Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 431

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaopatrzenie w wodę
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
W związku z wchodzącą w życie z dniem 14 stycznia 2002 r. Ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72, poz. 747) zachodzi pytanie, czy ustawa ta i wynikające z niej obowiązki, takie jak np. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, dotyczą hurtowej dostawy wody lub działalności polegającej wyłącznie na oczyszczaniu ścieków?
EN
Contemporary tendencies in water requirement shaping for household use in neighbouring countries. Connection between GNP and such requirement level. Lowest consumption level that guarantees keeping necessary hygienic demands and comfort. Review of water requirement in EU countries' households.
EN
Description of Warsaw water supply system. Average daily water production and range of supply from different feeding stations. Methodics of reliability evaluation.
4
Content available remote Możliwości oszczędzania energii elektrycznej w układach hydroforowych
100%
PL
Działania związane z uzyskaniem oszczędności energii elektrycznej wpływają pośrednio na poprawę warunków środowiskowych ale stanowią też bardzo istotny element w kształtowaniu kosztów dystrybucji wody. Ma to tym większe znaczenie, gdyż coraz trudniej jest uzyskać akceptację podwyżek cen produktu jakim jest woda, a wszelkie działania oszczędnościowe mogą doprowadzić do uzyskania dodatkowych środków w budżecie firmy. W artykule przedstawiono możliwości uzyskania oszczędności energii elektrycznej w układach hydroforowych. Zaprezentowano możliwe rozwiązania techniczne wraz z opisem warunkującym ich zastosowanie.
EN
Efforts towards achieving electric power savings have a indirect impact on the improvement of environment conditions. Moreover, they are an important element of costs management of water distribution. This is of even greater meaning, as nowadays acceptance for increase in prices of water is hardly receivable. Therefore, any saving efforts will lead to greater funds in the company budget. The paper presents selected opportunities to save electricity in air-pressure tanks. Necessary technical aspects have been presented, along with details of determinant factors.
PL
Celem pracy jest modelowanie wybranych parametrów sieci wodociągowej miasta Łapy oraz symulacja zamiaru podłączenia nowych ujęć dla różnych wariantów lokalizacyjnych. Jako obiekt badań wybrano sieć wodociągową miasta Łapy o liczbie mieszkańców 2300, zasilaną z trzech ujęć. Średnie dobowe zużycie wody wynosi 1383 m3/d. Większość wody zużywana jest przez mieszkalnictwo oraz tereny przemysłowo-składowe.
EN
The aim of the work was modeling of selected parameters of the water supply system of Łapy city and simulation of intention of connecting new intakes for various location variants. Water supply system of Łapy city with 2300 inhabitants supplied from three intakes was the object of investigations. Average day usage of water is 1 383 m3/d. Majority of water is used by housing and industry and storage terrains. In the first phase of creating the model digital map of Łapy in the scale 1:500 was used and following layers were marked off: net of water supply conductors, borders of plots and buildings. On the base of created map exact values of length and diameters of sections of water supply system and ordinates of individual elements of water supply system were obtained. In order to asses water usage records of readings (years 2006 and 2007) from all water meters located on the water supply system, of total 2056 objects, were taken. In order to verify values pressure in created model of water supply system [1] data loggers of pressure and temperature Cellbox-H were located on selected underground hydrants. Measurements gathered this way were used for comparison and calibration of pressure in given points of net obtained using the model and using real values from data logger. Utilization of measurements of water usage within one year in studied municipal enterprise allows to model average day water demand on the water supply system [2]. Modelling water pressure on the individual sections of water supply system is possible thanks to suitable introduction of data about studied system to programme executing the hydraulic simulation on the base of digital map of the city. In order to obtain credible results it is indispensable to start model on the basis of values of average day water usage and verification of obtained thanks to model pressures with measurements from data logger. Than calibration of model on the basis of executed measurements should be conducted, and next simulation of work in various conditions should be made.
PL
System zaopatrzenia w wodę (SZW) należy do tzw. infrastruktury krytycznej funkcjonowania aglomeracji miejsko-przemysłowych. Jego działanie charakteryzuje się znaczącą przestrzenią terytorialną i wymaganiem ciągłego spełniania funkcji w czasie. Ciągłość funkcjonowania jest podstawowym atrybutem niezawodności i bezpieczeństwa SZW.
PL
Przedstawiono propozycję metody wyznaczania wymaganego poziomu niezawodności podsystemów i elementów systemu zaopatrzenia w wodę z nadwyżką produkcji. Stosowalność dotychczas znanych metod jest ograniczona ich założeniami.
EN
A proposal for method of determination of the required reliability level of subsystem and elements of the water supply system with surplus of production has been presented.
PL
W artykule omówiono czynniki, które kształtowały obecny system system zaopatrzenia Wrocławia w wodę. Przedstawiono stan istniejący, w tym: zapotrzebowanie wody, źródła surowca, zasoby i ujęcia, jakość ujmowanych wód powierzchniowych, jakość produkowanej wody i wpływ stanu sieci wodociągowej na jakośc wody u odbiorców. Omówiono zamierzenia dotyczące poprawy jakości wody, w tym: modernizacji ujęć i urządzeń do oczyszczania oraz działania dla poprawy stanu sanitarnego sieci wodociągowej. Przedstawiono istotne zagrożenia dla ciągłości dostawy wody oraz omówiono sposoby ich eliminacji lub ograniczenia.
EN
The article presents factors which shaped the current water supply system in Wroclaw. It describes the present state including water demand, sources and intakes, the quality of surface water, the quality of produced water and the influence of the state of water supply system on the quality of the water received by the customers. The article discusses the plants to increase the quality of water (i.e. modernisation of intakes and purifying equipment) and to improve the sanitary conditions of the water supply system. The significant threats to the continuity of water supply have been shown and means of their elimination or limination have been given.
EN
Founding of Coordination Counci) for Water Supply and Sanitation. Problems demanding fast solutions: communal service, local cooperation, exploitation of communal devices, research, sanitation promotion, limitation of water pollution.
12
Content available remote Sterowanie i wizualizacja pracy podsystemu ujmowania i pompowania wody
80%
PL
W pracy zaprezentowano podstawy analizy i oceny niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę. Odniesiono się do problemu zbierania i przetwarzania danych potrzebnych do prawidłowej analizy niezawodności systemu. Przedstawiono przykład nowoczesnej modernizacji podsystemu ujmowania i pompowania wody w celu poprawy niezawodności funkcjonowania całego SZW.
EN
In the work the basics of reliability analysis of water supply system (WSS) have been presented. The problem of collecting and processing data necessary to the correct system reliability analysis, has been analysed. The example of the high tech modernization of the water intake and pumping subsystem, in order to improve operational reliability of the whole WSS, has been shown.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko EUREAU w sprawie zintegrowanego podejścia systemowego dla zapewnienia dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oparte na Planach Bezpieczeństwa Wodnego, które propaguje WHO. EUREAU jest zdania, co się tyczy odpowiedzialności w ramach zapobiegawczego zarządzania ryzykiem, że odpowiedzialność za ustanowienie celów związanych ze zdrowiem ponoszą organy ds. zdrowia, natomiast ostateczną odpowiedzialność za jakość dostarczanej wody ponoszą dostawcy aż do miejsca dostawy. EUREAU uważa, że odpowiedzialność za opracowanie zapobiegawczego zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tej części łańcucha zaopatrzenia również spoczywa na dostawcach wody, a nie na organach lub rządach państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby instytucje odpowiedzialne za zatwierdzanie i weryfikację zapobiegawczego zarządzania ryzykiem dysponowały kwalifikacjami i wiedzą fachową na niezbędnym poziomie, których zdobycie może wymagać czasu. Wspomniane procesy weryfikacji i zatwierdzania nie powinny prowadzić do zwiększenia obciążenia regulacyjnego dostawców wody ani do mikro-zarządzania dostawcami wody przez odpowiedzialne organy. Oprócz stacji uzdatniania i sieci, organy odpowiedzialne za ujęcia oraz właściciele budynków mają obowiązek opracować plany zapobiegawczego zarządzania ryzykiem w odniesieniu do swojego obszaru odpowiedzialności. EUREAU stwierdza także, że nie jest to pomysł nowy lecz stosowany w wielu przedsiębiorstwach wdrażających przepisy ramowe dotyczące systemów zarządzania ( ISO 9001) i wspiera dalszy rozwój zapobiegawczego zarządzania ryzykiem. W artykule przedstawiono również doświadczenia niemieckie w tym zakresie.
EN
The article presents the position EUREAU on integrated systems based on Water Safety Plans, which promotes the WHO, approach to ensure high quality of drinking water supplied by public water company. EUREAU believes, that the responsibility for establishing health goals incur health authorities, but the final responsibility for the quality of water supplied to the users bear the suppliers. EUREAU believes that the responsibility for drawing up preventive risk management in relation to this part of the supply chain also lies on the suppliers of water, not on bodies or governments of Member States. Member States should ensure that institutions responsible for validation and verification had preventive risk management skills and expertise at the necessary level, which may take time to acquire. These verification and validation processes should not lead to increased regulatory burden on suppliers of water or micro-managing the water supplier by the responsible authorities. In addition to the water treatment plants and networks, the authorities responsible for drainage and building owners are required to develop a preventive risk management plans in relation to its area of responsibility. EUREAU also notes that this is not a new idea but is used in many companies implementing the framework for management systems (ISO 9001) and supports the further development of preventive risk management. The paper also presents the German experience in this field.
PL
Do momentu budowy centralnego systemu wodociągowego w latach 1866-1871 Wrocław był zaopatrywany w wodę z rzeki Odry przez kunszty wodne. W sierpniu 1871 r. uruchomiono zakład wodociągowy "Na Grobli", zaprojektowany przez inż. Johna Moore'a i Carla Zimmermanna. Wodociąg wyposażono w maszyny parowe, które pompowały do miasta wodę z Odry. Pod koniec XIX w. jakość wody odrzańskiej uległa pogorszeniu i dlatego rozpoczęto poszukiwania wody gruntowej. Znaleziono ją na Świątnikach, gdzie w latach 1902-1904 zbudowano ujęcie wody gruntowej oraz stację pomp parowych. Od 1904 r. Wrocław był zaopatrywany wodą gruntową ze Świątnik, którą uzdatniano w zakładzie "Na Grobli".
EN
Wrocław was supplied with a water from Odra river through water-mills until the central system of waterworks was built in 1866-1871. In August 1871 wrere put into operation new waterworks "Na Grobli" designed by en-gineers John Moore and Carl Zimmermann. The Waterworks were equipped in steam machines, that pumped water to city from Odra. At the end of 19 century, the quality of water from Odra got worse, so they were started looking for a groundwater. They were found it in Świątniki, where in years 1902-1904 were built a new intake of groundwater and new steam pumping station. Since 1904 Wroclaw was supplied with groundwater from Świątniki, and it conditioned in waterworks "Na Grobli".
PL
Pierwsze udane próby zastosowania inżynierii wodnej dla potrzeb rolniczych sięgają czasów neolitu (ok. 5700- 2800 r p.n.e.). Miały one miejsce w Egipcie i Mezopotamii. Pozostałości prehistorycznych systemów nawadniania pól zachowały się do dnia dzisiejszego1. Wzrost plonów zawdzięczany zabiegom irygacyjnym spowodował rozwój ośrodków osiedleńczych, które u schyłku neolitu przekształciły się w miasta. Sztuczne nawadnianie pól wymagało sprawnego systemu zarządzania przez scentralizowany ośrodek władzy zlokalizowany w mieście. Zwiększenie zapotrzebowania na wodę w miastach wynikało z powiększającej się liczby mieszkańców.
EN
The first successful attempts to use water engineering for agriculture dates back to Neolithic times (c. 5700- 2800 BC). They took place in Egypt and Mesopotamia. Remnants of prehistoric irrigation systems have been preserved to this day. The increase in yields is due irrigation treatments resulted in the development of centers of settlement, which at the end of the Neolithic developed into the city. Artificial irrigation fields require an efficient system for managing the centralized power center located in the city. Increasing demand for water in urban areas due to the growing population.
PL
System zaopatrzenia w wodę gnieźnieńskiej stacji ewoluował na przestrzeni 70 lat - od momentu jej powstania w 1872 r. do czasu rozbudowy w ramach programu "Otto" w okresie II wojny światowej. Początkowo były to dwie niewielkie stacje wodne, czyli niskie wieże mieszczące wewnątrz kocioł parowy oraz parowy zespół pompowy. Z czasem stacja pomp wraz z ujęciem wody została wydzielona z wieży i od lat 90. XIX w. była wolno stojącym budynkiem, oddalonym nieco od stacji, na której znajdowała się już nowa wieża z ok. 1888 r. W1905 r. zbudowano następną wieżę ciśnień, tym razem już typu grzybek, o pojemności zbiornika 300 m3. Działający do czasów II wojny światowej system zaopatrzenia w wodę, pochodzący z okresu zaborów, okazał się całkowicie niewydolny dla potrzeb wzmożonego ruchu kolejowego. Dlatego niemieckie władze okupacyjne zdecydowały się na budowę nowoczesnego ujęcia wody z jeziora oraz elektrycznej stacji pomp w Jankowie Dolnym, skąd rurociągiem o długości ok. 8 km tłoczono wodę do kolejowych wież wodnych na stacji. System ten przetrwał do lat 90. XX w., kiedy w Gnieźnie wycofano z eksploatacji parowozy.
EN
Water supply system of Gniezno station has evolved over 70 years - since its inception in 1872 until the expansion under the "Otto" program during World War II. Initially there were two small water stations, mean low towers which were located inside the low pressure steam boiler and a steam pump assembly. With time, pump station with water intake was taken out of the tower, and since the 90s Nineteenth century was a detached building, located a bit from the station, which already contained a new tower from around 1888. In 1905 was built another water tower, this time in mushroom type, with a capacity of 300 m3 tank. Working for World War II water supply system, dating from the period of partition, turned out to be totally inefficient for the needs of increased rail traffic. Therefore, the German occupation authorities decided to build a modern water intake from the lake and the electric pump station in Jankowo Dolne, where the pipeline with a length of about 8 km compressed water to the water towers on the railway station. This system lasted until the 90s Twentieth century, when in Gniezno steam locomotives were decommissioned.
PL
Praca dotyczy technologii uzdatniania wody - dyscypliny naukowej, która powstała ok. 150 lat temu jako efekt konieczności poprawy higieny i stanu sanitarnego miast. Omówiono w niej podstawowe definicje i kryteria oceny oraz genezę powstania tej dyscypliny. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę etapów rozwoju w aspekcie historycznym oraz przedstawiono współczesne ograniczenia i uwarunkowania jej rozwoju uwzględniające zapotrzebowanie i zasoby wody, sytuację ekonomiczną oraz rozwój nauki i inżynierii.
EN
This paper treats of water treatment technology - the discipline of science, which arouse about 150 years ago as an answer to the need to improve the hygiene and sanitary conditions of cities. It discusses basic definitions and evaluation criteria together with the genesis of the discipline. Particularly, it focuses on characteristics of development phases in historical aspects. This paper also describes contemporary constraints and conditions of science development including water needs and supplies, economic situation, research and engineering.
EN
The paper presents general description of the reservoir, its function and assignment, characterization of main buildings and concurrent investmens as well as problems arising during realization of the investment. There have been also summed up the costs of the investment in compound prices and the state of implementation of tasks which in the framework of the so-called forced investments have not been fully realized.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.