Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 622

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Reporting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
XX
Jednym z fundamentalnych problemów CSR jest odpowiednie jego raportowanie, które stanowi element komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem Istnieje wiele wytycznych dotyczących raportowania CSR. Wytyczne te pomagają w praktycznym przygotowaniu raportów, jednak nie narzucają konkretnych informacji, które powinny być w nich ujęte. Wpływa to na zmniejszenie ich wiarygodności i gorsze postrzeganie firmy przez otoczenie. Wiele przedsiębiorstw nie informuje w sposób cykliczny i ustandaryzowany o działaniach z zakresu CSR. W artykule przedstawiono główne wytyczne dotyczące raportowania społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the fundamental problems of CSR is reporting which is an element of business communication. There are many guidelines for CSR reporting. These guidelines will help in the practical preparation of reports, but do not impose specific information that should be included in them. This reduces their credibility and worsen the perception of a company by the environment. A lot of companies do not inform about CSR activities cyclically and in the standardized form. The article presents the main guidelines for social reporting.(original abstract)
XX
Od 2002 roku producenci, importerzy i eksporterzy opakowań mają obowiązek składania do urzędu marszałkowskiego sprawozdania OPAK. Mimo iż nie jest to nowe zobowiązanie, wciąż duża część przedsiębiorców nie wie o jego istnieniu lub wywiązuje się z niego nieprawidłowo. Nie wszystkie firmy potrafią właściwie określić, czy i pod jakie sprawozdanie OPAK podlegają. Sytuacja dodatkowo skomplikowała się przez zmianę podstawy prawnej sprawozdań OPAK, spowodowaną wprowadzeniem nowych ustaw regulujących gospodarkę opakowaniami i odpadami.(abstrakt autora)
EN
Since 2002 manufacturers, importers and exporters of packaging have been required to submit OPAK reports the marshal's office. Although it is not a new obligation, still a large part of entrepreneurs do not know about it or does not comply with properly. Not all companies can properly specify whether and to what OPAK report they are subjected. The situation has been complicated further by altering legal basis of OPAK reports, due to the introduction of new laws governing the management of packaging and waste.(author's abstract)
3
Content available remote Non-financial Value Creation Due to Non-financial Data Reporting Quality
80%
EN
Purpose: The main purpose of this article is to show non-financial value creation due to CSR reporting processes, a study on reports standards, types of reports submit by Polish enterprises and the statistics of the usage of these standards. Design/methodology/approach: In this paper, GRI guideline requirements were presented as a path to good-quality report creation. Additionally, an example of quality assurance in CSR reporting in accordance with GRI guideline requirements was presented. The paper is based on the case study method. Findings: The result of the literature analysis is to show an approach to reporting non-financial data in a comprehensive manner and in accordance with GRI guidelines. The other aspect is to show the influence of CSR reporting quality on non-financial value. Social implications: Reporting of corporate social responsibility by business organisations and entities is an example of improving the quality of human life, in particular in economic, social and environmental issues. The constant improvement of non-financial data reporting has significant impact on safety and sustainability in business and social development. Originality/value: The paper shows specific view on non-financial value in connection with stakeholders and organisations' interest groups. (original abstract)
EN
Companies are more often publishing publicly available reports to disclose how responsibly they conduct their business. The aim of the research presented in the paper is to compare corporate social responsibility reporting patterns in Poland and in Slovakia, especially the level of CSR reporting as well as the types of these reports. Moreover the authors analyzed development of the CSR concept in both countries. In the study the authors analyzed CSR reports published in 2015. The research included 34 reports from Poland and 18 reports from Slovakia. The results of the study show that more companies in Poland prepare CSR reports than in Slovakia. Additionally, in Poland the development of the CSR concept is progressing faster and is more comprehensive. However, further education, raising of awareness and development of specific instruments that support practice of CSR reporting is still necessary in both analyzed countries.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wnioski z analizy wiarygodności danych niefinansowych, stanowiących kluczowe narzędzie sprawozdawczości zintegrowanej w świetle strategiczno- informacyjnego paradygmatu rachunkowości. Opracowanie ukazuje cechę wiarygodności z perspektywy międzynarodowych standardów normalizujących raportowanie zintegrowane. Wskazuje potrzebę jej zwiększania wobec identyfikowanego w praktyce ryzyka prezentacji danych niewiarygodnych w sprawozdawczości zintegrowanej. Za kluczową formę uwiarygodniania danych niefinansowych raportowania zintegrowanego autor przyjmuje wewnętrzną i zewnętrzną weryfikację danych finansowych i ujawnień pozafinansowych, opartą na rachunku odpowiedzialności. W realizacji celów opracowania wykorzystano adekwatne metody badawcze, w tym w szczególności krytyczną analizę piśmiennictwa naukowego oraz metodę analogii. Opracowanie ma charakter aksjomatyczny w zakresie wykorzystania podstawowych założeń teorii rachunkowości(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the conclusions from analyzing the reliability of integrated reporting in the light of the strategic and information-related paradigm of accounting. The study demonstrates the reliability in the light of international standards that standardize integrated reporting, according to which there is a need for the improvement of credibility. As a key form of improving the reliability of integrated reporting the author indicates an internal and external verification of financial data and non-financial disclosure, both based on accountability account related to a company's responsibility. The purpose of the study was achieved by employing pertinent research methods, including in particular a critical analysis of scholarly literature and the method of analogy. The study is axiomatic in nature, based on fundamental accounting theory assumptions(original abstract)
6
Content available remote Narzędzia pomiaru czytelności sprawozdań narracyjnych
80%
XX
We współczesnej rachunkowości coraz więcej informacji jest prezentowanych za pomocą tekstu w tzw. sprawozdaniach narracyjnych. Sprawozdania służą komunikacji z interesariuszami, zatem aby mogły spełniać swoje funkcje powinny być czytelne. Przeprowadzenie oceny czytelności form narracyjnych dostarczanych przez system rachunkowości wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi pomiaru czytelności tekstu oraz ocena możliwości ich zastosowania w badaniu czytelności sprawozdań narracyjnych w języku polskim. Dla realizacji celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury oraz analizę deskryptywną. W pierwszej części artykułu zastała zaprezentowana istota sprawozdawczości narracyjnej. Następnie zostało scharakteryzowane pojęcie czytelności wraz z odniesieniem do sprawozdań narracyjnych. Kolejna część dotyczy narzędzi pomiaru czytelności tekstu, takich jak wskaźnik mglistości tekstu, wskaźnik Flescha, wskaźnik Pisarka. Ponadto, zaprezentowano aplikację JASNOPIS. Finalnie został przedstawiony przykład wykorzystania ujętych w pracy narzędzi do oceny czytelności sprawozdania z działalności CCC S.A. za rok 2018. Udowodniono możliwość ich zastosowania do badania sprawozdań posługujących się narracją. Przyczynia się to do zwiększenia obiektywizmu pomiaru czytelności sprawozdań narracyjnych. Z przeprowadzonego badania sprawozdania z działalności wynika, że zawiera ono treści o znacznym stopniu trudności, zrozumiałe jedynie dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie. O oryginalność artykułu stanowi zbiorcze przedstawienie i wyjaśnienie narzędzi obiektywnego pomiaru czytelności tekstów w kontekście badania czytelności sprawozdań narracyjnych wraz z zaprezentowaniem ich zastosowania.(abstrakt oryginalny)
EN
In modern accounting more and more information is presented by text in narrative reports. The aim of reports is communication with stakeholders so they should be readable to fulfill their functions. Evaluation of readability of narration forms requires suitable tools. The aim of the article is presenting the tools of measuring the readability of text and evaluation of possibilities of using them for examining the readability of narrative reports in Polish. In order to achieve the purpose formulated in this way the methods of critical literature study and descriptive analysis were adopted. In the first part of the article the essence of narration was presented. Then the term of readability was explained with references to narrative reports. The further part outlines the tools of measuring the readability of text, such as Fog Index, Flesch Reading Ease Score and Pisarek Index. What is more, the application JASNOPIS was presented. In the final part the example of using these tools to judge the readability of Annual Statements on operations of CCC S.A. for 2018 was shown. The originality of the article is a collective presentation and explanation of the tools for objective measurement of the readability of texts in the context of testing the readability of narrative reports with a presentation of their application.(original abstract)
XX
Ważnym zagadnieniem były, są i będą przyjmowane zasady ujmowania, wyceny zasobów i strumieni oraz ich sposób klasyfikacji i prezentacji. Rachunkowość stara się sprostać rosnącym potrzebom informacyjnym, czego skutkiem jest zmiana zakresu, metod sporządzania i formy sprawozdań finansowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie elementów modelu sprawozdawczości finansowej według projektów IASB (International Accounting Standards Board - Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) i FASB (Financial Accounting Standards Board - Rada Standardów Rachunkowości Finansowej).(abstrakt oryginalny)
EN
The rules of recognition, valuation of resources and flows as well as their classification and presentation have been and will be an important issue in accounting. Accounting tries to meet the increasing informational needs, which results in the change of the scope, methods of preparing and the form of financial statements. The purpose of the paper is to present the elements of the financial reporting model according to projects of the IASB (International Accounting Standards Board) and the FASB (Financial Accounting Standards Board).(original abstract)
XX
Społeczne zainteresowanie szerszymi skutkami działalności przedsiębiorstw wymogło ujawnienie przez nie takich danych, jak np. wpływ na środowisko naturalne, poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych czy przeciwdziałanie korupcji. Wkrótce raporty takie zyskają prawne uregulowanie.(fragment tekstu)
9
Content available remote Methodological Issues of Management Reporting Systems Design
80%
XX
W artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania projektowania systemów sprawozdawczości zarządczej. W pierwszej części opracowania syntetycznie wyjaśniono istotę i zakres sprawozdawczości zarządczej oraz rolę tej formy raportowania w obszarze rachunkowości zarządczej. Następnie wyjaśniono zasady tworzenia kokpitów i raportów menedżerskich oraz procedurę analizy przedwdrożeniowej, która powinna być przeprowadzona na potrzeby zaprojektowania systemu sprawozdawczości zarządczej. W drugiej części artykułu omówiono najważniejsze zasady wdrażania raportowania wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań sytuacyjnych. Rozważania prowadzone w artykule są podsumowane omówieniem problemów związanych z projektowaniem kluczowych mierników dokonań, poczynając od identyfikacji celów przedsiębiorstwa i krytycznych czynników sukcesu, a kończąc na okresowej aktualizacji zbioru mierników.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the methodological considerations of management reporting systems design. In the first part of the paper the nature and scope of management reporting were concisely explained, and moreover the role of this form of reporting information in the field of management accounting was elaborated. Then the rules of creating management dashboards and scorecards as well as the procedure of pre-implementation analysis that should be followed while designing a management reporting system were discussed. In the second part of the article the most important rules for the implementation of internal reporting with particular regard to contingent factors were described. Considerations conducted in the article are summarized with a discussion of the issues related to the design of key performance indicators starting from the identification of the business objectives and critical success factors and ending with the regular update of a set of metrics.(original abstract)
10
Content available remote Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie problemu raportowania informacji niefinansowych w kontekście procesów konsultacyjnych oraz dalszych prac wynikających z Dyrektywy 2014/95/UE podjętych przez Unię Europejską i zmierzających do opracowania wytycznych z zakresu ich ujawniania. Analiza liczby i treści komentarzy respondentów biorących udział w konsultacjach pozwala zauważyć, że zainteresowanie informacjami niefinansowymi rośnie. Wynika z nich także, że nie jest konieczne opracowanie nowych rozwiązań w zakresie ich raportowania czy też wprowadzenie powszechnego obowiązku ich stosowania. Istotnym problemem wydają się koszty niefinansowych ujawnień, problematyczna jest również ich weryfikacja przez biegłych rewidentów(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present non-financial disclosures in the context of the consultative processes and further efforts undertaken by the European Union as a result of the 2014/95/EU directive, aimed at developing non-financial reporting guidelines. An analysis of the number and content of the respondents' comments has revealed an increased interest in non-financial information. It follows from the analysis that it is not necessary to develop new regulations in this field and to make them obligatory. The main problem seems to be the cost of non-financial disclosures and their external verification(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej w zakresie rachunków sektora towarów i usług środowiskowych sporządzonych w Polsce i wybranych krajach UE. Rachunki te są elementem europejskich rachunków ekonomicznych środowiska i dotyczą działalności produkcyjnej w gospodarce narodowej, której rezultatem są produkty związane z ochroną środowiska. W artykule omówiono zasady tworzenia takich rachunków i obowiązki w tym zakresie i przeprowadzono analizę porównawczą wyników rachunków sporządzonych w poszczególnych krajach, badając wielkość produkcji, wartości dodanej produkcji oraz eksportu towarów i usług środowiskowych, wskaźniki określające wielkość produkcji w relacji do PKB oraz wielkość zatrudnienia w relacji do zatrudnienia ogółem. W artykule porównano też strukturę wielkości produkcji w sektorze towarów i usług środowiskowych według rodzajów działalności produkcyjnej - rynkowej i nierynkowej(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the results of the comparative analysis in the field of environmental goods and services sector accounts drawn up for Poland and selected countries of the EU. These accounts are part of the European environmental economic accounts and applied to production activities in the national economy that generate products related to the protection of the environment. The article discusses the rules for creating such accounts, as well as the obligations in this regard and presents the results of the accounts composed for different countries in terms of production, value added of production and the export of goods and environmental services. Moreover, the indicators determining the volume of production in relation to the GDP and the size of employment in relation to total employment are taken into account. It was the structure of the volume of production in the sector of goods and services by type of production activities - market and non-market compared in the paper(original abstract)
XX
Omówiono wady i zalety budżetowania rocznego (operacyjnego). Na przykładzie Kompanii Spirytusowej "Wratislavia" Polmos Wrocław S.A. scharakteryzowano narzędzia budżetowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy i sposobów interpretacji odchyleń.
13
Content available remote Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
80%
XX
Celem referatu jest prezentacja teoretycznych treści dotyczących raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, a także analiza stanu tego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawienie tych problemów jest możliwe dzięki analizie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz przeglądowi raportów publikowanych przez polskie przedsiębiorstwa, a także analizie corocznej publikacji "Raport odpowiedzialny: biznes w Polsce". (fragment tekstu)
EN
Enterprises by way of business should carefully listen to customer needs. Nowadays, one of the demands set by consumers is incurred by the entity responsible for its impact on the environment or society. Also common are statements about the impact of social engagement on positive purchase decisions [Drum 2014, p. 410]. The result is that the concept of corporate social responsibility (CSR - Corporate Social Responsibility) is today one of the biggest challenges facing companies competing in the market. This confirms the validity of the implementation of this concept to the business strategy and the need to communicate the actions taken in this regard. One of the methods of information about the social commitment of companies to publish CSR reports. (original abstract)
EN
This paper reviews the link between company reporting and stock market prices and suggests way in which information given to analysts and investors can be improved. (fragment of text)
XX
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (SOP) jest jednym z tych obszarów działań przedsiębiorstw, który nie jest uregulowany prawnie. Należy jednak wspomnieć, że w ostatnich latach poczyniono wiele wysiłków, aby wprowadzić istotne standardy do zarządzania kwestiami SOP (np. ISO 26000; SA 8000, wytyczne GRI, Model LGB). Ze względu na to, iż SOP w teorii zarządzania jest współcześnie rozumiana jako nowoczesny instrument budowania wartości firmy i jej przewagi konkurencyjnej1, ważne jest, w jaki sposób podmioty podejmujące działania społecznie odpowiedzialne raportują o swoich dokonaniach. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie informacji na temat raportowania SOP w Polsce.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) is one of these areas of enterprises activities which is not regulated legally. However it is worth mentioning that many efforts were made in past years to introduce important standards to the CSR management (for example ISO 26000, SA 8000, GRI, LGB Model). Taking into consideration that in theory of management CSR is understood as modern instrument which builds company value and its competitive advantage35, it is important how organizations, undertaking socially responsible activities, report their achievements in this field. The main aim of this article is to present information about CRS reporting in Poland.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badania mającego ocenić, czy wybór języka raportowania determinuje atrakcyjność spółek zagranicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy testowana jest hipoteza mówiąca o tym, że fakt wykorzystania przez spółkę w swoich raportach lub prospekcie emisyjnym języka innego niż język polski powinno mieć negatywne przełożenie na zainteresowanie inwestorów tymi spółkami, gdyż doprowadza do zwiększenia asymetrii informacyjnej między spółką a inwestorami. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że fakt sporządzania raportów okresowych w języku polskim ma dodatnie i statystycznie istotne przełożenie na płynność obrotu spółek zagranicznych notowanych na rodzimej giełdzie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to assess if the trading activity of foreign companies listed on the Warsaw Stock Exchange is indifferent to the language employed in those companies' filings. We hypothesize that the use of a foreign language in a report of a company should have a negative impact on a trading activity, as it elevates information asymmetry. The results show that companies that prepare their periodic reports in Polish are more actively traded than other foreign companies.(original abstract)
XX
Teoria rachunkowości jest stosunkowo nową koncepcją w porównaniu z np. teoriami powstającymi w ramach takich nauk, jak matematyka czy fizyka. Rachunkowość początkowo rozwijała się jako narzędzie służące rejestracji transakcji. Przełomowe dzieło L. Paciolego koncentrowało się na procesie podwójnej ewidencji, a nie na wyjaśnieniu jego podstaw metodologicznych. Według R. J. Chambersa (Chambers, 1963, s. 3, za: Godfrey et al. 2010, s. 5) rachunkowość częściej określana jest jako zestaw praktyk rozwijanych w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby niż wywodzących się z systematycznie opracowywanej i ustrukturyzowanej teorii. Znaczenie teorii w rachunkowości jest także odmienne od roli, jaką pełni ona w innych dziedzinach nauki. Przykładowo, w naukach przyrodniczych, teorie są budowane na podstawie empirycznych obserwacji. Jak zauważa Noga (2011, s. 45) można w ich ramach dokonywać odkryć i budować w miarę "twarde" teorie, podczas gdy w świecie zjawisk ekonomicznych jest to bardzo wątpliwe. Dzieje się tak, ponieważ świat ten jest bardziej złożony, niepewny i niestabilny oraz nie poddaje się eksperymentom, a czynniki, które go kształtują zmieniają się ewolucyjnie i rewolucyjnie pod wpływem postępu technicznego i zdolności uczenia się podmiotów gospodarczych. Podobnie rachunkowość, będąc nauką społeczną, ewoluuje w wyniku zmian zachodzących w otoczeniu jednostek. Według Szychty (2010, s. 246): "wraz z przemianami w sferze gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza w procesach i metodach zarządzania oraz w technologii przetwarzania i komunikowania informacji, rozszerza się dziedzina przedmiotowa nauki rachunkowości, na którą składają się badania prowadzone w powiązaniu z praktyką rachunkowości oraz wyniki tych badań w formie teorii o różnym charakterze, zakresie i przedmiocie odniesienia". W ostatnich latach społeczeństwo w coraz większym zakresie oczekuje od przedsiębiorstw, że będą starały się naprawić dokonane środowisku naturalnemu szkody lub zapobiec jego dalszej degradacji, zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo swoim pracownikom, konsumentom oraz wszystkim członkom społeczności, w ramach której wytwarzają one produkty i wyrzucają odpady. W konsekwencji przedsiębiorstwa, które nie będą sprawdzały się w tych sferach, mogą liczyć się(fragment tekstu)
EN
Within the accounting theory there are theories dealing with the problem of mutual interaction of a business entity with the society in which it operates. They include system oriented theories: legitimization, stakeholders and institutional theories. The article characterises more closely the theory of legitimization, whose role consists in the explanation of the organisation's policy in the area of the disclosure of information in connection with the social contract performed by it, determining its further activity in the changing environment. This theory has a particularly extensive application with regard to voluntary, environmental and social disclosures made by companies, which is proved by the selected empirical research in the area presented in the article.(original abstract)
XX
Coraz więcej przedsiębiorstw uwzględnia w swojej działalności zagadnienia odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie pragną one komunikować nakłady i wyniki w ramach tych działań zainteresowanym stronom. W artykule tym poddano analizie zakres ujawnień raportów CSR i zrównoważonego rozwoju, zaprezentowano istniejące wzorce i standardy sprawozdawczości CSR, wytyczne odnośnie do odpowiedniej komunikacji z interesariuszami w odniesieniu do kwestii CSR zawarte w najpowszechniej używanym standardzie GRI oraz sformułowano postulaty dla zwiększenia wiarygodności i użyteczności raportów CSR i zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
More and more companies take into account social responsibility and sustainable development in their business activities. At the same time they want to communicate inputs and results of these activities to their stakeholders. The disclosures information in CSR and sustainable development reports are analyzed in this article, the review of guidelines for CSR reporting is shown, as well as benefits of proper CSR communication are highlighted. The recommendations to improve the credibility and utility of CSR reports are presented.(original abstract)
19
Content available remote Raportowanie działalności społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorstw
80%
XX
W artykule analizie poddano dotychczasową praktykę w zakresie raportowania działań społecznie odpowiedzialnych. Scharakteryzowano raportowanie według wymagań GRI, jak również zaprezentowano istotę raportowania zintegrowanego. Przedstawiono także propozycję metody służącej do weryfikacji raportów społecznych. Autorska propozycja metody została oparta na dwóch grupach kryteriów: atrakcyjności i wiarygodności. Zaproponowana metoda weryfikacji może służyć jako narzędzie doskonalenia raportów.(abstrakt oryginalny)
EN
The current practice of reporting socially responsible actions has been analyzed in this article. Reporting in terms of GRI requirements has been characterized. Integrated reporting and the proposal for the method used to verify social reports have been presented. The method proposed by the author is based on two sets of criteria: attractiveness and reliability. The proposed verification method can be used as a tool for improving the reports.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie na podstawowe problemy związane z jakością sprawozdań finansowych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynikające ze stosowania przepisów ustaw o rachunkowości i o działalności leczniczej. Na przykładach tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze oraz wyceny bilansowej zobowiązań autorka poddaje w wątpliwość zasadność wprowadzenia regulacji uzależniających dalsze istnienie podmiotów zorganizowanych w tej formie prawnej od ich danych sprawozdawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is presenting basic problems connected with the quality of financial reports of Polish self-government independent public health care centres. On two examples the author casts doubt on the legitimacy of law, which makes existing such entities on their reporting information conditional(original abstract)
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.