Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  service oriented architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Remote Instrumentation Services can provide unprecedented boost to the generalized use of sophisticated and costly scientific equipment, and foster the diffusion of eScience applications. However, this paradigm does not only apply to large-scale laboratories and devices, but it can be fruitfully employed even with smaller and relatively widespread measurement instrumentation adopted in engineering applications. In this context, we consider the case of telecommunication measurements, and of their execution within the eInfrastructure, by using a subset of the service capabilities. We highlight some specific aspects of this environment, and we present an application example and some performance evaluation results.
2
Content available Wiki-WS as a C2 NIWA Web Service Management Platform
100%
EN
The Wiki-WS platform was implemented within the C2 NIWA project for production purposes. Wiki-WS stands for developing, managing and maintaining web services. The production deployment needed implementation of several functional improvements and establishing a strong security&safety policy. The WikiWiki-WS platform has to be used as an educational environment for developing web services and a production environment for execution of advanced web services using the computation capacity of the newly established supercomputer – TRITON. In the article the Wiki-WS architecture, security methods and results of real environment tests are presented.
3
Content available remote Service oriented framework for development of complex engineering software
88%
EN
The service oriented architecture is commonly used in business software applications, but could also be successfully used while designing engineering packages. This paper describes a framework for development of complex engineering simulation software. It is designed on the basis of the service oriented architecture. Applications are built by composition of modules that realize particular step of simulation. Such modules are implemented with use of the Web Sendces tech-nology. The architecture of the described framework is based on two layers: abstract layer and concrete layer. Applications are constructed from building-blocks on the abstract layer. The concrete services from concrete layer are matched with abstract services on the basis of constraints and Quality of Services attributes. The problem of sending large amount of data was also considered. The results of the conducted research on sending data in different formats were presented. It was shown that using proper data structure avoid decrease in application efficiency. The last section presents the utility of service oriented architecture on the example of service called e-MeshGen that offers functionality of finite element mesh generator.
PL
Architektura zorientowana obiektowo jest powszechnie stosowana do tworzenia aplikacji biznesowych, ale może być również z powodzeniem stosowana podczas projektowania pakietów inżynierskich. W artykule przedstawiono platformę umożliwiającą tworzenie złożonych aplikacji przeznaczonych do symulacji inżynierskich. Framework zaprojektowany został z wykorzystaniem architektury zorientowanej na usługi. Aplikacje są tworzone przez kompozycję modułów, które realizują określony etap symulacji. Moduły te implementowane są z wykorzystaniem technologii Web Services. Architektura opisanego systemu oparta jest na dwóch warstwach: abstrakcyjnej i konkretnej. Aplikacje konstruowane są z modułów na poziomie warstwy abstrakcyjnej. Usługi konkretne, z warstwy konkretnej, są dopasowywane do usług abstrakcyjnych na podstawie ograniczeń i parametrów QoS (jakości usług). W pracy zaprezentowano również problem przesyłania dużych ilości danych. Przedstawione zostały wyniki badań dotyczących przesyłania danych w różnych formatach. Wykazano, że przy odpowiedniej strukturze danych można uniknąć spadku wydajności aplikacji. Ostatnia część pracy prezentuje możliwości zastoso­wania architektury zorientowanej na usługi na przykładzie usługi o nazwie e-MeshGen, która oferuje funkcjonalność gene­ratora siatek elementów skończonych.
4
Content available Sharing tactical data in a network-enabled coalition
88%
EN
The NATO Command, Control and Consultation Agency (NC3A) is a participant in a coalition project called the Shared Tactical Pictures (STP). The aim of STP is to develop methods and techniques to enable the sharing of a wide variety of information -e.g., ground surveillance sensors, airborne sensor platforms, recognized pictures, and much more - across a widely distributed network. As NATO changes its war-fighting paradigm from a well-known and stable alliance configuration to more flexible, coalition-based operations, solving the problem of information-sharing has never been more important. This paper discusses the technical and operational developments being explored in STP.
PL
W pracy przedstawiono problemy wytwarzania efektywnych aplikacji rozproszonych ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania zorientowanego na integrację komponentów. Opisano metody komunikacji stosowane w aplikacjach rozproszonych oraz architektury oprogramowania, takie jak: SOA, ESB i SCA. Metody komunikacji obejmują standardy usług sieciowych XML Web services oraz RESTful Web services. Ponadto opisano wykorzystanie interfejsu programistycznego API jako nadbudowy nad usługami sieciowymi, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z usług sieciowych realizowanych w dowolnej technologii. Wskazano na rosnąca popularność RESTful Web services wynikającą między innymi z lepszych osiągów wydajnościowych i elastycznej konfiguracji.
EN
The paper presents integration oriented development methods of effective distributed applications. Existing software architectures were described including: SOA, ESB and SCA. Methods of distributed communication and integration were analyzed and compared. Described methods cover XML Web services and RESTful Web services. Additionally, the approach based on Application Programming Interface (API) was described as a method of integration that allows to use different low level communication mechanisms. It was noticed that RESTful Web services become more popular in use compared to XML Web services because of better performance and easier configuration.
PL
W pracy przedstawiono metodę wytwarzania aplikacji w architekturze zorientowanej na usługi, w której uwzględniono interoperacyjność i wiarygodność integrowanych elementów. Zaproponowano rozszerzenie istniejących algorytmów wyboru usług o analizę interoperacyjności oraz wykorzystanie ekspertowego systemu wyboru technik tolerowania błędów bazującego na klasteryzacji. Metoda została zaimplementowana jako system internetowy.
EN
The paper presents an integration oriented method of application development in SOA that considers interoperability issues and dependability of services. It is proposed to extend existing algorithms of service selection with dedicated interoperability constraints and to use an expert-based system based on clustering for selection of fault tolerance techniques. The method was implemented in a web-based system.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa często wykorzystują infrastrukturę informatyczną łączącą technologie różnych dostawców, kosztowną oraz trudną do utrzymania i rozwijania. Dla zasobów danych, które są często nicustrukturyzowanc, są określane specyfikowane usługi czyli grupy zadań umożliw-wiających realizację wymagań biznesowych. Projektowanie i implementację takich systemów umożliwia wykorzystanie architektury zorientowanej na usługi (SOA), z zastosowaniem której wiąże się duże nadzieje. W artykule omówiono tę architekturę oraz oddziaływanie SOA na środowisko Web.
EN
The contemporary enterprises often use information infrastructure connecting technologies from different suppliers, which is expensive and difficult to maintain and develop. For data {which are often unstructured), there are defined specific services, i.e. groups of tasks making it the realization of business requirements possible. The design and implementation of these systems is possible thanks to SOA (Services Oriented Architecture), which has a lot of hope connected with its use. This paper presents SOA and its influence for the Web environment.
8
75%
PL
Wytwarzanie aplikacji w architekturze zorientowanej na usługi wymaga zastosowania odpowiednich algorytmów wyboru usług, które będą zapewniały wytworzenie aplikacji o wymaganych parametrach jakościowych. Biorąc pod uwagę, że problem wyboru usług ma wykładniczą złożoność obliczeniową, stosowne są zarówno algorytmy dokładne jak i przybliżone. W pracy przedstawiono porównanie i analizę istniejących algorytmów wyboru usług w kompozycji usług złożonych. Algorytmy porównano w zakresie złożoności obliczeniowej i dokładności uzyskiwanych wyników. Ponadto przeanalizowano algorytmy stosowane w technologiach Internetu przedmiotów (Internet of things) oraz algorytmy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji. W niektórych przypadkach algorytmy zostały opracowane dla różnych poziomów złożoności modelu aplikacji, co również wpływa na ich charakterystyki.
EN
Application development in Service Oriented Architecture requires application of appropriate service selection algorithms that support achievement of required application quality. Both accurate and approximate algorithms are applied considering that the service selection problem has non-polynomial computational complexity. In this paper, existing service selection algorithms were analyzed and compared considering computational complexity and result accuracy. Additionally, algorithms that use artificial intelligence methods were described. Solutions dedicated to Internet of things were analyzed with respect to specific requirements and working conditions in this application area. In some cases, algorithms were designed for different complexity of the application model, which also influences their characteristics.
PL
Duża złożoność protokołów sieciowych i standardów rodziny WS-*, stosowanych w budowie usług sieciowych, spowodowała wzrost popularności architektury usług sieciowych wykorzystującej bezstanowe mechanizmy protokołu HTTP - REpresentational State Transfer (w skrócie REST).
EN
This article presents a brief overview of web services construction methods based on pure HTTP protocol features - REST.
10
75%
EN
This paper presents the construction of the enterprise service bus architecture in data processing resources for a big data decision-making system for the City Hall in Gdansk. The first part presents the key processes of bus developing: the installation of developing environment, the database connection, the flow mechanism and data presentation. Developing processes were supported by models: KPI (Key Processes Identifier) and SOP (Simple Operating Procedures) (also connected to the bus). The summary indicates the problems of the bus construction, especially processes of routing, conversion, and handling events.
11
Content available Enterprise integration lessons learned
75%
EN
This document describes the lessons learned from a United States Navy enterprise integration initiative called Web Enabled Navy (WEN). WEN was initiated in April 2001 with the foci of integrating navy resources and providing a single-point-of-access, Web environment to all business and operational applications. The navy's applications operate within a complex network environment that spans commands afoat, ashore, and overseas. The challenges addressed are similar to those faced by large, multi-national corporations and include some unusual characteristics including islands of intermittently, bandwidth-limited, connected information consumers. Both technical and management lessons learned will be described and denoted as either prerequisite or success factors.
PL
Wypracowanie szeregu rozwiązań dla sieci inteligentnych (smart grid) umożliwiło sformułowanie idei rynku mikrogridów, rozumianego jako miejsce wymiany towarów i usług na zasadach rynkowych w obszarze mikrogridu. Kon-cepcja rynku mikrogridów jest szczególnie atrakcyjna ze względu na potencjalne korzyści związane z łagodzeniem negatywnych skutków rosnącej liczby źródeł odnawialnych w sieci dystrybucyjnej. Aby realizować cele rynku mikrogridów konieczna jest co najmniej częściowa automatyzacja handlu. Standardowe podejście polega na wykorzystaniu systemów wieloagentowych i delegacji uprawnień do agentów programistycznych. Podejście takie rodzi jednak szereg problemów, z czego najbardziej istotne zagadnienia rozważamy w niniejszym artykule: problem dostępności technologicznej systemów wieloagentowych oraz problem dostosowania procesów decyzyjnych uczestników mikrogridu w zmiennych warunkach. Jako rozwiązanie pierwszego problemu proponujemy udostępnienie funkcjonalności systemów wieloagentowych na rynku mikrogridów w architekturze zorientowanej na usługi, która może być łatwo i niskokosztowo osiągalna w sposób masowy. Takie podejście jednocześnie wspiera zarządzanie procesami związanymi z interakcją na rynku mikrogridów poprzez me-chanizmy orkiestracji procesów i podejście zorientowane na model (model-driven approach).
EN
The latest developments in smart grid field have enabled the formulation of microgrid market idea understood as a commodities and services exchange on the market rules. The idea of microgrid market is particularly attractive due to potential benefits of mitigating the negative effects of increasing number of renewable energy sources in a distribution network. To achieve the aims of microgrid in this field, at least partial automation of trade is required. The standard approach is to use the multi-agent systems (MAS) and to delegate rights to software agents. In the paper we consider two issues: the problem of accessibility of MAS technology and the problem of adaptation of microgrids participation decision processes in a changing conditions. To solve the first issue we have proposed to provide the functionality of MAS on a microgrids market as a service-oriented architecture (SOA), which is reachable on a large scale. Such an approach supports also the management of processes related to the interactions on a microgrid market with processes orchestration and model-driven approach.
PL
Od 10 lat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego trwają prace nad przestrzenną bazą danych. Dane są udostępniane zarówno podmiotom fizycznym jak i prawnym oraz różnym instytucjom. W ostatnich kilku latach wskutek szybkiego rozwoju komunikacji sieciowej o zasięgu globalnym pojawiły się nowe możliwości prezentacji i udostępniania danych geodezyjnych. Celem artykułu jest prezentacja nowego modelu udostępniania danych przestrzennych nazywanego przetwarzaniem chmurowym (ang. Cloud Computing). Podłożem dla rozważań będzie przedstawienie ewolucji systemów geoinformacyjnych z ostatnich kilkudziesięciu lat pod kątem przechowywania i udostępniania danych przestrzennych. Na kanwie powyższych rozważań przedstawione zostanie wykorzystanie architektury przetwarzania chmurowego w systemach GIS, na przykładzie systemu MIIP (Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej) wdrażanego obecnie w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W artykule została przedstawiona technologia przetwarzania chmurowego jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na szybki i elastyczny dostęp do aktualnej informacji przestrzennej. W związku ze specyfiką danych cyfrowych (duża objętość danych) opisana technologia ma szczególne uzasadnienie, gdyż wiele istniejących projektów tego typu napotyka na problemy z odpowiednią wydajnością i przepustowością. Ciekawym przykładem zaimplementowania usług przetwarzania chmurowego w systemach geodezyjnych może stać się Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej tworzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, gdyż będzie to jeden z pierwszych systemów udostępnionych w takim modelu w Polsce. Zastosowanie modelu IaaS (Infrastructure as a Service) stworzy możliwości efektywnego wykorzystania Centrum Przetwarzania Danych UMWM tworzonego na potrzeby tego projektu, a także umożliwi jego szybką implementację w ośrodkach partnerskich.
EN
At the beginning of their evolution, Geographic Information Systems (GIS) were simply paper maps converted into digital format. After that, through the use of object-relational databases and by making the most of the fast growing Information Technology, Geographic Information Systems have become available to a wide range of users. The systems built were dedicated to efficient processing of large quantity of data rather than to fast and impressive presentation to a large number of users. The existing methods of spatial data sharing have become insufficient in the face of growing demand for high-speed network access and uniform global spatial information. The Interoperability Methodology strongly promoted by INSPIRE opened GIS systems to the idea of distributed systems. The co-operation between various GIS technology providers has become possible, but also it has paved the way to new prospects of the availability of GIS systems. The so called Service Oriented Architecture (SOA) or, in other words, a modern method of creation and management of information systems has become the technical response to the above requirements. The publication of the study conducted as part of the OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) and other technical committees connected with geoinformation was another important event. The use of OGC standards and SOA technologies opened up new opportunities for collaboration, cost reduction, ability to respond to changes (e.g. of the versions of standards). The SOA model enables sharing of hardware and software resources, called Cloud Computing. Apart from the SOA architecture, the basis for the development of Cloud Computing model is Virtualization Technology. Virtualization enables to increase the utilization of hardware resources, to maintain continuity of operations during maintenance works (e.g. equipment replacement) and helps to manage system environments in a flexible manner. Cloud Computing may be considered on three planes: applications available via web browser (SaaS . Software as a Service), applications and tools available via the Internet as a type of software platform (PaaS . Platform as a Service), servers, storage, and equipment delivered as a service (IaaS . Infrastructure as a Service). Using Data Processing Centres built in the IaaS model to handle GIS systems may become a turning point in terms of their performance and scalability, and the PaaS model in terms of simplicity of implementation. Using the discussed technology it is possible to design and implement a scalable system of Spatial Information with the use of a web browser. Thanks to the development of the technology under discussion and the use of appropriate programming interfaces, it will be possible to publish and process large volumes of GIS data and sharing them with any applications without the necessity to have one.s own Spatial Information Infrastructure. The Małopolskie Region Spatial Information Infrastructure system (abbreviated in Polish as MIIP ) implemented in the Marshall.s Office of the Małopolskie Voivodeship will be one of the first projects in Poland based on the IaaS model system. The architecture of modern Spatial Information Infrastructure has been shown on the example of MIIP with particular focus on the SOA approach and the Cloud Computing model. The aim of the project is not only to provide services giving access to spatial data but also to the whole Infrastructure of Spatial Information delivered as a service. As a result, the entities cooperating with the Marshal.s Office of the Małopolskie Voivodeship (such as municipalities) will be able to easily co-create, by way of relevant agreements, a uniform spatial information system without incurring the costs associated with maintaining own infrastructures. The result of this cooperation could be a coherent spatial database for the entire area of the Voivodeship.
PL
W pracy przedstawiona jest koncepcja wieloagentowego system opartego na architekturze SOA, który został zastosowany do zarządzania procesem złożonej akcji ratowniczej, w trakcie której wykorzystywane są zasoby oferowane przez służby publiczne różnych typów. Do celu przeprowadzenia efektywnego procesu decyzyjnego dotyczącego przydziału zasobów związanych ze świadczoną usługą zostały wykorzystane różne rodzaje aukcji.
EN
In this paper the concept of a multi-agent system based on SOA is presented. It was applied to the management of complex rescue actions, during which the resources offered by public services of different types are used. For the sake of an efficient decision process performance related to resources connected with the services required, various types of auctions were used.
PL
Macierze rzadkie stanowią znaczną częśćc danych wykorzystywanych w symulacjach inżynierskich. W niniejszej pracy przedstawione zostały formaty zapisu takich macierzy w dokumentach SOAP. Dokumenty te stanowią podstawę komunikacji w aplikacjach zbudowanych w oparciu o architekturę SOA, a w szczególności w aplikacjach wykorzystujących technologie WebServices.Sposób zapisu dużych zbiorów danych, jakimi są między innymi rozważane w pracy macierze, ma znaczny wpływ na wydajność takich aplikacji. Przeprowadzone badania pokazały, że zastosowanie zaproponowanego w pracy sposobu serializacji macierzy znacznie zmniejsza ilość przesyłanych danych, a tym samym korzystnie wpływa na poprawę wydajności aplikacji. W sekcji 5 zaprezentowane zostały wyniki symulacji ustalonego przepływu ciepła, przeprowadzonej za pomocą metody elementów skończonych. Rezultaty te pokazuja, że narzut czasowy wynikający z wykorzystania technologii WebServices jest niewielki. Prezentowana w pracy architektura oprogramowania może być z powodzeniem stosowana w połączeniu z serwerami obliczeniowymi (GPU, FPGA, klastry) umożliwiającymi zrównoleglenie pewnych fragmentów symulacji, na przykład procesu rozwiązywania układu równań. Takie rozwiązanie pozwoli na znaczne skrócenie procesu obliczeń i w zupełności zniweluje opóźnienia spowodowane wykorzystaniem technologii WebServices.
EN
Over recent years the development of the Internet has resulted in significant increase in the popularity of applications based on Service Oriented Architecture. This kind of architecture can be also successfully used while designing engineering packages. This article contains analysis of problem that can occur in such solutions, that is sending large amount of data, in particular sparse matrices. The modified method of sparse matrices transcription in SOAP documents was described. This method enables to decrease the amount of data that is to be sent. The exemplary simulation of heat transfer was also presented. This simulation utilizes Finite Element Method and WebServices technology. The results of conducted research show that SOA architecture can be successfully used while designing engineering ackages.
PL
Omówiono źródta i uwarunkowania rozwoju nowej koncepcji prowadzenia operacji militarnych zwanej walką sieciocentryczna. Przedstawiono jej reguty oraz sformułowano podstawowe wymagania systemowe i techniczne na infrastrukturę informacyjną systemu wspomagania dowodzenia. Podkreślono rolę technik informacyjnych w osiąganiu dominującej pozycji w walce. Szczególną uwagę zwrócono na te techniki informacyjne, które wyznaczać będą tempo oraz zakres osiągania przez sity zbrojne zdolności do prowadzenia operacji sieciocentrycznych.
EN
The origins and conditions of development of an emerging theory of war in the information age, called Network Centric Warfare, is presented in the paper. It describes the rules of conducting an advanced military operation in networked environment and specifiesthe basie requirements for command and control networking and information infrastructure development. The paper emphasizes a fundamental role of information technologies in achieving decision superiority. In particular, it describes selected technologies that significantly stimulate the scalę and progress in obtaining networked enabled capability.
PL
Problematyka integracji systemów informatycznych zyskała na znaczeniu na początku lat 90-tych. Od tego czasu pojawiło się wiele podejść i technologii integracyjnych. Ostatnie lata przyniosły dominację rozwiązań bazowanych na Service Oriented Architeclure (SOA) i SOAP Web Services. Niedawny rozwój koncepcji Web 2.0 spowodował, że coraz więcej uwagi poświęca się odmianie SOA zwanej Web Oriented Architeclure (WOA). WOA upraszcza tradycyjny sposób interakcji pomiędzy rozproszonymi aplikacjami w sieci poprzez wprowadzenie jednolitego interfejsu funkcjonalnego, który ułatwia proces integracji. W niniejszym artykule opisano bazowaną na WOA nowatorską architekturę integracji systemów informatycznych zwaną Web Oriented Integration Architeclure, która w znaczący sposób rozszerza możliwości WOA jednocześnie zachowując jej najważniejszą cechę - prostotę użycia przez konsumentów usług sieciowych.
EN
Integration of information systems became an important issue in the early 90's. Since that lime various approaches and technologies have been devised for addressing the integration problem. In recent years a dominant position among integration solutions has been reached by the Service Oriented Architecture (SOA) and SOAP Web Services. With the latest sprout of the Web 2.0 concept a subtype of SOA called Web Oriented Architecture (WOA) has gained increasing attention. WOA simplifies the traditional model of interaction for networked applications by introducing a uniform functional interface which facilitates the integration process. This paper describes a novel integration architecture called Web Oriented Integration Architecture that offers a much more functionality than original WOA and at the same time does not introduce any additional complexity for Web service consumers.
EN
This paper describes modern techniques of software engineering that can be successfully used while designing and developing applications dedicated to perform numerical simulations. Such techniques can simplify and speed up process of software development and maintenance. This article focuses on three techniques, that are: domain specific languages, metaprogramming with use of code templates and service oriented software architecture based on Web fervices technology. Usage of these techniques is presented on the examples of engineering software developed mainly at the Czestochowa University of Technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.