Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 280

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Touristic economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
XX
Cel. Poznanie wiedzy i opinii młodych wrocławian na temat turystyki weselnej (destination wedding). Metoda. Badania przeprowadzono wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Polska), kierunku Turystyka i Rekreacja drugiego roku studiów magisterskich. Wykorzystano metodę badań diagnostycznych z wykorzystaniem kwestionariusza. 100 respondentów zostało poproszonych o wypełnienie kwestionariusza składającego się z 19 pytań. Wyniki. 69 osób odpowiedziało, a 31 nie odpowiedziało na pytanie, czym jest turystyka ślubna. Spośród 100 respondentów 26 brało udział w turystyce weselnej w Polsce, 93 nie brało udziału w turystyce weselnej za granicą. Respondenci pytani o preferowane kierunku dla turystyki weselnej wskazywali najczęściej: Włochy, Hiszpanię, Grecję, Hawaje. Wyjazdy dla nowożeńców są również uznawane za ważną część turystyki weselnej. Duża część respondentów (78%) zadeklarowała uczestnictwo w podróży poślubnej. Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania empiryczne dotyczą wyłącznie młodych Polaków i obejmują wyłącznie turystykę weselną. Implikacje praktyczne. Diagnozowanie i częściowe przewidywanie poziomu i charakteru uczestnictwa w turystyce weselnej umożliwia przygotowanie oferty dla młodych ludzi. Oryginalność. Badanie młodych ludzi dotyczące turystyki weselnej przeprowadzane są w Polsce bardzo rzadko. Zjawisko to jest coraz bardziej popularne, ale nie udokumentowane naukowo. Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim of the study is to get to know young people's opinion about wedding tourism. Method. The study was conducted using a selection of Second Year Master's Degree students, studying Physical Education in Wroclaw, Poland, in the field of Tourism and Recreation. The data were obtained by the researcher by means of a diagnostic survey method with the use of a questionnaire to gather research material. 100 respondents were asked to complete the questionnaire which consisted of 19 questions. Findings. 69 people responded and 31 did not respond to the question what the wedding tourism is. Out of 100 respondents, 26 participate in wedding destination in Poland, 93 did not attend any wedding destination abroad. Respondents who preferred wedding destination chose: Italy, Greece, Spain. Honeymoon travel is recognised as an important part as well. A large group of respondents (78%) declared an organization of honeymoon trip. Research and conclusions, limitations. Empirical studies only concern young Polish people and include only wedding tourism. Practical implications. Diagnosing and partly predicting research of the level and nature of participation in wedding destinations make it possible to prepare an offer for young people. Originality. The study of young people concerning wedding destination is conducted well. This phenomenon is increasingly popular, but not scientifically documented. Type of paper. Paper presenting the results of empirical research.(original abstract)
2
Content available remote Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce
80%
XX
W celu określenia nieregularności ruchu turystycznego w Polsce w latach 2004-2014 posłużono się danymi GUS - miesięcznymi dotyczącymi liczby turystów ogółem, w tym krajowych i zagranicznych, oraz udzielonych im noclegów w 16 województwach. Na ich podstawie obliczono wskaźnik sezonowości liczby turystów z okresu lata do zimy (Slz) i jesieni do wiosny (Sjw) oraz udzielonych noclegów z okresu lata do zimy (SNlz) i jesieni do wiosny (SNjw), a także współczynnik zmienności (W %) w ciągu roku. Nieregularność ruchu turystycznego najwyraźniej zaznacza się w województwach północnej Polski, w tym w strefie wybrzeża i na pojezierzach, gdzie liczba turystów latem jest 3-4 razy większa niż zimą, a liczba udzielonych noclegów nawet 5-7 razy większa. W miarę przemieszczania się w głąb kraju maleje wielkość sezonowości, przyjmując w jego środkowej części najniższe wartości wskaźników dla liczby turystów krajowych Slz (iloraz liczby turystów z okresu lata do zimy) i udzielonych noclegów SNlz (iloraz liczby noclegów z okresu lata do zimy) - poniżej 2, a dla turystów zagranicznych - poniżej 3. W latach 2004-2014 w większości województw występuje ujemny, istotny lub wysoce istotny statystycznie trend wskaźnika sezonowości liczby turystów (Slz). Uwzględniając wartości wskaźników sezonowości dla liczby turystów (Slz) zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz udzielonych im noclegów (SNlz), jak również współczynnika zmienności (W %) liczby turystów w roku, wydzielono na terenie kraju 5 obszarów o różnej sezonowości ruchu turystycznego: nadmorski, pojezierny, nizinny-wielkomiejski, wyżynny i górski. (abstrakt oryginalny)
EN
The present paper makes use of data obtained from GUS statistical yearbook concerning monthly total number of tourists, including domestic and foreign tourists, and overnight stays provided for them in 16 voivodeships in the period 2004-2014. For the purpose of determining the irregularity in tourist movement in Poland, the following were used in the present paper: the seasonal index of the number of tourist in the period from summer to winter (Slz), and from autumn to spring (Sjw), the number of overnight stays provided for tourist in the period from summer to winter (SNlz) and from autumn to spring (SNjw), and the variability coefficient (W%) throughout the year. Irregularities in the tourist movement is most markedly pronounced in northern voivodeships of Poland, including the Baltic Sea coast and lake regions where the number of tourists in summer is 3-4 times higher than that recorded in winter, and the number of overnight stays provided for tourists is as much as 5-7 times higher. The values of seasonality recorded further into the country are on the decrease, and in the central part of Poland the lowest index values were recorded as for the number of domestic tourists Slz (the quotient of the number of tourist from summer to winter) and overnight stays provided for tourists SNlz (the quotient of the number of overnight stays from summer to winter) - below 2.0, and as for the foreign tourists - below 3.0. In the period from 2004 to 2014 in most voivodeship there is a negative, statistically significant or highly significant trend of the seasonal index of the number of tourists (Slz). On the grounds of the values of the seasonal index of the number of tourists (Slz), both domestic as well as foreign, and the number of overnight stays provided for them (SNlz) and the coefficient of variability (W%) of the number of tourists throughout the year, five areas of different seasonal character of tourist movement were identified: Coastal, Lakeland, Lowland-Metropolitan, Highland and Mountainous area. (original abstract)
3
Content available remote Badania kapitału marki i ich znaczenie dla gospodarki turystycznej
80%
XX
Rozważania dotyczące kreowania silnej marki terytorialnej warto uzupełnić o problematykę kapitału marki. Kapitał marki definiowany jest jako wartość dodana, wynikająca tylko z faktu stosowania danej marki [Aaker 1991, 1996]. Atrybutami silnej marki są: świadomość marki (brand awareness)1, postrzegana jakość (perceived quality)2, skojarzenia (associations) 3 i lojalność (brand loyalty)4. Suma wymiarów i ich skumulowane relacje tworzą kapitał marki w umysłach klientów [Konecnik, Gartner 2007]. Badania kapitału marki polegają na ocenie wszystkich czterech wymiarów. Tylko marka cechująca się znacznym kapitałem może stanowić o atrakcyjności i przewadze konkurencyjnej jednej destynacji turystycznej nad drugą.(fragment tekstu)
4
Content available remote Sposoby pobudzania gospodarki turystycznej na przykładzie miasta Blackpool
80%
XX
W artykule ukazano sposoby pobudzania gospodarki turystycznej na przykładzie działań władz brytyjskiego miasta Blackpool. Przedstawiono m.in. charakterystykę oraz strukturę produktu turystycznego analizowanego miasta.Scharakteryzowano jego potencjał turystyczny na tle ewolucji funkcji turystycznej od XVIII w. do czasów teraźniejszych. Do analizy struktury produktu turystycznego miasta przyjęto podział zaproponowany przez V.T.C. Middletona(1996). W artykule przyjęto następującą tezę badawczą: dynamiczny rozwój turystyki w warunkach globalizacji determinuje ciągłe działania zarządzających destynacjami turystycznymi w zakresie zwiększania konkurencyjności i atrakcyjności swojej oferty turystycznej.(fragment tekstu)
EN
This article presents ways to stimulate demand for tourist products on the example of the British city of Blackpool. Furthermore, the tourist potential is characterized of the city in question against the background of the evolution of the tourist function starting from the 18th century till this day. The division as proposed by V.T.C. Middleton (1996) was accepted for the purpose of an analysis of the tourist product structure. The following research thesis was accepted in the article: a dynamic development of tourism in the conditions of globalization determines continuous actions on the part of those who manage tourist destinations aimed at an increase of the competitiveness of their tourist offer.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono przykłady działań innowacyjnych w gospodarce turystycznej regionu sudeckiego. Omówiono również przesłanki podejmowania działalności innowacyjnej i czynniki hamujące jej rozwój.
EN
The article presents the results of a survey concerning innovative activity taken up by units and organisations functioning in the tourist industry of the Sudets region. The analysis covers both product and process innovations as well as major prerequisites and barriers of creating innovations in the tourist industry.(original abstract)
XX
Ostatnia dekada XX wieku nie była zbyt pomyślna dla rozwoju turystyki w Bułgarii. W okresie tym odnotowano bowiem wzrost, ale także i spadek liczby turystów zagranicznych oraz liczby udzielonych osobonoclegów. Zjawisku temu towarzyszy znaczny wzrost liczby hoteli trzy- i czterogwiazdkowych. Nie wiąże się to ze wzrostem liczby cudzoziemców pragnących korzystać z obiektów oferujących wyższy standard usług. W tym kontekście warto zastanowić się nad przyczynami niekorzystnych zjawisk występujących w bułgarskiej turystyce. Celem opracowania jest próba określenia podstawowych przyczyn tych zjawisk oraz przedstawienie organizacyjno-prawnych uwarunkowań dalszego rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej w Bułgarii. (abstrakt oryginalny)
EN
The '90s brought an array of both positive and negative phenomena in Bulgarian tourism. They concern the number of foreign tourists and an extent to which the existing accommodation possibilities are used. At the same time, essential changes of the Bulgarian tourist sector were changed. They challenge tourism and tourist business in Bulgaria, but they also give a chance of their further successful development. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki małych gospodarek wyspiarskich i szczególnej roli, jaką odgrywa dla nich turystyka recepcyjna. Duże rozproszenie „światowego rynku turystycznego państw (terytoriów) wyspiarskich", różny stopień rozwoju turystyki recepcyjnej i jej roli gospodarczej skłania do pytania, na jakim etapie rozwoju turystycznego znajdują się poszczególne obszary, państwa i terytoria wyspiarskie oraz jakie zagrożenia ekonomiczne niesie ze sobą oparcie rozwoju gospodarczego tylko na wpływach z zagranicznego przyjazdowego ruchu turystycznego. (fragment tekstu)
EN
The growing dependence of the developing countries on the revenue from the incoming foreign tourism resulted in many negative consequences, the effects of which are perceived even now. In the Caribbean, for instance, the outgoing income from tourism exports due to a significant share of foreign capital in the preparation process of a tourism product is estimated at about eighty per cent. The aim of the article is to present the specifics of small island economies as well as the essential role that the reception tourism plays in those countries or territories. A wide dispersion of the global island-countries (territories) tourism market, differentiated development level of the reception tourism as well as its economic role inclines to scrutinising, at which tourism development stage the particular regions, countries and island territories are. The author presents the economic dangers that arise if the economic development is based solely on proceeds from incoming foreign tourism. The article preludes further more extended research on the economic influence that the international tourism has on island economies. An effort was made to approach the theories claiming that the international tourism is still a form of economic expansion by highly developed countries in less developed countries and island territories. 'New' waves to mitigate the dysfunctions caused by the reception tourism promoted by international organisations, like for example the concept of sustainable development firstly mentioned in 1972, are only an attempt to redirect attention from the main issue, which is the maximal exploitation of the island countries (territories) economies by the highly developed countries. A scientific verification of those theories is very difficult. Although the negative socio-cultural effects have been confirmed by many studies, it is still difficult to provide evidence for the economic dysfunctions. The main reason is the incomplete, fragmented and underestimated or overestimated data on economic effects of the incoming foreign tourism and other unreliable economic data that describes the economies of island countries and territories. (original abstract)
XX
Opracowanie stanowi próbę oceny stanu wykorzystania funduszy europejskich na gospodarkę turystyczną w Polsce, w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Zaprezentowano ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych. Obszarem badań szczegółowych były gminy województwa zachodniopomorskiego. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy SWOT wykorzystania środków Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej na podstawie prowadzonych szczegółowych badań dotyczących perspektywy finansowej w latach 2007-2013. Z prowadzonych badań wynika, że środki UE na projekty turystyczne w analizowanych gminach nie decydują bezpośrednio o stanie funkcjonowania gospodarki turystycznej, wpływając generalnie na rozwój regionalny i poziom życia mieszkańców. Relacja pomiędzy stanem wykorzystania środków UE a rozwojem gospodarki turystycznej jest wynikiem także wielu innych czynników, które dla poszczególnych gmin należy analizować indywidualnie. Problemem ten można zaobserwować poprzez ocenę elementów zidentyfikowanych w przeprowadzonej analizie SWOT. Podjęte rozważania i wnioski z nich wynikające są podstawą do podjęcia dalszych badań w zakresie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i miejsca gospodarki turystycznej w finansowaniu unijnym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study is an attempt to assess the use of European funds in Poland for the tourism economy in the financial perspective for 2007-2013. The general place of the tourism economy in regional operational programs has been presented. The area of research was the communes of Zachodniopomorskie Voivodeship. The aim of the study was SWOT analysis of the use of European Union funds in the regional tourism economy in relation to the financial perspective in 2007-2013. The research shows that the EU funds for the project analyzed in tourist communities don't directly decide on the state of operation of the tourism economy, but generally influence on regional development and living standards. The relationship between the state of use of EU funds and the development of the tourism economy is also the result of many other factors that should be analyzed individually for individual communes. This problem can be observed by assessing the elements identified in the SWOT analysis. Considerations and conclusions of research are the basis for further research in the area of the financial perspective for 2014-2020 and the place of the tourist economy in the EU funding at the level of local government units. (original abstract)
9
Content available remote Perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy w Polsce
80%
XX
Celem artykułu jest rozpatrzenie czynników wpływających na rozwój gospodarki turystycznej opartej na wiedzy (dalej: GTOW) w Polsce. W niniejszym artykule przyjęto, iż w grupie uwarunkowań rozwoju GTOW wyróżniamy przede wszystkim formalnoprawne, ekonomiczne, technologiczne i społeczne, które występują na poziomie Unii Europejskiej i Polski. Zastosowane metody badawcze to studia literatury, kwerenda aktów prawnych, diagnoza dokumentów o charakterze strategicznym - strategii i programów opracowanych na poziomie Unii Europejskiej i krajowym, a także obserwacje własne autorki. (fragment artykułu)
EN
Contemporary society entered the new epoch i.e. the period of information technology (the construction of information society), diversified structures and segmented culture, while in economy sector there have been observed interdependencies among knowledge, productivity, and economic growth. These processes prove the emergence of knowledge intensive economy. The objective of the hereby article is to analyse these factors which influence the development of knowledge intensive tourism economy in Poland. The article assumes that among conditions influencing the development of knowledge intensive economy one should distinguish mainly the formal-legal, economic, technological and social conditions which occur at the level of the European Union and Poland. The article concludes by presenting recommendations for indispensable changes facilitating broader implementation of knowledge intensive tourist economy concept. (original abstract)
10
Content available Racjonalność w gospodarce turystycznej
80%
EN
Nowadays tourism is one of the most important branches of the national economy. Its importance is noticeable both at the global and local level area. Share of GDP, in exports and in employment is increasing. Rapidly grooving numbers of tourist. Tourist becames a regular part of livestyle. Take consideration of rationality in these areas of social and economis activity taking as a starting point homo economicus it seems so important. In this article attempts perception of nationality in the tourism economy an three levels : tourist demand, supply - service and social.(
11
80%
XX
Postrzeganie kapitału ludzkiego jako podstawy tworzenia przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku skłania podmioty gospodarcze do kształtowania środowiska pracy sprzyjającego pozyskaniu i utrzymaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach. Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów różnicujących zależność pomiędzy cechami pracy a satysfakcją z pracy w turystyce. Analizie poddano czynniki indywidualne, organizacyjne i krajowe. W rozważaniach wykorzystano wyniki piątej edycji European Working Condition Survey przeprowadzonej przez Eurofound. Badania pokazują, że satysfakcja z pracy w turystyce zależy przede wszystkim od relacji społecznych, a w dalszej kolejności od korzyści ekonomicznych, treści pracy i możliwości rozwoju. Na siłę zależności pomiędzy tymi kategoriami wpływa status zatrudnienia, wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj prowadzonej działalności oraz udział turystyki w tworzeniu miejsc pracy w gospodarce.(abstrakt autora)
EN
Human capital is generally recognised as the foundation of competitive advantage in the modern economy. Hence methods of work environment development have attracted more attention to recruit and retain high-quality job candidates. The purpose of the paper is to identify factors that moderate the relationship between job characteristics and job satisfaction in the tourism industry. Individual, organizational, and national components have been put under investigation. The paper analyses results of the 5th European Working Condition Survey run by Eurofound. The investigation reveals that the overall satisfaction with work in tourism is associated primarily with social value, followed by economic value, job content, and development value. Job characteristics - job satisfaction relationship is moderated by employment status of respondents, company size, type of activity, and T&T contribution to employment.(author's abstract)
12
80%
XX
Turystyka stanowi istotny element gospodarki, którego stopa wzrostu jest ściśle skorelowana ze stopą wzrostu PKB w krajach generujących najwyższy ruch turystyczny. W artykule przedstawiono stan obecny albańskiej gospodarki oraz wpływ turystyki na jej wzrost między 2000 a 2008 rokiem.(abstrakt oryginalny)
EN
Albania is a marvelous tourist destination in the South Eastern Europe. In its research, the "Travel Tourism Competitiveness Report 2007" has ranked different countries, based on their abilities to compete with each other in the tourist sector. In accordance to this report, Albania was classified the 90th from a list of 124 countries all around the world, surpassing countries like Kenya, Ecuador and Nepal. In fact, what this rank shows, is the potential that Albania has, which can be used to undertake strategically by its government of entrepreneurs. Being known mostly for its culture, the country has also served as a crossroads for some of the world's greatest armies and civilizations, and thus it is rich in historical monuments and archaeological sites, which are as old as the Stone Age era.(fragment of text)
XX
Celem artykułu jest próba identyfikacji najważniejszych z nich oraz syntetyczna ocena kszta􀃡towania si􀄊 ich. Osiągnięcie celu artykułu będzie możliwe dzięki oparciu się na badaniach własnych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw turystycznych działajacych w powiecie jeleniogórskim.(fragment tekstu)
EN
The areas of tourist reception (tourist destinations), while planning their development by means of tourism, expect new investments hoping they will become encouraging for accomplishing progress. Since there is an extensive freedom in moving capital the competition between not only producers but also their surroundings becomes unavoidable. Obtaining competitive advantage by local authorities becomes the result of creating enhancements in the form of simplifi ed procedures and getting rid of barriers for investors. The objective of the hereby article is to identify main conditions for investment processes as well as an attempt to evaluate their infl uence on investment decisions. The purpose of the study was carried out on the basis of author's own research performed among tourist enterprises functioning in jeleniogórski district.(original abstract)
XX
Ze względu na dużą dynamikę zmian na współczesnym rynku turystycznym, podmioty zaangażowane w obsługę ruchu turystycznego potrzebują zasobów ludzkich zorientowanych na ciągłe podnoszenie swoich kompetencji. Zasoby wiedzy mają bowiem strategiczny charakter dla przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących w turbulentnym otoczeniu. Umiejętność wykorzystania wiedzy spoza organizacji jest w dużym stopniu funkcją posiadanej wiedzy i umiejętności rozpoznania wartości nowej wiedzy oraz jej asymilacji i adaptacji. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zdolności do absorpcji wiedzy dla podmiotów gospodarki turystycznej, a także określenie sposobów jej konceptualizacji i operacjonalizacji w oparciu o dotychczasowe prace badawcze. W artykule zaprezentowano aktualny stan badań nad zagadnieniem zdolności do absorpcji wiedzy w turystyce i wskazano kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The knowledge-based view suggests that the extent of knowledge transfer from knowledge generators to knowledge recipients may depend on recipients' absorptive capacity ie. "ability of a firm to recognize the value of new, external information, assimilate it, and apply it to commercial ends" (Cohen and Levinthal, 1990, p. 128). The lack or insufficiency of absorptive capacity in a firm hinders the ability to recognize the potential of new ideas arising from interaction with other external knowledge generators. The purpose of this article is to identify the importance of the absorptive capacity in tourism industry, as well as methods of its conceptualization and operationalization. The results include systematization of existing research dedicated to absorptive capacity in tourism and propositions of further studies on this subject. (original abstract)
16
Content available remote Personnel as a Determinant of Shaping Innovativeness of Regional Tourism Economy
60%
XX
Sektor turystyczny jest jednym z elementów struktury gospodarki narodowej, przenikającym się i wspomaganym w ramach swoich funkcji z innymi sektorami gospodarczymi. Zasadnicza część procesów gospodarczych w sektorze turystycznym jest realizowana przez bezpośrednią gospodarkę turystyczną i reprezentujących ją przedsiębiorców turystycznych. Na poziomie lokalnym istotną rolę w kształtowaniu procesów gospodarczych w sektorze turystycznym odgrywają jednostki samorządu terytorialnego i organizacje turystyczne. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia roli kadr w oddziaływaniu na innowacyjność regionalnej gospodarki turystycznej, wskazując na: podstawowe zagadnienia funkcjonowania gospodarki turystycznej, klasyfikację czynników produkcji w gospodarce turystycznej (uwzględniając miejsce kadr oraz innowacyjności). W całokształcie działań podmiotów gospodarki turystycznej szczególną rolę należy przypisać kadrom, tj. potencjałowi ludzkiemu tych podmiotów. Za cel opracowania należy zatem uznać modelowe przedstawianie roli kadr w oddziaływaniu na innowacyjność regionalnej gospodarki turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Presented considerations could be a basis for an attempt to description which model of personnel relations occurs in a regional tourism economy and how the particular model influence innovative processes. As it results from the considerations above, pro-innovative policy can develop in the circumstances of full cooperation between entities of regional tourism economy. A basis for activity is an innovative consciousness, thanks to which it is possible to form a competitiveness toward other tourism economies, especially neighboring. Knowledge and access to the finance as well as personnel should be ranked as a basic condition for implementation of innovative activities on the regional tourism economy level. From the institutional point of view, pro-innovative activities in regional tourism economy should be led by tourist companies on the micro level and by regional self-government and regional tourist organizations on the mezzo level. Parallel form to the operation of regional tourist organizations could also be tourist clusters. Presented considerations could be a basis for an attempt to description which model of personnel relations occurs in a regional tourism economy and how the particular model influence innovative processes. As it results from the considerations above, pro-innovative policy can develop in the circumstances of full cooperation between entities of regional tourism economy. A basis for activity is an innovative consciousness, thanks to which it is possible to form a competitiveness toward other tourism economies, especially neighboring. Knowledge and access to the finance as well as personnel should be ranked as a basic condition for implementation of innovative activities on the regional tourism economy level. From the institutional point of view, pro-innovative activities in regional tourism economy should be led by tourist companies on the micro level and by regional self-government and regional tourist organizations on the mezzo level. Parallel form to the operation of regional tourist organizations could also be tourist clusters. Presented considerations could be a basis for an attempt to description which model of personnel relations occurs in a regional tourism economy and how the particular model influence innovative processes. As it results from the considerations above, pro-innovative policy can develop in the circumstances of full cooperation between entities of regional tourism economy. A basis for activity is an innovative consciousness, thanks to which it is possible to form a competitiveness toward other tourism economies, especially neighboring. Knowledge and access to the finance as well as personnel should be ranked as a basic condition for implementation of innovative activities on the regional tourism economy level. From the institutional point of view, pro-innovative activities in regional tourism economy should be led by tourist companies on the micro level and by regional self-government and regional tourist organizations on the mezzo level. Parallel form to the operation of regional tourist organizations could also be tourist clusters. (fragment of text)
XX
Aktywnym instrumentem działań samorządów lokalnych w obszarze turystyki jest wykorzystanie finansowania unijnego rzecz rozwoju gospodarki turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badań dotyczących korzystania ze środków Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej w gminach wybranych dwóch regionów Polski w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Przedstawiono wybrane wyniki badań aktywności gmin województw zachodniopomorskiego i lubuskiego w zakresie pozyskiwania środków UE na cele turystyczne oraz wskazano na opinie przedsiębiorców turystycznych dotyczące współpracy samorządu z branżą turystyczną.(abstrakt oryginalny)
EN
One of actions undertaken by public administration is the usage of EU-funds for the development of tourism economy. The aim of this paper is to present preliminary results of a survey conducted among communes from two Polish provinces: West Pomerania and Lubuskie. The survey relates to activities undertaken in application process for EU-funds. All research relates to financial perspective of 2007-2013.Apart from the survey among representatives of communes, another survey among tourism enterprises has been conducted. Here important issues regarding public-private cooperation has been researched.(original abstract)
EN
Tourism product is an amalgam of goods and services purchased by tourists at their place of residence, while travelling, and at their target destination. A tourism destination is where the bulk of tourism and hospitality businesses are based, entities whose work determines perceptions of the tourism product quality. The quality of an overall offering depends on the quality of the package design and its agreement with customer expectations. In the areas where tourism potential (natural and anthropogenic values) is not utilised, the prime issue is the quality of the design, and that calls for a tourism strategy development. The paper attempts to justify the thesis that the prime role in this strategy development is played by public sector entities, both at the stage of identifying tourism destinations and their products, and in the process of developing those products. (original abstract)
19
Content available remote Rola kadr w oddziaływaniu na innowacyjność regionalnej gospodarki turystycznej
60%
XX
Przedstawione rozważania mogą stanowić podstawę do próby określenia, jaki model relacji kadrowych ma miejsce w danej regionalnej gospodarce turystycznej i jak konkretny model wpływa na procesy innowacyjne. Z przedstawionych ocen wynika, że polityka proinnowacyjna rozwijać się może w sytuacji pełnej współpracy podmiotów regionalnej gospodarki turystycznej. Podstawą działań jest świadomość innowacyjna, dzięki której możliwe jest kształtowanie konkurencyjności wobec innych gospodarek turystycznych, zwłaszcza sąsiadujących. Do podstawowych uwarunkowań wprowadzania działań innowacyjnych na poziomie regionalnej gospodarki turystycznej należy zatem zaliczyć przede wszystkim oprócz kadr wiedzę, a także dostęp do środków fi nansowych. Z punktu widzenia instytucjonalnego działania proinnowacyjne w regionalnej gospodarce turystycznej powinny być prowadzone na poziomie mikro przez przedsiębiorstwa turystyczne i na poziomie mezo przez samorząd regionalny oraz przede wszystkim przez regionalne organizacje turystyczne. Formą równoległą do działalności tych ostatnich mogą być także klastry turystyczne.(fragment tekstu)
EN
Tourism sector is one of the elements of national economy structure, which penetrate and is supported by other economic sectors within its functions. The majority of economic processes in tourism sector is realized by direct tourism economy and its representatives, touristic entrepreneurs. Territorial self-government units and tourists organizations play a signifi cant role in formation of economic processes in tourism sector on the local level. State, understood as a set of political institutions that operate in relation with civil society, is a regulator of tourism economy processes. In that approach, term state comprises the whole system of exercising public power, system that mainly consists of elected politicians and entities of public sector (state's institutions). In the totality of activities of tourism economy entities, a special role should be ascribed to the personnel, namely human potential of tourism economy entities. The aim of this publication is presentation of the infl uence of personnel employed in tourism economy entities on taking up activities in the fi eld of affecting innovativeness of regional tourism economy. A special attention will be paid to the model systems of personnel relations and their infl uence functioning and implementation of innovations in regional tourism economy. (original abstract)
XX
Dynamiczny rozwój turystyki przyczynił się do równie szybkiego rozwoju gospodarki turystycznej, stającej się jednym z kluczowych źródeł dochodu. Strategie rozwoju turystyki odwołują się do różnych koncepcji rozwoju ekonomicznego, które pozwalają wyjaśniać wiele zjawisk i procesów, jednak nie wszystkie. Do takich należy kwestia czynników sukcesu: co powoduje, że w zbliżonych warunkach w jednych miejscach obserwujemy szybki rozwój turystyki, w innych nie. Wiele wskazuje na to, że wbrew pokutującym jeszcze tezom o znaczeniu walorów przyrodniczych, większe i rosnące znaczenie mają walory kulturowe i zwłaszcza zagospodarowanie turystyczne (infrastruktura). Wobec takiej zmiany o sukcesie przesądzają dziś przede wszystkim czynniki związane z jakością zasobów ludzkich, elit i przywództwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Dynamic tourism development has resulted in equally dynamic growth of tourism industry, being the major source of income. Tourism development strategies are based on different concepts of economic growth which do not answer all questions. Among them is the issue of success factors: what makes certain localities enjoy fast tourism development while other similar places have problems? Against many beliefs on the significance of natural resources, more important are cultural assets and in particular development of tourist infrastructure and products. Having this in mind one should look for success factors in quality of human resources, elites and leadership. (original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.