Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
In this article the results of air distribution device with opposite non-coaxial air jets interaction and also air distribution device with swirl air jets investigations are presented. Research concerns the air flow velocity and temperature decreasing coefficients determination and also both noise level and aerodynamic resistance coefficient were considered.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań urządzeń do nawiewu powietrza. Badania dotyczą współczynników zmniejszania prędkości oraz temperatury strumieni powietrza, a także hałasu oraz współczynników oporu aerodynamicznego.
2
63%
EN
It is considered that thermal pressure influences are caused by densities of external Pe and internal Pi air. They directly proportionally depend on height of ventilation pipe. Analysis shows, that there are not taken into account at least such values: pressure influences of convective flows, which are resulted from heat sources; temperature division of internal air; variability of boundary layer external air density against running height of building. It must be noted, that only gravital pressure influences are taken into account, but wind pressure influences are ignored. However, wind pressure influences are based at natural ventilation of rooms in different seasons.
EN
Air distribution by interaction of counter non coaxial air jets at pulsing mode has been considered. Dynamic parameters of air flow that is created due to interaction of counter non coaxial flat air jets at their leakage at pulsing mode and creation of dynamic indoor climate in a room has been determined. This paper is aimed to develop a methodology for determining the intensity of ventilation of indoor premises based on the experimental measurements of the concentration of carbon dioxide. Using experimental measurements and the knowledge gained in the study of this issue, in the work the method for intensity ventilation determining of the indoor premises was developed on the basis of the measured values of carbon dioxide which was verified also by another experimental measurements. The resulting values of ventilation intensity rate obtained by calculation from the measured values of carbon dioxide were compared with the results of calculations executed according to the laws and standards, valid in Slovakia. Based on measured values of carbon dioxide concentrations a method for calculation of the ventilation intensity was developed and compared with the methods used in Slovakia.
PL
W artykule rozpatrywano rozprowadzanie powietrza z uwzględnieniem interakcji w łącznikach z niewspółosiowymi dyszami powietrznymi w trybie pulsacyjnym. Określono dynamiczne parametry przepływu powietrza wywołane interakcją w łącznikach z niewspółosiowymi płaskimi dyszami powietrznymi na ich wylocie w trybie pulsującym i tworzonego dynamicznego klimatu wewnątrz pokoju. Zamierzeniem artykułu było opracowanie metodologii dla ustalania intensywności wentylacji wnętrza pokoju, bazując na pomiarach doświadczalnych stężenia dwutlenku węgla. Wykorzystując pomiary doświadczalne i wiedzę zdobytą w badaniach tego zagadnienia, w pracy nad określeniem metody dla intensywności wentylacji wewnątrz pokoju, jako podstawa zostały wykorzystane zmierzone wartości dwutlenku węgla, które były weryfikowane również przez inne pomiary doświadczalne. Wynikowe wartości wielkości intensywności wentylacji uzyskanej z obliczeń mierzonych wartości dwutlenku węgla zostały porównane z wynikami obliczeń wykonanych zgodnie z normalizacją i aktami prawnymi obowiązującymi na Słowacji. Na podstawie zmierzonych wartości stężenia dwutlenku węgla została opracowana metoda obliczania intensywności wentylacji i porównano ją z metodami wykorzystanymi na Słowacji.
5
Content available remote Air distribution by opposed non-coaxial non-isothermal round air jets
51%
EN
Results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device with interaction of opposed non-coaxial air jets for creation more intensive turbulization air flow in the room are presented. Experimental investigations in order to composed matrix have been carried out; graphicaI and analytical calculation dependences have been obtained as well 3-factor chart has been designed. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with interaction of opposed non-coaxial air jets.
6
Content available remote Rise of use effectiveness of solar energy in annual solar systems
51%
EN
This article covers the results of investigation of solar radiation incoming on the heliocollectors. Dependence between the amount of discreet orientations of the solar collector and efficiency of work of its system has been established. The results of the experimental researches of one constant and four variable orientations of the collector on the Sun are given.
7
Content available remote Requirement to the fresh air in the congregation room
51%
EN
We have more kinds of congregation rooms. When building of these spaces must to supervise, among other the requirements also the quality of the indoor air should be considered. In our article we are engaged analysis of ventilation in church of the 13th century. The aim is analyzing of produce of pollutant emissions from persons in the room. One of measurable the pollutant is carbon dioxide, which is produced by persons. Beside the respiration, the person produces other pollutants, such as odor and others. On the basis of experimental measurements the concentration of carbon dioxide produced by person, currently we know calculate how much air exchange is required for the room. The concentration of carbon dioxide has be smaller how 1,000 ppm and maximum up to 1,500 ppm. Already above the value of 1,000 ppm causes to decrease the concentration to perception for people. The aim of the paper is to determine the methodology for calculating the intensity of ventilation rate in the room. It is need to maintain the required air quality. Calculated ventilation rate should optimize investment and operating costs of ventilation equipment. In the work there is carried out analysis of calculation methods to determine the ventilation rate. It is processed the methodology for calculating the ventilation rate of room, there are used the measured values of concentrations of carbon dioxide. Values of concentrations of carbon dioxide and ventilation rate there are verified by experimental measurements. The methodology is selected for calculating ventilation rate applicable in to Slovakia.
PL
Budowanych jest coraz więcej kościołów parafialnych. Wznosząc te obiekty należy przestrzegać wymogi dotyczące jakość powietrza wewnątrz nich. W artykule zajęto się analizą wentylacji w kościele z XIII wieku. Celem analizy była emisja zanieczyszczeń powodowana przez osoby będące w kościele. Jednym z mierzonych zanieczyszczeń był dwutlenek węgla wydychany przez osoby. Obok oddychania, osoba produkuje inne zanieczyszczenia, jak np. zapach. Na podstawie pomiarów doświadczalny poznano stężenie dwutlenku węgla wytwarzanego przez osobę, i jest znana konieczna objętość wymiany powietrza w kościele. Stężenie dwutlenku węgla powinna być mniejszym niż 1,000 ppm, a maksymalna do 1,500 ppm., ponieważ ponad wartością z 1,000 ppm skutkuje zmniejszenie koncentracji. Celem artykułu jest ustalenie metodologii dla obliczania intensywności wentylacji pomieszczenia, do uzyskania wymaganego stopnia czystości powietrza. Oszacowany wskaźnik wentylacji powinien optymalizować inwestycję i koszty eksploatacyjne wentylacji. Przedstawiono również analizę metod obliczania wskaźnika wentylacji dopasowanego do warunków obowiązujących na Słowacji.
EN
The method of increasing the efficiency of solar energy of solar roof with transparent coatings is considered in this article. The results of studies on the incoming solar radiation of solar roof are described. It is shown that the heat from building roofing material can be effectively used. The dependence between the different orientations of solar roof and its efficiency is established.
PL
W tym artykule rozpatrzono sposób zwiększenia efektywności energii słonecznej z kolektorów z przezroczystą pokrywą. Opisano wyniki badań pochłaniania promieniowania słonecznego przez kolektor. Pokazano, że możliwe jest skuteczne wykorzystanie ciepła od materiałów okrywy budynku. Ustalono zależność pomiędzy różnymi orientacjami kolektora a jego efektywnością.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.