Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 230

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych odpadów przemysłowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w podsadzce hydraulicznej. Na bazie przeprowadzonych badań pokazano wpływ udziału odpadów w mieszaninie podsadzkowej na wyniki poszczególnych parametrów normowych.
EN
The paper presents the results of the research conducted on selected industrial waste materials in order to establish the potential for their utilization in hydraulic fill. The influence which waste materials present in fill composition exert on the values of the fill's standard parameters is shown based on the results of the study.
PL
Przemiany gospodarczo-polityczne, jakie miały miejsce w byłej NRD po roku 1990, spowodowały, że nastąpiła likwidacja wielu gałęzi przemysłu, w tym i górnictwa. Proces likwidacji dotknął również kopalnię soli potasowej w Sondershausen, która po 95 latach istnienia została zlikwidowana w roku 1993. Z uwagi na poważne zagrożenia środowiska naturalnego, które powstały w wyniku działalności górniczej (zagrożenie tąpaniami, szkody górnicze na powierzchni, możliwości skażenia wód gruntowych poprzez ich zasolenie, skażenie powierzchniowych cieków wodnych przez eluaty pochodzące z przykopalnianej hałdy), kompetentne władze nadzoru państwowego (głównie Urząd Górniczy) nakazały w trybie bezzwłocznym podsadzić poeksploatacyjne wyrobiska w kopalni Sondershausen. W pierwszym etapie do podsadzania zakwalifikowano około 3 mln m sześc. wyrobisk. Z uwagi na znaczne koszty związane z podsadzaniem w krótkim czasie znacznej liczby wyrobisk, w wyniku kompleksowych badań obniżono koszty tej operacji poprzez uzyskanie zgody na gospodarcze wykorzystanie odpadów niebezpiecznych (o konsystencji stałej, past i ciekłej) w charakterze substytutu surowców mineralnych (np. piasku) używanych do podsadzeniu pustek poeksploatacyjnych. Uzyskana zgoda została obwarowana warunkiem koniecznym w postaci wzniesienia bariery geotechnicznej (tamy) pomiędzy wyrobiskami kopalni Sondershausen i kopalni Ludwigshall/Immenrode. Zaprojektowano i wykonano tamę z prefabrykowanych elementów bentonitowych. Podstawowe parametry przedstawiają się następująco: średnica-3 m, długość- 30 m.
EN
Economic-political transformations, which took place in former FRG after the year 1990 have caused that many branches of industry, including mining industry, have been liquidated. The process of liquidation has also influenced the Sondershausen potash salt-mine, which after 95 years of existence was closed in 1993. Due to severe threats for the natural environment, which have arose as a result of mining activities (bounce endangerment, mining damages on the surface, possibility of groundwater contamination because of their salinification, contamination of surface watercourses by eluates deriving from a near-mine heap), pertinent authorities of the state supervision (mainly the Mining Department) have ordered to fill the after operational workings in the Sondershausen mine immediately. In the first stage about 3 million cubic meters of workings have been qualified for filling. Owing to significant costs connected with filling a large number of workings in such a short time, costs of this operation have been reduced as a result of comprehensive research, by obtaining assent for economic utilization of hazardous wastes (of a fixed and liquid consistency and also pastes) in the capacity of substitutes of raw materials (e.g. sand) used for filling after operational hollows. The obtained assent has been retrenched with a necessary condition in the form of erecting a geotechnical barrier (dam) between workings of Sondershausen and Ludwigshall/Immensode mines in the form of a dam. The dam has been projected and made of prefabricated bentonite elements. The basic parameters of the dam are as follows: diameter - 3 m, length - 30 m.
3
80%
EN
The paper presents the results of the research of the potential of woody biomass derived from the afforestation tending. Evaluation of the quantity and energy characteristics of biomass acquired from care of 20 year old pine stand (late cutting). Moreover, based on the CSO data about the size of afforestation in subsequent years, the amount of waste from plantings care obtainable in the country was determined. It was found that the surfaces for afforestation already in the phase of greenwood can be useful source of energy. Biomass sourced from the care of plantings can be valuable raw material, especially at the local level.
PL
Ze względu na duże objętości zużywanej płuczki wiertniczej oraz ochronę środowiska jej utylizacja jest operacją kosztowną. Flokulacja płuczek, prowadząca do zmniejszenia objętości odpadów, jest więc procesem ważnym ze względów ekologicznych i ekonomicznych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości flokulacyjnych nowego, syntetycznego polimeru kationowego PVAm-1 w stosunku do suspensji bentonitowych i płuczek wiertniczych. Badanie flokulacji przeprowadzono wykorzystując metodę optyczną polegającą na pomiarze czasu przesuwania się granicy rozdziału faz. Na podstawie wyników badań można sądzić, że PVAm-1 znajdzie zastosowanie do separacji faz w trudnych do rozdziatu suspensjach ilastych i płuczkach wiertniczych.
EN
The utilization of drilling muds is an expensive process, because of a large volume of the drilling mud used and the environmental protection. Therefore decreasing the waste volume through the flocculation of drilling muds is ecologically and economically motivated. This paper shows research results of the flocculational characteristics of the new synthetic cationic polymer PVAm-1, as an addition to clay suspensions and drilling muds. The flocculation testing was done by using the optical method consisting in measuring the time of the phase separation boundary shift. The research results proved that PVAm-1 might be used to phase separation in low distributable clay suspensions and drilling muds.
PL
Skuteczna ochrona środowiska naturalnego wymaga nie tylko przygotowania i zabezpieczenia podłoża składowiska oraz przestrzegania zasad prawidłowej jego eksploatacji, ale również właściwego zabezpieczenia obiektu wyeksploatowanego w taki sposób, aby przez długi czas nie stwarzał zagrożenia. W ramach rekultywacji wysypisk wykonywane są działania mające na celu nie tylko zabezpieczenie przedmiotowego obiektu na przyszłość, ale również pozwalające na zagospodarowanie odzyskanej powierzchni. Rekultywacja terenu wysypiska polega na odtworzeniu lub ukształtowaniu nowych wartości użytkowych gruntu i dzieli się na techniczną i biologiczną. Zastosowanie do rekultywacji szerokiego asortymentu materiałów naturalnych (iły, gliny) oraz materiałów sztucznych (geomembrany, geowłókniny, biowłókniny, geosiatki) niewątpliwie przyczynia się do podniesienia skuteczności wykonywanych zabiegów. Nowością w rekultywacji składowisk odpadów i hałd jest metoda nosząca nazwę IZOLING, która polega na wytwarzaniu sztucznej gleby z kartonów, makulatury i szmat, znajdujących się w odpadach komunalnych, z dodatkiem wody wraz ze środkami dezynfekującymi i absorpcyjnymi. Ta sama linia technologiczna po krótkim przezbrojeniu może być wykorzystana do przeróbki wszystkich tworzyw sztucznych, a powstały w ten sposób przemiał można wykorzystywać jako materiał do budowy np. ekranów dźwiękochłonnych.
EN
The efficient environmental protection requires preparation and protection of the dump basement and obeying principles of its correct use. But apart from this it is necessary to protect the exploited object so that it does not create hazard for a reasonably long time. Reclamation of dumps encompasses activities aiming at securing the object itself for the future and also at managing the recovered areas. Technical and biological dump reclamation lies in reconstructing or shaping of new useful valours of the land. Reclamation employing a vast range of natural (clays) and artificial materials (geodiaphragms, geofabrics, biofabrics, geonetworks) surely contributes to the efficiency of the performed procedures. The method called IZOLING is a novelty in dump and heap reclamation. It consists in making artificial soil from card-boards, waste paper and rags from communal waste with the addition of water, disinfection and absorption agents. The same technological line, after a brief re-arrangement, can be used for processing of all artificial materials to be later applied for, e.g. sound-absorbing screens.
6
Content available remote Analityczny model wtłaczania odpadów ciekłych do warstw chłonnych
80%
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model wtłaczania płynnych substancji odpadowych do górotworu. Założono, ze transport masy odbywa się w wyniku superpozycji zjawisk konwekcyjnych i dyspersyjnych, współczynnik dyspersji mechanicznej jest stały. Zgodnie z założeniem, powierzchnia kontaktu l(t) pomiędzy płynami zatłacznym i rodzimym ulega z czasem "rozmyciu" tworząc strefę przejściową, w której obydwa płyny występują jednocześnie. Dopuszczono możliwość zajścia reakcji chemicznej i w efekcie wystąpienia strefy pogorszonej przepuszczalności. W artykule podano efektywne rozwiązanie o charakterze inżynierskim oraz zamieszczono realizującą je procedurę numeryczną w systemie MathCad.
EN
In this paper the mathematical model of the underground injection of the fluid wastes is presented. It is assumed that the mass transport is the superposition of the convection and dispersion, where the dispersivity is constant. According this assumption, the initially abrupt interface between the displacing and displaced fluids is dispersed forming the transition zone. The practical analytical solution and the numerical procedure in MathCad system are also presented.
EN
The studies covered sugar industry. The analyses of wastes and wastefulness indicators in the sugar industry were performed in the paper. The results showed that processing of sugar beet generates the formation of huge quantities of side products and wastes. The values of indicators obtained in individual factories were very similar.
8
Content available remote Biogaz źródłem energii z odpadów
80%
PL
Konieczność spełnienia wymagań dyrektyw unijnych odnośnie wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcji niekontrolowanych emisji metanu z różnych gałęzi przemysłu, w tym z sektora gospodarki odpadami i rolnictwa, powoduje coraz większe zainteresowanie technologiami biogazowymi. W referacie przestawiono aktualny stan oraz możliwości w zakresie produkcji biogazu ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków oraz z biogazowni rolniczych.
EN
Necessity of implementation LJE directives demand increases use of energy from renewable sources and reduction of uncontrolled methane emission from industry, waste sector and agriculture, provides more interest of biogas technology. This paper described present situation in biogas production sector (landfill biogas, biogas from sewage treatment plants and biogas plants uses organic waste - animals and plants waste).
9
Content available remote Granulacja materiałów odpadowych w hutnictwie żelaza i stali
80%
PL
W artykule przedstawiono techniki mieszania i granulacji materiałów odpadowych w hutnictwie żelaza i stali. W procesach metalurgicznych powstaje wiele materiałów odpadowych, między innymi pyły z urządzeń suchego odpylania i szlamy. Recykling tych materiałów jest możliwy po odpowiednim ich przygotowaniu polegającym na nadaniu im formy umożliwiającej ich zastosowanie jako materiału wsadowego w określonych procesach technologicznych. Wiąże się to z koniecznością nadania im formy granulek lub brykietów o akceptowalnej wytrzymałości. Urządzeniem, które odpowiada współczesnym wymaganiom w zakresie mieszania, ujednorodniania i granulacji materiałów odpadowych, takich jak szlamy i pyły jest intensywny szybkoobrotowy mieszalnik przeciwbieżny.
EN
In this paper mixing and granulation of waste materials was shown. This paper describes preparation of waste materials for their used, especially preparation of dust and slurry by mixing and granulation for recycling. Recycling of dust ad slurry during metallurgical process is possible after change of their form to for example briquettes or granules with acceptable level of strength. The easiest, the cheapest and the most effective way to change form of waste to be useful for metallurgical process is using of intensive mixer - during one operation allow to get high level of homogeneity and desired shape of granules and strength.
10
80%
EN
Landfill biogas energy projects are currently in place at over 1,100 landfills worldwide - with almost 400 projects on line in the United States alone. Landfill biogas energy is a proven technology that has been used for electricity production, alternate fuel for industrial applications, production of pipeline quality gas, and other niche applications such as greenhouses. The projects provide numerous energy, environmental and economic benefits.
PL
Ciągłe i okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń są objęte aktami prawnymi, które regulują tę kwestię, spowodowało to konieczność udoskonalania oraz opracowywania metod poboru i analizy próbek gazowych. Poniżej przedstawiono rozwiązania sprzętowe prowadzenia pomiarów ciągłych, które wykorzystywane są m.in. w Polsce. Z uwagi na fakt, iż pomiar niektórych zanieczyszczeń, takich jak np. dioksyny i furany musi być prowadzony przez reprezentatywny dla instalacji czas pracy, opisano również w jaki sposób przeprowadza się okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń.
EN
Legal aspects of carrying out emission measurements are shown in this article. The examples of equipment that can be used for continuous monitoring are described. It is also presented how to induct periodical investigation for PCDDS, PCDFS and metals.
12
Content available remote Kompleksowość rozwiązań gospodarki odpadami biodegradowalnymi
80%
PL
Cel jakim jest redukcja bioodpadów przynosi następujące pytania: czy jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel w 2010 roku oraz jakie są szanse, że uda nam się redukcja o połowę bioodpadów trafiających na składowiska do roku 2013. Przedstawiona analiza ukazuje zagrożenia, jakie mogą wystąpić, aby osiągnąć pierwszy i drugi etap redukcji. W opracowaniu proponuje się, aby instalacje termicznego przekształcania odpadów były wspomagane przez instalacje biologicznego przetwarzania odpadów oraz poprzez wzrost poziomu recyklingu papieru.
EN
The current goal of biowaste reduction brings up the questions if we are ready to meet this goal by 2010 and what are the chances to reduce by half the biowaste landfilling by the year 2013. The analysis presents the threats to meet the first and the second stage goals. The paper suggests that the WTE plants have to be accompanied by the biological treatment plants and by the increased recycling of paper.
13
Content available remote Assessment of costs and economic profit of recycling
80%
EN
It is a challenge to reduce the increasing flow of waste. Recycling of municipal and industrial waste is key objectives of management strategies adopted by most countries such as the member states of the European Union. Recycling is generally accepted as a sustainable municipal waste management strategy. The recycling process not only reduces amount of waste, but also mitigates the depletion of natural resources. Despite the fact that properties of the primary materials have been lost, the waste still carries both the value of subjective human work as well as the energy used for their production. This waste constitutes a potential source of secondary materials and fuels. The costs and economic profit of recycling are difficult to assess. The cost include intermediate process cost and the residue disposal cost. In order to assess the profit of recycling we need to take into consideration that these costs depend on many factors. Costs and economy profit of recycling will be assessed depending on: the amount of work destined for the production in fixed units, technical maintenance costs of the work fixture in fixed units, the amount of the modified waste. In this paper, we need to consider the issue of this kind of measures allocation so that the profit would be the highest. The profit and costs issue of optimization can be analyzed on the basis of the Kuhn-Tucker methods and the necessary condition of the extreme of numerous variables of the function.
PL
Recykling odpadów komunalnych i przemysłowych jest kluczowym celem strategii gospodarki odpadami zaadoptowanej przez większość krajów takich jak państwa członkowskie Unii Europejskiej. Recykling nie tylko zmniejsza ilość odpadów kierowanych na składowiska, ale także zapobiega wyczerpaniu surowców nieodnawialnych. Odpady, pomimo utraty właściwości surowca pierwotnego, nadal są nośnikami uprzedmiotowionej pracy ludzkiej oraz energii użytej do ich wytwarzania. W takim przypadku odpady poprodukcyjne i pokonsumpcyjne pozostają odpadami do chwili, gdy odzyskane z nich materiały lub energia nie zostaną włączone do obiegu gospodarczego. Koszty oraz korzyści ekonomiczne recyklingu są trudne do oszacowania i porównania. Obliczenie rzeczywistego poziomu efektywności jest jednym z najpoważniejszych i zarazem trudniejszych zagadnień recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych. Koszty te są bardzo uzależnione od wielu czynników. W pracy rozpatrzymy opłacalność ekonomiczną recyklingu w zależności od: kosztów pracy w ustalonych jednostkach, amortyzacji, ilości przerobionych odpadów, koszty przetwarzania odpadu jako surowca wtórnego itp. Koszty oraz opłacalność ekonomiczną recyklingu w surowce wtórne analizujemy za pomocą metody Kuhn-Tuckera oraz warunku koniecznego.
14
Content available remote Problema smitta - nadvazliva problema
80%
EN
In Ukraine in necessary to send activity to perfection of the legislative system and improvement financing measures in the field of handling domestic wastes. The common decision in relation of strategic directions in a waste management: - cooperation of cities and planning of measures in a waste management at local level; - implementation of selective waste collection; - environmental education of habitants; - implementation in life of rule "contaminating pays".
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odpadów stałych, powstających przy produkcji wełny mineralnej - żużel i odpad z rozwłókniania. Wskazują one na możliwość gospodarczego wykorzystania niektórych z tych odpadów - głównie żużla - jako kruszyw drogowych i kolejowych, kruszyw do betonów, do produkcji mączek i wypełniaczy.
EN
Approximately 80000 tons of drilling waste is produced in Poland annually. This type of waste is relocated and deposited in waste neutralization plants or landfills. Eventually, it must be managed. Reuse of solid wastes might constitute a method of their utilization. The article investigates the use of drill cuttings, sewage sludge and sawdust for production of soil-like mixtures. The studies on evaluation of the possibility of economic application of soil-like materials were carried out. The assessment was conducted on the basis of metal content in soil-like materials and plants cultivated on substrates produced of soil-like materials. In accordance with the valid legal regulations, the concentration of metals in soil-like materials enables their application on class II soils, i.e. arable land. The concentration of heavy metals in the plants cultivated on the substrates produced with soil-like materials is low and does not exceed the concentration of metals determined in animal feeding standards.
EN
Due to an increase in energy price and pollution plus environmental regulations, companies start to adopt green policies. In fact, companies are encouraged by governments to develop strategies to achieve more sustainable operations. Based on this literature review the contribution of Lean Manufacturing on environmental performances will be discussed, a survey of 50 different automotive companies based in Morocco, shows how they are carrying out manufacturing and environmental practices. The result of this study shows a positive impact of advanced Lean Manufacturing’s tools on the environmental performance and contribute to the present literature on environmentally friendly Manufacturing. The findings and proposals of this paper can be a beginning step for Moroccan companies to completely use their capability of environmental practices and improve their manufacturing productivity performance while identifying trends in organizational development.
18
Content available remote Środowiskowe implikacje termicznego przetwarzania odpadów
80%
PL
Przedstawiono sposób zagospodarowania odpadów w gminie Różan w województwie mazowieckim. Oszacowano objętość odpadów, przedstawiono prognozę objętości odpadów potrzebną do określenia okresu eksploatacji składowiska. Wskazano również sposoby przedłużenia jego eksploatacji.
EN
The waste utilization method in Różan commune of Mazowieckie Voivodeship has been presented. The volume of wastes has been estimated, prognosis of waste volume required to determine dump service period has been made. Also the ways to prolong service life of the dump have been presented.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.