Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 213

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podloza hodowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W pracy badano wpływ trzech podłoży ogrodniczych (I-torfowe, II-torfowe z piaskiem, III- torfowe z perlitem) różniących się odczynem, składem chemicznym i właściwościami wodno- powietrznymi na wykształcanie się niektórych cech morfologicznych niecierpka nowogwinejskiego. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań opracowano na podstawie wartości współ czynników korelacji liniowej wyliczonych dla badanych właściwości chemicznych w odniesieniu do poszczególnych cech morfologicznych. W badanych warunkach chemicznych trzech podłoży na właściwy wzrost i rozwój roślin miały wpływ wzajemne proporcje pomiędzy Fe : Cu, Na : Cu oraz Na: K. Niezależnie od właściwości chemicznych podłoża liczba kwiatów była najbardziej zależna od długości korzeni, a więc i wytworzonej masy korzeniowej.
EN
The aim of the present study was to research the influence of three horticultural substratums (I- peat, II-peat with sand, Ill-peat with pearlite) on some morphological characteristics of New Guinea Impatiens. The substratums had different soil reaction, chemical composition and water-air properties. The results obtained in the experiment were elaborated on the ground of coefficients of corelation calculated for the studied chemical properties with reference to individual morphological characteristics. The results of chemical properties of substratum proved that mutual proportion of Fe:Cu, Na:Cu and Na:K had influence on suitable growth and development of plants. Irrespectively of chemical properties of the substratum, the a- mount of flowers depended mostly on the length of roots and, what follows, on the developed bulk of roots.
EN
One hundred and nineteen strains of Salmonella sp. belonging to 26 serovars were tested on Rambach’s agar. Only 65 per cent of the strains under study produced characteristic red colonies. The other strains could not be distiguished from Enterobacteriaceae because of the atypical colour of the colonies. No strains belonging to the S. choleraesuis, S. pullorum or S. gallinarum serovars were found, which could develop red pigmented colonies on Rambach’s agar. The detection of lactose-positive strains of Salmonella sp. was not possible because such bacteria produced blue- -violet colonies. A final assessment of the medium needs further examinations including fresh isolates.
EN
The numbers of microorganisms in separate soil size fractions (1-0.2, 0.2-0.02, 0.02-0.005 mm) were determined. The numbers of bacteria per 1 g or 1 cm³ increased with a decrease in particle size: the increase being, however, lower than the corresponding increase in the surface area of the particle. The differences in the number of bacteria for the same fractions are very likely the result of different organic matter contents. Consequently, the highest number of bacteria were found in the humus-rich, medium loam. The amount of bacteria depends on the culture medium used in experiment: the amount of bacteria on the DNB medium was higher than that on the soil extract medium. The amount of cellulolytic bacteria is about 10-fold lower in sandy loam when compared to the soils of a heavier texture. CO₂ production following the amendment of soil with cellulose was not correlated with the number of cellulolytic bacteria developing under the conditions of the culture. Sacharase activity depend on the soil texture: the lowest values were found in sandy loam, the highest in medium loam.
PL
W trzech gatunkach gleb: piasek gliniasty, glina średnia i glina pylasla zaobserwowano wzrost liczebności bakterii wraz ze zmniejszeniem się wielkości frakcji granulometiycznych. Zróżnicowana liczebność bakterii prawdopodobnie zależna była od zawartości substancji organicznej. Najwyższą liczebność bakterii stwierdzono w glinie średniej, bogatej w substancje próchniczne. Stwierdzono także zróżnicowanie liczebności bakterii w zależności od zastosowanego podłoża hodowlanego. Najwyższe liczebności bakterii stwierdzono na podłożu DNB.
EN
Four B. fragilis strains were studied nonenterotoxigenic (NTBF) and three enterotoxigenic (ETBF). Endotoxin and enterotoxin which are released into the culture medium during the growth of strains were detected. Cultures in BHI broth were incubated for 48 hours at 37ºC. After 4, 8, 16, 24 and 48 hours of cultivation, samples of bacterial culture were colleted and the optical density was measured. Then the samples were centrifuged, supernatans were filtered through 0.45 um filters and concentrated three times with 5000 D ultrafilters. Prepared samples were kept frozen at 71ºC until use. The presence of endotoxin in samples was revealed by means of immunoelectroprecipitation (IEP) and immunoenzymatic test (dot-ELISA). The assays were performed with antibacterial rabbit immune sera. The activity of enterotoxin was detected on a human colon adenocarcinoma cell line HT 29/C1. The results of the study indicate that endotoxin is released spontaneously by nonenterotoxigenic IPL E 323 strain into the culture medium at the early stages of cultivation. The presence of endotoxin is not demonstrated by means of immunoelectroprecipitation in culture filtrated of ETBF strains. Trace amounts or endotoxin are revealed with dot-ELISA. The activity of enterotoxin is detected after 16 hours of incubation of ETBF strains.
PL
W hodowli drożdży piekarskich szczególnie istotny jest sposób doprowadzania pożywek do kadzi fermentacyjnych, w tym głównie pożywki melasowej. W artykule przedstawiono zastosowanie systemu ciągłego pomiaru stężenia etanolu do sterowania szybkością dopływu pożywki węglowodanowej w hodowli drożdży piekarskich.
EN
Method of nutrient medium inflow to fermentation vessel, mainly molases medium, is very important factor in bakery yeast culture. Application of the system of continuous ethanol measure in order to control inflow speed of carbohydrates medium during bakery yeast culture.
PL
Wycierka ziemniaczana oraz woda sokowa są produktami odpadowymi przemysłu skrobiowego, aktualnie zagospodarowywanymi głównie na cele paszowe. W odniesieniu do wycierki, dane literaturowe wskazują również na możliwość jej zastosowania do produkcji bioetanolu. Niestety część tego surowca nie nadaje się do przerobu tą metodą, ponieważ jest zbudowana z monomerów niepodatnych na fermentację etanolową. Dlatego też w niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania odpadów przemysłu ziemniaczanego, tj. wycierki ziemniaczanej oraz wody sokowej, jako podłoży do hodowli probiotycznych bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus plantarum KBiMŻ LAB15. Szczególny nacisk położono na możliwość zagospodarowania nieprzydatnych do wytwarzania bioetanolu produktów hydrolizy wycierki, tj. frakcji ciekłej powstałej w wyniku działania pektynaz na wycierkę oraz frakcji stałej powstałej po działaniu kompleksem enzymów (pektynaz, amylaz i celulaz). Stwierdzono, że zarówno świeża wycierka ziemniaczana, jak i produkty jej hydrolizy mogą być komponentami podłoży do hodowli probiotycznych bakterii L. plantarum. Szczególnie efektywnie badane mikroorganizmy rosły w wycierce wzbogacanej sokiem z ziemniaka lub jego hydrolizatem. Maksymalna liczebność ich komórek w podłożach na bazie tych składników była porównywalna do uzyskiwanej w podłożu MRS rekomendowanym do hodowli bakterii mlekowych. Ustalono jednocześnie, że frakcja ciekła powstała w wyniku hydrolizy wycierki pektynazą gwarantowała lepszy wzrost L. plantarum niż świeża wycierka. Mimo wysokiej efektywności wzrostu aktywność metaboliczna L. plantarum w podłożach zawierających wycierkę ziemniaczaną oraz produkty jej przetwarzania była znacznie niższa niż w podłożu MRS.
EN
Potato pulp and juice are the waste products of the potato starch industry usually used as fertilizers. With respect to potato pulp , there are literature recommendations for its use as a raw material for bioethanol production . However, a part of potato fibre is not appropriate for that purpose, because is formed with not fermentable monomers. The aim of the study was to examine the usefulness of potato pulp and juice for the cultivation of probiotic bacteria Lactobacillus plantarum. Special attention was paid to the possibility of use of products of enzymatic hydrolysis of potato pulp which are unsuitable for ethanol fermentation. It was found that both fresh potato pulp, as well products of its enzymatic hydrolysis are useful as cultivation medium for probiotic L. plantarum bacteria. Especially effective was potato pulp enriched with fresh or hydrolysed juice. Their number was even higher than in the MRS medium recommended for the cultivation of lactic acid bacteria. Liquid fraction resulting for pectynolysis of the pulp was more effective as cultivation medium than the fresh pulp. Despite the high efficiency of the growth, the metabolic activity of L. Plantarum cultivated in media containing potato pulp and its processing products is significantly lower than in the MRS medium.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wariantu technologii fermentacji mlekowej, w której w jednym fermentorze prowadzono hydrolizę, jak i właściwą fermentację. Do hydrolizy używano preparatów enzymatycznych „Amylopol P" i „Termamyl" przyjmując dla przebiegu tego procesu parametry typowe dla fermentacji mlekowej. Dla obu preparatów uzyskano gorszą efektywność technologiczną fermentacji w porównaniu z fermentacją na sacharozie. We wszystkich próbach nie uzyskano pełnej hydrolizy skrobi, co w sposób zasadniczy sprawia, że badany wariant technologiczny jest w polskich warunkach nieefektywny.
EN
In the paper the results of investigation on lactic fermentation are presented. Hydrolysis and typical fermentation were conducted in one fermentation tank. „Amylopol P" and „Termamyl" were used to hydrolysis, parameters of typical lactic fermentation were applied. Technological effectiveness of fermentation for both enzymes were worse than with sucrose. Starch hydrolysis was not complete, therefore examined technological variant is ineffective in polish conditions.
PL
Do głównych producentów lipaz o komercyjnym znaczeniu należą grzyby rodzaju: Aspergillus, Candida, Mucor, Rhizomucor, Rhizopus i Penicillum. Szacuje się, że dotychczas scharakteryzowano jedynie 1 ÷ 2 % całej populacji grzybów. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo możliwości odkrycia nowych szczepów grzybów, mających właściwości lipolityczne. Celem pracy było sprawdzenie czy wybrane gatunki grzybów należących do gromady Basidomycota wykazują zdolność do syntetyzowania lipaz oraz esteraz. Analizowano także wpływ wybranych źródeł węgla na aktywność lipolityczną badanych grzybów. Materiał do badań stanowiło 30 szczepów należących do gromady grzybów podstawkowych Basidiomycota. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że gatunki: A. citrina, A. vulgare, C. cornea, C. striatus, H. lateritium, K. mutabilis, L. amethystina, L. camphoratus, L. vellerus, M. konradii, P. involutus, P. impudicus, Ramaria sp., R. turci, S17 Mycena sp., S. citrinum, S. hirsutum, Strobilurus sp., S. variegatus i T. sulphureum wykazywały zdolność do produkcji lipaz. Wykazano, że rodzaj źródła węgla dodanego do podłoża hodowlanego miał istotny wpływ na aktywność lipolityczną grzybów podstawkowych. Gatunki: G. lucidum, R. butyracea, S. citrinumi L. edodes nie syntetyzowały esteraz.
EN
Amidst the major producers of commercially important lipases are the following genera of fungi: Aspergillus, Candida, Mucor, Rhizomucor, Rhizopus, and Penicillium genus. It is estimated that only 1 to 2 % of the entire population of fungi have, by now, been characterized. Therefore, there is a high probability that new fungal strains having lipolytic properties might be discovered. The objective of the research study was to verify whether or not some selected species of fungi belonging to the Basidomycota phylum have the ability to synthesize lipases and esterases. Also, the effect was analyzed of some selected sources of carbon on the lipolytic activity of the fungi studied. The research material consisted of 30 strains of fungi from a Basidiomycota phylus. Based on the research results, it was found that the genera of A. citrina, A. vulgare, C. cornea, C. striatus, H. lateritium, K. mutabilis, L. amethystina, L. camphoratus, L. vellerus, M. konradii, P. involutus, P. impudicus, Ramaria sp., R. Turci, S17 Mycena sp., S. citrinum, S. hirsutum, Strobilurus sp., S. variegatus, and T. sulphureum had the ability to produce lipases. It was proved that the type of a carbon source added to the culture medium had a significant effect on the lipolytic activity of the Basidomycota fungi. The G. lucidum, R. butyracea, S. citrinum, and L. edodes genera did not synthesize esterases.
PL
Ustalono maksymalne stężenia kwasu askrobinowego (witaminy C) oraz amoksycyliny pozwalające na wzrost na podłożach bakteriologicznych ponad 90% klinicznych szczepów Helicobacter pylori, pod warunkiem, że każda z tych substancji będzie zastosowana oddzielnie. Przy jednoczesnym wprowadzeniu do podłoża kwasu askrobinowego i amoksycylliny w uprzednio stosowanych stężeniach obserwuje się silny efekt synergicznego działania, prowadzący do zahamowania wzrostu większości badanych szczepów. Rozważana jest możliwość zastosowania powyższej kombinacji w terapii.
EN
Maximal concentrations of ascorbic acid (vitamin C) and amoxicillin alowing for growth of about 90% of clinical Helicobacter pylori strains in bacteriological media was determined, when each of these substance was tested separately. Strong synergistic effect was observed when both subsances were used together in the concentrations previously determined. This effect resulted in the growth inhibition of the majority of tested H. pylori strains. Possible application of these compounds in therapy of H. pylori infections is cosidered.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.