Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Forecaster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Jednym z ważniejszych problemów związanych ze stosowaniem omawianego podejścia jest specyfikacja modelu. W szczególności konieczne jest podjęcie decyzji dotyczących liczby czynników branych pod uwagę przy prognozowaniu, a także liczby ewentualnych opóźnień występujących w równaniu prognostycznym.( fragment tekstu)
XX
Przedstawiono kilka uwag o dwóch spostrzeżeniach dotyczących procesu ekonometrycznego modelowania związków w czasie oraz ich znaczenia dla tego procesu.
EN
The author discuss two approaches to econometric modelling. The distinction between causality and purpose models is introduced. The failures of some empirical studies are due to the lack of understanding of the difference between those two approaches. (original abstract)
XX
Podczas podejmowania decyzji, w tym decyzji ekonomicznych, liczy się stan posiadanej informacji, zatem coraz większego znaczenia - obok informacji pewnej - nabiera informacja niepewna, lecz akceptowalna, w postaci wiarygodnych prognoz o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym.W artykule przedstawiono zapotrzebowanie na dany rodzaj informacji prognostycznej wśród wybranych podmiotów operujących na poszczególnych szczeblach krajowego rynku nieruchomości. Zaprezentowany punkt widzenia jest próbą wskazania tych obszarów rynku nieruchomości, w których należałoby formułować wiarygodne prognozy różnych wielkości lub wskaźników, umożliwiające szybkie podejmowanie odpowiednich działań w bliskiej lub dalekiej przyszłości. (fragment tekstu)
EN
The article presents demand for special forecast information for various real estate market's participants. Three tables of suggestions have been proposed: forecasting in local, regional and national area of real estate market. There are also kind and recipients of prognosis discussed in the paper. In author's opinion presented suggestions can be used as the starting point to further research (forecasting) of real estate market. (original abstract)
XX
Prognozowanie jest elementem procesu podejmowania decyzji, w którym wypracowuje się pożądany obraz przyszłego stanu przedsiębiorstwa i określa sposoby jego osiągnięcia. Opracowanie prognoz jest postępowaniem świadomym i opartym na jakieś metodzie. W niniejszej publikacji zastosowano metody statystyczno-ekonometryczne. Prognozowanie dotyczyło produkcji stali i proporcji pomiędzy stosowanymi technologiami. Zakresem badań objęto krajowym przemysł stalowy. Ze względu na czasokres przewidywań, który przyjęto do 2020 roku, wyznaczone prognozy uznano za krótkoterminowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Forecasting is part of the decision-making process, which generates the desired image of the future state of the enterprise and identifies ways to achieve it. Development of forecasts is aware of the proceedings and based on some method. In this publication, the methods of statistical and econometric are used. Forecasting related to steel production and the ratio between the applied technologies. The scope of the research included the domestic steel industry. Due to the duration of predictions, which was adopted 2020, they set the forecast was for the short-term. (original abstract)
XX
Prognoza naukowa jest wnioskowaniem z prawa nauki. Jeśli prawa nauki opisują konieczność, prognozy są sądami koniecznymi. Wnioskowanie z praw nauki nie zawsze jest związane z następstwem wrażeń, z czasem. W powszechnym odczuciu prognozy odnoszą się oczywiście do przyszłości. Stanowisko, że jutro jest niezdeterminowane, nie wyklucza możliwości istnienia ścisłych prognoz naukowych.
EN
The article is an essay in which some important notions concerning future are considered. Scientific prediction is treated as every conclusion from the laws of science. Predictions given by definition a number of scenarios with given probability of fulfilment indicate only the possibility. Necessity is important but it is beyond the scope of science, so is also with intuition. In every day life we frequently use intuition to forecast. It probably intuition stops us to take part in the Petersburg game with the infinite win and a finite stake. (original abstract)
XX
Przedstawiono klasyfikację metod prognozowania, w których jedną zmienną objaśniającą jest czas.
EN
Due to the interest taken in economic forecasts, more and more people deal with such problems, and more methods emerge to define the future states of a phenomenon. Taking the example of econometric forecasts which are based on the data analysis of time series one comes up with several dozens of various forecasting methods. Therefore, a problem of classifying these methods appears and that of finding a forecasting model common for groups obtained from the classification. The paper presents the classification of forecasting methods with discrete time (the domain is the set of integers). These methods can be reduced to a difference equation and forecasts obtained by them are based on the scientific law of that very difference equation. (original abstract)
XX
Rozważania będą dotyczyć uogólnienia pojęcia średniej wartości bezwzględnej krzywizny na taką szerszą klasę funkcji, w której istnieje minimum rozpatrywanego funkcjonału. (fragment tekstu)
EN
The paper suggests the extension of the mean value functional of the absolute curve onto the set of continuous and piecewisely class C2 functions. Such extension results in the fact that this functional attains its minimum in the given class which has not been the case for class C2 functions. The possibility to apply the method of trend with minimum mean value of absolute curve to forecasting the economic phenomena has also been indicated. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł prezentuje oryginalną ideę zorganizowania rynków predykcyjnych, na których notowane są kontrakty binarne, jako dwustronnych aukcji kombinatorycznych z kursami jednolitymi. Notowane kontrakty binarne powiązano z różnymi przedziałami wartości zmiennej prognozowanej. (fragment tekstu)
EN
The paper presents an original idea of organizing prediction markets of binary contracts as call double combinatorial auctions. There are different binary contracts tied to different intervals of a forecasted variable (e.g. number of units sold in the next year). The complete set of contracts covers the entire range of possible variable values and therefore market prices of contracts form the subjective probability distribution of the variable value. The market participants submit bundle Orders i.e. buy/sell Orders having one price and with specified quantities of different binary contracts which they want to buy/sell. The so-called 'winner determination problem' is solved by applying linear programming and the market price of each different binary contract can be determined by referring to the values of dual variables. It is shown that the proposed kind of market mechanism leads to more informationally efficient priées than continuous double auctions run for each contract separately. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest prezentacja metod prognozowania działalności gospodarczej firmy i sposobów ich praktycznego wykorzystania. Przedstawiono rodzaje prognoz, typologię metod prognozowania, klasyczne metody prognozowania działalności gospodarczej firmy i ich nowe kierunki rozwoju.
EN
The aim of the article was a presentation of methods of prognosticating businesses economic activity and how these methods may be applied in practice. The article was divided into sections ' dealing with the following points: various kinds of prognoses, a general typology of prognosticating methods, classical methods and contemporary solutions. All the above mentioned methods were briefly characterized and the author demonstrated ways of their practical application. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie wpływu występowania obserwacji nietypowych, na wyniki analizy statystycznej takich danych. W opracowaniu podjęto też próbę wykrywania tego rodzaju danych oraz minimalizowanie ujemnego ich wpływu na końcowe wyniki analizy.
EN
In the article the authors present the impact of the occurrence of outliers on the results of a statistical analysis. Those observations can be scrutinized taking one of the two mutually excluding approaches: stochastic approach or descriptive approach. The authors are of the opinion that a descriptive approach can find more uses while investigating economic phenomena than the stochastic approach. In the present paper an attempt is also made at detecting irregular data and minimizing their negative impact on the final result of the analysis. (original abstract)
XX
Celem badań prognostycznych jest wyodrębnienie prawidłowości w kształtowaniu się 30 zmiennych prognozowanych oraz oszacowanie prognoz tych zmiennych w okresach prognozowanych. Realizacja badania zobowiązywała do wykorzystania danych statystycznych wysokiej częstotliwości. Są to szeregi czasowe ujmujące obserwacje na zmiennych prognozowanych, najczęściej od I kwartału 1991 r. do II kwartału 1996 r. (fragment tekstu)
EN
The forecasts of thirty macroeconomic indicators for the polish economy have been estimated on the models using monthly and quarterly data. General conclusion from the investigation is that although polish economy is growing steadily - the speed of this growth is declining. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest model wyrównywania wykładniczego z liniowym trendem i multiplikatywnymi wahaniami sezonowymi, zaproponowany przez Wintersa. Przedstawiono wyniki prognozowania czterech zmiennych opisujących działalność przedsiębiorstwa transportowego PTSB "TRANSBUD" w Szczecinie. Zebrano dane miesięczne z lat 1983-1990. Ostatni rok posłużył również do sprawdzenia dokładności prognoz, czyli do obliczenia błędów prognoz ex post.
EN
This paper deals with the problem of choosing initial values in Holt-Winters model. Several methods of calculating these values were proposed and the paper presents three of them. Forecasts based on Holt-Winters model are very useful during the structural changes in economy. For the specific time series the criteria of choosing proper initial values were mean square error of predicted values for past.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono próbę skonstruowania metody umożliwiającej prognozowanie na podstawie predefiniowanego zbioru modeli. Metoda ta wykorzystuje teorię zbiorów rozmytych do oceny przydatności każdego z modeli tego zbioru oraz do agregacji postawionych prognoz na podstawie najbardziej przydatnych modeli. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper an integration of a fuzzy Controller and a fuzzy regression model is presented. This integration takes place in the rule base. The paper shows, how a regression model can take the role of a fuzzy rule's antecedent and how forecasts based on that model can generale that rule's consequent. Mamdani and Takagi-Sugeno Controllers are considered. Application of a fuzzy-regression Controller for aggregating forecasts from different models via introducing a rule for every fuzzy regression model of different analytical form and/or different set of observations is proposed. Empirical research for the chosen macroeconomic data is conducted. (original abstract)
XX
Prognozowanie zjawisk makroekonomicznych jest procesem trudnym. Trud stawiania takich prognoz warto jednak podejmować. Prognozy makroekonomiczne wykorzystywane są bowiem przez wiele podmiotów. Podmiotami tymi są np. bank centralny, rząd oraz banki komercyjne. Jednak co zrobić, żeby prognozy makroekonomiczne były najtrafniejsze?
15
Content available remote Średni błąd prognozowania dla metody ekstrapolacji przyrostu empirycznego
60%
XX
W artykule sformułowano standardowy układ założeń stochastycznych dla prostej metody prognozowania, polegającej na liniowej ekstrapolacji średniego przyrostu empirycznego oraz wyprowadzono wzory, określające średni błąd prognozowania (ex ante błąd predykcji) dla tej sytuacji. Wzory te porównano z szacunkowymi błędami średnimi dla innych metod prognozowania – metody status quo, ekstrapolacji średniej i ekstrapolacji trendu liniowego, oszacowanego klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (mnk). (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to formulate a standard set of stochastic assumptions for a prediction method which consists in a linear extrapolation of the mean empirical growth. The author shows how to derive formulas for the mean error of prediction (the ex ante prediction error). These formulas are then compared to the prediction errors of the following methods: the status quo method, the mean extrapolation method and the extrapolation of the linear trend function estimated by the least-squares method. This paper shows that the extrapolation of the mean empirical growth is more efficient than the status quo method and under some assumptions (that are defined in this article) is more efficient than the mean extrapolation method or the extrapolation of the linear trend function estimated by the least-squares method. (original abstract)
XX
"Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że decyzja dotycząca sposobu normalizacji oraz wybór parametrów normalizacyjnych przesądza o tym, czy prognozy obliczone na podstawie trendu liniowego zmiennej znormalizowanej, która może odgrywać rolę cząstkowej zmiennej syntetycznej, będą dopuszczalne ze względu na wartość mierników ex ante dokładności prognoz."
EN
In its article, the author examines the effects of normalisation with fixed parameters on the ex ante evaluation of forecasting errors calculated using a linear trend function. The author indicates a set of values for the normalisation parameter ratio that guarantee that forecasts made by extrapolating the first order trend forecast for normalised data will have ex ante evaluations with relative errors below a set level. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiona jest dyskusja o jakości informacji ekonomicznej i perspektywach jej doskonalenia na tle zmian systemu gromadzenia informacji oraz o jej wykorzystaniu do prognozowania ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the discussion about the quality of the economic information and prospects of its improving was presented, with the background of changes in the information gathering system and its use for economy forecasting. (AT)
XX
Istnieje wiele różnych metod prognozowania. Właściwie jest ich tyle, ile jest różnych możliwości wygładzania danych doświadczalnych. Powstaje jednak pytanie, jaka jest ich wartość praktyczna. Nie umniejszając ich roli w planowaniu i sterowaniu zjawiskami gospodarczymi, trzeba się także zastanawiać nad ich skutecznością i rzeczywistą potrzebą funkcjonowania tak wielu metod prognozy. Czy rzeczywiście mnogość metod wpływa na jakość prognoz ekonometrycznych? Czy przypadkiem uproszczenie zagadnienia, ograniczenie się jedynie do modeli najprostszych, opierających się na prawach nauki, nie wpłynie na poprawę dokładności sądów o przyszłych stanach zjawisk?W pracy podjęto próbę uzasadnienia takiego stanowiska. Przeprowadzono analizę danych statystycznych, z której wynika, że bez znajomości charakteru zjawiska, bez gruntownej wiedzy o rozpatrywanym procesie wybór odpowiedniej metody wygładzania danych jest trudny. Można także zauważyć, że złożoność modelu nie wpływa na jakość prognoz, wręcz przeciwnie, często modele takie najlepsze wyniki dają wówczas, gdy przez odpowiedni dobór parametrów zredukuje się je do modeli mniej skomplikowanych. (fragment tekstu)
EN
In the paper, an attempt has been undertaken to evaluate accuracy of forecasts drew up by means of twenty methods, using only the data describing a phenomenon that has previously been observed. Fourteen time series, being uniform with respect to character of the process described, have been analysed. Despite such a selection of data, it is difficult, by virtue of the performed, to point out a model that would provide a basis for making sufficiently accurate forecasts. Therefore, a proposition may be put forward that in the forecasting tasks it is possible to use methods that are based on universal laws of science. (original abstract)
XX
Artykuł omawia monitoring procesów logistycznych zilustrowany za pomocą modeli matematycznych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.