Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
There are various ways to select material for construction of flexible culverts. Most of the driving force in this process is steered by life - time expectancy. At the same time there's another constraint which is culvert bearing capacity in time related to traffic loads and deterioration progress of culvert itself. Sometime there are considerations related to shape of a culvert with respect to its' hydrology efficiency. All theses parameters are correlated with cost of a culvert. In order to decide which set of parameters is optimal from the prospective of the culvert owner one should incorporate all mentioned parameters and apply a feasible tool to make a choice. Therefore we have a multi-criteria situation where we can apply a scientific method of optimization of choice through selecting options and giving criteria as well as weights for specific criteria. This paper will present a practical approach with use of chosen MCDMM [1] ( multi-criteria decision making methods) in selection of flexible structures material.
PL
Istnieje wiele sposobów wyboru materiału do budowy konstrukcji z blach falistych. W większości przypadków kryterium wyboru jest ich żywotność. Kolejnym ograniczeniem jest nośność konstrukcji poddanej obciążeniami w okresie użytkowania oraz proces jego degradacji. Niekiedy rozważa się kształt konstrukcji w aspekcie jej zdolności hydraulicznych. Wszystkie te parametry związane są z kosztami konstrukcji z blach falistych. W celu oceny , który zestaw parametrów jest optymalny z punktu widzenia użytkownika konstrukcji z blach falistych, należy użyć je w analizie oraz zastosowań stosowne narzędzie w celu dokonania wyboru. W związku z tym pojawia się sytuacja, w której w obliczu wielu kryteriów doboru możemy zastosować naukową metodę optymalizacji wyboru uwzględniającej wagi przypisane poszczególnym kryteriom. Referat zaprezentuje praktyczne zastosowanie jednej z metod optymalizacji wielokryterialnej [1] przy wyborze rnateriału do budowy konstrukcji z blach falistych.
EN
Number of various tests of corrugated steel structures and pipes have been performed over 100 years of history of those. Not very many of those were full scale tests performed in fully controlled laboratory conditions under cyclic loads. This paper presents 10 years experience of full-scale in laboratory tests of corrugated steel structures and pipes with additional remarks to corrugated plastic pipe tests. All tests discussed included both static and dynamic loads with loads cycles ranging from 500 000 to 1000 000 cycles. General conclusions from these tests are presented at the last chapter.
PL
W ciągu 100 letniej historii wykonano wiele badań rur i konstrukcji z blach falistych. Niewiele z nieb wykonano w skali naturalnej i kontrolowanych warunkach w zakresie obciążeń dynamicznych. Niniejszy referat prezentuje 30 -letnie doświadczenia badań nad konstrukcjami i rurami z blach falistych w skali naturalnej z dodatkowymi uwagami na temat badań rur podatnych z rur z tworzysz sztucznych. Wszystkie badania obejmowały obciążenia cykliczne w zakresie od 500 000 do 1000 000 cykli. Generalne wnioski z badań zestawione sav w ostatnim rozdziale referatu.
3
Content available remote Predicting costs of assembly of buried flexible structures
63%
EN
Plannig of construction processes besides technical and technological issues involve economical analyses. In the case of buried flexible structures one would consider elements like total investment costs, timing and life cycle costs. One the elements of total investment costs of building bridges or culverts made from corrugated buried structures is the cost of their assembly. As this cost is vulnerable to uncertainty and risk of error of estimation due to number of factors influencing the assembly process it is important to apply appropriate methodology in predicting it [1,2,3,4]. There has been several models for predicting costs of assembly developed over years. A short summary of those is presented in this paper with comparison analysis of results. Special emphasis is placed on multi-factor approach in modeling the costs prediction presented in one of the discussed model called LITCAC.
PL
Planowanie procesów budowlanych poza aspektami technicznymi i technologicznymi obejmuje również analizy ekonomiczne. W przypadku podziemnych konstrukcji z blach falistych rozpatruje się w tym aspekcie elementy takie jak całkowite koszty inwestycji, czas realizacji oraz koszty obejmujące okres użytkowania tych konstrukcji. Jednym z elementów kosztów budowy obiektów z konstrukcji lub rur z blach falistych jest koszt ich montażu. Z uwagi na to, że proces montażu konstrukcji z blach falistych wkracza w obszar niepewności i ryzyka popełnienia błędu przy oszacowania kosztów montażu co jest skutkiem wieloczynnikowego charakteru procesu montażu, w celu właściwego prognozowania kosztów montażu należy zastosować odpowiednia metodę działania [1,2,3,4]. Na przestrzeni lat stworzono wiele modeli służących do prognozowania kosztów montażu konstrukcji z blach falistych.W referacie zaprezentowano krótkie ich podsumowanie wraz z analizą porównawczą. Szczególnie ujęto podejście wielo czynnikowe modelowania kosztów montażu zaprezentowane w jednym z opisanych modeli o nazwie LITCAC.
4
Content available remote Ochrona przeciwerozyjna konstrukcji gruntowych
63%
5
Content available remote Wzmacnianie podłoża gruntowego pod nawierzchnią drogową
63%
PL
Nowe rozwiązania w zakresie konstrukcji z blach falistych pozwalają na budowę coraz większych i bardziej ekonomicznych obiektów inżynierskich. Kierunki rozwoju to nowe kształty fali, lepsze wykorzystanie efektu współpracy konstrukcji podatnych z gruntem poprzez podniesienie nośności gruntu, doskonalenie parametrów przekroju konstrukcji.
8
Content available remote Zastosowanie rur z polietylenu do budowy przepustów
63%
PL
Artykuł dotyczy zastosowania rur z polietylenu do budowy przepustów. Przez ponad 40 lat stosowania na całym świecie, rury z polietylenu wysokiej gęstości wykazały się wysoką wytrzymałością, odpornością chemiczną, trwałością oraz łatwym i szybkim montażem. Do budowy przepustów stosowane są 2 typy rur HDPE o podwójnej ściance: -rury z pierścieniowym układem karbów, -rury ze spiralnym układem karbów.
PL
Konstrukcje ze stalowych blach falistych są powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym, przemyśle wydobywczym oraz budownictwie wodnym od kilkudziesięciu lat. Technologia budowy obiektów inżynierskich ze stalowych blach falistych wykorzystuje grunt jako element nośny i tym istotnie rożni się od obiektów o tradycyjnej konstrukcji. Konstrukcje o małych przekrojach służą najczęściej do budowy przepustów, a te o większych rozpiętościach używane są do budowy małych mostów, tuneli, przejść podziemnych dla pieszych oraz przejazdów gospodarczych.
10
63%
EN
This paper presents the implementation of the Value Engineering concept in the area of buried flexible steel structures. A short background of Value Engineering is presented to clarify the concept. Furthermore, its specific application is considered based on a holistic approach incorporating all relevant areas such as design, construction, cost, timing, maintenance, value of money in time, decision maker preferences. A short example showing the practical application is presented and discussed in view of the sensitivity of the results.
PL
Poddano analizie złożony proces technologiczny, na który oddziałuje wiele czynników. Przykładem jest montaż konstrukcji podatnych z blach falistych, złożony z czterech procesów pierwotnych. Wyodrębniono czynniki pierwotne oraz wtórne (łącznie pięć grup) warunkujące pracochłonność montażu. Zastosowano modelowanie wieloczynnikowe, w tym analizę regresji oraz korelacji cząstkowej i wielorakiej. Wyniki potwierdziły dominujący wpływ masy konstrukcji na jej pracochłonność. Wpływ zmienności czynników pierwotnych i wtórnych na pracochłonność montażu oszacowano na podstawie wrażliwości pracochłonności na ich oddziaływanie. Na tej podstawie zbudowano wieloczynnikowy model do prognozowania pracochłonności i kosztów montażu konstrukcji z blach falistych. Weryfikacja poprawności funkcjonowania modelu została dokonana w oparciu o siedem działań sprawdzających.
EN
The analysis of the complex technological process, on which influences many factors, is presented. The assembly of structural corrugated plate structures, composed from four primary processes, is an example. Primary and secondary factors (together five groups), conditioning the labor consumption of the assembly, have been distinguished. A multifactor modelling is applied, in these multi- and partial regression and correlation analysis. The weight of a structure was found to be the most significant for dependence of labor consumption. The sensitivity of results on change of various factors, in this on labor consumption has been evaluated. Multifactor model to forecasting of the labor consumption and cost of assembly of corrugated plates structures is presented. Elements of the verification of this model (seven checks) are indicated.
13
63%
PL
W 2004 r. firma "ViaCon Polska" Sp. z o. o. uruchomi pierwszą w Europie produkcję rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju łukowo-kołowym. Powstają one w wyniku mechanicznego profilowania rur o przekroju okrągłym za pomocą ciągu siłowników hydraulicznych umieszczonych na wspólnym wysięgniku. Rury stalowe spiralnie karbowane typu HelCor PA stosowane jako przepusty i do budowy kanalizacji burzowej optymalizują przepływ wody.
14
Content available remote Geosyntetyki w budownictwie drogowym
63%
15
Content available remote Evaluation of simplifications od 2D models of soil-steel shell bridges
51%
EN
For calculations of soil-steel shell bridges a specialized software based on a 2D model is often used. Concentrated forces coming from vehicles are converted in these models model to a selected circumferential strip with application of Boussinesq theory. This theory, however, doesn't fully show the work effect (internal forces) of soil-steel structures as flexible structures cooperating with soil in carrying external loads. The effectiveness of this theory was estimated in this paper according to the 3D model formed out of MES elements which were considered as precise. For this reason a comparison algorithm based on internal forces influence function for a selected steel shell strip and special and a special newly developed software MACOR was used. The analysis showed the influence of general parameters of the object (width, span) are not fully reflected in Boussinesq theory. A major influence of general geometrical parameters of the structure ( span, width) on the internal forces , which are neglected in Boussinesq theory, has been documented through this analysis. Parametrical analysis was carried based on a real structure built steel-soil bridge.
PL
Do obliczeń projektowych konstrukcji gruntowo-powłokowej wykorzystuje się najczęściej specjalistyczne programy oparte na modelu 2D. Siły skupione pochodzące od pojazdów, będące obciążeniem jezdni obiektu mostowego, sprowadzane są zwykle w tym modelu do wydzielonego wycinka obwodowego z zastosowaniem teorii Boussinesq. W pracy poddano ocenie jej skuteczność w obliczeniach konstrukcji podatnych, współpracujących z gruntem w przenoszeniu obciążeń zewnętrznych. Wyniki oceny odniesiono do rezultatów uważanych z dokładne, uzyskanych z modelu 3D, utworzonego z elementów MES. W tym celu opracowano algorytm porównawczy oparty na funkcji wpływu sił wewnętrznych i własnym programie komputerowym MACOR. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że teoria ta nie ujmuje w pełni geometrii mostowych układów gruntowo-powłokowych. Wskazano na znaczny wpływ ogólnych parametrów geometrycznych obiektu (szerokość, rozpiętość) na siły wewnętrzne, pomijane w teorii Boussinesq. Analizę parametryczną wykonano na przykładzie wybudowanego, klasycznego mostu o konstrukcji gruntowo-powłokowej.
16
51%
EN
This research presents the results of long-term measurements of stresses in a flexible steel structure used to build an grade separation under railway line. The structure has a pipe-arch shape and is placed directly on the ground and backfilled with sand-gravel mix. Strains were measured with use of electric resistance wire strain gauges. Tests were carried out during the construction time and then systematically (a few times a year starting from 1998) until end 2006. On the basis of tests results changes in structure's internal forces distribution have been described. It has been affirmed that distribution of stresses changed slightly everywhere but haunch area where the changes were significant. Short discussion of results is presented
PL
Referat prezentuje wyniki wieloletnich badań konstrukcji z blach falistych użytej do budowy wiaduktu kolejowego. Konstrukcja ma kształt łukowo-koło wy ( kroplisty). Posadowiona jest bezpośrednio na podłożu gruntowym i otoczona została mieszanką żwirowo-piaskową. W trakcie badań dokonano pomiarów tensometrycznyeh. Badania wykonano w trakcie wznoszenia konstrukcji i następnie systematycznie ( parę razy do roku) aż do końca 2006 roku. W oparciu o wyniki pomiarów określono zmiany w rozkładzie naprężeń w powłoce stalowej. Na tej podstawie stwierdzono, że zasadniczo zmiany naprężeń w powłoce są niewielkie, z wyjątkiem strefy pachwinowej, w której nastąpiła istotna ich zmania. Dyskusja wyników załączona została w końcowej części referatu.
17
Content available Deteriorated steel culvert under static loading
51%
EN
The paper describes full-scale tests of a 7,25 m long corrugated steel pipe with a diameter of 1.40 m. The corrugation pattern was 125x26mm and the steel was 2 mm thick. The backfill height over the pipe crown was 0,5 m. The deterioration of the tested steel pipe was simulated by removing a part of its bottom. Strain gauges and optical prisms were installed on the metal surface to determine the stresses, internal forces in the metal shell and additionally its deformation. The results of the measurements are presented as graphs and tables. The main goal of the full-scale tests was to assess the performance of the deteriorated steel pipe subjected to static loads and to evaluate the changes in the distribution of the internal forces, caused by the increasing corrosion of the bottom part of the tested pipe.
18
Content available remote Konstrukcje z blach falistych do budowy mostów
51%
20
Content available remote Analiza naprężeń w gruncie wokół stalowej konstrukcji z blach falistych
51%
PL
Artykuł przedstawia badania stalowej konstrukcji z blach falistych pod obciążeniem kolejowym. Zaprezentowana została analiza naprężeń w gruncie otaczającym konstrukcję zarówno pod obciążeniem statycznym, jak i zmęczeniowym. Pomiaru naprężeń dokonano w 10 punktach przy różnych wysokościach naziomów oraz schematach obciążeń. Naprężenia w gruncie zostały przedstawione w formie graficznej.
EN
Paper describes researches of flexible corrugated steel structure under railway load. Analysis of soil pressure around steel structure under both static and fatigue load was presented. Soil pressure was measured in 10 points with different height of cover and loading schemes. Soil pressure was presented in graphs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.