Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teoria kolejek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rozpatrywany jest system obsługi E / G / 1 / N z ograniczaną kolejką. Nas interesują dokładne wzory dla rozkładu długości kolejki w okresie nasilenia oraz w każdej chwili czasu. Podany został także stacjonarny rozkład długości kolejki.
EN
The paper deals with the system E / G / 1 / N with the limited queue. We are interested in the explicite formulae for the distribution of the number of the customers in the system on the busy period and at any moment of time. The stationary distribution of the queue length is stated as well.
2
Content available remote Estimation of capacity for points of roadside inquiry
100%
EN
Road inquiry were performed at road gates in Krakow in 1994 and 2001. Their main task was to estimate the trip distribution for extemal traffic. Moreover, inquiry studies were a base for undertaken theoretical analysis as an issue of queuing theory. For the inquiry process of drivers, the physical and mathematical identification of queuing system and its elements has been made. The results of investigation for distribution of inquiry time as a random variable are given. Using both, analytical and simulation methods, the cases of the systems with queue and without queue are investigated. The first case is typical for low traffic volume, the second one is typical for medium-sized and high traffic volume. The received results have been compared with real, empirical measured capacity of inquirers. Using empirical data, the regression equations have been estimated. The number of inquirers and the number of travelling vehicIes as independent variables as well number and percentage of inquired drivers as a dependent variable were taken. The results allow to estimate the capacity of surveys point served by given number of inquirers and to predict percentage of inquired drivers - both to optimise financial and human resources and to make result of on-road surveys more reliable. Presented final concIusions summarise worked out studies.
PL
Ankietowe badania ruchu przeprowadzone na wlotach drogowych do Krakowa w 1994 r. i w 2001 r. oprócz zasadniczego zadania, tj. wyznaczenia więźby ruchu zewnęlrznego, stanowiły podstawę dla przedsięwziętych analiz teoretycznych jako zagadnienie teorii kolejek. Dokonano fizycznej oraz matematycznej identyfikacji systemów obsługi masowej (w tym ich elementów) w procesie ankietowania kierowców pojazdów. Przedstawiono wyniki badania rozkladu czasu ankietowania, w tym wpływu typu pojazdu na średnią warlość tego czasu. Posługując się metodami analitycznymi i symulacyjnymi, przebadano przypadek systemu obsługi masowej z kolejką, jako typowy dla małych natężeń ruchu pojazdów. Następnie przeanalizowano przypadek systemu obsługi masowej bez kolejki (ze slratą zgłoszenia), jako typowy dla średnich i dużych natężeń ruchu. Uzyskane wyniki porównano z rzeczywistą wydajnością ankietera. Na podstawie empirycznych danych zamodelowano równaniami regresji zależność liczby i procentu przeankietowanych od liczby ankieterów oraz liczby przejeżdżających pojazdów (natężenia ruchu). Przedstawiono wnioski syntetyzujące wyniki przeprowadzonych badań.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę (nowy algorytm) analizy pewnej klasy systemów kolejkowych, zwanych systemami zamkniętymi lub systemami ze skończenie wymiarowym źródłem, przy dodatkowym założeniu, że modele te nie należą do klasy modeli markowowskich i nie dają się analizować klasycznymi metodami analizy procesów i łańcuchów Markowa (analiza tzw. procesu narodzin i śmierci). Systemy kolejkowe różnorodnych typów i klas są często bardzo wygodnym i popularnym sposobem modelowania różnorodnych, skomplikowanych procesów i systemów mających naturę procesów stochastycznych, takich jak systemy rytmicznej produkcji, czy zautomatyzowane linie produkcyjne, gdzie cyrkulują obrabiane detale lub półfabrykaty.
EN
A new algorithm (method) to analysis of some class of queueing systems is presented. These systems are M/G/1 finite-source queues, or more precisely the M/G/1/N systems (sometimes named as machine-repair problems with arbitrarily distributed repair times or models with general service pattern). A typical application of this class of models is that of machines servicing, where the calling population is the machines and an arrival corresponds to the machine breakdown. The repairmen (or repair crews), of course, are the services. Generally, queueing systems have proved useful in modelling, for example, production systems, a production line, a flexible manufacturing systems and etc.
PL
W pracy przedstawiono nowy algorytm (oparty na metodzie wartości średnich MVA - Mean Value Analysis), analizy pewnej klasy systemów masowej obsługi, ze skończenie wymiarowymi źródłami zadań i przy założeniu, że modele te nie należą do klasy modeli Markowa i mają dowolny, tj. G (general) rozkład zmiennej losowej czasu obsługi w każdej priorytetowej klasie. Zadania wyższego priorytetu obsługiwane są według regulaminu rugującego (z wywłaszczeniem obsługiwanych zadań) i późniejszym dokończeniem przerwanej obsługi. Dodatkowym czynnikiem komplikującym analizę takich systemów jest założenie ograniczoności źródła zadań, a zatem i intensywności ich napływu zależnej od stanu i obciążenia systemu. Systemy takiego typu mogą być wygodnym sposobem modelowania różnorodnych skomplikowanych systemów i procesów nie tylko w informatyce lub telekomunikacji, lecz mogą opisywać prace takich obiektów jak systemy rytmicznej produkcji, linie produkcyjne, magazyny, systemy transportowe itp.
EN
A new algorithm to analysis of special class of queueing systems is presented. These systems are finite-source, priority, preemptive M/G/1/N queues with general distribution of service time. Preemptive service discipline means that a task of lower priority is returned to head of the queue when a task of higher priority arrives. A typical application of this class of priority models is computer science and telecommunication fields and generally, priority queueing systems have proved useful in modelling, for example, systems of rhythmical production, a production line, a flexible manufacturing systems and etc.
PL
W warunkach produkcji seryjnej często istotne jest dokonanie analizy efektywności rożnych wariantów strukturalno-organizacyjnych działania elastycznego systemu wytwarzania w celu przyjęcia najbardziej, w tym sensie, efektywnego. W pracy przedstawiono analityczny sposób badania efektywności działania różnych struktur systemów elastycznego wytwarzania drogą badań operacyjnych, w szczególności wykorzystując aparat modeli masowej obsługi. Dokonano rozwiązania przykładowego zadania z zakresu planowania produkcji, którego rezultaty odniesiono do wyników otrzymanych drogą symulacji komputerowej w systemie Enterprise Dynamics.
EN
In conditions of manufacturing, it is often essential to analyse the efficiency of different structure-organisational variants in the operation of flexible manufacturing system, in order to select the best variant. In this publication the analytical way of research on efficiency of the operation of various structures in flexible manufacturing system is presented, and making use of queuing models is outlined. The problem of planning the production in FMS has been resolved, and the results of the research were applied to the outcomes obtained through the computer simulation in the Enterprise Dynamics system.
PL
W sieciach całkowicie optycznych, które powstaną w najbliższych latach, sygnał optyczny nie będzie konwertowany na postać elektroniczną w węzłach pośrednich. Trzeba zorganizować komutację przesłanych w niej pakietów optycznych. Przyjęty standard przewiduje, że będą to pakiety o stosunkowo dużej stałej objętości. W artykule przedstawiono model formowania tych pakietów z pakietów internetowych IP, analizując wpływ procesu formowania na własności ruchu sieciowego
EN
In all-optical networks which will be deployed in the nearest future, the optical signal will not be converted to electronic form in intermediate nodes, hence commutation of optical packets should be designed. According to the established standard, these packets will be of fixed and comparatively large volume. The article presents a model of forming such packets from internet IP packets and studies the influence of this process on statistical features of traffic.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
8586--8595
PL
Teoria masowej obsługi zwana teorią kolejek (ang. Queueing Theory) jest powszechnie wykorzystywana w poszukiwaniu modeli matematycznych opisujących świadczenie usług we wszystkich gałęziach przemysłu. Jednym z głównych zadań systemu masowej obsługi (SMO) jest analiza i opis zjawisk towarzyszących masowej obsłudze klientów. W pracy zaproponowano możliwość wykorzystania modelu SMO na potrzeby poprawnej eksploatacji sieci wodociągowej z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa dostawy wody do konsumentów. Przedstawiono możliwości zarządzania brygadami remontowymi w procesie usuwania awarii na sieci wodociągowej. Dokonaną analizę pracy brygad remontowych można wykorzystać w celu usprawnienia pracy pogotowia wodociągowego uwzględniając przy tym aspekt logistyczny a tym samym zachowując wymagany poziom niezawodności systemu masowej obsługi.
EN
Mass service theory called the theory of queues (called Queueing Theory) is widely used in searching mathematical models describing the provision of services in all branches of industries. One of the main function of the mass service system (SMO) is the analyze and description of the phenomena of mass customer service. The paper presents the possibility of using the SMO model for the needs of proper operation of the water supply network while ensuring the safety of the water supply to the water consumers. The possibilities of managing the renovation brigades in the failure removal process in the water supply network was shown. An analysis of the work of repair teams can be used to enhance the work of emergency water service taking into consideration the logistic and thus maintaining the required level of reliability of the system of mass service.
PL
Zmiany zachodzące w gospodarce polskiej i zagranicznej oraz nieustanny postęp technologiczny w transporcie powodują potrzebę systematycznych przekształceń w poszczególnych ogniwach łańcucha transportowego, a także konieczność dostosowywania potencjału technologiczno- eksploatacyjnego do bieżących potrzeb i oczekiwań rynku. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania teorii obsługi masowej do analizy portowego systemu transportowego oraz do modelowania zjawisk w nim zachodzących. Rozpatrywane są podstawowe zadania tej teorii oraz przykłady praktycznego zastosowania teorii obsługi masowej w analizie portowego systemu transportowego. Jako przykład portowego systemu transportowego wybrano Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni. Przedstawiono charakterystykę terminalu jako systemu transportowego, zasady jego funkcjonowania, budowę oraz model symulacyjny terminalu.
EN
Changes which accurs in polish and international economy as well as incessant technology progress in transport causes systematic necessity of transformation in particular transportation mode links and necessity of adapting technological potential to current needs and market expectations. The purpose of this article is presenting mass service theiry application to analyze harbour transport system and forming activities taking place in port. There are examine main tasks of this theory and examples of practical applications mass service theory in analyzing harbour transport system. As example of port transport system have been chosen Baltic Container Terminal in Gdynia. specificity of the terminal activity has been presented as a transport system, main rules of his activity, structure and terminal simulation model.
EN
This paper considers a discrete-time queueing system in which an arriving customer can decide to follow a last come first served (LCFS) service discipline or to become a negative customer that eliminates the one at service, if any. After service completion, the server can opt for a vacation time or it can remain on duty. Changes in the vacation times as well as their associated distribution are thoroughly studied. An extensive analysis of the system is carried out and, using a probability generating function approach, steady-state performance measures such as the first moments of the busy period of the queue content and of customers delay are obtained. Finally, some numerical examples to show the influence of the parameters on several performance characteristics are given.
11
Content available remote Modelling the delivery and laying of concrete mix
60%
EN
The aim of this paper is to indicate solutions which fulfil the conditions for laying concrete mix before it starts setting. Using models M/M/N/-/N, for organization I for the so-called delivery directly after unloading, with automatic transfer of information using the RFID system, and M/M/1/FIFO/N/F, for organisation II with transportation units working in closed cycle. Of example, organisation I, with RFID system is more advisable as it is characterised by a shorter waiting time on construction sites; and longer at the concretemixing plant. At the same time, it increases the efficiency of working units compared with organisation II which has self-regulating transportation units running in closed cycle.
PL
Celem artykułu jest badanie zmienności, gwarantowanych czasów urabiania mieszanki betonowej wraz ze wskazaniem rozwiązań spełniających warunek ukończenia wbudowywania każdej porcji, jeszcze przed chwilą początku wiązania cementu. Zastosowano modele teorii kolejek: M/M/N/-/N – organizacja I, dla przypadku „realizacji dostaw bezpośrednio po rozładunkach” przy automatycznym przesyłaniu informacji z budowy do betonowni systemem RFID oraz M/M/1/FIFO/N/F – organizacja II, z funkcjonowaniem jednostek transportowych w „cyklu zamkniętym” i samoregulacją ich pracy. W przykładzie betonowania przęsła estakady, przy zastosowaniu organizacji I, wskazano mniejsze czasy oczekiwań samochodów z mieszanką na budowie, a większe oczekiwania pojazdów niezaładowanych w betonowni, jak też większą wydajność zespołów wbudowujących mieszankę, w porównaniu z organizacją II.
12
Content available remote Podsystem wspomagający projektowanie organizowania procesów robót betonowych
60%
PL
W pracy podano probabilistyczny model procesu produkcji elementów betonowych. Rozróżniono dwa rodzaje przestojów, jakie mogą wystąpić, i podano algorytm ich eliminacji w celu zwiększenia liniowej intensywności procesu. Eliminacji dokonuje się poprzez odpowiednią zmianę liczby stanowisk w komórkach produkcyjnych albo poprzez kompleksację czynności, czyli tworzenie brygad zespolonych. Podano związek omawianego procesu technologicznego z wielofazowym modelem teorii kolejek i przytoczono algorytm generowania liczb losowych będący podstawą symulowania procesu.
EN
The probabilistic model of the production process of concrete elements has been described in this paper. Two kinds of causing discontinuity have been distinguished and the elimination algorithm to increase of the linear intensity of process has been constructed. The elimination is being obtained either by an appropriate change of the number of assembly stands in production elementary cells or by a creating of complex gang of workers. The connection of a technological process with a multiphasial model of the queuing theory has been presented.
13
60%
EN
Background: The paper presents the issues of parking in the cities. The idea of multi-storey, overground garage with the capacity of 400 cars per hour has been proposed in the paper. The main focus is on analyzing loading and unloading as well as trans-shipment of the cars on the storeys of the garage. Methods: The queuing theory has been used in the modelling process of the vehicles operation. The theory may enable to draw up general methods which let us indicate basic factors describing the process of the operation and the evaluation of the quality of work of the queuing theory system. Aims: The subject of the paper is to check the influence of stochastic effects on the effectiveness of the parking operation in multi-storey garage. Conclusions: The garage could be a solution to parking problems in the city centres, in the vicinity of factories, office buildings, academic centres and the like. Furthermore the research method may support and speed up a decisional process while choosing the optimal structure, organization and first of all the construction of the parking.
PL
Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki parkowania w miastach. Zaproponowano koncepcję projektu wielokondygnacyjnego nadziemnego garażu o przepustowości 400 samochodów na godzinę. Skupiono się na analizie systemu załadunku, rozładunku oraz na analizie systemów przeładunku samochodów na kondygnacjach garażu. Metody: Do modelowania procesów obsługi pojazdów zaproponowano użycie teorii kolejek, która może pozwolić na opracowanie ogólnych metod umożliwiających wyznaczenie podstawowych wskaźników charakteryzujących proces obsługi i ocenę jakości pracy systemu kolejkowego. Cele: Celem artykułu było zbadanie zjawisk stochastycznych na efektywność obsługi garażu wielokondycyjnego. Wnioski: Opisany garaż byłby rozwiązaniem problemów z szybkim parkowaniem samochodów w centrach miast, obok fabryk, dużych biurowców, uczelni itp. W dalszej pracy wskazana metoda badawcza może wspomagać proces decyzyjny dotyczący wyboru optymalnej struktury i organizacji obsługi, a przede wszystkim wybór konstrukcji parkingu.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
2183--2189, CD 1
PL
W pracy zaprezentowana została analiza możliwości wykorzystania Teorii Masowej Obsługi do zarządzania strumieniem pasażerów w części ogólnodostępnej terminala pasażerskiego w transporcie lotniczym. Analiza dotyczy procesów odprawy biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa. Najprostszą metodą wymagającą minimalnego użycia zasobów do opisu procesu rzeczywistego może być wykorzystanie modeli Markowa, które są najprostszymi modelami probabilistycznymi. W pracy zaprezentowano charakterystyki wyznaczone dla obiektu rzeczywistego, potwierdzające możliwość zastosowania w/w metody dla procesu kontroli bezpieczeństwa. Wdrożenie wiąże się jednak z koniecznością rozwiązania omówionych w pracy ograniczeń dotyczących harmonogramowania rozkładu operacji lotniczych.
EN
The article presents an analysis of the possibilities of using the Queueing Theory for stream management of the passengers handling in the landside of the passenger terminal at theairport. The analysis is concerned with processes check-in and security control. The simplest method, which requires minimum resource usage to describe the actual process may be the use of Markov models, which are the simplest probabilistic models.The paper presents the characteristics determined for the actual system, confirming the applicability of the method for the security screening process.However, the implementation requires solutions discussed in work for scheduling air operations.
PL
Pomimo, że teoria kolejek wykorzystuje jako narzędzie metody probabilistyczne z powodzeniem może być stosowana do modelowania systemów takich jak urządzenia liczące. W pracy zostały przedstawione przykładowe metody badania urządzeń liczących, modelowania oraz wyznaczania parametrów systemów.
EN
Although the theory of the queuing processes uses as an instrument the probability methods, it can be succesfully app- lied to modelling systems such as counting devices. In this work one introduced some examples of methods of studies of counting devices, modelling and setting the para- meters of systems.
EN
Introduction/background: The objective of the article is to present possibilities of using queue theory at the City Hall to improve the service process. In recent years, the demand for highquality customer service in an industrial city has increased, as it causes the applicant, and in the case of urban logistics – a resident, to become tied to their place of residence. This results in an increase in the number of residents, and thus leads to the development of the city and an increase in its resources (also financial). Aim of the paper: The objective of the article is to present possibilities in City Hall offices of using queue theory to improve the service process. Materials and methods: The article shows the application of mathematical methods in customer service in logistics. Results and conclusions: Queuing systems have particular use in administration. Proper organisation of the work of an office or department enables fast and efficient service and customer satisfaction. The analysis of customer mass service systems is carried out in order to determine the optimal number of stations and to determine the general rules prevailing in the queue. When analysing the City Hall as a customer service system, it can be noticed that the usage of queuing theory to evaluate the system performance allows assessing the ability of the entity’s logistics system to meet customer needs in terms of time, reliability and quality in accordance with the level of customer service.
17
60%
LogForum
|
2013
|
tom 9
|
nr 3
199-208
EN
Background: The paper presents the issues of parking in the cities. The idea of multi-storey, overground garage with the capacity of 400 cars per hour has been proposed in the paper. The main focus is on analyzing loading and unloading as well as trans-shipment of the cars on the storeys of the garage. Methods: The queuing theory has been used in the modelling process of the vehicles operation. The theory may enable to draw up general methods which let us indicate basic factors describing the process of the operation and the evaluation of the quality of work of the queuing theory system. Aims: The subject of the paper is to check the influence of stochastic effects on the effectiveness of the parking operation in multi-storey garage. Conclusions: The garage could be a solution to parking problems in the city centres, in the vicinity of factories, office buildings, academic centres and the like. Furthermore the research method may support and speed up a decisional process while choosing the optimal structure, organization and first of all the construction of the parking.
PL
Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki parkowania w miastach. Zaproponowano koncepcję projektu wielokondygnacyjnego nadziemnego garażu o przepustowości 400 samochodów na godzinę. Skupiono się na analizie systemu załadunku, rozładunku oraz na analizie systemów przeładunku samochodów na kondygnacjach garażu. Metody: Do modelowania procesów obsługi pojazdów zaproponowano użycie teorii kolejek, która może pozwolić na opracowanie ogólnych metod umożliwiających wyznaczenie podstawowych wskaźników charakteryzujących proces obsługi i ocenę jakości pracy systemu kolejkowego. Cele: Celem artykułu było zbadanie zjawisk stochastycznych na efektywność obsługi garażu wielokondycyjnego. Wnioski: Opisany garaż byłby rozwiązaniem problemów z szybkim parkowaniem samochodów w centrach miast, obok fabryk, dużych biurowców, uczelni itp. W dalszej pracy wskazana metoda badawcza może wspomagać proces decyzyjny dotyczący wyboru optymalnej struktury i organizacji obsługi, a przede wszystkim wybór konstrukcji parkingu.
18
Content available remote Modelowanie systemu organizacji remontu techniki wojskowej
60%
PL
Scharakteryzowano podstawy modelowania oraz organizacji systemu remontu techniki wojskowej. Przedstawiono model systemu remontu techniki wojskowej oraz jego weryfikację na przykładzie działań wojsk w czasie pokoju.
EN
It was characterized basics of modeling and organization of maintenance system of military equipment. It was showed model of maintenance system of military equipment and verification on example of military operations during peace time.
EN
The investigation of a Markov queueing network with positive and negative customers and positive customers batch removal has been carried out in the article. The purpose of the research is analysis of such a network at the non-stationary regime, finding the time-dependent state probabilities and mean number of customers. In the first part of this article, a description of the G-network operation is provided with one-line queueing systems. When a negative customer arrives to the system, the count of positive customers is reduced by a random value, which is set by some probability distribution. Then for the non-stationary state probabilities a Kolmogorov system was derived of differencedifferential equations. A technique for finding the state probabilities and the mean number of customers of the investigated network, based on the use of an apparatus of multidimensional generating functions has been proposed. The theorem about the expression for the generating function has been given. A model example has been calculated.
20
Content available remote Conceptual Optimization of a Generalized Net Model of a Queuing System
51%
EN
The problem of conceptual optimization of Generalized Nets (GNs) models is discussed. An overview of some operators for complexity of GNs and relations with respect to them is presented. Some new operators and relations are defined. A GN model of a queuing system with finite capacity of the buffer and server, and FIFO discipline of service of the requests, is optimized with respect to some of the operators for complexity.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.