Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komosa ryzowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The possibility of using unconventional raw materials, such as proso millet, triticale, amaranth, buckwheat, quinoa in brewing was presented in this paper, Despite possible difficulties in their processing, they seem to be interesting for the production of a new, attractive beer. Beverages for people suffering from celiac disease can be produced using malt obtained from pseudo-cereals and proso millet. Grains and pseudo-cereals described in this article differ in chemical composition from barley, which causes the necessity of changes in the production of both malt and beer.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania do produkcji piwa niekonwencjonalnych surowców, takich jak: proso, pszenżyto amarantus, gryka i komosa ryżowa. Mimo że mogą one być trudne w przerobie, wydają się interesujące pod kątem produkcji piw o ciekawym, nowym smaku i aromacie. Wykorzystując słody z pseudozbóż, czy też prosa, można otrzymać napoje bezglutenowe. Opisane zboża i pseudozboża różnią się składem chemicznym od jęczmienia, co powoduje konieczność zmian technologii produkcji słodu, jak i piwa.
PL
Komosa ryżowa jest jedną z najstarszych roślin uprawnych na świecie. Od tysiącleci uprawiali ją Inkowie w rejonie Andów, była nazywana matką zbóż. Po podboju przez Hiszpanów jej znaczenie malało, zainteresowano się nią ponownie w XX wieku. Uprawiana jest w Ameryce Południowej, USA, Kanadzie, Indiach i na Wyspach Brytyjskich. Uprawa w Polsce może być ograniczona ze względu na krótki okres wegetacji. Zalecana jest w diecie osób zagrożonych chorobami układu sercowo-na-czyniowego, nerwowego i kostnego.
EN
Quinoa is one of the oldest cultivars in the world. It was cultivated by Andean Incas for thousands of years, it was called the mother of crops. After the conquest by the Spanish its role decreased, it was rediscovered in the 20th century. It is cultivated in South America, USA, Canada, India and British Isles. In Poland cultivation is limited due to a short vegetative period. It is recommended in the diet for persons with problems with cardiac, vascular, nervous and bone systems.
PL
W pracy badano możliwość wykorzystania dostępnych w handlu nasion komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) do otrzymywania kiełków konsumpcyjnych. Badania przeprowadzono na kiełkach otrzymanych z nasion komosy ryżowej oraz w celach porównawczych na kiełkach z nasion rzodkiewki odmiany Mila. Przydatność nasion komosy oceniano na podstawie ich jakości siewnej. Ponadto wyhodowane kiełki poddano ocenie organoleptycznej, gdzie w skali pięciopunktowej oceniano m.in. wygląd, zapach, teksturę. W porównaniu z nasionami rzodkiewki, nasiona komosy charakteryzowały się istotnie niższą zdolnością kiełkowania (73%) oraz wyższym współczynnikiem występowania infekcji grzybowych (8%). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że jest możliwe otrzymywanie dobrej jakości kiełków z nasion komosy ryżowej. Kiełki z nasion komosy ryżowej uzyskały w ocenie organoleptycznej podobnie jak kiełki rzodkiewki ogólną ocenę dobrą. Kiełki komosy ryżowej posiadają odmienną barwę, co powoduje, że ich parametry barwy CIE L*a*b* różnią się istotnie statystycznie od parametrów barwy kiełków rzodkiewki. Jednak barwa ta, intensywnie zielona liści i różowa łodyżki i korzonka, może być pożądana i bardzo atrakcyjna dla konsumentów. Dalszych badań wymagają zarówno warunki procesu kiełkowania, jak i przygotowanie do produkcji kiełków nasion komosy ryżowej pochodzącej bezpośrednio z upraw.
EN
In this paper the possibility of using commercially available quinoa seeds (Chenopodium quinoa Willd.) to receive sprouts was investigated. The study was conducted on sprouts derived from quinoa seeds and, for comparative purposes, of sprouts of radish seeds variety Mila. The suitability of seeds was investigated on the basis of their sowing quality. Furthermore, obtained sprouts were subjected to sensory assessment, were appearance, aroma, texture and more were examined against a five-point scale. In comparison with seeds of radish, quinoa seeds had significantly lower germination capacity (73%) and higher rates of incidence of fungal infections (8%). Based on the obtained results, it is possible to obtain good quality sprouts from quinoa seed. Sprouts obtained from quinoa seeds, like radish seeds, received good overall assessment scores in the sensory test. Quinoa sprouts have a distinctive colour, which means that the colour components of CIE L* a* b*are statistically significantly different from the parameters of the radish sprouts. However, their colour, bright green leaves and pink stems and roots, may be desirable and very attractive to consumers. Further studies on both the conditions of the germination process and on preparation for the production of sprouts of quinoa seeds directly derived from crops are needed.
15
67%
PL
Piwo wytwarzane z typowych słodów (jęczmienny, pszeniczny) jest zabronione w diecie osób chorych na celiakię ze względu na zawartość glutenu, który ma toksyczny wpływ na komórki jelita cienkiego. Według szacunków populacja osób, które w swojej diecie nie mogą stosować produktów zawierających gluten, wynosi od 0,3 do 3%. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie badaniami nad technologią produkcji piwa bezglutenowego z surowców pseudozbożowych – szarłatu, komosy ryżowej i gryki. Technologie opracowane w skali laboratoryjnej i pilotażowej wymagają dalszych badań, gdyż już na tym etapie zdiagnozowano wiele potencjalnych problemów technologicznych. Optymalizacja warunków prowadzenia procesów słodowania i zacierania może przyczynić się do powstania piwa bezglutenowego o atrakcyjnych parametrach produkcyjnych i sensorycznych.
EN
Beer made from typical malt (barley, wheat) is prohibited in the diet of people with celiac due to the presence of gluten, which has a toxic effect on the cells of the small intestine. The estimated population of people who cannot use products containing gluten in their diets is from 0.3 to 3%. According to this there is a need for new technologies producing gluten-free beer. In recent years an increased interest in research on the production of gluten-free beer from raw pseudocereal materials − amaranth, quinoa and buckwheat has been observed. Technologies developed in the laboratory and pilot scale require further investigation, because still at this stage there was diagnosed a number of potential technological problems, which intensification at a magnification of scale makes it impossible to have economically feasible production. The optimization of conditions for malting and mashing processes may contribute to the formation of gluten-free beer with great production and sensory parameters.
PL
Celem pracy była ocena wpływu dodatku nasion amarantusa (Amaranthus cruentus) i komosy ryżowej (Chenopodium quinoa) do pasz szczurów na parametry biochemiczne krwi tych zwierząt. W badaniach zastosowano wysokofruktozowy model stresu oksydacyjnego. Ocenie poddano takie parametry jak: profil lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy), stężenie glukozy, mocznika, kwasu moczowego, kreatyniny, albumin, białka całkowitego, aktywność fosfatazy alkalicznej. Oznaczono również następujące pierwiastki: Na, K, Mg, Ca, Cl. Dodatek ziaren amarantusa i komosy do pasz szczurów karmionych dietą z 31% fruktozy powodował korzystny choć nieznaczny wpływ ochronny przed szkodliwym działaniem fruktozy. Dotyczyło to głównie gospodarki lipidowej i było istotne w przypadku triglicerydów i LDL, a nieistotne choć zauważalne w przypadku HDL.
EN
The aim of the work was to assess the influence of the amaranthus (Amaranthus cruentus) and quinoa (Chenopodium quinoa) seed additive to rat fodder on biochemical parameters of the animals blood. The high-fructose model of oxidative stress has been used in the study. The following parameters were assessed: total cholesterol, HDL, LDL, trygliceryde, concentration of glucose, urea, uric acid, creatinine, albumin, total protein, and the activity of alkaline phosphatase. The content of the following elements was analysed too: Na, K, Mg, Ca, Cl. The adding of amarantus and komosa seeds to the fodder of rats fed with the diet comprising 31% of fructose resulted in a slight beneficial change in the level of protection against harmful fructose activity. This concerned mainly the lipids and was significant in the case of trygliceryde and LDL, and insignificant, although noticeable in the case of HDL.
PL
W procesie produkcji pieczywa mogą być stosowane naturalne dodatki. W artykule scharakteryzowano wybrane naturalne dodatki, takie jak przetwory mleczne oraz nasiona zbóż niechlebowych i pseudozbóż. Omówiono ich wpływ na właściwości reologiczne i przebieg procesu fermentacji ciasta oraz jakość uzyskanego pieczywa. Wykazano, że odpowiednio dobrany rodzaj i udział dodatku podnosi wartość odżywczą pieczywa oraz może oddziaływać korzystnie na jego właściwości fizyczne i cechy sensoryczne. Spośród wielu naturalnych dodatków na te właściwości najkorzystniej wpływają pełnotłuste mleko w proszku oraz produkty owsiane.
EN
In the process of production of bread, natural additives may be employed. The paper presents characteristics of the selected natural additives such as dairy products, seeds of non-bread cereals and pseudo-cereals. Their influence ton the rheological properties and dough fermentation process and the bread quality has been discussed. It has been shown that appropriately selected type and participation of the additive increases the nutritional value of bread and may favourably affect the physical and sensory characteristic. Among the many natural supplements, the discussed properties are most favourably affected by whole milk powder and oat products.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.