Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opinion polls
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article looks at the concept of social capital which emphasizes the importance of trust and co-operation for strengthening civic society. The author presents the data on the crisis of trust in Poland and reviews the activities for overcoming this crisis through the education system. She claims that it will require fundamental changes in the model of Polish school.
EN
The paper presents current trends in the perception of healthcare in Poland and other European countries. The authors present the results of numerous surveys conducted both in Poland and abroad, which demonstrate significant changes in the way healthcare is perceived by the public in individual countries. As the diagnosis of how the medical profession is perceived in Poland gives no grounds for optimism, factors affecting its perception must be identified. This shows healthcare evaluation to be contextually-based, depending on the performance of both individual healthcare establishments and of the whole healthcare system in Poland. Demography has a heavy impact on the evaluation, as the medical services are being rated by the ageing society.
EN
Polling of the general public opinions and behaviors in politics permanently entered mass media and also became a serious source of political commentaries and analysis. The author of this paper considers possible risks and possibilities due to exploiting results of public surveys done by research institutions and then used for scientific analysis and commenting current political processes. Research question which the author poses, pertains to credibility conditions of political surveys as the sources of data used for political analyses. This author puts forward a hypothesis that credibility of data gained from research providers depends essentially on many factors, such as methodology used, technical approach to research, realization, and familiarity with both as well as evaluative competence of scientists. The author points out good and bad points of particular research procedures and shows basic criteria used as the basis on which a political scientist may be able to assess the quality of survey’s data or compare results of various surveys. In a situation where voters’ and politicians’ communication reality is constantly changing and mass media influence the voting process, opinion polls become an important player on the political scene, and this is why they are evaluated on their credibility. It often happens that opinion pollsters are accused of deliberate lies. The following aspects were analyzed in this text: specifis of the method used in researching public opinions, surveys used in political science, detailed considerations pertaining to research character, research sample, realization indices, tools and techniques, and fially, conclusions concerning the credibility evaluation of survey’s opinion.  
4
88%
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat badania europejskich przedsiębiorstw, przeprowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2009 r.
EN
The article presents key information on a survey of European enterprises carried out by the European Agency for Safety and Health at Work in 2009.
PL
Na całym świecie rokrocznie woda pochłania tysiące ofiar. Najtrudniej jednak zaakceptować te utonięcia, do których dochodzi na kąpieliskach (pływalniach, aquaparkach) o doskonałej przejrzystości wody, niewielkiej głębokości i do tego nadzorowanych przez wykwalifikowanych ratowników wodnych. Tragedie te nazywa się "wypadkami", a całą za nie odpowiedzialnością obarczani są ratownicy. W artykule autorzy starają się wskazać jedną z głównych (a ciągle pomijaną w szkoleniu polskich ratowników) przyczyn śmierci na akwenach, strzeżonych przez wyszkolone służby ratownicze.
EN
Every year water takes a heavy toll of human lives. The most difficult to accept are those happening at swimming places (swimming pools, aquaparks) with perfectly clear water, not deep and moreover with a qualified lifeguards on duty. Those tragedies are called "accidents" and full responsibility is put on lifeguards. The authors of this article are trying to show one of the main reasons (still missing in training Polish lifeguards) of death in swimming places guarded by trained lifeguard staff.
PL
Przygotowanie kadr do profesjonalnych badań społecznych mogą zapewnić studia z obszaru nauk społecznych. Najlepszym sposobem ugruntowania wiedzy jest działalność twórcza już na etapie pisania prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich; na podstawie badań empirycznych w różnych dziedzinach nauk społecznych. Celem artykułu jest pokazanie różnic między metodami badań komercyjnych lub profesjonalnych a przedsięwzięciami metodologiczno-organizacyjnymi w badaniach empirycznych służących celom dydaktycznym - w szczególności na użytek prac kwalifikacyjnych. Artykuł składa się z części o charakterze metodologicznym i praktycznym i jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu prac kwalifikacyjnych, w tym opartych na badaniach opinii w różnych populacjach respondentów. Może być przyczynkiem do dyskusji nad właściwym przygotowaniem kadr do pracy w ośrodkach badawczych, pracowniach komercyjnych lub urzędach państwowych zajmujących się statystyką społeczną.
EN
Studies in the field of social sciences can aid in the preparation of staff to conduct professional social research. The most effective way to ensure the acquisition of this knowledge, is the writing of Bachelors, Masters and Doctorate theses, based on empirical research conducted in many areas of social sciences. The aim of this article is to indicate the differences between commercial and professional research methods compared to methodological and organized research undertakings in empirical tests, that are aimed at teaching and are used in qualifications papers. The article comprises two parts devoted to methodological and practical aspects and is based on many years of experience in acting as a thesis advisor on papers basing on, among others, opinion polls conducted on various populations of respondents. This article may also inspire discussion about the correct preparation practices to ready staff for work in research institutions, commercial studios or government offices that deal with social statistics.
PL
Tematem opracowania była weryfikacja stanu wiedzy pracowników młodocianych zatrudnionych w przemyśle budowlanym w zakresie wymagań zdrowotnych oraz prawidłowych warunków pracy. Przeprowadzono wywiad ankietowy wśród reprezentatywnej grupy 110 pracowników młodocianych sektora budowlanego. Ankieta zawierała 82 pytania i została podzielona na sześć części (Szkoła, Umowa, Szkolenia, Pracodawca, Miejsce Pracy, Stanowisko Pracy). Głównymi nieprawidłowościami wskazanymi przez ankietowanych były: brak wyposażenia pracowników w odzież ochronną oraz obuwie robocze, brak wyznaczenia stref niebezpiecznych na budowie, nieprzestrzeganie czasu pracy oraz nieudzielanie urlopu przysługującemu młodocianym i dopuszczanie do prac niedozwolonych pracownikom młodocianym.
EN
The aim of the study was to assess the knowledge and awareness of young workers in the building industry regarding their health requirements and working conditions. A questionnaire survey was conducted among a representative group of 110 young employees in the building industry. It consisted of 82 questions divided into six sections (school, contract, training, employer, workplace, workstation). The main problems the young employees listed were as follows: no protective clothing and footwear, no indication of danger zones in construction sites, disregard for work time and not granting the leave young workers are entitled to, and permitting young people do work they should not be doing.
EN
The article explores the changing attitudes of Ukrainian citizens to European integration during the presidency of Viktor Yushchenko, and sheds new light on the age, regional, linguistic and other factors that correlate with the citizens’ attitudes to foreign policy directions. It proves that party politics and political demonstration affect public opinion. The author emphasizes the fact that most of the citizens do not have access to objective information about European and Euro-Atlantic structures which emphasizes the fact that information policy in this case is insufficient.
PL
Artykuł analizuje dynamikę postaw społeczeństwa ukraińskiego wobec integracji z Unią Europejską w oparciu o badania opinii publicznej w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki z uwzględnieniem wieku, miejsca zamieszkania, języka respondentów oraz innych czynników skorelowanych ze stosunkiem obywateli do kierunków polityki zagranicznej. Udowadnia, że wewnętrzne procesy polityczne i stanowiska sił politycznych wywierają wpływ na opinię publiczną. Autor podkreśla fakt, że większa część obywateli nie otrzymuje wystarczająco obiektywnych informacji o strukturach europejskich i euroatlantyckich oraz że polityka informacyjna w tej sferze ma negatywny charakter.
9
75%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w trzech grupach kierowców: zawodowych i amatorów niemających na swoim koncie sprawstwa tragicznego wypadku drogowego oraz amatorów - sprawców tragicznych wypadków drogowych. W badaniach porównywano poziom cech i sprawności uznanych za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów w tych grupach kierowców. Wyniki badań skłaniają do refleksji na temat kryteriów doboru osób do zawodu kierowcy.
EN
This paper presents the results of a study done in three groups of drivers: professional and amateurs drivers never involved in heavy road crashes and amateurs drivers - offenders in heavy road crashes. The level of psychomotor skills and mental abilities, which are critical for safe driving have been comared between these groups. The results of the study suggest revising criteria for drivers' job selection.
10
75%
PL
Artykuł jest kontynuacją serii artykułów na temat pracy tymczasowej. Przedstawiono w nim informacje na temat badań ankietowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom tymczasowym, a także omówiono wyniki tych badań.
EN
The article continues the topic of part-time employment. It presents survey data related to occupational safety and health issues of part-time employees. It also discusses research results.
11
75%
PL
W artykule omówiono metody zbierania danych dotyczących liczby zachorowań na zawodowe choroby skóry rąk w różnych krajach świata. W Wielkiej Brytanii są to systemy EPIDERM, OPRA, THOR, w krajach nordyckich: NOSQ-2002/SHORT i NOSQ-2002/LONG, a we wszystkich krajach europejskich – EODS.
EN
Methods of data collection related to worldwide hand dermatosis have been presented in the article. In the United Kingdom the following systems are used: EPIDERM, OPRA, THOR, in Nordic countries such data being NOSQ-2002/SHORT and NOSQ-2002/LONG, while in all European states EODS system is present.
12
Content available Oczekiwania studentów wobec technik e-learningowych
75%
PL
W dobie społeczeństwa informacyjnego elektroniczne nauczanie nabiera coraz większego znaczenia. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród studentów w celu zbadania znajomości szeroko rozumianego e-learningu, oczekiwań respondentów i określenia czynników wpływających na korzystanie z e-learningu. Prezentowane są również wnioski z uzyskanych badań.
EN
E-learning becomes more and more significant in contemporary Information Society. This paper presents results of survey carried out among students. The purpose of this research is to investigate students' knowledge about e-learning, their expectations and to determine factors influencing the use of e-learning tools. The conclusions are also presented.
PL
Analiza bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych coraz częściej wskazuje na konieczność stosowania niestandardowych metod profilaktyki ze względu na pojawiające się problemy wychowawcze. Prowadzone w Katedrze Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem Politechniki Śląskiej badania wykazały, że zastosowanie środków technicznych może znacznie wspomóc działania profilaktyczne. W katowickim gimnazjum przeprowadzono badania skuteczności wprowadzonego tam monitoringu wizyjnego. Badania objęły zarówno analizę struktury systemu zastosowanych kamer jak i analizę skuteczności systemu. Przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
EN
An analysis of students' safety at learning facilities increasingly indicates the necessity to use non-standard preventive methods because of educational problems. Research conducted at the Department of Environment and Safety Management showed that application of technical means can do much to help preventive activities. Investigations of the effectiveness of picture monitoring were conducted at a grammar school in Katowice. They included an analysis of the structure of system of cameras and an analysis of the effectiveness of the system. The survey of public opinion among students, teachers and parents was carried out.
EN
Election silence is a legally determined period that typically begins directly before Election Day and lasts until the voting comes to an end. During the election silence, it is forbidden to conduct “any form of electoral agitation aimed at promoting a particular candidate, list of candidates or electoral committees participating in the election among voters”. Due to the rapid development of new media, particularly the Internet, many experts argue that in the age of digital media it is no longer enforceable. Thus, the main purpose of this paper is to answer the question of whether or not it is justified to retain the current regulations on election silence. These considerations are supported by quantitative surveys conducted by the author, as well as the survey realized by the Public Opinion Research Center (CBOS).
PL
Cisza wyborcza jest prawnie ustanowionym okresem, który zwykle rozpoczyna się bez- pośrednio przed dniem wyborów i kończy się, gdy głosowanie dobiegnie końca. Podczas ciszy wyborczej zabrania się przeprowadzania jakiejkolwiek formy agitacji wyborczej ma- jącej na celu promocję wśród wyborców konkretnego kandydata, listy kandydatów lub komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Ze względu na dynamiczny roz- wój nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wielu ekspertów twierdzi, że w dobie mediów cyfrowych cisza wyborcza nie jest możliwa do utrzymania i że powinno się ją zlikwido- wać. Głównym celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w dobie In- ternetu uzasadnione jest utrzymanie obecnych przepisów dotyczących ciszy wyborczej. Rozważania te są poparte badaniami ilościowymi przeprowadzonymi przez autorkę, a także badaniami zrealizowanymi przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS).
PL
Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o codziennym życiu. Dzięki niej ludzie osiągają cele zgodne z własnymi oczekiwaniami w stosunku do życia oraz do pracy. Jest ona szczególnie ważna w kontekście rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących motywacji osób niepełnosprawnych do podejmowania pracy.
EN
Motivation is one of the most important factors influencing everyday life. Thanks to motivation people can achieve many goals fulfilling their expectations towards work and life. Motivation is especially important in the context of vocational rehabilitation of people with disabilities. The main goal of this article is to provide information about their motivation to take up and keep jobs.
EN
We owe the research commissioned by the Africa Foundation the opportunity to find out what Africans living in Poland think, feel and experience, and learn about the attitude of adult Poles towards them. The third edition of the Polish society opinion poll on Africans brings quite optimistic conclusions: we are more open and accepting. This is due to, among others, more and more frequent contacts with people of African descent and the international situation, which results in the influx of war refugees from Ukraine.
PL
Badanie zainicjowane przez Fundację ,,Afryka Inaczej” daje możliwość dowiedzenia się, co myślą, czują i czego doświadczają Afrykanie zamieszkujący w Polsce, oraz poznania nastawienia do nich dorosłych Polaków. Trzecia edycja badania opinii społeczeństwa polskiego na temat Afrykanów przynosi dość optymistyczne wnioski: jesteśmy jako społeczeństwo bardziej otwarci, akceptujący, niż to było jeszcze kilka lat temu. Wpływ na to mają m.in. coraz częstsze kontakty z osobami pochodzenia afrykańskiego oraz sytuacja międzynarodowa, której efektem jest napływ uchodźców wojennych z Ukrainy.
PL
Ocena ryzyka zawodowego umożliwia podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy we wszystkich jej aspektach. Stanowisko pracownika działu obsługi klienta uważane jest za bardzo stresujące. W mikroprzedsiębiorstwach, stanowiących 94,7% liczby wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), wytwarzających ok. 29,8% PKB i zatrudniających prawie 39% pracujących problem ten jest traktowany marginalnie.
EN
Occupational risk assessment makes it possible to take appropriate measures to ensure safe and healthy working conditions. A customer service job is considered to be very stressful. Micro-companies, which account for 94.7% of all enterprises registered in the REGON system, generating approximately 29.8% of GDP and employ nearly 39% of employees, do usually not treat this problem very seriously.
PL
Od 1990 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (EUROFUND) bada warunki pracy w krajach Unii Europejskiej. Badania prowadzone są na podstawie subiektywnej oceny narażenia zawodowego, a dzięki jednolitemu metodologicznie podejściu możliwe jest porównywanie jego wyników w poszczególnych krajach unijnych. Europejskie Badanie Warunków Pracy jest powtarzane cyklicznie co 5 lat, a jego ostatnia edycja odbyła się w roku 2010. W artykule omówiono wybrane wyniki tego badania.
EN
Since 1990 the European Foundation for the lmprovement of Living and Working Conditions (EUROFUND) has been carrying out research on working conditions in the European Union. Thanks to a unified methodological approach the results of the survey, based on self-reported occupational exposure, are comparable among European Union countries. The European Working Conditions Survey is repeated every 5 years; its latest edition took place in 2010. The following article aims to present selected aspects of the Survey.
PL
Na podstawie piśmiennictwa oraz badań własnych stwierdza się, że jakość życia osób niepełnosprawnych ruchowo zależy od takich czynników jak wiek, płeć czy też aktywność zawodowa. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 426 osób (wiek 18-65), które wskazują, że osoby niepełnosprawne ruchowo aktywne zawodowo mają wyższe poczucie jakości życia od osób nieaktywnych zawodowo. Kobiety lepiej niż mężczyźni oceniają swoje funkcjonowanie fizyczne. Najwyżej swoją jakość życia ocenia najmłodsza grupa wiekowa. Biorąc pod uwagę wnioski płynące z badań, podkreślić trzeba potrzebę działań na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo w zakresie podnoszenia jakości ich życia. Do działań takich zaliczyć należy działania szkoleniowe oraz doradcze.
EN
Literature and research shows that the quality of life of people with physical disability depends on factors like gender, age and occupational activity. Results of a study conducted on 426 people with physical disability (age 18-65) indicate that people with physical disability who work have a much higher quality of life than those who do not. Women have a better view of their physical functioning than men. The youngest group has the highest opinion on their quality of life. Considering the results, it is necessary to take action, e.g., training courses or counselling, for people with physical disability to raise their quality of life.
PL
W artykule dokonano oceny właściwego doboru rękawic ochronnych do prac z nożami ręcznymi na podstawie ankiet skierowanych do 102 zakładów pracy, m.in. produkcji i przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa rybnego, przetwórstwa artykułów z tworzyw sztucznych, firm meblarskich i tapicerskich oraz producentów pieczarek. Ankietowanych pytano o rodzaje rękawic stosowanych przy pracach z nożami ręcznymi w zależności od ryzyka urazów rąk oraz o oznakowanie stosowanych rękawic znakami graficznymi oznaczającymi rodzaj zagrożeń, przed którymi chronią rękawice. Na podstawie wyników badań można wnioskować, że w wielu badanych przypadkach nie zastosowano do ochrony rąk odpowiednich rękawic. Publikacja powstała na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wspólnie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i Państwową Inspekcję Pracy na terenie działania pięciu Okręgowych Inspektoratów Pracy w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.
EN
This article provides an evaluation of proper selection of protective gloves for work involving hand knives on the basis of questionnaires administered in 102 plants, e.g., meat production and processing plants, fish processing plants, plastic products processing plants, furniture and upholstery firms, and mushroom farms. The respondents were asked about the types of gloves used for work involving hand knives in relation to the risk of hand injuries, and the labelling of gloves according to the kinds of threat against which they provided protection. Given the study it findings it may be conduded that in many cases inadequate protective gloves were used for hand protection This publication is based on questionnaire surveys conducted by the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute in conjunction with the National Labour Inspectorate within the operating areas of five Regional Labour Inspectorates in Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Poznań, and Szczecin.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.