Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article examines municipal assets’ management in the context of the revenue derived from assets by municipalities and cities with powiat status in Poland. The author first describes the specificity of the financial management in the public sector, with particular emphasis on the revenues obtained by local government units from assets. Next, based on the study of a sample of Polish municipalities and cities with powiat status, he describes changes to the revenue from municipal assets. In the final section, the possibilities of increasing revenue from this source are evaluated.
EN
The article presents the basic issues concerning the organisation and functioning of metropolitan areas in Poland within the last 25 years. The entire article is an attempt to determine the factors that have an impact on the metropolisation of large urban agglomerations and centres related to them spatially and institutionally located within the limits of their peripheral ring. First, the change in the system and the most important aspects that influence and result from social and business transformation after 1989 was presented. With regard to metropolitan areas, the basic outline of the process of metropolisation, the legal environment, the organisation and functioning, as well as the progressive increase in the importance of metropolities were described. Today’s approach to the management of the network of environmentally interdependent and mutually cooperating sectors: public, private and non-profit, was also presented. The article also presents the conditions resulting from the country’s development policy formulated within the framework of the basic strategic documents (long- and medium-term national development strategy, the concept of national spatial planning and the regional development strategy of the country), aimed at enabling further development and evaluation of metropolitan areas arising from the new European Union Financial Framework for 2014-2020. A general analysis of the metropolitan areas identified in Poland was also made, based on Polish statistics (GUS) using available data for the period 2010-2012. The author focuses on defining the most important provisions stemming from the previously enforced and the planned government policy of promoting the idea of the regional development of integrated activities involving local government units with particular emphasis on the role of metropolitan areas in providing services and delivering products of public utility.
PL
W artykule zaprezentowano, w podstawowym ujęciu, zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat. W przekroju całego artykułu podjęto próbę wyznaczenia czynników, w wyniku których zachodził proces metropolizacji wielkich aglomeracji miejskich wraz z powiązanymi z nimi przestrzennie i instytucjonalnie ośrodkami zlokalizowanymi w granicach peryferyjnie osadzonego pierścienia. W pierwszej kolejności autor scharakteryzował transformację ustroju oraz najważniejsze aspekty zarówno wpływające, jak i stanowiące rezultat przemian społeczno-gospodarczych w Polsce po 1989 r., istotnych z punktu widzenia kształtowania się obszarów metropolitalnych. W odniesieniu do obszarów metropolitalnych został wskazany podstawowy zarys procesu metropolizacji, otoczenie prawno-organizacyjne ich tworzenia i funkcjonowania, a także postępujący wzrost znaczenia tych instytucji we współczesnym nowym podejściu do zarządzania w środowisku sieci współzależnych i kooperujących ze sobą podmiotów sektorów: publicznego, prywatnego i non profit. Jednocześnie w artykule zostały zaprezentowane przesłanki wynikające ze sformułowanej polityki rozwoju kraju, w ramach podstawowych dokumentów strategicznych (długo- i średniookresowa strategia rozwoju kraju, koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju oraz strategia rozwoju regionalnego kraju), do kreowania rozwoju i ewaluacji obszarów metropolitalnych w powiązaniu z nową perspektywą finansową ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W artykule przeprowadzono również ogólną analizę zidentyfikowanych obszarów metropolitalnych w Polsce na podstawie polskiej statystyki (GUS) z wykorzystaniem dostępnych danych za okres 2010-2012. W rozważaniach autor skoncentrował się na zdefiniowaniu najistotniejszych postanowień wynikających z dotychczas zrealizowanej i planowanej polityki rządu w upowszechnianiu idei rozwoju regionalnego z udziałem zintegrowanych działań jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem roli obszarów metropolitalnych w świadczeniu usług i dostarczaniu produktów o charakterze użyteczności publicznej.  
3
100%
EN
The purpose of this article is to present, on the one hand, the synthetic issues arising from the implementation of projects in the public-private partnership (PPP) formula in conjunction with financing from the European Union in Poland, and, on the other hand, the state policy regarding the development and evaluation of projects of hybrid structure in the new financial perspective for 2014-2020. The importantce of achieving added value resulting from the implementation of an investment in the public-private partnership model is stressed, in particular in a situation of a constant deficit of resources and the rising expectations of stakeholders. Special attention is paid to the prevailing economic downturn being a result of the crisis and the increasing indebtedness of the public sector in the context of the possibility of obtaining funds from the EU budget for the period 2014-2020.
PL
Celem artykułu jest syntetyczne ukazanie zarówno problematyki związanej z realizacją przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w powiązaniu z finansowaniem ze środków Unii Europejskiej w Polsce, jak również przedstawienie polityki państwa w zakresie rozwoju i ewaluacji projektów o strukturze hybrydowej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Autor podkreśla istotne znaczenie wartości dodanej wynikającej ze wdrożenia inwestycji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego przy nieustannym deficycie posiadanych zasobów i narastających oczekiwaniach interesariuszy. W szczególności w artykule zwrócono uwagę na panującą dekoniunkturę gospodarczą, będącą efektem kryzysu oraz narastające zadłużenie sektora publicznego w kontekście możliwości pozyskiwania środków z budżetu UE w latach 2014-2020. Jednocześnie zaprezentowano przestrzeń prawno-organizacyjną dla PPP w zakresie uregulowań Unii Europejskiej i rozwiązań krajowych. W ramach artykułu przeprowadzono również ogólną analizę zidentyfikowanych projektów hybrydowych w Polsce do końca 2013 r. W rozważaniach autor usiłował skoncentrować najistotniejsze, a zarazem ważne postanowienia wynikającej z planowanej i kreowanej na podstawie założeń polityki rządu w upowszechnianiu przedsięwzięć w układzie współpracy sektorów (publicznego i prywatnego), oraz łączenia przedmiotowej kooperacji z dodatkowymi źródłami finansowania w celu lewarowania inwestycji. Artykuł jest też próbą poszukania odpowiedzi dotyczących możliwości podjęcie w przyszłości działań w celu popularyzacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym projektów hybrydowych.  
EN
The article looks at the role of income property management in the context of regulations limiting borrowing by local government units in Poland. The author discusses the rules on financial management of the public sector and the rules of debt. Based on the study conducted in cities with county rights, the author analyses the relation and dependency between the effects of economic wealth.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.