Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 260

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza regresji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
XX
W artykule główny nacisk położony zostanie na zweryfikowanie hipotezy, iż metoda MART jako jedna z metod nieparametrycznych jest odporna na występowanie w zbiorze uczącym szumu oraz wartości oddalonych. (fragment tekstu)
EN
In the paper MART - the multiple additive regression trees are presented. This is one of the boosting methods. It seeks for a linear combination of base functions which are regression trees. The final model in the stagewise approach is obtained by improving the performance of the components in each iteration and has a high accuracy.The primary goal of this paper was to show that MART is resistant against noise and outliers. (original abstract)
XX
Liniowa regresja wieloraka jest najczęściej stosowaną metodą statystycznej analizy wielowymiarowej. Głównym problemem pojawiającym się przy zastosowaniu tej metody jest współliniowość zmiennych objaśniających, która występuje, gdy kilka regresorów jest w zależności liniowej. O współliniowości często informują wysokie korelacje między niektórymi zmiennymi objaśniającymi.Współliniowość w analizie regresji jest przyczyną wysokich wariancji estymowanych współczynników regresji, co powoduje, że estymowane równanie regresji jest niestabilne i błędne. W celu przezwyciężenia tego problemu proponowane są różne rozwiązania. Jedną z możliwości jest wykorzystanie w analizie regresji głównych składowych, które są ortogonalne, a zatem nie współliniowe. (fragment tekstu)
EN
In multiple regression, one of the major difficulties is the problem of multicollinearity. To overcome this problem various approaches have been proposed. One possibility is to use principal components.The article presents the usage of principal components in regression analysis to reduce the collective features of chocolate in order to obtain a few components, which contribute mostly to the popularity of the product on the market. (original abstract)
XX
W celu zilustrowania adaptacyjnych metod jądrowych w regresji przeprowadzono obliczenia na zbiorze Boston za pomocą program statystycznego R. (fragment tekstu)
EN
In this article kernel methods for regression are presented. These methods are based on theory of local estimation when one needs to estimate an unknown function only at a single point. The methods don't need the analytic form of the model, so they are the adaptive methods. An example is given for illustration. (original abstract)
XX
Przedstawiono nową metodę aproksymacji skończonego układu punktów płaszczyzny, zawierającego punkty "odstające" od układu. Dotychczas proponowane metody eliminoway te punkty, a pozostały ukad aproksymowały prostą. W opisanej metodzie nie odrzuca się żadnego punktu. Jako krzywą aproksymującą przyjęto figurę będącą sumą punktu i prostej i wyznaczono jej parametry. Otrzymana w ten sposób prosta - nazwana odporną prostą regresji - jest uniezależniona od "odstających" punktów, które opisuje wyznaczony punkt. Metodę zilustrowano przykadami.
EN
Approximation of the plane point finite system is not only a theoretical problem. It exists also in engineering and economy. The points on the plane are the result of investigation and experience. So, it is highly probable to obtain results - points that are "not congruent" with the others. Sometimes it happens just accidentally, it may, however, be also the evidence of some anomalies. In this article, we consider a finite plane points the system dispersed along the straight line, including the points "not congruent" with the system. While seeking the regression curve describing a given plane point system, we often ask ourselves to what extent the curve course is influenced by those "not congruent" points. The method proposed previously assumed that the curve course is not influenced substantially by those "not congruent" points and approximated the whole system by a straight line or eliminated those points and the remaining system was approximated by the straight line. In the method described below no point is rejected. As an approximating curve there was assumed a figure being the sum of point and straight lines, and afterwards its parameter were determined. The straight line obtained in this way -called the resistant regression line - does not depend on the "not congruent" points described by the point determined. The method is illustrated by examples calculating each time - for comparison - the residstant regression straight line and the regression straight line.
XX
Kradzież rzeczy cudzej jest najczęściej stwierdzaną kategorią czynu przestępczego. W literaturze zagadnienie czynników tego przestępstwa wyjaśniane jest za pomocą teorii działań rutynowych, zgodnie z którą do przestępstwa dochodzi, gdy w tym samym czasie i przestrzeni zbiegają się trzy elementy: potencjalny przestępca, odpowiedni cel oraz brak osoby mogącej zapobiec przestępstwu. W niniejszej pracy przedstawiono dotychczasowe badania zróżnicowania przestrzennego przestępczości aplikujące tę teorię, wykorzystywane w nich metody analizy oraz zmienne. Na tej podstawie omówiono czynniki kradzieży rzeczy cudzej w świetle teorii działań rutynowych na przykładzie województwa wielkopolskiego. W wyniku wykorzystania analizy regresji metodą eliminacji wstecznej uzyskano jedną statystycznie istotną zmienną - liczbę mieszkań/100 km2, odpowiadającą jednemu elementowi teorii, a mianowicie odpowiedniemu celowi. (abstrakt oryginalny)
EN
Theft is the most frequent category of crime. The factors of this crime in the literature is explained by the routine activity theory, according to which an offense occurs when at the same time and space three elements meet: likely offender, suitable target and absence of a capable guardian against crime. The paper presents current studies on the spatial distribution of crime that applies the theory, used methods of analysis and variables. On that basis factors of theft in the light of routine activity theory on the example of Wielkopolska region were presented. As a result of the use of regression analysis one statistically significant variable was achieved, the number of flats per 100 km2. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie wpływu zaufania instytucjonalnego, wertykalnego oraz horyzontalnego na przywiązanie normatywne i normatywne zespołowe. Badanie zostało przeprowadzone w Polsce wśród 501 losowo wybranych pracowników. Metoda analizy regresji wielokrotnej została wykorzystana w celu weryfikacji hipotez o wpływie poszczególnych rodzajów zaufania organizacyjnego na przywiązanie normatywne i normatywne zespołowe. Uzyskane wyniki wskazują, że zaufanie horyzontalne wywiera największy wpływ na oba rodzaje przywiązania normatywnego. Nie potwierdzono wpływu zaufania instytucjonalnego na przywiązanie normatywne zespołowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to investigate the impact of the institutional, vertical and horizontal trust upon normative and normative team commitment. The survey of 501 randomly selected employees was conducted in Poland. The method of multiple regression analysis was used in order to test hypotheses on the impact of different types of organizational trust on the normative and normative team commitment. The results indicate that the horizontal trust exerts the greatest influence on both types of normative commitment. Impact of institutional trust on normative team commitment has not been confirmed.(original abstract)
7
80%
XX
Celem badawczym jest zaprezentowanie, w jaki sposób przeprowadzać analizy regresji klasycznej i logistycznej w badaniach reprezentacyjnych, opisujących zjawiska społeczno-gospodarcze, do których wylosowano próbę złożoną. Obiektem badań są gospodarstwa domowe w Polsce, ankietowane w badaniu budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanym co roku przez Główny Urząd Statystyczny. Istota stosowanych metod analizy prób złożonych polega na uwzględnianiu odpowiedniego schematu losowania próby w estymacji, który obejmuje warstwowanie, ważenie, wielostopniowość losowania i korekty wynikające z błędów nielosowych. Oszacowania parametrów oraz oszacowania ich wariancji, mierzącej precyzję oszacowań tych parametrów, różnią się przy zastosowaniu odpowiednich procedur dla prób złożonych od wyników, które otrzymano by, gdyby zastosować procedury dla próby prostej. W artykule wykorzystano procedury SAS do regresji z prób złożonych. Było to możliwe ze względu na znaczny postęp w technikach obliczeniowych, w tym rozwój oprogramowania do modelowania, a także wzrost jego dostępności dla użytkowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present how to carry out the classical and logistic regression analyses in sample surveys, describing the socio-economic phenomena, to which complex a sample was drawn. The object of the study are households in Poland, surveyed in the household budgets survey, conducted annually by the Central Statistical Office. The essence of the methods analysis of complex samples is based on taking into account an appropriate design sampling scheme in the estimation which includes stratification, weigh-ing, multistage sampling and adjustments for non-sampling errors. Parameters' estimates and their variances' estimates which measure the precision of the parameters' estimates are different when using appropriate procedures for complex samples from the results which would be obtained if the procedures for simple sample were used. The SAS procedures for regression from complex samples were applied. It was possible due to the significant advances in computational techniques including the development of modeling software as well as increase its availability to users.(original abstract)
XX
Zadanie jest następujące: dla zaobserwowanej zmiennej niezależnej X i odpowiadającej jej wartości zmiennej zależnej Y znaleźć linię regresji ortogonalnej mającej tę własność, że suma odległości wszystkich obserwacji od regresji jest minimalna. (fragment tekstu)
EN
In this paper the well-known problem of estimating parameters of linear orthogonal regression have been presented. There are proposed any methods of estimating the eigenvectors for the symmetrical and unsymmetrical matrices without calculating its eigenvalues. Additionally there is given an algorithm for classification sample data obtained from no homogenous population in which subpopulations are stepping out with diverse equations of the orthogonal regression. (original abstract)
EN
This paper analyzes the perception of the respondents in Montenegro, Serbia and Bosnia and Herzegovina regarding the level of institutional rationality and the deficit of basic selected factors that have a predominant impact on it. It uses and explains the conditional notion of institutional rationality as a specific form of bounded economic rationality. It starts from the basic hypothesis that during the long-lasting transition process there were four groups of inhibitors to the introduction and development of institutional rationality in the mentioned countries (rule of law, institutions, civil society and opportunistic behavior), the reason being their deficiency (underdevelopment). From the basic hypothesis, an auxiliary one arises - that overcoming the deficit of the mentioned inhibitors would have a direct and decisive impact on the increase in the level of institutional rationality, and thus, the impact on economic development. This primary hypothesis is experimentally proofed throughout appropriate multiple linear regression analysis. (original abstract)
XX
W artykule staramy się uzasadnić celowość odchodzenia od tradycyjnej dwustopniowej procedury linearyzacji równania regresji i szacowania parametrów funkcji liniowej na rzecz wykorzystania algorytmów optymalizacyjnych, pozwalających na uzyskanie dokładniejszych ocen parametrów. (fragment tekstu)
XX
W dalszej części przedstawiono występujące w polskiej literaturze modele ekonometryczne odwzorowujące niektóre lokalne rynki nieruchomości w Polsce oraz określono bardzo ogólne ramy ich praktycznej użyteczności - jako narzędzia wspomagającego rzeczoznawcę majątkowego w określaniu wartości rynkowej nieruchomości. Tworzą one przesłankę dla podjęcia przez statystyków i ekonometryków dyskusji o poprawności formalnej i merytorycznej proponowanych rozwiązań, a w konsekwencji o możliwościach zastosowań modeli ekonometrycznych do praktyki wyceny nieruchomości. (fragment tekstu)
EN
Polish literature on the subject of the real-property evaluation methodology registers altogether new approaches in the area of establishing the credible market value of real property. Recently, therefore, a considerable attention has been given to a possible application of the econometric modelling methodology. This paper presents the published versions of the econometric models, which display a very broad range of the Polish achievements in the area of modelling prices (values) in some segments of the Polish real-property market. Also undertaken is an attempt to analyse them, with the use of the econometric data-processing methodology, and to assess their usefulness for the evaluation of market value. (original abstract)
12
80%
XX
W artykule rozpatrywane są wyniki konstrukcji modeli predykcyjnych normatywnego kryzysu i jego systematyczność w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości (12-20 lat).Wybrane badania dotyczyły młodzieży 12-15 lat (55 uczniów szkół średnich) oraz 66 uczniów II i III roku szkół wyższych na Ukrainie (18-20 lat). Dwa modele regresywne pozwalają opisać różne kompleksy czynników predykcyjnych psychologicznego kryzysu w okresie dojrzewania. Objawy kryzysu w okresie dojrzewania są determinowane następującymi czynnikami predykcyjnymi: indywidualne właściwości typologiczne (niestabilność emocjonalna, ekstrawersja), emocjonalne i wolicjonalne cechy (problemy samokontroli, niskie poczucie kontroli), negatywny stosunek do działania (do obowiązków i nauczania), do ludzi i norm moralności, niekorzystne środowisko społeczne (sytuacja rodzinna, wychowanie w rodzinie, doświadczenia biograficzne), nieodpowiednie zachowanie normatywne, indywidualizm (43% wyjaśnienie rozbieżno- ści w zależnej zmiennej "kryzys"). Główne czynniki prognostyczne kryzysu w okresie dojrzewania to: deficyt aktywności subiektywnej, niski poziom rozumienia sensu życia, poczucie kontroli zewnętrznej, bierność społeczna, negatywne nastawienie do siebie, niski subiektywny poziom samopoczucia, brak spontaniczności i elastyczności w komunikacji, koncentracja na wartościach majątkowych (26% rozbieżności zmiennej). Przeprowadzono analizę porównawczą czynników predykcyjnych kryzysu w wieku dojrzewania i wczesnej dorosłości (wspólne i odmienne cechy). Dokonano analizy zmian proporcji wagi i roli uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych kryzysu w okresie dojrzewania (spadek wartości indywidualnych typologicznych cech, charakterystyka sytuacji rodzinnej i edukacji, zwiększenie roli elementów refleksyjnych, koncepcji własnego - Ja, właściwości wartościowo-semantycznych i subiektywnych). (abstrakt oryginalny)
EN
Predictors of the normative development crisis in adolescence and early adulthood This paper constitutes an analysis of the results of the construction of prediction models of the normative crisis and its patterns in adolescence and early adulthood (12-20 years). The sample selected for research included a group of 12-15-year-old teenagers (55 secondary school students) and 66 university students in Ukraine (18-20 years, 2nd-3rd year of study). Two regression models enable us to describe the various complex predictors of the psychosocial crisis which may occur during adolescence. The emergence of the crisis in adolescence is determined by such predictors as: individual typological properties (emotional instability, extroversion), emotional and volitional characteristics (self-control problems, low self-control), a negative attitude to the activities (duties and studies), people and moral norms, an unfavorable social environment (a family situation, education in the family, biographical experience), a low behavior norm, individualism (43% of explainable dispersion of the "crisis" dependents variable). The main predictors of the crisis in adolescence include the following: a deficit of subject activity, low meaningfulness of life, an external locus of control, social passivity, a negative self-attitude, low subjective well-being, lack of spontaneity and flexibility in communication, focus on wealth (26% of explainable dispersion). A comparative analysis of predictors of age crisis in adolescence and early adulthood has been performed. The changes of the ratio of weight and the role of internal and external determinants of the crisis emergence in the period of adolescence have also been discussed (reduction of the value of individual and typological properties, features of the family situation and upbringing, an increased role of reflexive components of I- concept, value-semantic and subjective properties) (original abstract)
XX
Pozorna regresja jest dużym niebezpieczeństwem czyhającym na badacza rozważającego procesy stochastyczne i próbującego modelować zmienność jednego z nich w zależności od pozostałych procesów. Problem ten uwidocznili już Yule, Granger i Newbold oraz Newbold i Davies. Niełatwo bowiem jest od razu rozpoznać, czy procesy kształtują się zupełnie niezależnie, czy też związane są ze sobą w sensie przyczynowo-skutkowym i występuje między nimi zależność długookresowa. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja praktycznego zastosowania metod talkowych przy wyznaczaniu regresji zmiennych, które są realizacjami procesów niestacjonarnych. Zgodnie z koncepcją Fan i Whitchera, estymacji parametrów regresji dokonuje się nie wprost dla danych empirycznych czy ich przyrostów jakiegokolwiek rzędu, lecz dla odpowiednio wybranych współczynników transformaty talkowej. Na taką próbę można w naturalny sposób spojrzeć jak na poszukiwanie wektora kointegrującego i badanie występowania długookresowej zależności między szeregami empirycznymi. (fragment tekstu)
EN
The spurious regression can yield some obstacles when modelling stochastic processes. Therefore there are many attempts undertaken to avoid this problem with use of different ideas, among which applying the discrete wavelet transform is noteworthy. The paper deals with an example of the wavelet solution to the spurious regression. Three empirical times series are considered namely they are exchange rates of $, £, € against Polish zloty. The examination of the deliberated deta shows that the exchange rates are nonstationary while they are I(d) processes for some positive d. Moreover the investigation via wavelet methods discloses some kind of positive cointegration occurring among the three empirical series. That indicates similar behaviour of the three currencies with respect to Polish zloty. (original abstract)
XX
Techniki regresji nieparametrycznej nie funkcjonują właściwie w przypadku regresji wielowymiarowej. Jednakże są to techniki działające skutecznie w przypadku regresji jednowymiarowej bądź o małej liczbie wymiarów, a ponadto są bardziej elastyczne niż ich parametryczne odpowiedniki. Oznacza to, że w przypadku regresji wielorakiej o dużych wymiarach wskazana jest redukcja wymiaru do niższego stopnia tak, aby możliwe było zastosowanie nieparametrycznych metod estymacji parametrów krzywych regresji. Jednym z podejść zmierzających do redukcji wymiaru w regresji wielorakiej jest tzw. regresja odwrócona (Li 1991), która pozwala znaleźć taką podprzestrzeń w przestrzeni zmiennych objaśniających, by zawierała ona niezbędne informacje istotne dla zagadnienia regresji.
EN
It is well known that nonparametric regression techniques do not have good performance in high dimensional regression. However nonparametric regression is successful in one- or low-dimensional regression problems and is much more flexible than the parametric alternative. Hence, for high dimensional regression tasks one would like to reduce the regressor space to a lower dimension and then use nonparametric methods for curve estimation. A possible dimension reduction approach is Sliced Inverse Regression (Li 1991). It allows to find a base of a subspace in the regressor space with still carries important information for the regression. (short original abstract)
EN
This article reports an empirical study whose aim was to verify a hypothesis assuming the presence of a relationship between institutional efficiency of local governments and the value of financial means acquired from the EU budget and from other foreign programmes (including the contribution from the state budget as a cofinancing of projects executed with the support of structural funds and the EU Cohesion Fund). The analysis was based on mixed data, i.e. primary (obtained via a survey from 1,220 municipalities) and secondary ones (from the Local Data Bank). The institutional efficiency of local governments was measured with an EFF aggregate metric, which was the sum of weighted synthetic partial metrics determined for the basic areas of activity pursued by local governments, while the identification of relationships was based on one-factor analysis of regression. The results substantiated positive verification of the hypothesis and demonstrated that efficiency (as defined for the purpose of this study) cannot be treated as an exclusive determinant of the absorption of EU funds by municipalities. More important in this respect are the size of a population and budgetary revenues in a given municipality.(author's abstract)
16
80%
XX
Analiza regresji jest z pewnością jedną z powszechniej stosowanych technik w analize zależności zmiennych. Pozwala ona na zbadanie zależności pomiędzy zbiorem zmiennych objaśniających a zmienną niezależną. Ogólnie w modelu regresji ujęta jest liniowa zależność między zmiennymi zależnymi. Celem artykułu jest zaprezentowanie odpowiednich metod analizy regresji dla zmiennych symbolicznych interwałowych oraz ich porównanie w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zmiennymi zakłócającymi lub obserwacjami odstającymi. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań symulacyjnych z zastosowaniem danych rzeczywistych oraz sztucznych ze zmiennymi zakłócającymi lub obserwacjami odstajacymi. Wyniki porównano, wykorzystując współczynnik R2.(abstrakt oryginalny)
EN
Regression analysis is perhaps the best known and most widely used method used for the analysis of dependence; that is, for examining the relationship between a set of independent variables (X's) and a single dependent variable (Y). In general regression, the model is a linear combination of independent variables that corresponds as closely as possible to the dependent variable [Lattin, Carroll, Green 2003, p. 38]. The aim of the article is to present two suitable adaptations for a regression analysis of symbolic interval-valued data (centre method and centre and range method) and to compare their usefulness when dealing with noisy variables and/or outliers. The empirical part of the paper presents the results of simulation studies based on artificial and real data, without noisy variables and/or outliers and with noisy variable and outliers. The results are compared according to the values of two coefficients of determination 2 RL and 2 . RU The results show that usually the centre and range method obtains better results even when the data set contains noisy variables and outliers, but in some cases the centre method obtains better results than the centre and range method.(original abstract)
17
Content available remote Analysis of Overhead Cost Behavior : Case Study on Decision-making Approach
60%
EN
Cost management is one of the most significant issues in company performance and company financial management which any enterprise has to solve as in the periods of declines of sales revenues, as well as during their growth. In this study we designed and tested several regression models that could be suitable for cost behavior prediction and subsequent decision-making based on these predictions. We used multiple linear regression models with a point estimate and with interval estimate of the model parameters. Comparison of regression models of cost behavior and their reliability was carried out due to the quality of the data collected for the case of basic and adjusted data. The overheads were divided into several groups of relevant costs and their dependences were examined on different factors other than only the production volume using the correlation matrix. From the results of the transformed model we believe that asymmetric cost behavior is affected by asymmetric behavior of the chosen factors. As the final one was intended the model representing the change in costs in time shifting about one-month period. This model can be used for examining costs in time shift by a short period (e.g., months) and thus it is possible to prove cost asymmetric behavior called "sticky costs". We used the model adjusted in accordance with Anderson et al. (2003). and we kept the model clearly transformed and assembled so that there remained only those variables that had a statistically significant effect on the dependent variable. The limitations of these models were also defined. Finally, graphical analyses of deviations were performed to find similarities in cost through cost centres and through the examined periods. (original abstract)
18
Content available remote Factors that Influence the Effectiveness of Russian Telecommunication Companies
60%
EN
The purpose of this article is to present the specificity of family decisions on the tourist market. The first part of the article describes the four models of family decision-making and identifies the determinants of making joint and individual decisions. The second part discusses the profiling of a tourist whose tourist-trip-related family decisions are made jointly and of a tourist whose decisions in this respect are dominated by the family member whose income is the highest. Moreover, the areas of tourist decisions were recognised showing that decisions made by families with dependent children were on the one hand similar whilst on the other different from those made by childless families. Similar analysis was conducted among the families with dependent children who play the role of initiator, advisor and decision-maker in terms of organizing a tourist trip and among those families where children do not play such roles. Empirical data obtained in the course of primary research conducted in Krakow in 2014 were used as the basis of this study. (original abstract)
XX
Problem oceny wartości średniej z wykorzystaniem danych o wszystkich wartościach cech pomocniczych jest rozważany. W tym celu znany estymator regresyjny zależny od wielu zmiennych pomocniczych jest wykorzystywany. W odróżnieniu od zwykłego podejścia znanego w metodzie reprezentacyjnej do oceny parametrów regresji są wykorzystywane kwantyle jednej ze zmiennych dodatkowych. Otrzymane na tym polu wyniki są adoptowane do konstrukcji predytorów wartości średniej w nadpopulacji, Wyprowadzono również wariancje różnych odmian proponowanych predykatorów. (abstrakt oryginalny)
EN
Estimation of the population average in a finite population by means of sampling strategy dependent on the sample quantile of an auxiliary variables is considered. The sampling design is proportionate to the determinant of the matrix dependent on some quantiles of an auxiliary variables. The sampling scheme implementing the sampling design is proposed. The derived inclusion probabilities are applied to estima-lion the population mean using the well known Horvitz-Thompson estimator. Moreover, [he regression estimator is defined as the function of the coefficient dependent on the quantiles of the auxiliary variables. The properties of this estimator under the above defined sampling design are studied. The considerations are supported by empirical examples. (original abstract)
EN
The purpose of this article is to isolate and determine the importance of institutional arrangements in shaping the dynamics of the U.S. GDP in the years 1979-2007. The research hypothesis which has been verified here can be summarized as follows: institutions in the U.S. economy have a positive influence on economic growth through a significant impact on improving the business environment. Having regard to the division of the economy into institutional areas: economic system, labor market, financial market, education and R&D, the author selected these institutional factors which indicated that the operation could be important for the process of economic growth in the United States, and then measured the impact in the years 1979-2007. To verify the thesis about the impact of institutions on economic growth the author used one of the most popular tools in this kind of econometric research - the multiple regression analysis. The analysis revealed that during the period of all the analyzed institutional factors it was the proportion of the working population and the degree of unionization that most strongly influenced the economic growth of the United States - an increase in one of these factors was associated with a much more than proportional increase in the rate of the economic growth. (original abstract)
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.