Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  City sociology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono sposoby definiowania Krakowa przez jego mieszkańców. Został on oparty na wynikach badań jakościowych, które opracowano z zastosowaniem analizy pola semantycznego. Dzięki temu możliwe stało się odtworzenie tego, w jaki sposób mieszkańcy określają Kraków, z czym się im kojarzy, czemu jest przeciwstawiany, jakie działania można podjąć wobec Krakowa i jakie działania podejmuje Kraków. Wnioski wynikające z analizy wskazują, że Kraków rozumiany jest w kategoriach miasta / miejsca. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents ways the inhabitants of Cracow define the city they live in. It is based on the results of qualitative research, elaborated using semantic field analysis of the term "Cracow", which enabled us to show how people define Cracow, how they describe it, what they associate it with, what it is thought to stand against, what Cracow does and what can be done to Cracow. (original abstract)
XX
Artykuł jest głosem w dyskusji na temat wspólnej przestrzeni paradygmatycznej geografii społecznej oraz socjologii miasta w odwołaniu do "miejsca". Tezy opracowania przeciwstawiają sobie dwa sposoby rozumienia relacji pomiędzy dyscyplinami: "uwspólniania" oraz "podzielania", wskazując na znaczenie tego pierwszego w nawiązaniu do tradycji badawczej socjologicznej Szkoły Chicagowskiej z lat 20. i 30. XX w. Stanowiska i praktyki empiryczne, które wówczas wytworzono doskonale wpisują się w dyskusję, która towarzyszyła usamodzielnianiu się geografii społecznej, będąc jednocześnie jednym z niezwykle wpływowych nurtów socjologii miasta. Tekst eksploatuje analitycznie trzy opracowania poświęcone Szkole Chicagowskiej, które ukazywały się od drugiej połowy lat 90. XX w. Osobnym wątkiem jest pojmowanie paradygmatu empirycznego, a w jego ramach rozumienie mix methods, jako przykład "uwspólniania" praktyk badawczych na gruncie koncepcji paradygmatu empirycznego. Wnioski z opracowania zmierzają do zaproponowania konwencji mix methods dla studiów interdyscyplinarnych socjologii miasta i geografii społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The text provides a voice in discussing the shared paradigmatic space of social geography and urban sociology about 'place'. The study's theses contrast two ways of understanding the relationship between disciplines: "making common" and "sharing", pointing to the former's importance concerning the sociological research tradition of the Chicago School of the 1920s and 1930s. The positions and empirical practices produced at that time were perfectly in line with the discussion that accompanied the independence of social geography, which was also one of the highly influential urban sociology trends. The text analytically explores three studies on the Chicago School that have appeared since the second half of the 1990s. A separate theme is understanding the empirical paradigm and the understanding of mixed methods as an example of "making common" research practices based on the concept of the empirical paradigm. The study's conclusions aim to propose a mixed method convention for interdisciplinary studies of urban sociology and social geography, whose inspiration lies in the American tradition of Urban sociology.(original abstract)
3
100%
EN
The main subject of the article is Cittaslow network bringing together small and medium-sized cities (up to 50 000 inhabitants). Cittaslow is an international organization that has chosen the goal of improving the quality of life for residents, businesses and visitors from small towns. The towns focus on economic development while respecting the environment, promotion of regional products and a return to traditional craft. Activating social participation of citizens is also a crucial aspect, because Slow Cities are meant to be the strong local communities. The paper shows the main objectives of this international network, and based on research conducted from 2009 on Polish towns presents how the movement has been implemented in Poland. At the end, I try to answer whether, and if so, under what conditions it is an attractive alternative to the development of small towns in Poland.
4
Content available remote Praktyki społeczne nadodrzan - przykład wrocławskiej rewitalizacji
75%
XX
Rewitalizacja stanowi obecnie jeden z najczęściej analizowanych procesów przemian tkanki (szczególnie) miejskiej. Początkowo rewitalizacja polegała na realizacji przez firmy prywatne oraz administrację relatywnie powierzchownych zadań, które miały doprowadzić do ekonomicznego rozwoju podupadłej dzielnicy [Frank 2002; Kaczmarek 2001]. Według oceny A. Majera [2010] rewitalizacja to dość nowe zjawisko w scenariuszach odnowy polskich miast. Obecnie za naczelny cel tego procesu uznaje się wieloletnie działania, które są świadomie współprowadzone przez władze samorządowe i społeczność lokalną. Efektem realizacji tych działań powinno być podniesienie jakości życia mieszkańców odnawianego terenu, pobudzenie ich aktywności społeczno-gospodarczej, rewaloryzacja mieszkaniowa, a także ochrona przyrody [Gałązka, Jadach-Sepioła 2008, za: Milczyńska-Hajda 2011, s. 2; Grodach, Ehrenfeucht 2016]. Rewitalizacja to proces, który jest analizowany ze względu na zmiany gospodarcze [Markowski 1999], kulturowe [Zukin 1989], a przede wszystkim społeczne [Glass 1960; Gottdiener, Hutchison 2006; Murzyn 2006; Gądecki 2013]. Brakuje natomiast opracowań opisujących rewitalizację nie tyle jako element odnowy, ile jako formę inżynierii społecznej. Z tego względu w niniejszej pracy (czerpiącej z dokonań różnych dyscyplin naukowych) koncepcja rewitalizacji traktowana jest jako instrument, który umożliwia zrekonstruowanie praktyk społecznych mieszkańców Nadodrza - jednego z rewitalizowanych osiedli we Wrocławiu. (fragment tekstu)
EN
Nadodrze is one of Wroclaw's inner-city neighborhoods where many activities have been carried out since 2009 to revitalize the area. There were a number of reasons why Nadodrze was established as an area requiring support. These include mostly weak neighborly relations, hidden problems (family pathologies, domestic violence), high unemployment rates, spatial-functional maladjustment for disabled people, crime and vandalism. The costs related to the current rehabilitation activities are estimated at PLN 140.5 million. The area associated until the start of the program with disintegrating tenement houses, poverty and the phenomenon of social pathology is increasingly portrayed as a craft and artistic district. Due to long-term interventions connected with the renewal of this place, it was decided to analyze how the social practices of the inhabitants of the Nadodrze are developing. The subject of the analysis was the activity of the population of Nadodrze at their place of residence. The analysis was made on the basis of the research carried out as part of the Functional Analysis of the Housing Estate of Wroclaw - a scientific project that concentrated on carrying out broad, comprehensive, interdisciplinary research aimed at developing a description of Wroclaw settlements based on social, spatial and analytical components. (original abstract)
5
Content available remote Smart Citizen - społeczności miejskie w procesie budowania "inteligencji" miasta
75%
XX
Celem artykułu jest przestawienie różnych sposobów rozumienia pojęcia inteligentnego miasta i inteligentnego obywatela. Paradygmat teorii systemów pozwala dostrzec rolę mieszkańców, jako aktywnych podmiotów w miejskiej przestrzeni. Staje się to za sprawą dalszego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) i niemal powszechnego używania urządzeń mobilnych oraz aplikacji. Otwiera to nowe perspektywy współpracy w obrębie miast, wspierające ich zrównoważony rozwój. Równocześnie pojawiają się pytania o granice prywatności i ryzyko związane z istnieniem w sieci tak ogromnej liczby danych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the various ways of understanding the notion of an intelligent town and intelligent citizen. The paradigm of systems theory allows noticing the role of residents as active subjects in the urban space. It is caused by a continued development of information and communications technology (ICT) as well as by close to common utilization of mobile devices and technologies. It brings new prospects of cooperation within the cities supporting their sustainable development. At the same time the questions arise about the limits of privacy and risk connected with the existence of such a great amount of data in the web. (original abstract)
EN
This article presents the results of research into the sense of connection felt by the inhabitants of the Abisynia housing estate in Poznań for their place of residence. In the interwar period, Abisynia represented a typical affluent suburb of a large city. Today it is surrounded by apartment buildings. The research was conducted using a modification of Florian Znaniecki's methodology, which was first applied in 1928. The methodology and results are presented in comparison with Znaniecki's classical research. New methodological elements were employed, and the text indicates how they affected interpretation of the social processes taking place in a contemporary city. The inhabitants of Abisynia exhibited a very positive self-stereotype in their nearly enthusiastic appraisal of themselves and their neighbors. They were less tolerant of other city dwellers and of the city authorities. The contemporary inhabitants of Abisynia believe themselves to be a part of a more local social organization, of a type promoted by Znaniecki nearly one hundred years ago. (original abstract)
XX
W artykule poruszono problematykę czasu zapisanego w przestrzeni miejskiej, wyznaczającego specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń oraz ich relacje społeczne. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących postrzegania czasu w przestrzeni cmentarzy, które pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko tożsamość tych miejsc w strukturze miasta, ale także czynniki kształtujące wyobrażenia jakie mają o nich mieszkańcy. Prowadzone badania miały głównie charakter jakościowy, wykorzystano metody analizy materiałów wizualnych (zdjęć) oraz pola semantycznego. Wydaje się, iż wykorzystanie obrazu i słowa otwiera przed geografią człowieka nowe możliwości, nowe źródła eksploracji przestrzeni. Problem podjęty w tekście jest ważny zarówno z poznawczej, jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim kształtowaniem przestrzeni miasta - nowoczesnego, a jednocześnie niewykorzenionego z tradycji i tożsamości danego miejsca, w którym ludzie czuliby się dobrze, mogąc odnaleźć zarówno punkt odniesienia do przeszłości, jak i do przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article reveals the issue of time recorded in the urban space, which determines the specific rhythm, continuity and passing of consecutive generations and their social relations. Presented research results focus on cemeteries and appear to be helpful in better understanding of their identity in the city structure, as well as the factors shaping their perceptions by individual people. Qualitative research methods have been applied, in particular: visual materials (photos) analysis and the semantic field analysis. It seems that the use of images and narratives opens up new possibilities for human geography, new sources of spatial exploration. The problem undertaken in the article is important both from the cognitive and practical perspective related to the appropriate shaping of the city space - modern, yet at the same time not rooted out of the tradition and identity of a particular place, where people would feel good, being able to find both a reference to the past and to the future. (original abstract)
8
Content available remote Uwarunkowania współzarządzania w skali miasta w perspektywie socjologicznej
75%
XX
Przedmiotem rozważań w tym artykule są zagadnienia współzarządzania odniesione do problemów zarządzania miastem. Ze względu na obszerność zarówno problematyki współzarządzania, jak i funkcjonowania miasta jako całości społeczno-przestrzennej, należało dokonać wyboru pewnych aspektów do rozważenia. W pierwszej części dokonano socjologicznego oglądu koncepcji governance (współzarządzania), a następnie, w części drugiej, możliwości wykorzystania jej założeń i zasad w praktyce zarządzania różnymi sferami życia miasta. Określono także czynniki sprzyjające rozwojowi współzarządzania w miastach współczesnych oraz niektóre bariery, funkcjonujące zwłaszcza w krajach postsocjalistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on problems of governance in contemporary cities. Both concepts: 'governance' and 'city', refer to a socio-spatial entity and are complex and require a broader discussion and analysis. Therefore, it was neccessary to choose some aspects for the present consideraton. In the first part of the paper the concept of governance has been discussed from a sociological point of view. Then, in the second part, we discussed and reviewed some possible applications of the principles and main rules of governance to in various spheres of urban life. Finally, some factors influencing the development of urban governance practices were presented and barriers typical for postsocialist cities were identified. (original abstract)
XX
Miasto jest złożoną, wielowymiarową całością, obejmującą różne mniejsze grup i kręgi. Stanowi (przynajmniej do pewnego stopnia) wspólnotę kulturową, jednostkę samorządową, układ gospodarczy, jest zatem złożoną organizacją, trudną do ogarnięcia i zarządzania. Przedstawiono rozmaite wyzwania stojące przed menedżerami miejskimi, a także uwarunkowania realizacji pewnych założeń i celów zarządzania miastem.
EN
A city is a social and geographical environment especially prone to conflicts and processes of social disorganisation, which is due to its salient characteristics, namely, the complexity and density of social relationships, the need for constant readjustment to new situations, and the weakening of traditional social control and its replacement by institutional control. A city is also an exceptionally complex, multidimensional entity comprising various smaller groups and circles. It is (at least to a certain extent) a cultural community, a local government authority, an economic structure, a kind of ecosystem etc., and therefore a complex organisation that is difficult to understand and manage. The key factors forming the context within which the modern city functions include: democratic changes, the emergence of civil society, economic transformation processes (especially privatisation and reprivatisation), the multiplicity of entities in the “struggle for space”, the transformation of social structures, and the transformation of the global context. All these factors impact on the effective management of a city. City management encompasses all the complex mechanisms, processes and institutions through which citizens, organisations and other communities can articulate their interests, negotiate their interests in relation to others, take advantage of their civic rights, remind others of those rights, and demand the observance of rules and principles. Two functions of city management, in particular, need to be stressed: ensuring access to goods and services and resolving disputes and conflicts. A prerequisite for effective management is not only the existence of appropriate power structures, but also the possession of and strengthening of city development resources, which include: material capital, cultural capital, social capital and, finally, human capital. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł przedstawia analizę identyfikacji przestrzennej, traktowanej jako proces utożsamiania się jednostki z przestrzenią przez przyjęcie roli mieszkańca określonego terytorium, jak również poczucie łączności ze zbiorowością terytorialną stanowiącą dla jednostki społeczną grupę odniesienia. Przedmiotem analizy są zatem dwa wymiary identyfikacji przestrzennej: identyfikacja indywidualna i kolektywna (zbiorowa). Wynikiem przeprowadzonej analizy jest odpowiedz´ na pytanie, jaki jest zakres spójności przestrzennych odniesień mieszkańców Łodzi. W tym celu utworzono typologię uwzględniającą wskazane aspekty identyfikacji przestrzennej. Uzyskane wyniki prezentują, iż wśród badanych dominuje kategoria uwzględniająca proces utożsamiania się z miastem w wymiarze indywidualnym i traktowaniem zbiorowości sąsiedzkiej jako grupy odniesienia. Należy zatem stwierdzić brak spójności pomiędzy wymiarem indywidualnym i kolektywnym identyfikacji przestrzenne mieszkańców Łodzi. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the analysis of spatial identification treated as the process of individual identification with the particular space by taking the role of the inhabitant of the particular territory as well as the sense of the connection with the territorial community which makes the social group of positive reference for the individual. The paper analyses two measures of spatial identification: individual identification and collective one. The analyse results in answering the question what is the range of coherence of spatial references of Lodz inhabitants. In order to do that the typology including indicated aspects of spatial identification was created. Obtained results present that within investigated individuals category including the process of identification with the city in individual measure and treating the neighbor community as the reference group dominates. That is why it is necessary to notice the lack of the coherence between individual and collective measure of spatial identification of Lodz inhabitants. (original abstract)
XX
Celem niniejszej analizy będzie poznanie potocznej percepcji kryteriów nierówności społecznych, które w sposób istotny wyznaczają - w świadomości badanych - odbiór istniejącej struktury społecznej. (fragment tekstu)
EN
The article describes different criteria of social disparities that are commonly perceived by Szczecin's inhabitants, also pointing out to their multiaspectual character. It exposes social divisions amongst the city's population. (original abstract)
EN
The article presents the problems of urban neighbourhood organized regarding its theoretical and empirical nature. It presents both the history and the theoretical discussion of neighbourhood research,especially within the frames of Polish sociology, although not exclusively, as well as empirical results of the latest research conducted in three cities of different size (Warsaw, Poznań, Wronki) in 2019. Partial results of the research presented in the article focus on factors conducive to building neighbourly relations. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia obraz poznańskiego osiedla Abisynia przez pryzmat wybranych charakterystyk jego mieszkańców. Abisynia składa się z domów jednorodzinnych, bliźniaków i tzw. willi miejskich. Analizę oparto na wynikach badań ankietowych gospodarstw domowych. Badania dotyczyły podstawowych kwestii związanych z zamieszkiwaniem, takich jak: liczba osób tworzących gospodarstwo domowe, liczba i rodzaj trzymanych zwierząt, używane środki transportu, aktywności podejmowane w najbliższej okolicy. Z analizy wynika, że Abisynia jest obecnie terenem wielofunkcyjnym, na którym jednak nadal dominuje funkcja mieszkaniowa. Wizerunek Abisynii jest bardzo spójny i w zasadzie niezmieniony na przestrzeni lat: zamieszkują tutaj przedstawiciele wyższej klasy średniej. Bolączki osiedla są podobne do tych, które charakteryzują inne polskie osiedla: jest zbyt wiele samochodów, a infrastruktura publiczna w niektórych przypadkach podlega przyspieszonej degradacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an image of the Abisynia housing estate in Poznań through the perspective of selected characteristics of its inhabitants. Abisynia consists of single-family houses, semi-detached houses and the so-called city villas. The analysis was based on the results of a household survey. The research concerned basic issues related to living, such as: the number of people in the household, the number and type of pets kept, means of transport used, activities undertaken in the immediate vicinity. The analysis shows that Abisynia is now a mixed-use area with the residential function still predominating. The social image of Abisynia is very coherent and basically unchanged over the years: the estate is inhabited by representatives of the upper middle class. Abyssinia's tender spots are similar to those of other Polish households: there are too many cars here, and in some cases the public infrastructure is subject to accelerated degradation.(original abstract)
14
Content available remote Sieć Cittaslow - strategią rozwoju małych miast w Polsce?
75%
XX
Slow movement nie jest deklaracją wojny z prędkością - tylko z przywróceniem równowagi w stosunku człowieka do czasu, ponieważ to właśnie czas jest niezbędnym elementem w nawiązywaniu znaczących relacji. Egzemplifikacją funkcjonowania ruchu Slow jest właśnie Cittaslow, będąca głównym tematem niniejszego tekstu. W artykule ukazano główne założenia tej międzynarodowej sieci, a na przykładach polskich miasteczek, w jaki sposób inicjatywa została zaimplementowana w Polsce. Na koniec starano się odpowiedzieć na pytanie, czy, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami Cittaslow stanowi atrakcyjną alternatywę rozwoju małych miast w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The main subject of the article is Cittaslow network bringing together small and medium-sized cities (up to 50 000 inhabitants). Cittaslow is an international organization that has chosen the goal of improving the quality of life for residents, businesses and visitors from small towns. The towns focus on economic development while respecting the environment, promotion of regional products and a return to traditional craft. Activating social participation of citizens is also a crucial aspect, because Slow Cities are meant to be the strong local communities. The paper shows the main objectives of this international network, and based on research conducted from 2009 on Polish towns presents how the movement has been implemented in Poland. At the end, I try to answer whether, and if so, under what conditions it is an attractive alternative to the development of small towns in Poland.(original abstract)
EN
The increasingly intense economic competition of the great cities of Western and Central Europe has begun. Cities are also struggling for the status of "metropolis", "centre of culture and science" and "tourist attraction". This competition necessitates economic changes, but it is important for national prestige and to satisfy the ambitions of particular countries. Due to the opening up to foreign investment and close economic contacts with foreign countries, post-socialist cities are developing a market for luxurious accommodation for offices and institutions, the prices of which are comparable to rents in Vienna, Brussels and Amsterdam (Pichler--Milanovich 1994, pp. 1097-1115). Dynamically changing cities change the character of small companies. New professions, computer services, office management, advertising agencies and consulting services have stormed the market, while "old" craftsmen cannot withstand the competition and, unable to afford rising rents, have begun moving out into the suburbs. (fragment of original text)
EN
In this essay, I demonstrate how extraordinary was, in fact, the ordinary life in Łódź from the autumn of 1914 to the autumn of 1918, as illustrated by the texts in Nowy Kurjer Łódzki and Nowa Gazeta Łódzka, the two Polish-language daily newspapers issued in the city. I focus on the actions which, once considered everyday, i.e. ordinary and even routine, entered into the field of extraordinariness and created new norms and new routines, or even took control, as a result. I am interested in only those practices and events which unfold in the city space, outside the home and family, i.e. in the areas associated with general accessibility to all the residents.(original abstract)
17
75%
XX
W artykule zaprezentowane są wybrane wyniki autorskich i współautorskich badań nad przestrzeniami publicznymi polskich miast. Uwaga skoncentrowana zostanie na tych przestrzeniach miejskich, które nabywają status miejsca. Taka sytuacja, jak wskazują wyniki badań, dotyczy szczególnie centralnych i historycznych przestrzeni miejskich oraz atrakcyjnych terenów rekreacyjnych.W warstwie teoretycznej w artykule znajdą się odwołania zarówno do teorii miejskiej przestrzeni publicznej, jak i klasycznych (Tuan, Libura) oraz współczesnych (Massey, Castello) ujęć teorii miejsca. W tych ostatnich zwraca się uwagę na dynamikę, negocjacyjność, a czasem konfliktowość procesów tworzących miejsce. Nie pomija się także komercyjnego i konsumpcyjnego charakteru miejsca. Taka interpretacja powoduje, że typowe nie-miejsca (Augé), np. centra handlowe, mogą dla niektórych mieszkańców współczesnych miast stawać się miejscami.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents choosen author's and co'authors results of researches of public spaces conducted in polish cities. The attention is focused on these city spaces which acquire the status of a place. Results of the researches show that this process concern especially central and historical city's spaces and some recreational areas. The theoretical basis of the article are theories of public space as well as classical (Tuan, Libura) and contemporary (Massey, Castello) concepts of place. Contemporary concepts of place focus on the dynamics, negotiative and sometimes conflictuality of the processes of place creation. The consumer character of place is also included in such point of view. Such an interpretation means that typical non-places (Auge), eg shopping centers, can become places for some residents of contemporary cities.(original abstract)
18
Content available remote Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji
75%
XX
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu oraz usystematyzowanie wyników prowadzonych w Wielkiej Brytanii prac badawczych poświęconych procesowi studentyfikacji. Studentyfikację zazwyczaj ujmuje się jako proces wieloaspektowych przemian miast akademickich, dokonujących się pod wpływem rosnącej i wysokiej liczby studentów. Ponieważ przekształcenia te zostały po raz pierwszy zidentyfikowane oraz skonceptualizowane właśnie przez brytyjskich badaczy na przełomie XX i XXI w., najlepiej rozpoznane są jego przebieg oraz formy w miastach akademickich Wielkiej Brytanii. W artykule kolejno omówiono (1) wymiary, w których zazwyczaj analizuje się proces studentyfikacji, (2) relacje studenci-stali mieszkańcy miasta, (3) rozmieszczenie miejsc zamieszkania studentów oraz ich koncentrację przestrzenną w miastach akademickich, (4) wpływ studentyfikacji na zróżnicowania społeczno-przestrzenne miast akademickich i sytuację na rynku nieruchomości.(fragment tekstu)
EN
This paper seeks to survey and systematise the results of a research conducted in Great Britain on studentification. Studentification is usually treated as a process of multi-aspect changes of academic towns that occur under the influence of the ever growing and high number of students. Since it was British scholars who were the first to identify and conceptualise this process at the close of the 20th and the beginning of the 21st centuries, its pattern and forms have best been recognised in the academic towns of Great Britain. The article discusses: (1) aspects in terms of which the studentification process is usually analysed, (2) relations between students and permanent inhabitants, (3) the distribution of students' places of residence and their spatial concentration in academic towns, and (4) the effect of studentification on the socio-spatial diversification of academic towns and the situation on the real-estate market.(original abstract)
19
Content available remote Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta - wnioski z warsztatów gallery walk
75%
XX
Artykuł zawiera wyniki warsztatów gallery walk przeprowadzonych podczas seminarium podsumowującego projekt EBEH: "Przyjezdni w strukturze miasta - miasto wobec przyjezdnych, analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście teorii «użytkownika zewnętrznego»". Warsztaty stanowiły formę dyskusji o czterech grupach użytkowników zewnętrznych polskich miast: studentach, turystach, obcokrajowcach i mieszkańcach strefy podmiejskiej, brali w nich udział eksperci z różnych dyscyplin zajmujących się problematyką miasta. Wyniki dyskusji odniesione zostały do przyjętych założeń teorii "użytkownika zewnętrznego". Umożliwiło to odpowiedź na pytanie, czy użytkownicy zewnętrzni odgrywają tak znaczącą rolę w kształtowaniu struktury miasta polskiego, jak jest to opisane w literaturze w przypadku miast zachodnioeuropejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is a result of the gallery walk workshop conducted in a group of specialists from various branches of science connected with the urban research, during the seminary summarizing the EBEH Project "Guests in a City - a City in relation to visitors - analysis of socio-spatial city structures in context of the City Users theory". The gallery walk method was used as a tool to stimulate the discussion on four groups of city users in polish cities: students, tourists, foreigners and suburbs inhabitants. The results of discussion were compared with some main assumptions of the City Users theory. This approach helped authors to answer their main question: Are city users in polish cities as important as they are in described cases from Western Europe?(original abstract)
20
75%
XX
W artykule omówiono aspekty metodyczne oraz etyczne wykorzystania technologii lokalizacji satelitarnej w badaniach nad zachowaniami przestrzennymi człowieka. Na przykładzie badań przeprowadzonych w trakcie projektu EBEH przedstawiono typowe problemy występujące podczas analizy danych pochodzących z pasywnych odbiorników GPS. Omówione zostały potencjalne błędy i niedostatki wynikające z zastosowania tej metody oraz możliwe działania zaradcze. Zaproponowano również wizje przyszłego wykorzystania satelitarnych systemów lokalizacji w geografii człowieka i łączenia ich z technikami badań społecznych na zasadzie triangulacji metodologicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Paper discuss methodical and ethical aspects of using satellite localisation systems in human spatial behaviour research. Real-life examples from EBEH project are given that show typical issues of analysing data from passive GPS receivers. Potential mistakes and failures are of this method are described as well as possible solutions. Author discuss possible future development of GNSS methods in human geography with the adoption of methodological triangulation.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.