Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investment cost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Modular investment cost estimate of multipurpose chemical plant
100%
EN
The estimation of investment cost by using of modular technique is a new approach for determination of investment capital for the industrial plants. Modular estimation of investment cost covered in this paper lets a planner determine the investment cost of multipurpose chemical plant in project phases and in the dependence on complexity level of a plant. The new systematic enables early-stage decisions concerning the capital need for multipurpose chemical plants.
PL
Szacowanie kosztów inwestycyjnych oparte na technice modułowej stanowi nową metodę służącą do określania zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny obiektów przemysłowych. Modułowe szacowanie kosztów inwestycyjnych pozwala planiście efektywnie określać kapitał inwestycyjny wielofunkcyjnej aparatury przemysłowej w fazach opracowywania projektu oraz w zależności od rozpatrywanego poziomu kompleksowości aparatury przemysłowej. Nowa systematyka pozwala stosunkowo wcześnie dokonać precyzyjnych decyzji dotyczących zapotrzebowania kapitałowego aparatury i instalacji przemysłowej.
2
Content available remote Kostenschatzung und kostenkalkulation im chemischen anlagenbau
100%
EN
New plant planning methods, as for example module technology, offer the basis for new attempts of the estimation and calculation of investment cost. Estimation and calculation methods of investment cost covered in this paper lets a planner determine the investment cost of multipurpose chemical plant. In this work differences between cost estimation and cost calculation methods of chemical plants are discussed.
PL
W pracy omówiono sposoby modernizacji pompowni, poprzedzonej pomiarami identyfikacyjnymi. Przedstawiono metodę wyznaczenia optymalnej struktury pompowni, opartą na minimalizacji sumy kosztów inwestycyjnych, instalacyjnych i eksploatacyjnych . Z obliczeń wynika , że najlepsza struktura - to jedna duża pompa główna i taka sama pompa rezerwowa. Pompownię należy eksploatować wykorzystując metody optymalnego sterowania lub regulacji pracy pomp.
EN
Different means of pumps and pumping stations modemization are presented in the paper. Optimum structure of pumping station with regard to minimum total sum of investment, installation and operation costs is discussed. The best solution consist in application of one big main pump and the same one reserve pump.
5
84%
EN
Transitioning to renewable energy is part of the answer to, on the one hand, growing industrial development and the rising demand for energy and, on the other, environmental concerns and the need to preserve fossil fuel resources for future generations. This research focuses on the potential for integrating hydrogen storage into a highly reliable renewable energy system. The purpose of this study is to determine the potential of renewable energy in an Iranian location, in a project that looks at a power grid in various connected and disconnected scenarios involving hydrogen storage. The energy potential is identified: annual production capacity is 2218818 kW, requiring a total investment outlay of US$697,624.
PL
Wskazano zarówno potrzebę, jak i potencjalne możliwości oceny poziomu ryzyka inwestycyjnego rewitalizacji ważnych z uwagi na potrzebę racjonalnego oszacowania kosztów inwestycji. Przyjęto tezę, że ryzyko inwestycyjne rewitalizacji jest wprost proporcjonalne do kosztów poniesionych na działania infrastrukturalne w ramach danego projektu.
EN
The aim of the article is to present both needs and potential possibility to assess the level of urban regeneration’ investment risk important due to the need for rational estimation of investment costs. The authors adopt thesis that urban regeneration’ investment risk is directly proportional to the cost incurred for the infrastructure activities within the project.
8
Content available remote Konsekwencje wzrostu cen a obowiązkowe klauzule waloryzacyjne
84%
PL
Należy dostrzec, że każda czynność zamawiającego ma być nastawiona na cel, jakim jest należyta realizacja zamówienia. A celowi temu służy takie ukształtowanie treści klauzul waloryzacyjnych, która zapobiegnie ponoszeniu przez wykonawcę rażącej straty na kontrakcie.
PL
W artykule opisano kwestie związane ze wzrostem cen i kosztów podczas realizacji inwestycji drogowych, które mają istotny wpływ na koligacje pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, stawiając przed nimi wyzwania dotyczące stosowania zawartych w umowach klauzul waloryzacyjnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w postępowaniach sądowych.
PL
W Polsce jest stosunkowo niewiele budowli o charakterze zabytkowym, które są w dobrym stanie technicznym. Większość z nich wymaga częściowej lub całkowitej termomodernizacji, którą należy przeprowadzić tak, by w możliwie największym stopniu zachować ich historyczne walory. Stąd wynikają różnorakie ograniczenia dotyczące doboru materiałów i technologii wykonania, które ze względu na swoją specyfikę są zawsze droższe niż w innych obiektach. W artykule, na przykładzie domu klasztornego Sióstr Bernardynek w Św. Katarzynie k/Kielc, omówiono równoważenie kosztów inwestycyjnych oszczędnościami na ogrzewanie przy różnych parametrach kredytowania. Na podstawie cen roku 2018 obliczono optymalną grubość izolacji przegród ciepłochronnym tynkiem na bazie perlitu ułożonym od wewnątrz. Przy trzyletnim okresie kredytowania i stałej stopie procentowej 8% optymalna grubość izolacji wynosi 3,6 cm przy całkowitym koszcie termomodernizacji ściany kaplicy równym 112,53 zł/m2, a wykonanie dwóch warstw o całkowitej grubości 6 cm zwiększa koszty tylko do około 120 zł/m2, co powoduje ponad 25% obniżenie strat ciepła przez przenikanie. Wskazano również, że wraz z wydłużeniem okresu kredytowania inwestycji, korzystnie rośnie wielkość optymalnej grubości izolacji. Natomiast wpływ wielkości stopy oprocentowania jest stosunkowo niewielki. Na przykładzie kaplicy klasztornej omówiono również efekty rozłożenia procesu termomodernizacji na etapy.
EN
There are relatively few historic buildings in Poland that would be in good technical condition. Most of them require partial or complete thermal modernization, which should be carried out so as to preserve their historical values as much as possible. Hence, there are various restrictions on the choice of materials and production technology, which are always more expensive due to their specificity. Here, on the example of the monastery house of the Bernardine Sisters of St. Katarzyna near Kielce, the benefits of balancing the costs and benefits of investments based on cost accounting were shown. Based on the prices of 2018, the optimal insulation thickness was calculated for heat-insulated perlite plaster from the inside. With a three-year loan period and a constant interest rate of 8%, the optimal insulation thickness is 3.6 cm with a total cost of thermo- modernization of the chapel wall equal to 112.53 PLN/m2, and the implementation of two layers with a total thickness of 6 cm increases costs to only about 120 PLN/m2, however, this results in a more than 25% reduction of heat transfer through the partition. It was also pointed out that as the investment loan period was extended, the optimum insulation thickness increases favorably. However, the impact of the interest rate is relatively small. The effects of spreading the thermomodernization process on stages were discussed on the example of the monastery chapel.
EN
Mercury emissions have become one of the problems in the energy sector in recent years. The currently used mercury removal techniques include: primary, secondary and preliminary methods. However, due to the large variation in the mercury content in hard and brown coal and the different characteristics of power plants, these methods are often not effective enough to meet the new requirements set by BREF/BAT which requires a search for new, high-efficiency solutions. The proposal for a new technology has been developed in the project “Hybrid Adsorption Systems to Reduce Mercury Emissions Using Highly Effective Polymer Components” (HYBREM). The project was implemented by the consortium of SBB Energy SA and ZEPAK Pątnów II Power Plant. An innovative, high-efficiency hybrid technology for purifying exhaust gases from mercury was developed. GORE polymer modules were used as a technology base where, in combination with the injection of solid sorbents, a hybrid technology was developed. To assess the economic efficiency of the similar case as in the HYBREM project model based on OPEX and CAPEX, each method was selected separately. The article focused on the substitution of solid sorbents used in the HYBREM project by zeolite based materials. Modified zeolite X, applied in the project, was derived from fly ash. Preliminary analysis shows that the system of proposed technologies is very cost-competitive compared only to GORE technology. The basic factors are the possibility of recovering zeolites from ash, combined with low investment outlays.
PL
Emisja rtęci w ostatnich latach stała się jednym z problemów sektora energetycznego. Obecnie stosowane techniki usuwania rtęci to: metody pierwotne, wtórne i wstępne. Nie są one wystarczająco skuteczne, aby spełnić nowe wymagania określone przez BREF/BAT, dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, wysokowydajnych rozwiązań. Propozycja nowej technologii została opracowana w ramach projektu „Hybrydowe systemy adsorpcyjne w celu zmniejszenia emisji rtęci za pomocą wysoce skutecznych składników polimerowych” (HYBREM). Projekt został zrealizowany przez konsorcjum SBB Energy SA i Elektrownię Pątnów II. W jego ramach zbudowano innowacyjną, wysokowydajną technologię do oczyszczania gazów spalinowych z rtęci. Zastosowano technologię GORE, która łączy istniejące rozwiązania wykorzystujące wydajne moduły polimerowe oraz system wtrysku stałego sorbentu. Innym rozwiązaniem jest technologia konfiguracji wtrysku sorbentu bez użycia modułów GORE. Aby ocenić efektywność ekonomiczną dla przypadku podobnego jak w projekcie HYBREM, wybrano model oparty na OPEX i CAPEX. Artykuł koncentruje się na zastąpieniu stałych sorbentów stosowanych w projekcie HYBREM materiałami na bazie zeolitów. Zastosowany w projekcie zmodyfikowany zeolit X pochodził z popiołu lotnego. Wstępna analiza pokazuje, że system proponowanych technologii jest bardzo konkurencyjny pod względem kosztów w porównaniu z technologią GORE. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest możliwość odzyskiwania zeolitów z popiołu w połączeniu z niskimi nakładami inwestycyjnymi.
13
Content available remote Metodyka oceny sprawności chłodni wentylatorowej
67%
PL
W artykule zaprezentowano metodykę oceny sprawności chłodni wentylatorowej oraz analizę techniczno-ekonomiczną modernizacji chłodni z określeniem stopy zwrotu nakładów poniesionych na modernizację. Przedstawiono także kryterium, na podstawie którego można podjąć decyzję o rozpoczęciu lub zaniechaniu modernizacji chłodni.
EN
The article will present the methodology for increase the efficiency of the cooling tower and technical and economic analysis of the modernization of the cooling tower with specification of the term and rate of return invested money for modernization. There will be presented standard that could be used to decide: start or omission of modernization of the cooling tower.
PL
Przez wiele lat procesy produkcyjne przeprowadzane były bez zwracania uwagi na środowisko naturalne, efektem czego było wytwarzanie dużych ilości odpadów niebezpiecznych. Taki sposób prowadzenia polityki, polegający na poświęcaniu środowiska naturalnego na rzecz gospodarki, okazał się niezmiernie krótkowzroczny. Problem został zauważony, gdy w wyniku ekspansywnej działalności człowieka znacznie zmniejszyły się zasoby naturalne oraz w zatrważającym tempie postępowała dewastacja środowiska naturalnego. W miarę pogłębiania się dysproporcji między rosnącym w szybkim tempie zapotrzebowaniem na surowce i materiały a ograniczonymi możliwościami pozyskiwania, gospodarka surowcowo-materiałowa stała się podstawowym problemem współczesnej polityki społeczno-gospodarczej. Jednym z ważnych zadań zmniejszenia tej dysproporcji jest ograniczenie odpadowości produkcji i pełniejsze zagospodarowanie zgromadzonych i powstających na bieżąco odpadów. Jest to równocześnie istotny problem pozyskiwania surowców wtórnych i ochrony środowiska. Problem odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych nie jest zagadnieniem nowym. Odpady te pochodzą z różnych procesów i technologii, dlatego też większy nacisk powinien być położony na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (co często wiąże się ze zmianą technologii wytwarzania danego produktu) oraz zmniejszeniem ich negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W artykule przeanalizowano definicje odpadów niebezpiecznych na podstawie obowiązujących aktów prawnych, zarówno europejskich jak i amerykańskich. Scharakteryzowano metody odzysku i unieszkodliwiania tego typu odpadów. Przeanalizowano koszty inwestycyjne oraz jednostkowe związane z ich odzyskiem i unieszkodliwianiem oraz wykazano, jaki wpływ na środowisko mają odpady niebezpieczne.
EN
By many years manufacturing processes were conducted without turning of the attention on the environment, an effect of what was the production of huge quantities of hazardous waste material. Such manner of the leadership of the policy, consisting in to sacrificing of the environment on the thing of the economy proved extremely short-sighted. The problem became noticed, when as result of the expansive human activity considerably grew less natural resources and in the alarming rate progressed the devastation of the environment. In due measure deepening the disproportion between growing at a rapid pace an application on raw materials and materiaIs, and limited possibilities of gaining over, resources and materials management becomes a basic problem of the present and future policy social-economic. One from important spheres of the diminution of this disproportion is the limitation of waste- production and the fuller farm implements aggregated and nascent up to date waste material. This is the simultaneously essential problem of gaining over of secondary raw materiaIs and protections of the environment. The problem of hazardous waste treatment isn't a new problem. This waste is coming from different processes and technology. The bigger pressure should be put to reduce the amount of hazardous waste (what often forms with the change for the technology) and with reduce their negative influence on the natural environment. The article analyzed the definitions of hazardous waste on the base of applying legal act European as well as American. Methods of hazardous waste treatment were characterized. It was analyzed investment and individual costs connected with treatment as well as their influence on the environment.
EN
The paper presents an approach to evaluating a building throughout its whole life cycle in relation to its sustainable development. It describes basic tools and techniques of evaluating and analysing the costs in the whole life cycle of the building, such as Life Cycle Assessment, Life Cycle Management, Life Cycle Cost and Social Life Cycle Assessment. The aim of the paper is to propose a model of cost evaluation throughout the building life cycle. The model is based on the fuzzy sets theory which allows the calculations to include the risks associated with the sustainable development, with the management of the investment and with social costs. Costs incurred in the subsequent phases of the building life cycle are analysed and modelled separately by means of a membership function. However, the effect of the analysis is a global cost evaluation for the whole life cycle of the building.
PL
W artykule scharakteryzowano tematykę związaną z cyklem życia obiektów budowlanych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ryzyka związanego z kosztami w cyklu życia. W artykule przedstawiono metodę oceny obiektu budowlanego w cyklu życia, biorącą pod uwagę aspekt jego zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowany został model oceny kosztów cyklu życia obiektu budowlanego, który oparty jest na teorii zbiorów rozmytych, co pozwala na uwzględnienie w obliczeniach czynników ryzyka związanych np. ze zrównoważonym rozwojem, prowadzeniem inwestycji czy poszczególnymi rodzajami kosztów. Koszty ponoszone w kolejnych fazach cyklu życia budynku rozpatrywano i modelowano oddzielnie za pomocą funkcji przynależności. Efektem analizy jest globalna ocena kosztów w ujęciu całego cyklu życia budynku.
PL
Artykuł przedstawia omówienie najważniejszych wyników raportu branżowego o wpływie zmian przepisów prawa na wzrost kosztów inwestycji w latach 2014-2020, w tym podsumowanie wpływu zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji w sektorach drogowym, kolejowym i energetycznym.
EN
The article presents an overview of the most important results of the industry report on the impact of changes in legal regulations on the increase in investment costs in 2014-2020, including a summary of the impact of changes in legal regulations on the increase in investment costs in the road, rail and energy sectors.
PL
Artykuł przedstawia omówienie najważniejszych wyników raportu branżowego o wpływie zmian przepisów prawa na wzrost kosztów inwestycji w latach 2014-2020, w tym podsumowanie wpływu zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji w sektorach drogowym, kolejowym i energetycznym.
EN
The article presents an overview of the most important results of the industry report on the impact of changes in legal regulations on the increase in investment costs in 2014-2020, including a summary of the impact of changes in legal regulations on the increase in investment costs in the road, rail and energy sectors.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.