Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TCP/IP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono dyskusję prowadzoną w ramach prac NASA, związaną z wykorzystaniem standardowych protokołów internetowych w komunikacji sieciowej w przestrzeni kosmicznej.
EN
The paper presents discussion about reusing standard Internet protocols in future networked communication with NASA spacecrafts.
PL
Wymagania stawiane współczesnym sieciom TCP/IP są w znacznym stopniu zróżnicowane ze względu na stosowanie aplikacji akceptujących odmienne poziomy parametrów QoS. Dodatkowo, wzrastający udział transmisji czasu rzeczywistego RTP wymusza poszukiwanie nowych metod aktywnego zarządzania obsługą pakietów w węzłach sieci. W prezentowanym artykule autorzy dokonują analizy efektywności przeciwdziałania przeciążeniom chwilowym przez algorytmy RED, REM i FuzzyREM (FREM) w odniesieniu do stopnia wykorzystania bufora wyjściowego oraz liczby odrzuconych pakietów.
EN
This paper presents active queue management mechanisms to provide congestion control in TCP/IP best-effort networks: RED, REM and FuzzyREM (FREM). Authors propose, how to better solve the drop tail and buffer utilization problems in the basic AQM mechanisms, with one buffer and a server.
PL
Przedstawiono problematykę zastosowania kodowania sieciowego w wieloskokowej sieci organizowanej doraźnie (ad-hoc). Autorzy zaproponowali zbiór mechanizmów umożliwiających realizację międzysesyjnego kodowania sieciowego opartego na technice COPE w węzłach IEEE 802.11, wyposażonych w stos TCP/IPv6. Przygotowane modele symulacyjne zapewniły realizację badań umożliwiających ocenę skuteczności kodowania sieciowego w założonych uwarunkowaniach sieciowych oraz jego wpływu na transmisję danych TCP/IR.
EN
The paper presents selected problems of network coding implementation in wireless multi-hop ad-hoc networks. Proposed intersession network coding mechanisms are based on COPE technique. They are adapted to the IEEE 802.11-based nodes equipped with TCP/IPv6 protocol stack. The network coding layer that is able to react on different types of data streams is located between data link and network layer. To assess an impact of the network coding on TCP/IPv6 data transfer in wireless ad-hoc networks, the set of OPNET simulation models were developed. The simulation results show that coding gain depends mainly on traffic characteristics, buffering time and network behavior.
PL
W artykule proponuje się najpopularniejszy obecnie standard sieci, a mianowicie sieć Ethernet jako alternatywę dla specjalizowanych rozwiązań komunikacyjnych w systemach przemysłowych. Standard Ethernet jest powszechnie dostępny i znany, a koszt jego wdrożenia i eksploatacji jest atrakcyjny względem systemów specjalizowanych. Stały dynamiczny rozwój pozwala przypuszczać, iż w najbliższym czasie pojawi się on w powszechnym użyciu w zastosowaniach, gdzie obecnie brak jest jednolitego standardu. Do takich zastosowań należą systemy informatyczne pracujące na usługach obiektów przemysłowych.
EN
In the article it is proposed to use the most popular nowadays Ethernet standard as an alternative solution for specialised communication subsystems used in industry computer systems. The Ethernet standard is commonly available and well known. The application and the cost of using it is very attractive when compared to specialised systems. Continuous dynamic development allows supposing that this standard will soon be in common use, in such applications, in which a uniform standard does not exist presently. The computer systems used in industry belong to this kind of applications.
PL
Współczesne informatyczne systemy przemysłowe wymagają z jednej strony zdeterminowanej w czasie sieciowej obsługi informacji, z drugiej zaś niezbędna okazuje się konieczność współpracy takiego systemu z abonentami pracującymi w intersieci. Istotnym zagadnieniem staje się konstrukcja oprogramowania pośredniczącego w wymianie informacji pomiędzy intersiecią a siecią systemową. W artykule zaproponowano zastosowanie do tego celu specjalistycznej aplikacji ściany ogniowej Firewall++, pracującej na abonencie pośredniczącym.
EN
In present-day industry computer systems require on one hand time deterministic data service and on the other hand there is a necessity of cooperation between the system and the internetwork subscribers. The key issue is construction of the software, which mediates in data exchange between the internetwork and the system network. In the article it is proposed to use special application of firewall called Firewall++ working on transitional subscriber for this purpose.
6
Content available remote Mikroserwer LAN na mikrokontrolerze ATmega128
100%
PL
W artykule przedstawiono architekturę układów umożliwiających budowę współpracujących z siecią Ethernet urządzeń opartych na mikrokontrolerach jednoukładowych. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania kontrolerów sieciowych. Przedstawiono budowę mikroserwera zrealizowanego na podstawie mikrokontrolera ATmegal28 oraz kontrolera sieciowego RTL8019AS. Zaprezentowano podstawowe właściwości systemu czasu rzeczywistego Nut/OS.
EN
The paper presents architecture of network controllers, that's could be used to build co-operated with Ethernet network devices based on single-chip microcontrollers. Example solutions of the network controllers are described. The structure of the microserver is also presented. The microserver was built in support network controller RTL8019AS and ATmegal28 microcontroller. Some basic properties of real time operating system Nut/OS are presented too.
PL
Systemy monitoringu wizyjnego to zespół środków technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa. W referacie zaprezentowano zagadnienia związane z systemami monitoringu wizyjnego, zarówno analogowymi, jak i cyfrowymi. Zostały przedstawione metody przesyłania sygnału wizyjny z wykorzystaniem różnych mediów transmisyjnych. Omówiono również koncepcje zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o sieć komputerową z protokołem TCP/IP.
EN
Vision monitoring systems make the hardware set adjusted to recognition, registering and signaling of the security system disturbing imposed by system external reactions. The paper presents both analog and digital monitoring system solutions as well as vision signal transmission via various connection media matched to integration of vision monitoring with TCP/IP computer networks.
EN
The advent and wide usage of computer networks as well as an increasing number of various network services have resulted in the fact that the network traffic has become more complex and unpredictable. These properties have become especially apparent with the appearance of high-speed data transmission technology. It is connected with the fact that one of the main quality indeces (QoS) of operation of packet transmission networks is the number of lost packets. The loss of packets results to additional network traffic and, finally, “congestions”. At high speeds of data transmission packet losses, expressed in portions of a per-cent, lead to considerable information losses. It has been shown in numerous papers devoted to the research of network traffic that the abovementioned phenomena are related to the properties of the traffic self–similarity which is mainly caused by the TCP protocol behaviour. However to date models have not been offered which adequately describe the behaviour of the communication networks of information systems and which allow to apply the whole arsenal of classic methods of analyzing nonlinear dynamic systems.
PL
Opisano kartę dostępową sieci LAN - ISDN do central abonenckich Hicom 100 E / 150 e Office. jest ona przeznaczona do bezpośredniego włączania sieci komputerowych LAN do sieci telekomunikacyjnych z sygnalizacją ISDN. Omówiono zastosowania karty i protokoły transmisyjne do współpracy z siecią.
EN
This article describes the Hicom Lan Bridge board for LAN - ISDN acces for the telecommunication systems Hicom 100 E / 150 E Office. The card is usefull setting for direct connetivity between the computer LAN and the telecommunication ISDN Network. The article describes applications and transmission protocolls for network integrated.
PL
Dzięki postępowi technicznemu Internet dostępny jest dla każdego, stwarzając możliwość prowadzenia działalności handlowej w skali globalnej, co z kolei wpływa na przeobrażenia technik internetowych.
EN
Technical advances have brought the Internet to everyone, creating the opportunity for global electronic commerce, which will in turn transform the technology of the Internet.
EN
This paper presents the problematics of technical integration of production planning and management systems with machine tools and other manufacturing devices, being accomplished with the use of computer networks. In particular it depicts problems related to method of manufacturing data transfer to and from production work cells, to data processing within the production work cells, and to their further transmission to and from control units of NC machine tools and manufacturing devices.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z informatyczno-technologiczną integracją obrabiarek, maszyn i urządzeń technologicznych wchodzących w skład gniazd obróbkowych z nadrzędnymi systemi technicznego przygotowania produkcji, realizowaną przez sieci komputerowe. W szczególności omawiane są problemy związane z transmisją danych technologicznych do/z gniazd obróbkowych, ich przetworzeniem w gniazdach i dalszą transmisją do/z układów sterowania obrabiarek, maszyn i urządzeń technologicznych sterowanych numerycznie.
PL
Przedstawiono propozycję rozwiązania problemu komunikacji pomiędzy elementami automatyki budynkowej w obiektach rozległych z wykorzystaniem urządzeń z systemu KNX i LCN.
EN
The paper presents proposals to solve problems of communication between components of building automatics in widespread objects using KNX and LCN system devices.
PL
Omówiono najważniejsze wydarzenia w historii sieci Internet z uwzględnieniem historii polskiego Internetu. Osiągnięcia techniczne pokazano w ich historycznym kontekście. Przedstawiono pobieżnie zasadę działania sieci i najważniejsze protokoły. Zaprezentowano też organizacje kształtujące jej rozwój.
EN
This paper presents history of the Internet including history of polish Internet. Technological milestones are presented in their historical context. Principle of operation and basic protocols are also briefly described. Finally organizations influencing development are presented.
PL
Przedstawiono charakterystykę bezpieczeństwa serwera Lotus Domino pracującego jako serwer HTTP w zależności od fizycznego bezpieczeństwa systemu w którym pracuje oraz od jego konfiguracji i administrowania. Nakreślono zasady konfigurowania serwera Domino, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo systemu.
EN
Security of Lotus Domino Server depends not only on physicall security of internet network, but on configuration and administratrules, but first of all describes the rules of the such configuration of Domino Server to give maximum security of the overall.
PL
Praca dotyczy analizy usług komunikacyjnych stosowanych w sieci Internet pod kątem możliwości ich wykorzystania do zdalnej wizualizacji procesów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu doboru wykorzystywanych usług komunikacyjnych oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych na parametry systemu wizualizacji. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniom związanym z integracją silnie zdeterminowanego w czasie systemu automatyki przemysłowej, z niezdeterminowaną w czasie siecią Internet. W pracy opisano zarówno rozwiązania bazujące na klasycznej architekturze stacji SCAD A, rozwiązania specjalizowane wykorzystujące sieć Internet wyłącznie jako medium komunikacyjne, jak i rozwiązania bazujące na otwartych mechanizmach komunikacyjnych takich jak: serwer WWW, serwer poczty elektronicznej czy serwer FTP.
EN
The scope of the article is the analysis of communication services in Internet network to be used in remote visualisation of industrial processes. One of the chapters describes the integration of deterministic and non-deterministic processes. The article also describes some solutions based on the classical SCADA system and on the open communication networks.
EN
A cross-layer network optimization problem is considered. It involves network and transport layers, treating both routing and flows as decision variables. Due to the nonconvexity of the capacity constraints, when using Lagrangian relaxation method a duality gap causes numerical instability. It is shown that the rescue preserving separability of the problem may be the application of the augmented Lagrangian method, together with Cohen's Auxiliary Problem Principle.
EN
All clinimetry symptoms were documented on paper, on special chart of patient. Development of database in architecture client/server has enabled displacement chart of patient for internet computer environment. I have taken advantage language of programing for this purpose Delphi, driver MyODBC and server MySQL. I have processed statistics and analysis of Parkinsonian symptoms on base of data piled in database. Course of change of symptoms ChP can be guideline for physician for other medicines as well as manner of treatment.
PL
Dotychczas wszystkie objawy klinimetryczne dokumentowane były na papierze, na specjalnej karce pacjenta. Rozwój baz danych w architekturze klient/serwer umożliwił przeniesienie karty pacjenta do internetowego środowiska komputerowego. Wykorzystano do tego celu język programowania Delphi, sterownik MyODBC i serwer MySQL. Na podstawie zgromadzonych w bazie danych opracowano statystykę i analizę objawów parkinsonowskich. Przebieg zmian danej cechy ChP może być wytyczną dla lekarza do zastosowania innego leku czy też sposobu leczenia.
18
71%
EN
This article presents the use of fluid flow approximation to model interactions between a set of TCP, UDP and XCP flows in the environment of IP routers using AQM (Active Queue Management) algorithms to control traffic congestion. In contrast to other works, independent UDP and TCP streams are considered and the model allows to start and end data transmissions in TCP, UDP and XCP streams at any time moment. It incorporates several Active Queue Management mechanisms: RED, NLRED, CHOKe.
19
Content available remote Protokoły transmisyjne w sterowaniu ruchem kolejowym
67%
PL
Zaawansowane technologicznie skomputeryzowane systemy sterowania ruchem kolejowym potrzebują określonych, standardowych protokołów komunikacyjnych. Obecnie każde z urządzeń używa własnego standardu komunikacyjnego, co powoduje zwielokrotnienie niezależnych kanałów komunikacyjnych. Ta sytuacja ze względów technicznych i ekonomicznych wymaga pilnej zmiany.
EN
Advanced computerized systems of railway traffic control needs specified standardized communication protocols. At present each of traffic control device uses its own communication standard, requires the multiplication of independent communication channels. This situation needs to have been changed urgently because of the technical and economical reasons.
20
67%
PL
Wizualizacja procesów produkcyjnych umożliwia monitorowanie, diagnozowanie i sterowanie procesem. Ponadto daje możliwość szybkiej oceny stanu maszyn produkcyjnych. Podstawę współczesnych technologii przesyłu danych stanowi protokół komunikacyjny TCP/IP. Artykuł przedstawia przykładowe rozwiązania bazujące na nowoczesne metodach przesyłania danych, umożliwiające dokonanie wizualizacji procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
EN
Visualization of production processes allows you to monitor, diagnose and process control. In addition, it enables rapid assessment of state of the production machines. The basis of modern technology of data communication is protocol TCP/ IP. This article presents example solutions based on modern methods of data transfer, which make it possible to visualize production processes in real time.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.