Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2696

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 135 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 135 next fast forward last
PL
W artykule podano stan prawny dotyczący odpadów niebezpiecznych i sposoby postępowania w przypadku występowania zagrożeń.
3
Content available remote Kiedy i na jakich warunkach
71%
PL
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości skutkuje przywróceniem na nieruchomości stanu prawnego istniejącego przed wywłaszczeniem. Rozstrzygnięcie roszczeń byłych właścicieli następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kwestie te uregulowane zostały w ustawie z 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z postępowaniem dotyczącym zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Wskazano na problemy występujące w praktyce przy rozstrzyganiu tego typu spraw, a także przytoczono orzecznictwo sądowe. Podstawową przesłanką zwrotu jest zbędność nieruchomości na cel wywłaszczenia oraz przesłanek zwrotu na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym dokumentacji geodezyjno-prawnej wykonywanej przez geodetów posiadających stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
EN
The return of expropriated prospery results in the property regaining the legal status existing before the expropration. The claims by former owners are adjudicated by way of an administrative decision. These issues have been settled in the Real Estate Management Act of 21st August 1998. The article presents basic issues related to the procedure of the return of the expropriated property. Problems, which arise in practice while deciding about such matters, have been emphasized, as well as judicial case law has been quoted here. The basic prerequisite for return is a superfluity of the property for the purpose of expropriation. In the course of procedings, the public administration authority shall evaluate the implementation of the expropriation and the prerequisites for return based on the collected evidence, including legal and surveying documents drawn up by surveyors with appropriate professional qualification in the field of geodesy and cartography.
PL
Pomniki przyrody w świetle projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z 26 września 2017 r.
PL
Dokonane ostatnio przemiany prawa ochrony środowiska w istocie prowadzą do jego dezintegracji. Obowiązujące w tym zakresie przepisy są obarczone niemal wszystkimi błędami, jakie można wyobrazić sobie w procesie tworzenia prawa. Są nieczytelne, niespójne, a w dodatku niekiedy nieumiejętnie stosowane. Daje się im zarzucić niezgodność z Konstytucją. W znacznej mierze nie odpowiadają one potrzebom racjonalnego gospodarowania i nie korespondują z wymaganiami Unii Europejskiej. W najbliższej przyszłości można wprawdzie spodziewać się istotnych zmian legislacyjnych, wymuszonych procesami integracyjnymi z UE. Nasuwa się jednak wątpliwość, czy zamierzony harmonogram prac legislacyjnych będzie dotrzymany.
EN
The changes recently made to environmental protection law resulted in fact in it's disintegration. The existing regulations in that area contain almost all possible legal errors which may occur in the process of law creation. They are hard to interpret and incoherent, and what's more - sometimes incorrectly used. They can be accused of breaching the Constitution. The regulations do not meet the needs of rational economy and do not comply with European Union requirements. In the nearest future one may expect some substantial changes in the legal system, forced by the process of integration with the European Union. It is however doubtful that planned schedule of legislation works will be followed.
9
Content available remote Prawo Unii Europejskiej a prawo polskie
63%
PL
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje znaczne zmiany w porządku prawnym w naszym kraju na skutek obowiązku stosowania prawa unijnego wprost oraz w związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymagań Unii. W artykule przedstawiono system prawny Unii Europejskiej, instytucje i organy Unii oraz instrumenty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, sankcje i środki przymusu).
PL
Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie nie jest obecnie proste. Poza dyskusją, zdaniem autora, pozostaje jednak stwierdzenie, że uprawnienia są dla wszystkich „budowlańców”, a więc także reprezentujących branżę instalacji sanitarnych, kwestią być albo nie być na budowlanym rynku zawodowym. W części pierwszej artykułu autor dokonuje przeglądu regulacji prawnych dotyczących uprawnień budowlanych na przestrzeni lat oraz obecne wymagania w tym zakresie, w następnej części szczegółowo omówiona zostanie kwestia uprawnień w branży instalacji sanitarnych.
PL
Polish and foreign diaries of the 17th century  disclose abundant information about the social perception of crime and justice. Theft, rape, murder and also cruel punishment for crime are all common in everyday living. There is, however, a clear-cut division of author interest - foreign authors are fascinated with theatrum of death, brutal shows of torturę, which are often unfairly ąuoted as examples of uncivilised customs in Poland, a country that was exotic for them in those days. They seem to overlook the fact that the executions conducted in their own countries were far morę brutal. In contrast, Polish commentaries are freąuently sensational - there is morę mention of crime and less interest in the criminaPs fate after hehad been caught.The author mentions diary stories of the last decade of the 17th century focusing, first of all on the reports of K. Sarnecki, G.B. Fagiuoli and J. Poczobutt-Odlaniecki, who dealt with the topics extensively, colourfully and willingly. Prior reports, also those conceming the studied customs in other countries, constitute the contrastive background.
PL
Zagadnienia podstaw prawnych ochrony powodziowej stanowiły temat publikacji p. J. Wiśniewskiego w "Gospodarce Wodnej" (nr11/1997) i mojej (nr 7/1998). Gdy jednak powódź wystąpiła - ta "duża" w dorzeczu Odry i ta "mała" na Bystrzycy Dusznickiej - oparto działania ochronne i akcje pomocy na legislacjach wprowadzanych w trybie nagłym, o krótkim okresie obowiązywania. Czy taka praktyka wprowadzania w drodze parlamentarnej procedury ustawodawczej przepisów dla okresu konkretnej powodzi jest właściwa? Czy ramy do działań w sytuacji zagrożenia, podczas powodzi nie mogą być określone w ustawach i rozporządzeniach zawierających ustalenia o charakterze generalnym (systemowym) i o dłuższym okresie obowiązywania?
PL
Autor omawia najbardziej istotne kwestie mechanizmu kredytowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych z punktu widzenia zmian przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji z 1998 roku wprowadzonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów jeszcze przed ich wejściem w życie (DzU nr 223 z 2008 r., poz. 1459).
first rewind previous Strona / 135 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.