak dowodzą badania, firmy, które w sposób świadomy i zgodny ze strategią biznesową kształtują poszczególne obszary polityki personalnej, osiągają lepsze wyniki ekonomiczne, niż te organizacje, które nie przykładają większej wagi do efektywnego zarządzania personelem. Pomiar stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki jest nie tylko możliwy, ale stanowi niezbędny element zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem na coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym rynku. Artykuł prezentuje metodykę pomiaru poszczególnych elementów polityki personalnej na podstawie prowadzonych od ponad 30 lat badań Saratoga HC Benchmarking. Tekst zawiera także najciekawsze wyniki ostatnich badań prowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw w porównaniu do wyników firm europejskich i amerykańskich. (abstrakt oryginalny)
EN
In the business environment, if something cannot be measured then it does not exist. Areas, initiatives, and actions whose effects cannot be defined in financial, qualitative, quantitative, or time-related categories are not the subject of interest of business. After all, the primary reason behind functioning in the business environment is return on investment. If an area fails to make such a return or if it cannot be measured then it is simply eliminated. The area of personnel policy is seen by many companies as an unnecessary expense, deadweight that the organization must carry whether it wants to or not, and that it would most happily unload through outsourcing. However, as shown by research, companies that shape the individual areas of personnel policy consciously and in line with business strategy achieve better economic results than those organizations that do not assign any greater weight to effective personnel management. Measuring growth rates on investments in human capital is not only possible, but is a vital component in the management of a modern company on an increasingly competitive and demanding market. This article presents a methodology for measuring individual elements of personnel policy on the basis of over thirty years of research applying Saratoga HC Benchmarking. The text also includes the most interesting results of the most recent studies conducted among Polish companies as compared with the results of European and American companies. (original abstract)
8
Content available remote Metody pomiaru efektywności wewnątrzkorporacyjnych rynków transferu kapitału
80%
XX
Zagadnienie efektywności wewnątrzkorporacyjnych (wewnętrznych) rynków transferu kapitału (ICM - Internal Capital Market) związane jest bezpośrednio z nurtem badawczym poświęconym finansowym konsekwencjom dywersyfikacji (koncentracji) działalności przedsiębiorstw. W ramach tego nurtu obok modeli teoretycznych przedstawiających konsekwencje wyboru przez spółki strategii dywersyfikacji bądź koncentracji działalności, prowadzone są również badania empiryczne weryfikujące te teorie. (fragment tekstu)
EN
The paper presents some methods that are used by researchers to assess the level of efficiency (or inefficiency) of internal capital markets. This in turn can help to understand a stylized fact of so called diversification discount. First Tobin's q was introduced to emphasise its magnitude in revealing the discount. After that I present some measures of ICM efficiency that are based on Tobin's q, with Absolute Value Added by Allocation (AVA) and Relative Value Added by Allocation (RVA) among them. (original abstract)
XX
Wyniki siódmej edycji badania Top Employers w 2016 roku ujawniają istotny trend - coraz więcej firm przywiązuje wagę do mierzenia efektywności poszczególnych procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia, które mogą wydawać się trudne do opisania za pomocą liczb, takie jak rozwój przywództwa czy zarządzanie talentami, w coraz większym stopniu podlegają ocenie. Jak wygląda ten trend na świecie? Jak pośród natłoku cyferek nie zapomnieć o najważniejszym - pracowniku? (fragment tekstu)
EN
Catastrophic risks are more and more frequently perceived as a major problem of the contemporary civilisation. Such a problem requires appropriate methods of financing its effects. There is no a description of catastrophic events that would satisfy all. However, it is possible to stress some features that do not raise many controversies and are well expressed by means of two adjectives: massive and severe. Massiveness of the risks in question results in difficulties in effective financing of effects of catastrophic events. Severity, on the other hand, requires efficient, i.e. adequate compensation for losses. There are relatively frequent attempts to solve problems that result from the very nature of catastrophic risk by implementation of insurance obligation. However, a question may be asked if application of insurances is justified at all and if insurance obligation increases effectiveness and efficiency of insurance methods of financing effects of catastrophic risks. A selection of an insurance form - private or public - may be of some importance here. (fragment of text)
XX
W artykule tym autor opisał najważniejsze wyszukiwarki i metawyszukiwarki internetowe. Główny nacisk został położony na sprawdzenie efektywności obu rodzajów wyszukiwarek. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu autor podjął próbę wskazania najlepszego sposobu użycia tych narzędzi w wyszukiwaniu informacji. Ponadto autor próbował znaleźć odpowiedź na następujące pytania: które z wyszukiwarek są bardziej efektywne od innych i dlaczego oraz jakie czynniki powinny być wzięte pod uwagę jako argumenty świadczące o .jakości" wyszukiwarek. (abstrakt oryginalny)
EN
In times of rapid growth of information and knowledge sources, what we are searching for tends to be more and more concealed. Thus, finding crucial information is extremely important from the point of view of many different people, companies and institutions (particularly those, which are related to e-commerce and e-business). With each year, Intelligent Software Agents gain more and more popularity and significance as the right tool to acquire, store and manage the information and knowledge needed for the proper functioning of active units in e-business. From the point of view of management and e-business in particular, the most crucial and important are information agents, which are represented in Internet mainly by search and metasearch engines. (fragment of text)
XX
Użycie kompresji danych zmniejsza rozmiar danych do przechowania lub przesłania. Oznacza to proporcjonalne do osiągniętego stopnia kompresji zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki danych lub łącza transmisyjne. Efekt ekonomiczny tej redukcji nie jest jednak łatwy do oszacowania. Oszczędność może być zarówno zerowa - gdy zaoszczędzone media pozostają niewykorzystane, jak i ponadproporcjonalnie duża - gdy niestosowanie kompresji wymusiło by konieczność pokonania bariery technologicznej. Niemniej, należy uwzględnić różnego rodzaju koszty stosowania kompresji: programowe, sprzętowe i inne. Nie da się obliczyć efektu ekonomicznego użycia kompresji danych bez odpowiednich miar. Klasyczne miary efektywności kompresji danych pozwalają określić stopień zmniejszenia ilości danych uzyskany wskutek kompresji, co, jak już zauważono, nie wystarcza do ustalenia ekonomicznych konsekwencji zastosowania kompresji danych. Stąd potrzeba ekonomicznych miar efektywności kompresji danych, umożliwiających przeliczenie technicznych parametrów kompresji danych na wartość korzyści ekonomicznych dzięki niej uzyskanych. Miary takie, dla najbardziej popularnych zastosowań, zostaną przedstawione w niniejszym artykule. Wcześniej jednak omówiona zostanie klasyfikacja metod kompresji danych oraz klasyczne miary efektywności kompresji. (fragment tekstu)
EN
Data compression allows for considerable reduction of data storage and transmission costs, measures proposed in the article make it possible to calculate savings for the most popular da compression applications. These measures may be used to estimate the profitability of implementing data compressi methods in company's information system, as well as to compare economic effectiveness technologically competitive solutions. An important advantage of the presented measures is that they may be used even if not all t cost-specific data is available. In that case, the calculated costs, though not so precise, will still useful. (original abstract)
XX
Celem badań autorów było określenie efektywności nawożenia mineralnego w rolnictwie całkowitym w latach 1976-2001 przy zastosowaniu indeksu produktywności całkowitej Malmquista. Badania zostały oparte na danych empirycznych zagromadzonych i opublikowanych przez GUS. Wyniki badań autorzy przedstawili dla dwóch okresów badawczych 1976-1997 oraz 1998-2001.
EN
Research of purpose was to indicate fertilization efficiency in total agriculture in years 1976-2001 with Malmquist overall productivity index. Empirical dates, accumulated and published through GUS were subjected to analysis. Results of research were introduced for two research periods: 1976-1998 and 1998-2002. Average increase of total fertilization efficiency took a level of 4,4% in years 1976-1997. This increase was directly related to changes in technical development (which averages increase level during research term received 6,7%), changes in technical effectiveness (average decrease 2,1% annually), changes in pure technical effectiveness (average decrease 2,1% annually) and changes in effectiveness of scale (average decrease 2,0% annually). Average increase total fertilization efficiency took a level of 3,0% in years 1998-2001. This increase was related to increase in technical development (average 1,8% annually), increase in technical effectiveness (average 1,2% annually), increase in pure technical effectiveness (average 1,6% annually) and average increase in effectiveness of scale of 0,2% annually. (original abstract)
XX
Wiedza jest uważana za jedno z ważniejszych i najbardziej wartościowych aktywów utrzymujących konkurencyjność organizacji. Konsekwentnie zarządzanie wiedzą zasługuje na większą uwagę. W artykule przedstawiono dwa znane sposoby pomiaru efektywności zarządzania wiedzą w organizacjach, a mianowicie ocenę efektywności systemów zarządzania wiedzą (modele efektywności) i ocenę wpływu kluczowych atrybutów efektywności zarządzania wiedzą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pomimo iż wybór odpowiednich narzędzi pomiaru efektywności zarządzania wiedzą zależy od celów analizy, oba sposoby stanowią atrakcyjne narzędzia, które mogą w istotny sposób przyczynić się do poprawy zarządzania wiedzą w organizacji, zwiększając jej konkurencyjność rynkową (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge is one of the most important and most valuable assets making organizations competitive. Consequently, the management of knowledge deserves more attention. In the article, the author presents two well known methods for knowledge management effectiveness assessment. These are: assessing knowledge management success/effectiveness models and linking knowledge management effectiveness attributes to organizational performance. The choice of a proper method depends on what the organization wants to analyze, e.g. the project, the process of strategic importance for knowledge management or the infrastructure of knowledge management systems. Nevertheless, both methods are very attractive tools, which can contribute to improvement of organizational knowledge management, increasing the market competitiveness of that organization.(original abstract)
15
Content available remote Subsampling Approach for Statistical Inference within Stochastic DEA Models
60%
EN
In the current literature, many different stochastic extensions of the DEA framework can be found. Such generalized approaches enable one to model the uncertainty inherent to the form of the production possibility set and the value of the technical efficiency measure at any given point of the former. In the paper we provide a detailed discussion of some statistical model and the subsampling algorithm which are used in statistical inference. The methodology is then illustrated with an empirical example using the real-world data from the Polish energy sector. (original abstract)
XX
Jednym z kluczowych problemów polskiego rolnictwa od wielu lat pozostaje archaiczna struktura agrarna i związana z nią ekonomiczna niewydolność znacznej części gospodarstw. Przemiany strukturalne na wsi nie wykazywały pożądanej dynamiki, czego efektem jest utrzymujący się wysoki poziom zatrudnienia w działalności rolniczej i związana z nią niska produktywność pracy. Celem prezentowanego artykułu było rozpoznanie i ocena zmian w efektywności technicznej grupy gospodarstw pod kątem możliwości ich dalszego rozwoju. Do grup zagadnień analizy należały potencjał wytwórczy, tendencje produkcyjne i organizacyjne, wyniki ekonomiczno-finansowe gospodarstw, okres analizy zaś obejmował lata 1992-2005. Przedmiotem analizy były gospodarstwa wysokotowarowe. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the key problems of Polish agriculture for many years is its archaic agrarian structure. Structural change in rural areas did not show the desired growth rate, resulting in persistent high levels of employment in agricultural activities and the associated low productivity of labour. The aim of the presented article was to identify and evaluate changes in technical efficiency of farms in terms of possibilities for their further development. The topics under research were the potential problems of manufacturing, production and organizational trends, the economic and financial rates. The period of analysis covered the years 1992-2005. The subject of analysis were high-productive farms.(original abstract)
17
Content available remote Metody badania efektywności procesów produkcyjnych - case study
60%
XX
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na etapie przygotowań do przyszłych badań wpływu środowiska i stosunków międzyludzkich na wydajność pracy, zwłaszcza zachowań negatywnych, toksycznych i niepożądanych zarówno w grupach pracowniczych, jak i zależnościach służbowych. Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie pomiaru efektywności procesów produkcyjnych i ocena skuteczności obecnie stosowanych metod. Artykuł zawiera opis przykładowego pomiaru efektywności w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej (case study) i pokazuje, w jaki sposób wprowadzono zmiany, które bezpośrednio wpłynęły korzystnie na efektywność przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
One of the basic functions of a management and control of the production process is to assess its efficiency. The concept of efficiency is not clearly defined in the literature. This is related to the multidimensionality of this concept. This article based on the literature analysis and long-term observation in production practice. It is a basis for future research preparation on the impact of the environment and relationships on work performance, especially negative behavior, toxic and side effects in both groups of workers and business relationships. It describes an example (case study) of measurement the effectiveness of the automotive industry company and shows how to change it which immediately had a positive effect on the efficiency of the company. (original abstract)
18
Content available remote Metody pomiaru efektywności banków
60%
XX
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą najważniejszych metod pomiaru efektywności banku. Zamieszczono w nim przegląd definicji efektywności i omówiono rodzaje efektywności. Wskazano, że efektywny bank charakteryzuje się dużą innowacyjnością oraz niskim poziomem kosztów. Celem kierownictwa banku jest minimalizowanie kosztów i maksymalizowanie dochodu, przy uwzględnieniu wyników finansowych w relacji do ponoszonych nakładów i kosztów. Dla banku źródłem zysku są klienci i bank powinien oceniać wartość relacji z nimi. Pokazano metody służące do oceny efektywności banku. Szczególną uwagę zwrócono na metody pomiaru efektywności.(abstrakt oryginalny)
EN
The following paper presents issues concerning the most important methods of measuring bank effectiveness. It overviews the definitions of efficiency and its types. The papers indicates that an efficient bank is characterized by a high degree of innovation and low cost. The objective of banks management is to minimize costs and maximize income, taking into account financial results in relation to the incurred expenditure and costs. The relation between the client and the bank is a source of profit for the bank; that is why the bank should assess the value of this relationship. The main emphasis is put on efficiency measuring methods.(original abstract)
XX
W artykule zostanie przedstawiona pro-pozycja budowy miary efektywności innowacyjności regionalnej. Propozycja ta obejmie: budowę macierzy danych typu INPUT i OUTPUT na podstawie European Innovation Scoreboard, budowę miary efektywności innowacyjności regionu, budowę miary efektywności innowacyjności w hierarchicznym przekroju regionalnym. (fragment tekstu)
EN
The article presents the proposal of the measurement of regional innovation effectiveness. The proposal is based on the tools of multidimensional statistical analysis as well as on the European Innovation Scoreboard. The measure of innovation effectiveness is presented in a regional dimension following two concepts: as the measure referring to a region and as the measure related to a hierarchical system in a regional cross-section that is e.g. to a country in its regional cross-section. Such a measure allows one to consider interregional diversification in a specific country and define the influence of such diversification on the system innovation. Innovation effectiveness is referred to as the relation between regional innovation indices INPUT and OUTPUT type, taking into consideration classification of regions. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę dyskusji nad przyszłymi problemami w kwestii pomiaru wydajności sytemu Opieki Zdrowotnej oraz nad wyzwaniami, które czekają badaczy tej problematyki. W treści przedstawiono i przedyskutowano pomiary efektywności systemów opieki zdrowotnych funkcjonujących w świecie. Prezentowane procedury pomiarowo-analityczne systemu Opieki Zdrowia są przedmiotem wielu prac naukowych, które potwierdzają ich użyteczność oraz poprawność. W końcowej części artykuł zawiera propozycje zadań dla badaczy, dydaktyków i praktyków. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.