Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 439

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motoryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
Przedstawiono zasadnicze kierunki prac badawczych nad rozwojem blach tłocznych dla motoryzacji. Omówiono klasyfikację stali na blachy tłoczne i scharakteryzowano grupę nowoczesnych stali AHSS. Przedstawiono propozycje doboru typów stali na elementy karoserii zawarte w aktualnie realizowanym projekcie USLAB-AVC dla samochodów klasy C i klasy PNGV przewidzianych do produkcji po 2004 roku.
EN
The main lines of research on development of sheets for automotive industry are presented. The classification of steel types for sheet forming is discussed and the advanced high strength steels (AHSS) are characterised. There are also presented the ULSAB-AVC Program proposals for a selection of steel grades for the body structure components of the C-Class and PNGV-Class vehicles that will be made after 2004. The ULSAB-AVC Program is currently in progress and considers those steels that are currently available and those that will become available in the nearest future.
3
Content available remote Silniki wysokoprężne dla motoryzacji
100%
EN
Within the last few years diesel engines have strengthen their position and nowadays they become the power units which are also eagerly applied to passenger cars. Heavy and noisy self-ignition engines - emitting clouds of black smoke and having unfavourable ratio of mass versus offered power - fall into oblivion. Nevertheless low costs of used fuel have always been their positive feature. That was a decisive factor when applying those engines to commercial vehicles. Many years of research and development work have resulted in changing the image of diesel engine. Thanks to the development concerning electronics, computer systems, as well as their miniaturization it has become possible to precisely operate the engine and its equipment. WSW "ANDORIA" is familiar with those changes as it has been existing as the manufacturer of power units for commercial vehicles, working machines, as well as others. It is a challenge for us to follow those changes in order to meet clients' requirements. Within the 50-year operation the assortment of manufactured engines has changed. It was a vital breakthrough to acquire and launch in 1966 the production of the Leyland licensed diesel engines. The Leyland-family engines have been produced until now, however they have undergone many changes aiming at adjusting their parameters to contemporary requirements. Presently the 4CT90 j 4CT90 engine is the main product of Andoria - it is applied as the power unit in Lublin vehicles. That engine is equipped with either the inline injection pump made by Motorpal firm or the VE type rotary pump made by the BOSCH firm. In the EURO II version the engine is equipped with the exhaust gas recirculation (EGR) governed by the operation electronic unit. Further work is continued in order to limit the emission and increase the power of our engines. Our superior target is to meet market requirements and produce power units with application features satisfying our client.
4
Content available Rozwój motoryzacji w Polsce w latach 1919–1930
100%
PL
Summarizing the first attempts to launch automobile production in the first decade of the 2nd Polish Republic, it must be stated that the vehicles manufactured in military factorieswere produced by means of workshop methods, in relatively short series. In consequence, this made the produced vehicles expensive and luxurious. Yet they were not the main objectof production, as the majority of it was subject to the authority of MSWojsk. (Ministry of the Military). All productive activities of CWS (Central Automobile Workshops, later PZInż.:State Engineering Factories) were relatively profitable, in comparison to undercarriages first imported from France and Italy, and later produced by ZM (Mechanic Factory) Ursus. Thecrucial mistake committed by the management of MSWojsk. was the issue of choosing the licence-provider. The choice was made dependent on political and financial factors. However,an undisputable achievement was the development of such a production branch that had not existed in the period immediately preceding Poland’s regaining independence.
Aura
|
1992
|
nr 05
6-7
EN
Environmetalists from all over the world stand for balanced development. In the case of transport, this means a system of balanced mobility, in which the movement of people and goods functions from generation to generation, without exhausting the raw materials, energy sources and the environment, which all belong to each generation. That is why public means of transport should prevail. The very nature of the mass motorization of society contradicts sustainable development. Quoting a Greenpeace report, the author provides evidence that no human activity pollutes the environment to the same degree as the use of automobiles.
PL
Ekolodzy na całym świecie opowiadają się za rozwojem zrównoważonym. W przypadku transportu jest to system zrównoważonej mobilności, taki który przy przemieszczaniu ludzi i towarów funkcjonuje z pokolenia na pokolenie bez zawłaszczania materiałów, źródeł energii i środowiska, przynależnych każdemu pokoleniu. Dlatego w transporcie dominująca powinna być komunikacja zbiorowa. Masowa motoryzacja społeczeństw z istoty swej sprzeczna jest z ekorozwojem. Autor powołując się na raport Greenpeace, dowodzi, że żadna aktywność ludzka nie powoduje takiego zanieczyszczenia środowiska, jak używanie samochodu.
PL
W dobie rozwoju motoryzacji i coraz większej ilości pojazdów na ulicach naszych miast, władze samorządów oraz administratorzy sieci dróg i ulic, stają przed wyzwaniem wprowadzania sprawnych rozwiązań inwestycyjnych oraz optymalizacyjnych, które pozwolą w sprawny i efektywny sposób poruszać się podróżnym, komunikować się do miejsc pracy, nauki, zakupów, etc. Badania całodobowego natężenia ruchu na drogach wlotowych do Krakowa z października 2017 r. wykazały ogromny napływ pojazdów do stolicy małopolski. Ilość samochodów jaka każdego dnia wjeżdża do miasta to ok. 246 tys. pojazdów, z czego ok. 16 tys. pojazdów przejeżdża przez centrum. Badania potwierdzają potrzebę podjęcia działań mających na celu zmniejszenie nadmiernego zatłoczenia ulic, m. in. przez budowę przy drogach wlotowych do miast parkingów przesiadkowych.
7
Content available remote Radiacyjnie modyfikowane polimery w motoryzacji
80%
Aura
|
1997
|
nr 04
26-28
PL
Przyspieszone tempo motoryzacji oraz brak prawidłowej gospodarki wrakami samochodowymi prowadzi do dużego zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz marnotrawstwa materiałów. Warsztaty złomowania pojazdów, tzw. szrotty, nie rozwiązują problemu. Również niekorzystny jest system złomowania wraków pojazdów w młynach strzępiących. Dlatego tworzy się sieć stacji demontażu pojazdów. Autor omawia system zbierania wyeksploatowanych pojazdów, organizację zakładu, fazy demontażu i jego systemy, techniki i narzędzia oraz system recyklingu wyeksploatowanych pojazdów w Polsce.
EN
The increased rate of motor transport development and absence of proper practices of disposing car wrecks lead to a considerable environmental pollution and wastage of materials. Scrap yards, the socalled „szrotty” do not solve the problem. Processing car wrecks in specially designed mills is not beneficial either. That is why a network of vehicle disassembly stations is being established. The author discusses the system for collecting used vehicles, organisation of the plant and assembly phases and systems, techniques and tools, and the Polish system or recycling used vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd współczesnych technik stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. W celu zwiększenia stopnia bezpieczeństwa w transporcie drogowym i zmniejszenia skutków wypadków samochodowych prowadzone są liczne badania pozwalające na przewidywanie końcowego efektu zderzeń przy niewielkich prędkościach przemieszczania. Badania te prowadzone są z wykorzystaniem dwóch technik: numerycznej i doświadczalnej, co pozwala znacznie zwiększyć wytrzymałość na zniszczenie takich elementów konstrukcyjnych samochodu jak belka zderzaka lub łącznik kompensacyjny. Autorzy przedstawiają liczne prace i metody oraz stosowane materiały w celu optymalizacji kształtu, co pozwala na maksymalizację pochłanianej podczas zderzenia energii. W związku z tym, że łącznik kompensacyjny elementu zderzaka jest jednym z najważniejszych elementów pozwalających na kontrolowane pochłaniane energii nagromadzonej podczas zderzenia, przedstawiono na zakończenie pełen proces technologiczny wykonania tej części. W wyniku przeprowadzonej symulacji MES zoptymalizowano kształt ze względu na wytrzymałość zniszczeniową co pozwala na spełnienie wymogów kontrolowanej kolizji przy niewielkich prędkościach.
EN
The paper presents a quick survey of current technologies in automotive industry. To reach a high level of safety requirement and minimize the occurrence and consequences of automobile accidents number of studies have been investigated on the prediction the crash event. These investigations are performed by both techniques: numerical and experimental and they can significantly improved crashworthiness of selected auto-parts such a bumper-beam or crash-box under impact loadings. The authors describe several different methods and materials to optimized the shape of these parts for maximum energy absorption. Since the crash-box is one of the most important automotive parts for crash energy absorption a fully dialed process technology of those part was simulated using FEM and presented in this study. As a result, the optimum shape of crash-box was designed where the maximum crashworthiness can satisfy safety requirements for low velocity impact.
EN
Following the dynamic development of the automotive industry and economic changes in the last 20 years Polish transport-related needs and citizen mobility have changed as well. An increased demand for traveling and easy access to individual means of transport in the form of passenger cars put Poznań in the top ten of the largest cities of Poland in terms of the motorization level. The paper analyses the current situation of the level of motorization of the city of Poznań based on statistical data from Central Vehicle and Driver Register, Department of Motor Vehicles in Poznan and published by Central Office of Statistics. A synthetic analysis has been presented of the situation in Poznań against other largest cities of Poland and the average situation in the country. The paper also presents the analysis of the preferences of the citizens of Poznań in terms of engine capacity, type of fuel, engine type as and the most popular vehicle makes.
PL
W ślad za dynamicznym rozwojem motoryzacji oraz zmianami gospodarczymi zachodzącymi na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce znaczącym zmianom uległy również potrzeby transportowe oraz mobilność mieszkańców. Zwiększony popyt na realizację podróży oraz łatwy dostęp do indywidualnego środka transportu jakim jest samochód osobowy stawia Poznań w czołówce pod względem wartości wskaźnika motoryzacji wśród największych miast w Polsce. W artykule dokonano analizy stanu motoryzacyjnego Poznania na podstawie danych statystycznych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania oraz publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Zaprezentowano syntetyczną analizę sytuacji panującej w Poznaniu na tle największych miast w Polce oraz średniej sytuacji w kraju. Przedstawiono także analizę preferencji mieszkańców Poznania w zakresie pojemności silnika, rodzaju stosowanego paliwa i napędu oraz najczęściej wybieranych marek samochodów osobowych.
PL
W artykule zostały przedstawione aktualnie obowiązujące w Polsce normy w zakresie dopuszczalnej emisji składników toksycznych spalin pojazdów samochodowych oraz wyniki badań toksyczności spalin pojazdów samochodowych (głównie samochodów osobowych i autobusów) eksploatowanych na terenie miasta Lublina. Badania zostały przeprowadzone przez Politechnikę Lubelską w roku 2000.
EN
The paper presents actual regulations in Poland limiting permissible levels of exhaust toxic emissions of the automotive vehicles and results of exhaust emissions measurements (mostly from the passenger cars and busses) which were done in Lublin. Research was made in year 2000 by the members of Dept. of Internal Combustion Engines from the Technical University in Lublin
12
Content available remote Polak wśród pionierów motoryzacji. Leo Melanowski i jego dzieło
80%
EN
Leo Melanowski was born in a family of Polish emigre to France. He was a celebrated engineer at the time of early automobilism. His main filed of interest were power transmitting mechanism for cars and trucks. He was engaged in several motor companies including Clement, and Panhard et Lavassor in France, and Winton Co. in the United States. Later he became a chief designer and engineer in the Dragon Automobile Company and Aerocar Co. Once famous and rich he died in a shelter for poor.
14
Content available Motoryzacja w zrównoważonym rozwoju miasta
80%
PL
Motoryzacja jest bardzo różnie rozumiana i oceniana w literaturze przedmiotu. Z jednej strony postrzegana jest jako lokomotywa rozwoju gospodarczego, z drugiej jako źródło wielu problemów, uciążliwości i niekorzyści. Celem artykułu jest analiza pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju motoryzacji w miastach w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Skutki te uporządkowane zostały według aspektów ekonomicznych, społecznych, ekologicznych i przestrzennych. Z przeprowadzonych na podstawie literatury analiz wynika, że z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju motoryzacja w mieście generuje więcej skutków negatywnych niż pozytywnych. Te ostatnie trudno zidentyfikować przede wszystkim w odniesieniu do sfery przyrodniczej. Pozytywne konsekwencje rozwoju motoryzacji notowane są głównie w sferze gospodarczej i społecznej. Ponieważ rozwoju motoryzacji raczej nie da się zatrzymać, kwestią pozostaje to, jak utrzymując korzyści, eliminować lub minimalizować niekorzyści z niej wynikające, by uczynić rozwój miast bardziej zrównoważonym.
PL
Przemysł samochodowy w ostatnich latach przechodzi ogromną transformację. Wpływ na to ma nie tylko nacisk na wdrażanie ekologicznych rozwiązań zmniejszających ilość dwutlenku węgla emitowanego przez pojazdy do atmosfery, lecz także dążenie do zwiększania bezpieczeństwa na drogach systemami wspierającymi działania kierowcy.
EN
The article on factors and effects of development of car-manufactures in the area of the Silesian Voivodeship consists of an introduction, three main units and conclusions. The first chapter describes the development of this branch since the beginnings to the end of 2005. The functioning of automotive firms till the transformation period in the end of 1980s is shown very briefly. The 1990–2005 processes of location of new investments is divided in two different periods. The first one is characterized mainly by acquisitions and brownfields (e.g. Fiat). In the second period the share of greenfield was much bigger. The main reason for such processes was the establishment of Katowice Special Economic Zone and the new production plant of GM Opel in Gliwice in 1996. The next unit of this paper shows contemporary distribution of car- and assembly manufacturers. The last part contains an account of the influence of automotive firms on the local and regional economy, which is counted by the number of workplaces established as a result of multiplier effects of the development of car- manufactures. The estimated amount of new workplaces in the surroundings of automotive firms is at least 13 thousand.
PL
W referacie podano chemiczną i toksykologiczną charakterystykę polichloropochodnych dioksyn ifuranów (PCDD/F) oraz przyczyny obecności tego rodzaju związków w spalinach silników ZI i ZS. Omówiono dotychczasowy stan wiedzy o wielkości emisji PCDD/F z tych źródeł oraz przypuszczalny mechanizm tworzenia się tych związków w procesie roboczym silnika spalinowego. Według przedstawionego własnego poglądu w mechanizmie tym przypisano główną rolę syntezie PCDD/F "de novo", w której kluczową rolę odgrywa arin nazywany benzinem (C6H4 - o dwóch wiązaniach podwójnych i jednym potrójnym). Sformułowano tezę o konieczności eliminacji z paliw nie tylko Pb(C2H5)4, ale przede wszystkim wszelkich związków chlorowców i to zarówno z benzyn, jak też z olejów napędowych i olejów silnikowych. Wyrażono opinię, że potrzebna jest kontrola zawartości chlorowców w paliwach i olejach silnikowych, zarówno u producentów jak i u sprzedawców detalicznych.
EN
In this paper it was presented chemical and lexicological characteristics for polychlorinated dioxins and furans (PCDD/F) as well described the reasons of presence of these compounds in exhaust gas of spark-ignition and compression-ignition engines. It was treated of a knowledge state existing hitherto of the PCDD/F emission quantity from such sources and of a compound formation mechanism supposed during the internal combustion engine working cycle. In accordance with the author's own opinion represented the part of great weight in this mechanism was attributed to the PCDD/F synthesis "de novo", in which arine called benzine (C6H4 - with two double and one triple bounds) would be the most important component. A proposition was submitted, that not only Pb(C2H5)4 but also first and foremost all halogen compounds would have to be eliminated from gasoline as well as from diesel oils and motor oils. The opinion was shaped that a halogens quantity in fuels and motor oils would be necessary checked at producers and dealers alike.
EN
The wide accessibility of European citizens to cars results in problems caused by their excessive use as a means of urban transport. Given this situation, it is necessary to find new solutions for the more efficient use of passenger cars in cities. This problem affects almost all European cities, including those in Poland. The paper analyses the level of motorization and modal split in Polish cities with county status, while selected European cities serve as a background to determine the scale of the problem. In the search of solutions in relation to Poland, an analysis of different documents outlining the directions of urban mobility was conducted. One of these documents concerned the promotion of car-pooling, the history of which dates back to the Second World War and the 1950s. Initially introduced in the USA, its increasing development in European cities has been witnessed in recent years. Research on the evaluation of real carpooling in Polish cities was conducted in Gdynia by the authors of this study. The results of marketing research presented in the article have determined the degree to which participants in urban mobility are inclined to take part in car-pooling schemes in Polish cities.
EN
The goal of this article is to present the change in the economic structure of Silesian Provincebased on the growth in auto industry that, because of its wide partners relations and because ithas a lot of plants, it introduces very big factor effects in local and regional environment. Resultsof the research confirm the important role of auto industry in economic development of SilesianProvince.
EN
In the coming years the construction of four motorways is planned in Poland: two motorways running east—west (A-2 and A-4) and two running north—south (A-1 and A-3). In spite of their obvious advantages, motorways have adverse environmental impact too. Busy traffic and higher speeds of motor vehicles result in adverse effects to the environment, bringing about contamination with exhaust gases; there is an extensive spread of toxic agents and also noise emissions. The author discusses pollution of air with toxic fractions of exhaust gases. He also deals with lead contamination of cultivars in orchards along motorways and of tree leaves in roadside compact tree belts.
PL
W najbliższych latach planuje się w Polsce budowę czterech autostrad — dwu na linii wschód—zachód (A-2 i A-4) i dwu północ—południe (A-1 i A-3). Mimo niewątpliwych zalet autostrady wywierają także ujemny wpływ na środowisko. Duże ich obciążenie i większe szybkości pojazdów sprawiają, że są one uciążliwe dla środowiska, powodując skażenie spalinami, a rozrzut toksyn i hałasu ma znaczny zasięg. Autor omawia skażenie powietrza toksycznymi składnikami spalin oraz skażenie ołowiem roślin uprawianych wzdłuż dróg. Zajmuje się również kumulacją ołowiu w sadach przydrożnych oraz w liściach drzew ze zwartych pasów zadrzewień przydrożnych.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.