Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 498

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono badania wpływu kształtu cyklu obciążenia (sinusoidalny, trójkątny, trapezowy) na właściwości tłumiące i zmęczeniowe materiału. Przykładowe badania wykonano dla stali 40HNMA w zakresie niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej. Obliczenia teoretyczne przeprowadzono na podstawie trzech wybranych kryteriów energetycznych.
EN
The present study concentrates on an evaluation of the influence of the type of fully reversed loading on the damping properties of 40HNMA steel. The tests were made in a Iow-cycle range of fatigue strength.
PL
Ww. wzory służą do obliczania wielkich wód z przeznaczeniem do hydrologicznego obliczania światła mostów i przepustów.
4
Content available Obliczenia numeryczne w ocenie dachów łukowych
80%
PL
System ABM służy do wykonywania samonośnych łukowych przykryć budynków użyteczności publicznej. Technologia produkcji powoduje powstawanie skomplikowanej geometrii profilu, w którym na ściankach środnika powstają głębokie przetłoczenia i falowania. Takie ukształtowanie geometrii profilu znacznie utrudnia projektowanie z wykorzystaniem dokumentów normatywnych. Brak odpowiednich metod obliczeń prowadzi do błędów projektowych i w konsekwencja do awarii budowlanych zadaszeń. W artykule przedstawiono metodykę określania nośności profilu ABM z wykorzystaniem numerycznych metod obliczeniowych wspomaganych badaniami laboratoryjnymi.
EN
The ABM is a system of erection of self-supporting arched roof structures. During the production process the profile of complex shape is created, with deep corrugation and wave like distortions to the shape of its walls. This kind of profile crosssection geometry makes calculations methods given in appropriate standards inadequate for their purpose. The lack of sufficient methods of analysis leads to erroneous estimation of load carrying capacity of considered roof structures and as a result to their failures. In the paper the design approach based on numerical and experimental results is presented.
6
Content available remote Zastosowanie programu LabVIEW w obliczaniu obwodów trójfazowych
80%
PL
Przedstawiono sposób obliczania obwodów trójfazowych przy wykorzystaniu pro-gramu wirtualnego LabVIEW. Przedstawiono cały cykl obliczeń dla układu 3-przewodowego z możliwością jego adaptacji na układ 4- przewodowy. Zamiesz-czono stworzone do tego celu programy wirtualne. We wnioskach podano przyk-łady praktycznych zastosowań wykorzystujących ten sposób obliczania obwodówtrójfazowych.
PL
W pracy przedstawiono nowy oryginalny sposób obliczania łożysk tocznych skośnych produkcji krajowej (FŁT), zabudowanych w węźle przedstawionym na rys., 1 i 2, polegajacy na porównaniu naprężeń występujących na bieżniach łożyskowych z naprężeniami dopuszczalnymi. W tablicy 1 zestawiono obliczone naprężenia (naciski powierzchniowe) na bieżniach oraz przemieszczenia czopa pierścieni wewnętrznych względem obudowy pierścieni zewnętrznych.
EN
In this work a new way of calculation arrangement of two bau angular bearings is presented. Author compares the actual stresses q(m) that appeared on the ball race and the permissible stresss k(dop) according to the equation q(m) sk(dop). In table one the calculated values of actual stresses q(m) which appers in the middle of the contact ellipse of the most loaded ball - bearings and the displacements y and x of the internal ring regard to the external ring are also presented.
PL
Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie pracy dyplomowej wykonanej w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Wiedeńskim pod kierunkiem prof. dr. Hermana Schichla. Temat ten został podjęty w wyniku zaobserwowania przez autora licznych błędnych decyzji w projektach infrastruktury, prowadzących do przerywania zaczętych inwestycji, wyburzania obiektów już wybudowanych, budowania kontrowersyjnych objazdów miejscowości, dopasowywania modernizowanych linii kolejowych do tras już istniejących.
EN
The article is a continuation (eighth part) of the topic of new calculation methods for the optimisation of road projects. It is based on a dissertation at the Institute of Mathematics at The University of Vienna, under the supervision of prof. dr Herman Schichl. The subject raised by the author is the result of numerous mistakes which have been noted in decisions concerning infrastructure projects. The result often leads to the decommissioning of ongoing investments, the demolition of previously built objects, the construction of controversial Ring Roads around city perimeters, and so on. This publication provides the reader with complete algorithms covering most of the calculation tasks - available for all designers and surveyors.
PL
Przedstawiono metody oceny palności ,mieszanin, składających się z więcej niż jednego gazu palnego, więcej niż jednego gazu obojętnego i więcej niż jednego gazu utleniającego, zalecane przez normy ISO. Wykonano obliczenia dla różnych mieszanin wykorzystując parametr Tc, współczynnik równoważności gazów obojętnych w stosunku do azotu Ki i współczynnik równoważności gazów utleniających w stosunku do tlenu Ci. Podano również przykłady oceny palności układów składających się z gazów palnych i azotu oraz powietrza z wykorzystaniem metody Cowarda.
EN
Methods of estimating flammability of mixtures containing more than one flammable gases, more than one inert gases and more than one oxidizing gases were presented, recomended by the ISO standards. Calculations for different mixtures were carried out, using parameter Tc, equivalence coefficient of gases inert in relation to nitrogen Ki and equivalence coefficient of oxidizing gases in relation to oxygen Ci. Examples of evaluating flammability of the systems containing flammable gases and nitrogen were also given, with the use of Cowars's method.
EN
Estimation of temperature influences on industrial floors. Jointless floors solution. Expansive concrete jointless floor strength calculation.
11
Content available remote Technika mocowań na dachach płaskich w ujęciu normy wiatrowej – projektowanie
80%
PL
Jedną z najszybszych metod wznoszenia obiektów handlowych, usługowych czy przemysłowych, o dużej powierzchni, jest ich budowa przy pomocy konstrukcji szkieletowych. Konstrukcje te mogą być zarówno stalowe, jak i betonowe. Łączone są zazwyczaj z lekką obudową ścian. Ta część inwestycji jest z reguły prosta zarówno dla projektanta, jak i wykonawcy.
12
Content available Projektowanie oświetlenia w obiektach handlowych
80%
PL
W wielu wnętrzach oświetlenie pełni funkcje nie tylko użytkowe, ale również dekoracyjne, nakierowane na budowanie nastroju, podkreślanie światłem elementów i detali architektonicznych, tworzenie w przestrzeni wnętrza swoistego przewodnika wzrokowego po ekspozycji. Niewątpliwie do takiej kategorii należą wnętrza obiektów handlowych. Światło pełni w nich wielorakie funkcje, wynikające z konieczności zapewnienia właściwych warunków pracy dla obsługi oraz potrzeby odpowiedniego zaprezentowania klientom oferowanych towarów i usług. Jego funkcję kształtuje też rozwój współczesnej techniki oświetlania. W poszukiwaniu i tworzeniu odpowiednich rozwiązań oświetleniowych, bardzo pomocne staje się komputerowe wspomaganie projektowania, uzupełnione o wizualizacje.
EN
Shop lighting, depends on quality level, involves a consideration of basic lighting elements: general lighting, color if light, accent and decorative lighting. This paper concerns the concept of lighting for the chosen commercial facility using the computer visualizations.
14
80%
PL
Artykuł dotyczy mostowych obiektów gruntowo-powłokowych o kolistym kształcie górnej części przekroju poprzecznego powłok, wykonanych ze stalowej blachy falistej. Podczas układania zasypki gruntowej powłoka ulega wypiętrzeniu w kluczu i zwężeniu w pachwinie. Na podstawie tych przemieszczeń, zmierzonych w rzeczywistym obiekcie można określić zmiany promienia krzywizny w kluczu powłoki. Jest on podstawą do szacowania momentu zginającego, wpływającego zasadniczo na naprężenia normalne w powłoce. Proponowany algorytm szacowania zmiany krzywizny w kluczu powłoki poparto wynikami pomiarów i obliczeń uzyskanymi na wybudowanym obiekcie. Dzięki realizacji pomiarów odkształceń jednostkowych dokonano niezależnej weryfikacji wyników obliczeń zmiany promienia krzywizny powłoki. Z uwagi na znaczne wartości przemieszczeń stalowych powłok, wykonanych z blach falistych pomiary deformacji mogą być realizowane z użyciem technik geodezyjnych. Umożliwia to śledzenie na budowie deformacji powłoki wraz z postępem robót na obiekcie, a więc z uwzględnieniem techniki układania zasypki. Analizę zmian promienia krzywizny powłoki można wykorzystać do oceny jej bezpieczeństwa podczas procesu układania zasypki.
EN
The paper concerns soil-steel bridge structures with a circular-shaped top of a shell cross-section, made of corrugated steel plates. During backfilling, the shell uplifts in the crown, and narrows in the corners. On the basis of measured displacements, the changes of radius of curvature in the crown of the shell can be specified. This is the basis for estimation of the bending moment - the main component inducing normal stress on the shell. The proposed algorithm for estimating changes in the curvature of a shell was verified by the results of in-situ measurements. Measured strains allowed for independent verification of results of calculations of curvature radius changes. Because of large displacements of steel shells, the deformation measurements can be performed with surveying techniques. This enables in-situ controll of the shell deformation, during the whole period of bridge construction, including the process of backfilling. Analysis of changes in the radius of a shell curvature can be used to evaluate its safety during backfilling.
PL
Obliczono i wyznaczono pomiarowo przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych komutatorowych silników o magnesach trwałych zasilanych z prostowników sterowanych i przekształtników impulsowych. Obliczono charakterystyki robocze silników przy różnych wartościach kąta wysterowania prostownika i różnych wartościach współczynnika wypełnienia impulsów przekształtnika. Wyznaczono wpływ zmiany wartości kąta wysterowania prostownika oraz wpływ zmiany wartości współczynnika wypełnienia impulsów przekształtnika na parametry silników. Zamieszczono analizę tych parametrów oraz analizę przebiegów czasowych wielkości elektrycznych i mechanicznych silników. Badania przeprowadzono na dwóch opracowanych i wykonanych odmianach silników.
EN
The transients of the electrical and mechanical quantities of permanent-magnet commutator motors supplied from controlled rectifiers and pulse converters were calculated and determined by measurements. The motor's operating characteristics at different rectifier control angles and converter pulse-duty factor values were calculated. The effect of changes in the rectifier control angle and in the converter pulse-duty factor value on the motors' parameters was determined. An analysis of the above parameters and an analysis of the transients of the electrical and mechanical quantities of the motors are presented. The investigations were carried out for two specially designed and built versions of the motors.
PL
Jesteśmy na interesującym nas wydarzeniu, robimy zdjęcie i ląduje ono w chmurze. Inny przypadek: mamy dane w fabryce i chcemy je wykorzystać do przewidywania awarii. Łączymy się z instniejącym nrzędziem, które nasze dane w chmurze przeanalizuje i zacznie nas zwrotnie zasilać interesującymi nas informacjami. Jeszcze jeden przykład z fabryki: regularnie wykonujemy zaawansowane analizy obrazu do celów kontroli jakości, ale zaczyna nam brakować mocy obliczeniowych. Zwiększamy moc wynajmując ją w chmurze.
PL
W badaniach przyczepności nawierzchni drogowych prowadzonych w różnych krajach przez różne ośrodki badawcze, obserwuje się dużą różnorodność urządzeń i metod pomiaru. Każda z metod pomiaru charakteryzuje się swoistymi własnościami i określa współczynnik przyczepności w innej skali, na innym poziomie wartości liczbowych, co utrudnia prowadzenie badań i analiz porównawczych. W przyczepie dynamometrycznej, wchodzącej w skład polskiego urządzenia SRT-3, występują dwa niezależne, lecz całkowicie równoważne tory pomiarowe, umożliwiające wyznaczenie współczynnika przyczepności poprzez pomiar momentu hamującego i, co jest szczególnie ważne, poprzez bezpośredni pomiar siły przyczepności. W torze pomiarowym siły przyczepności zachodzi samoczynne, mechaniczne wyrównoważenie oddziaływań od momentu stycznych sił bezwładności koła pomiarowego (przy zachowaniu stałości obciążenia normalnego), co umożliwia wyznaczanie pełnych, dynamicznych charakterystyk przyczepności wzdłużnej u=f(s) ( w funkcji poślizgu względnego) lub u=f(vs) ( w funkcji prędkości poślizgu) praktycznie w każdym hamowaniu koła pomiarowego - o bardzo dużej zgodności z charakterystykami wyznaczanymi na podstawie znanych algorytmów (modeli) obliczeniowych.
EN
During testing road pavement friction in various countries by different research centres, one can observe high variety of testing devices and measuring methods. Each of measuring method has got specific characteristics and determines friction coefficient in other scale, on different level of numerical values what makes difficult to make research and comparable analyses. In dynamometer trailer being a part of Polish SRT-3 tester, there are two independent, but wholly equivalent measuring tracks, enabling to determine friction coefficient by measurement of braking torque and. what is particularly important, by direct measurement of friction force. In a measuring track of friction force, there is mechanical, self balancing of the actions from torque of tangent intertia forces of measuring wheel (when keeping constant normal load), what enables to determine full, dynamic characteristics of longitudinal friction u=f(s) ( as a function of relative slip) or u=f(vs) ( as a function of slip speed), in practically each braking of measuring wheel - with very high compatibility for charavteristics determined on the basic of known calculation algoriyhms (models).
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.