Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 930

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utylizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problem kondensatu rozwiązany w Niemczech.
Aura
|
1994
|
nr 05
12-14
EN
Increasing quality of industrial technologies is not always coupled with application of advanced technologies of treatment and disposal of gases, sewage and waste. That is why selection of suitable treatment method is of great importance. Searching for new concepts for treatment and application of organic waste (food-processing, agricultural and municipal sewage) in the production process deserve special attention. To use the nutrients, sewage has been applied in cropland, meadows and forested areas. The author discusses the effects of this practice on the biological activity of soil, principles for selection of appropriate types of sewage depending on soil type, plant species and the level of toxicity of substances threatening ecosystems and people.
PL
Coraz wyższa jakość technologii przemysłowych nie zawsze idzie w parze z zastosowaniem podobnie wysokich technologii oczyszczania i utylizacji gazów, ścieków i odpadów. Dlatego wielkie znaczenie ma wybór odpowiedniej metody oczyszczania ścieków. Na szczególną uwagę zasługują poszukiwania odpowiednich koncepcji oczyszczania i produkcyjnego wykorzystania ścieków pochodzenia organicznego (ścieki przemysłu spożywczo-rolnego i komunalne). Aby wykorzystać zawarte w nich składniki pokarmowe, nawożono nimi uprawy rolne, łąkowe i leśne. Autor omawia wpływ tej praktyki na aktywność biologiczną gleby, zasady doboru odpowiednich rodzajów ścieków stosownie do rodzaju gleby i gatunków roślin oraz stopień toksyczności substancji niebezpiecznych dla ekosystemów i ludzi.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stężeń i strumieni masy wybranych składników gazowych w spalinach z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w systemie fluidalnym firmy Seghers. Badania przeprowadzono zarówno w gazach surowych, jak i za suchym systemem oczyszczania spalin, polegającym na wtryskiwaniu sorbentu wapniowo-węglowego bezpośrednio do gazów odlotowych oraz odpylaniu w filtrze ceramicznym. W ten sposób możliwa była także do określenia skuteczność zatrzymywania w tym systemie rozpatrywanych zanieczyszczeń powietrza. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na ocenę wpływu różnych czynników na ilość zanieczyszczeń powstających w badanej instalacji. W efekcie zaproponowano kilka możliwości ograniczenia ich powstawania i emisji do atmosfery.
EN
In the paper selected gaseous constituent concentrations and their mass flow in combustion gases from the thermal destruction of medical wastes in the Seghers fluid system were presented. The researches were carried out both in the raw gases and behind the dry system of the combustion gases cleaning consisting in a calcium-carbon sorbent injection direct to the flue gases and dedusting in a ceramic filter. In this way the efficiency of the air pollutant catching in the system was possible to the determination. Analyses of the measurement results allowed the paper authors to the evaluation various factors influencing on the scale of the pollutant formations in the thermal conversion system. Thanks to this a few possibilities of the limitation the pollutant formations and emissions to the atmosphere were proposed.
PL
Przedstawiono nowoczesną technologię przetwórstwa odpadów sztucznych (OTS) na pełnowartościowy substytut paliwa węglowego - KARBOTERM. Ta technologia umożliwia przeróbkę całgo strumienia OTS, bez wstępnej selekcji tworzyw oraz otrzymania produktu, który można sprzedawać zakładom koksowniczym i energetycznym.
EN
Modern technology of scrap plastic processing into the full-value substitute of coal - KARBOTERM has been presented. This technology makes possible to process the whole input of scrap plastics without preliminary selection and to obtain the product, which may be sold to coke works and power plants.
9
Content available remote Współczesne technologie utylizacji odpadów z wraków samochodowych
80%
PL
Rozwój gospodarczy powiązany jest z ochroną środowiska naturalnego ścisłymi, wzajemnymi uwarunkowaniami. Przekroczenie określonej granicy niewłaściwej eks-ploatacji zasobów i zanieczyszczenia naturalnego środowiska odpadami może być czynnikiem powodującym zahamowanie rozwoju gospodarczego, dlatego też należało-by odzyskiwać odpady do powtórnego wykorzystania. W artykule przedstawiono metody oraz technologie odzyskiwania materiałów użytecznych z wraków samochodowych. Zaprezentowano możliwości wykorzystania części z wyeksploatowanych samochodów.
EN
Economic progress is connected with natural environment of conservation by strict and natural conditions. Overstepping a particular limit of improper resources exploitation and pollutiong the natural environment with waste may be a factor, that slows down the development. This is the reason why wastes ought to be collected for recycling. This article presents methods and technologies of collecting useful materials from car wrecks and possibilities of exploiting parts from exploited cars.
PL
Polska energetyka opiera sie na węglu, co powoduje powstawanie znacznych ilości odpadów paleniskowych. Uboczne produkty spalania (ups) nie muszą jednak stanowić obciążenia dla środowiska.
PL
Opracowano w formie zwartej informacje związane z procesami technologicznymi i produktami bezpiecznymi dla środowiska przyrodniczego. Przedstawiony materiał zawiera informacje związane z klasyfikacją odpadów technologicznych, programowaniem systemów gospodarki odpadami i technologii mało- i bezodpadowych.
PL
Zwrócono uwagę na brak uregulowań prawnych w zakresie finansowania regeneracji buetelek PET, przedstawiono optymalny model postępowania na rzecz ograniczenia odpadów oraz wskazano rozwiązania zapewniające opłacalność recyklingu.
EN
The lack of legal regulations for financing of PET bottles utilisation has been indicated in the article. The cost-effective model of waste minimisation, as well as profitable options of recycling systems have been presented.
PL
Przedstawiono zastosowanie urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych przepracowanym olejem silnikowym w aspektach zagospodarowania tych odpadów, regionanej gospodarki energetycznej oraz oszczędności finansowych.
EN
The application of low capacity heating devices fuelled by used engine oil in aspects of waste disposal, local energy management and financial savings, has been described.
PL
Przemysł mięsny wytwarza w krajach Unii Europejskiej ok. 18 mln ton odpadów rocznie. Ocena wpływu na środowisko całej gospodarki ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego jest zdecydowanie pozytywna. Paradoksalnie jednak poprzez pryzmat emisji odorów bardzo źle postrzegana jest - niezbędna z punktu widzenia zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska - przemysłowa utylizacja odpadów mięsnych.
17
Content available remote Utylizacja amunicji lotniczej z ładunkiem trotylowym
80%
PL
W pracy przedstawiono dwie technologie utylizacji amunicji w których wykorzystuje się metodę wypławiania materiału wybuchowego za pomocą przegrzanej pary. Pierwsza jest stosowana do ładunków o dużej zawartości trotylu. Druga technologia służy utylizacji kostek, zwierających środki wybuchowe A-IX-1, A-IX-2O i polega na otrzymywaniu elastycznych wydłużonych ładunków kumulacyjnych metodą przejściowego prasowania.
18
80%
PL
W ciągu ostatnich kilku lat podejmowane są próby wykorzystywania nowych, ekologicznych technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Stanowią one uzupełnienie, a niekiedy mogą być stosowane zamiennie w miejsce tradycyjnych metod unieszkodliwiania takich jak: spalanie, składowanie, czy przyrodnicze zagospodarowanie. Stosunkowo nowym rozwiązaniem są technologie wykorzystujące hydrofity (tzn. rośliny wodne i wodolubne, takie jak np.: trzcina pospolita, pałka wodna, sit, tatarak, czy wiklina) do wzrostu na mineralnym podłożu z naniesionymi warstwami osadów ściekowych. Najczęściej stosowana jest trzcina pospolita. Hydrofitowa metoda utylizacji osadów polega na stosowaniu wielowarstwowych nawodnień osadami o niskiej zawartości suchej masy 0,5÷1,0% w złożach trzci-nowych. Są to obiekty nadziemne (złoża) lub podziemne (baseny) zasiedlone przede wszystkim trzciną pospolitą, w których nie usuwa się doprowadzonych osadów w długim okresie czasu, wynoszącym nawet 10÷15 lat. W metodzie hydrofitowej odwodnienie osadów ściekowych jest spowodowane grawitacyjnym odciekaniem wody oraz ewapotranspiracją. Odwodnione osady w złożach trzcinowych ulegają również stabilizacji. Stabilizacja jest rezultatem przemian biochemicznych osadów zachodzących w sąsiedztwie korzeni trzcin. Osady ściekowe odwadniane w złożach trzcinowych ulegają częściowej stabilizacji i higienizacji. Otrzymywany materiał charakteryzuje się składem chemicznym zbliżonym do substancji humusowej, a więc nadaje się do rolniczego wykorzystania. Prawidłowa eksploatacja złóż trzcinowych wymaga określenia optymalnych dawek osadów: ich ilości oraz częstotliwości doprowadzania w celu zapewnienia odpowiedniego okresu spoczynku pomiędzy kolejnymi zalewami. Ilość doprowadzanych osadów w czasie musi być dostosowana do wieku trzciny oraz zależy od rodzaju osadów i zawartości w nich suchej masy. Objętość osadów w analizowanych dotychczas złożach trzcinowych ulegała zmniejszeniu średnio o 89%. Objętość odprowadzanych wód ociekowych ze złóż trzcinowych malała wraz ze wzrostem miąższości warstwy zgromadzonych osadów i wzrostem ich pojemności retencyjnej. Obiekty hydrofitowe zapewniają wysoki stopień odwodnienia osadów. Po zakończeniu eksploatacji, średnia wilgotność osadów wynosi nawet około 60% i jest niższa niż w przypadku odwadniania w urządzeniach mechanicznych lub w tradycyjnych poletkach odciekowych. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że wilgotność maleje wraz z głębokością. Oznacza to, że najmniejszą wilgotność mają warstwy najgłębsze, a więc zdeponowane najwcześniej. Na podstawie badań przeprowadzonych w obiektach polskich i jednym duńskim wykazano, że ilości metali ciężkich w osadach odwadnianych w złożach trzcinowych nie przekraczały wartości dopuszczalnych przy rolniczym wykorzystaniu.
PL
Metodą utylizacji osadów ściekowych zasługującą na szczególną uwagę jest solidyfikacja. Odpady o różnym uwodnieniu mogą być zestalane zarówno poprzez usuwanie z nich cieczy jak również przez dodanie do nich specjalnych substancji powodujących zmianę właściwości fizycznych i chemicznych. Obniżenie kosztów solidyfikacji stało się możliwe przy zastosowaniu pyłów dymnicowych zawierających w swoim składzie duże ilości tlenku wapnia. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia wpływu solidyfikacji osadów ściekowych na immobilizację metali ciężkich. Badania solidyfikacji osadów ściekowych za pomocą pyłów dymnicowych z Elektrowni "Bełchatów" wykonano dla próbek osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków "Bieławin" z Chełma, stosując dawki 0,2; 0,6; 1,0 kg pyłu/kg s.m.o. Całkowite stężenia metali ciężkich w osadach ściekowych i pyłach oznaczono po mineralizacji w mineralizatorze mikrofalowym CEM-2100. Stężenia metali ciężkich oznaczono przy zastosowaniu aparatu ICP JY 238 ULTRACE. W celu ilościowej analizy pięciu form występowania metali ciężkich przeprowadzono sekwencyjną ekstrakcję w oparciu o schemat przedstawiony w tabeli 1. Na podstawia badań własnych oraz badań przedstawionych przez innych autorów [11, 12], można stwierdzić, że oznaczanie całkowitej zawartości konkretnych metali jest niewystarczające do właściwej oceny ich toksyczności, możliwości asymilacji, akumulacji oraz migracji, ponieważ te własności zależą od chemicznych i fizycznych form, w których występują. Jedną z technik stosowanych w ekstrakcji poszczególnych faz i form, w których one występują jest procedura ekstrakcji sekwencyjnej. Polega ona na wielokrotnej ekstrakcji analizowanych próbek różnymi reagentami. Biorąc pod uwagę badania własne oraz badania innych autorów [13, 14, 15, 16, 17] szczególną uwagę należy zwrócić na problem ponownej adsorpcji. W celu oceny potencjalnego ryzyka, które może być wynikiem wprowadzenia mieszanki osadu i pyłów do środowiska przeprowadzono analizę specjacyjną bezpośrednio po oraz po 28 dniach procesu solidyfikacji. Wyniki analiz przedstawiono w tabelach 3 i 4. W celu określenia poziomu immobilizacji metali ciężkich przeprowadzono frakcjonowanie osadów, przed i po procesie solidyfikacji stosując procedurę ekstrakcji sekwencyjnej. Składa się ona z wielokrotnej ekstrakcji poddanych analizie próbek odczynnikami o zróżnicowanym potencjale ługowania. Z przeprowadzonych analiz surowych osadów ściekowych i solidyfikowanych pyłami dymnicowymi wynika, że: 1. Osady ściekowe zhigienizowane pyłami dymnicowymi pochodzące z oczyszczalni ścieków "Bieławin" nie stwarzają zagrożenia chemicznego i mogą być wykorzystywane w każdym sposobie przyrodniczego wykorzystania. 2. Wraz ze wzrostem pH wzrasta stężenie miedzi i cynku we frakcji jonowymiennej. 3. Testy frakcjonowanego wymywania pokazują, że dla każdego z analizowanych metali zmniejszeniu ulegają frakcje biodostępne. Wyjątek stanowi cynk, ale jest on pierwiastkiem powszechnie dostępnym w środowisku, natomiast w przypadku niklu i chromu wielkości frakcji biodostepnych nie przekreśla ich przyrodniczego wykorzystania. 4. Niskie zawartości metali ciężkich w mieszankach osadowo-pyłowych stwarzają możliwość wielokrotnego naważenia gleby bez obawy wprowadzenia nadmiaru metali ciężkich. 5. Zastosowany komponent do solidyfikacji stanowi materiał odpadowy uciążliwy ekologicznie, a zastosowanie go zamiast wapna palonego ma mocne uzasadnienie ekonomiczne. Zastosowana technologia solidifikacji osadów pyłami dymnicowymi jest prosta i łatwa w realizacji, a otrzymany produkt nie jest uciążliwy zapachowo.
PL
Przedstawiono propozycję nowej metody utylizacji odpadowych materiałów pochodzenia organicznego.Proponowana metoda polega na odpowiedniej wstępnej obróbce odpadowych materiałów pochodzenia organicznego w celu wytworzenia granulatu o właściwościach zbliżonych do właściwości węgli koksowniczych (syntetyczny węgiel koksowniczy).Jest to metoda niskoemisyjna,pozwalająca utylizować wielw odpadów organicznych.Metoda ta może być alternatywą dla procesu spalania odpadów.
EN
Proposal of new method of the utilization of the organic material is described.The method consists of the initial transformation of waste materials of the organic origin to produce granulate matter having the propriety similar to cocking coles,low emission method which may be used to many different organic wastes.The method may be considered as alternatiwe to combustion of wastes.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.