Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tax deductible
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Przyjęty przez polskiego ustawodawcę model opodatkowania osób fizycznych ma charakter progresywny, który przewiduje zerową stawkę podatkową, z uwagi na wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. Kwota ta stanowi mało poznane narzędzie realizacji zasady sprawiedliwości opodatkowania. Jednak w przyjętym w Polsce rozwiązaniu nie realizuje się doktrynalnych zasad jej funkcjonowania. Brak waloryzacji oraz to, że jest ona jedną z najniższych wartościowo kwot wolnych w krajach Unii Europejskiej powoduje, że nie spełnia przypisanej jej roli, zaś państwo uszczupla dochody również tych osób, które zarabiają poniżej minimum egzystencjonalnego. Nieprawidłowym jest rozpatrywanie podwyższenia kwoty wolnej od podatku jedynie w kontekście zmniejszenia wpływów budżetowych. Odpowiednia zmiana wpłynie na strukturę dochodów budżetowych w kierunku podatków pośrednich, zwiększy siłę nabywczą ludności, pobudzi popyt konsumpcyjny. Kwota wolna od podatku powinna być narzędziem długookresowej polityki podatkowej oraz realizacji sprawiedliwości opodatkowania osób fizycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The model of taxation of natural persons adopted by the Polish legislator is progressive and provides a zero tax rate due to the introduction of tax-free amount. This amount is a little known tool for implementing the principle of tax justice. However, the solution adopted in Poland does not pursue doctrinal principles for its operation. Lack of indexation, and the fact that it is one of the lowest amounts in the European Union, are the reasons that it does not fulfill its role, and the state reduces the income also of those who earn below the existential minimum. It is inappropriate to consider increasing of the tax-free amount only in terms of reducing budget revenue. Appropriate change will influence the structure of budget revenues in the direction of indirect taxes, increase the purchasing power of the population, and stimulate consumer demand. The tax-free amount should be a tool of a long-term tax policy and the implementation of fiscal justice. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie nowych zasad odliczania podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z określonymi pojazdami samochodowymi. Jak również możliwość wykorzystywania przez podatników VAT samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych do 3,5 tony zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. (fragment tekstu)
EN
As the result of the amendments to VAT Act of 1 April 2014 the amendments concerning VAT tax settlements on company cars were introduced. The objects were given additional evidence obligations and it became possible to correct input tax in the case of a change of a vehicle usage. Learning about the new principles is going to have a significant influence on honesty in VAT settlement and keeping accounts. (original abstract)
XX
Od 1.04.2014 r. samochody, których cechy zbliżone są do aut osobowych, objęto ograniczeniami w odliczaniu VAT. Pełne obniżenie podatku należnego o naliczony związany z ich nabyciem i eksploatacją wchodzi w grę jedynie po wykluczeniu możliwości użycia pojazdu do celów osobistych podatnika lub osób przez niego zatrudnionych. Przez niemal rok stosowania przepisów ustawy o VAT wprowadzających te ograniczenia podatnicy przekonali się, że bardzo trudno spełnić ten warunek.(fragment tekstu)
4
Content available remote Konkurencja na rynku jednego procenta
75%
XX
Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia i wyjaśnienia funkcjonowania mechanizmu rynkowego na rynku jednego procenta. W artykule podjęto problem niezamierzonych konsekwencji zamierzonych działań, jakimi było wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego mechanizmu jednego procenta. Chodzi tu o możliwość przekazania 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W efekcie wprowadzonych regulacji wytworzył się rynek jednego procenta - OPP prowadzą na nim walkę konkurencyjną o pieniądz, którym mają prawo dysponować podatnicy. Celem artykułu jest zgłębienie mechanizmu konkurencji na rynku jednego procenta i poznanie metod prowadzenia walki konkurencyjnej. Postawiono hipotezę, że OPP mogą albo same ponosić ciężar konkurencji o 1% podatku, albo przerzucać go na swoich podopiecznych. W toku rozważań odniesiono się do statystyk Ministerstwa Finansów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych badanych OPP.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to present and explain the functioning of the market mechanism of the market of one percent. The article discusses the problem of the unintended consequences of intended actions, which were induced in to the Polish tax system by "1% mechanism". It is about the possibility of donating 1% income tax due from individual taxpayers to public benefit organizations. As a result of the implemented regulations a market of one percent has been created, on which public benefit organizations conduct competitive struggle for money which taxpayers can dispose. This article aims to explore the mechanism of competition on the market of one percent and understand methods of competitive struggle. The article makes the hypothesis that the public benefit organizations can either alone carry the burden of competition for the 1% tax, or offload it onto their mentee. The article makes references to the statistics of the Ministry of Finance and the implementation and financial report of investigated organizations.(original abstract)
XX
Wydany 15.05.2019 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w polskiej sprawie C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic - Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie - dalej wyrok TS C-235/18, Vega - z pozoru marginalny (w składzie trzech sędziów, bez uprzedniej opinii rzecznika generalnego), wywołał ożywioną dyskusję praktycznie w całej Unii Europejskiej, dotyczącą kwali?kowania dla potrzeb VAT sprzedaży paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych. W ocenie autorki ostatnimi laty TS nie wydał tak ważnego wyroku, który może mieć wpływ na rzeczywistość gospodarczą dla dużej rzeszy przedsiębiorstw w UE. Kwestią zasadniczą jest określenie, czy tezy w nim zawarte mogą być odniesione wyłącznie do stanu faktycznego będącego przedmiotem rozstrzygnięcia, czy jest to stanowisko uniwersalne, odnoszące się do większości tego rodzaju transakcji. W  artykule przedstawiono dotychczasowy sposób rozliczeń w  VAT z  użyciem kart paliwowych, stanowisko TS w tej kwestii oraz zaprezentowano możliwy sposób rozwiązania swoistego węzła gordyjskiego, jaki powstał po tym wyroku.(abstrakt oryginalny)
EN
The judgment issued by the Court of Justice on 15 May 2019 in a Polish case C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic - Trading GmbH v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, which seemed one of marginal importance (the panel consisted of three judges, no prior opinion of the Advocate General had been issued), provoked a lively discussion in almost all of the EU concerning the classi?cation for VAT purposes of sale of fuels using fuel cards. According to the author, the CJ has not in recent years issued any such important judgment, one that could in?uence the economic reality for a large number of enterprises in the EU. The fundamental issue is to determine whether the operative part of the judgment can be applied only to the facts of this case or whether this standpoint is a universal one, applicable to most transactions of this kind. The article presents the existing method of making VAT settlements using fuel cards, the Court's opinion in this regard, as well as the possible resolution to a somewhat Gordian knot that this judgment has created. (original abstract)
XX
W spółdzielniach mieszkaniowych mamy do czynienia zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i zwolnionymi z podatku na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W takich przypadkach rodzi się problem, w jakiej wysokości można odliczyć VAT naliczony w przypadku czynności zafakturowanych, niedających się w żaden sposób przypisać do konkretnego nośnika. Nośnikami kosztów w spółdzielniach mieszkaniowych są bowiem: lokale mieszkalne, lokale przynależne do lokali mieszkalnych, a mianowicie garaże i miejsca postojowe, oraz lokale usługowe. Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem gospodarczym obejmującym swym działaniem całość budynku czy budowli, to do odliczenia VAT naliczonego służy wyliczona proporcja, będąca udziałem sprzedaży opodatkowanej w ogóle przychodów uzyskanych przez spółdzielnię mieszkaniową.(abstrakt oryginalny)
EN
Housing cooperatives have to deal with both activities taxed and exempt from the provisions of the act on housing cooperatives. In such cases, the dilemma arises how much input VAT invoiced for activities which cannot be in any way attributed to a particular carrier can be deducted . Because the carriers cost of housing cooperatives are: sale, premises belonging to dwellings, namely garages and parking spaces and commercial premises. When dealing with an event involving general business, in this case, to deduct input VAT calculated, proportion is used which is a share of taxable sales in the whole revenue generated by a housing cooperative.(original abstract)
XX
Podatek od towarów i usług jest jednym z najważniejszych źródeł wpływów budżetowych. Jego szczególne znaczenie w krajach Unii Europejskiej było powodem, dla którego Polska, przystępując do Wspólnoty, w pierwszym rzędzie musiała dokonać harmonizacji przepisów z prawem wspólnotowym właśnie w zakresie tego podatku. Następstwem tego była radykalna zmiana w uregulowaniach rządzących polskim podatkiem VAT, wprowadzona od 1 maja 2004 r. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wywarły wpływ na realizację podstawowego prawa podatnika podatku VAT - prawa do odliczeń podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących jego działalności. Prawo to, decydujące o zasadzie neutralności podatku VAT, przysługuje podatnikowi wtedy, kiedy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym z tytułu jego działalności opodatkowanej zachodzi bezpośredni związek. Tematem artykułu jest analiza wybranego zagadnienia dotyczącego prawa do odliczeń - odliczania częściowego podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej i nie podlegającej opodatkowaniu, w świetle przepisów obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r. i od 1 maja 2004 r. Szczególną uwagę zwrócono na bezpośredni związek, jaki zachodzi pomiędzy kwotami odliczeń a wartością sprzedaży opodatkowanej podatnika. (abstrakt oryginalny)
EN
The value added tax (VAT) is one of the most important source of budget's income. Its importance in The European Union was the reason of which Poland was made to standardize its law with The EU's law in scope of that tax while accessing to The Community. Changes in Polish law were meaningful in constructing taxpayer 's basic law - the law of tax deduct that was assessed while buying articles and services. The subject of the article is analysis of chosen problem concerning a deduct law -partial deduction of assessed tax while buying articles and services that was servant to taxed sale. (original abstract)
XX
Od 1.01.2016 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzające obowiązek stosowania przez podatników tzw. prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego. Była już o nich mowa w "Rachunkowości" nr 6/2015. Wracamy do tego tematu, wskazując, kto w praktyce jest obowiązany do ustalania tej wstępnej proporcji i co należy przy tym wziąć pod uwagę. (fragment tekstu)
XX
Z przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej dyrektywa 2006/112/WE - i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że jedynymi warunkami powstania prawa do odliczenia - i to bez względu na źródło powstania podatku naliczonego - jest nabycie towarów/usług przez podatnika oraz wykorzystanie tych towarów/usług do czynności opodatkowanych. Wszystkie pozostałe warunki, takie jak: posiadanie właściwej faktury, wykazanie kwoty podatku należnego, ujęcie faktury w odpowiedniej ewidencji czy deklaracji, wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, są jedynie warunkami formalnymi uprawniającymi do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W wyroku z 18.03.2021 r., C-895/19, A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej - dalej wyrok TS C-895/19, A. - TS po raz kolejny potwierdził ten pogląd, przywracając zasady rozliczeń transakcji objętych odwrotnym obciążeniem do stanu sprzed 1.01.2017 r. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził tym samym wyrażany już wcześniej pogląd, że dla tego rodzaju transakcji egzekwowanie zobowiązania przy jednoczesnej odmowie wykonania prawa do odliczenia byłoby zupełnie sprzeczne z zasadą neutralności, która jest fundamentalna dla całego systemu VAT.(abstrakt oryginalny)
EN
According to Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax and case law of the Court of Justice, the only conditions for obtaining of the right to deduction, regardless of the source where input tax originated, is that the taxable person acquires goods/services and uses the goods/services for taxable activities. All other conditions, such as: having the proper invoice, demonstrating the amount of input tax, recording the invoice in the right records or tax return, complying with reporting duties - are only the formal conditions enabling the taxable person to exercise the right to deduct input tax. In the judgment of 18 March 2021, in case C-895/19, A. v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, the CJ confirmed this view yet another time, restoring the principles of settling transactions covered by reverse charge to what they were before 1 January 2017. Thus the Court of Justice confirmed the view it had expressed earlier, namely that for this kind of transactions enforcement of the liability combined with refusal to permit the exercise of the right to deduction would be completely inconsistent with the principle of neutrality, a fundamental one for the whole VAT system.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawa do odliczenia straty z działalności gospodarczej jako szczególnej preferencji podatkowej adresowanej do przedsiębiorców, wskazanie uwarunkowań stosowania prawa do odliczenia straty podatkowej oraz skali, zakresu i skutków jego wykorzystania przez przedsiębiorców w ostatnich latach podatkowych (fragment tekstu)
EN
Following the financial crisis there are recorded results deteriorating economic activity in business and deepening difficulties in maintaining liquidity. The observed phenomena are unfavorable to both the single entity and the whole economy. Facing the risk of losing tax sources due to reduction or even cessation of activity. The public authority caring for longterm tax revenues establishes tax expenditures. With a special place in recent years for the right to deduct tax losses incurred in subsequent fiscal years. Helping to maintain liquidity and activation of entrepreneurs investments were adopted as the purpose of introducing preferential tax solutions. The purpose of this paper is to present the right to deduct business losses from a special tax preferences targeted at entrepreneurs. Indication of determinants of its use, scale and scope of use by the entrepreneurs the right to deduct tax loss in recent fiscal years(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wady i zalety nowych przepisów Ustawy VAT, obowiązujących w Polsce po 1 kwietnia 2014 roku, dotyczących zakupu: samochodów osobowych, części zamiennych oraz paliwa do tych samochodów w firmach. Nowe przepisy wprowadziły generalne domniemanie używania przez podatników pojazdów samochodowych zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje możliwość odliczenia 50% podatku VAT od faktury zakupu samochodu osobowego, od rat leasingowych i wszystkich kosztów eksploatacyjnych, w tym zakupu paliwa. Jeśli podatnik zadeklaruje używanie samochodu osobowego wyłącznie do celów biznesowych, wtedy przysługuje mu 100% zwrotu VAT-u, ale musi udowadniać to drobiazgową ewidencją. Jak wynika z zaprezentowanej w opracowaniu symulacji, dotyczącej zakupu samochodu osobowego w różnych cenach, w ramach leasingu operacyjnego, nowe przepisy VAT-u są korzystniejsze dla przedsiębiorców kupujących samochody droższe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the advantages and disadvantages of the new provisions of the Act of VAT in force in Poland after 1 April 2014, for the purchase of cars, spare parts and fuel for the car companies. New rules introduced general presumption use by taxpayers of vehicles both for business and for private purposes. In this case, the taxpayer is entitled to deduct 50% VAT from the purchase invoice passenger car, the lease and all operating costs, including the purchase of fuel. If the taxpayer declares the use of a car for business purposes, then he is entitled to 100% reimbursement of VAT, but must prove a meticulous records. As follows from the study presented in the simulation, on the purchase of a car in a variety of prices, under an operating lease, the new rules of VAT are more favorable to business buyers more expensive cars. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie procesu ograniczania podatnikowi podatku VAT prawa do pomniejszania podatku należnego o podatek na-liczony, który to proces nazwano ademptoryzacją podatku VAT. Prawo takie jest immanentną częścią istoty podatku od wartości dodanej. Zniekształcanie owej istoty podatku od towarów i usług powoduje przekształcanie go w wielofazowy podatek kaskadowy. (fragment tekstu)
EN
The taxpayer's right to deduct count tax is the immanent part of establishing VAT commitment process. Legislator from many years bounds taxpayer's rights to deduct due tax about count tax. This covered process work transformation VAT into multiple cascade tax and enlarge fiscal pressure. (original abstract)
XX
Podatek naliczony ostatecznie kształtuje wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy zmieniającej wprowadzające tzw. preproporcję. Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego, służącego tzw. działalności mieszanej (opodatkowanej VAT i nieopodatkowanej VAT), komplikuje się tym bardziej, gdy dokonany zakup towaru bądź usługi związany będzie z trzecim typem działalności - podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale korzystającej ze zwolnienia od podatku. Zastosowanie preproporcji nie wyłącza bowiem stosowania proporcjonalnego odliczenia podatku od towarów i usług opartego o tzw. strukturę sprzedaży. Niniejsze rozważania stanowią próbę oceny wprowadzanych rozwiązań w kontekście racjonalizacji mechanizmu podatku od towarów i usług, stanowiącego blisko połowę wpływów do budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The input tax shapes the amount of payable tax in VAT. On January 1, 2016 the provisions of the amending Act introducing the so-called pre proportion will enter into force. The realization of the right to deduct input tax connected with mixed-business (taxed VAT and untaxed VAT) is going to be even more complicated when the taxpayers purchase goods or services connected with the third type of business - generally taxed VAT but exempt from VAT. The use of pre proportional deduction does not exclude the use of proportional deduction associated with the so-called sales structure. These considerations are an attempt to assess the introduced solutions in the context of rationalization mechanism of VAT, which is nearly half of the revenues to the state budget. (original abstract)
XX
Minister Finansów w tym roku uznał, że do końca kwietnia można przyznać 1 proc. z podatku od osób fizycznych za 2003 rok na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W artykule przedstawiono wysiłki tych organizacji w informowaniu i zabieganiu o datki, które odpisuje się od podatku.
XX
Kwestia możliwości odliczania podatku naliczonego z faktur, na których wskazany dostawca nie był rzeczywistym dostawcą towarów lub usług, stała się jednym z tematów najczęściej powracających na wokandę Trybunału Sprawiedliwości w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Patrząc po sądach krajowych, które przedstawiały pytania prejudycjalne, sprawa dotyczyła postępowań prowadzonych w szczególności w państwach, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później. Fałszywi dostawcy na fakturach to nie był jednak tylko problem nowych państw członkowskich. Interesujące jest, że analiza orzecznictwa TS wskazuje na istotne doprecyzowanie stanowiska Trybunału w 2021 r., którego nie można uzasadnić jedynie rozpatrywanymi stanami faktycznymi, na tle których zadano pytania prejudycjalne. Nowe podejście TS w pełni zaprezentował w wyroku z 9.12.2021 r., C-154/20, Kemwater ProChemie s.r.o. przeciwko Odvolací finanční ředitelství - dalej wyrok TS C-154/20, Kemwater ProChemie - którego tezy pokrótce chcielibyśmy zestawić z wyrokiem z 22.10.2015 r., C-277/14, PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi - dalej wyrok TS C-277/14, PPUH Stehcemp - charakterystycznym dla wcześniejszej linii orzeczniczej TS, zapoczątkowanej w głównej mierze wyrokiem z 21.06.2012 r., C-80/11 i C-142/11, Mahagében Kft przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága i Péter Dávid przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága. Kilkanaście wyroków i postanowień dotyczących omawianego problemu obrazuje skalę problemów, przed którymi stanęli podatnicy, organy podatkowe i sądy krajowe w różnych państwach członkowskich. Wydawałoby się, że ostatnie wyroki, w których TS doprecyzował stanowisko, zamykają ostatecznie dyskusję na ten temat. W naszej jednak ocenie stanowisko TS zaprezentowane w wyrokach w 2021 r. oznacza, że w niektórych przypadkach, w których odliczenie z faktury od fałszywego dostawcy nie było - na podstawie wcześniejszej linii orzeczniczej TS - kwestionowane, może obecnie zostać przez organy podatkowe podważone. W artykule wskażemy, jakie trudności i ryzyka niesie ze sobą uwzględnienie ostatnich tez TS. Zaproponujemy również praktyczne podejście do rozwiązania problemu, które - jak zakładamy - zapoczątkuje dyskusję nad wypracowaniem optymalnego rozwiązania w zakresie odliczania podatku z faktur wystawionych przez fałszywych dostawców.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the deductibility of input tax on invoices where the indicated supplier was not a genuine supplier of the goods or services has become one of the most frequently recurring topics on the Court of Justice's case list in the past several years. Looking at the national courts which made referrals for preliminary rulings, the case concerned proceedings conducted in particular in countries which joined the EU in 2004 or later. However, bogus suppliers on invoices were not just a problem for the new Member States. It is interesting to note that an analysis of the CJ case law indicates a significant clarification of the Court's position in 2021. This cannot be justified solely by the examined facts against whose background referrals were made. The new approach was fully demonstrated by the CJ in its judgment of 9 December 2021, C-154/20, Kemwater ProChemie s.r.o. v. Odvolací finanční ředitelství, the operative part of which we would like to briefly contrast with the judgment of 22 October 2015, C-277/14, PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, typical of the earlier line of CJ case law, initiated mainly by the judgments of 21 June 2012, C-80/11 and C-142/11, Mahagében Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága and Péter Dávid v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága. More than a dozen judgments and rulings on this issue illustrate the scale of the problems faced by taxpayers, tax authorities and national courts in various Member States. It would seem that the recent judgments, in which the CJ clarified its position, finally close the discussion on this issue. In our view, however, the position presented by the CJ in the 2021 judgments means that in some cases where the deduction based on an invoice from a bogus supplier was not challenged - under the previous line of CJ case law - it may now be challenged by the tax authorities. In the article, we point out the difficulties and risks that result from taking into account the operative parts of recent CJ judgments. We also propose a practical approach to solving the problem, which we assume will start a discussion on developing an optimal solution for deducting tax from invoices issued by bogus suppliers. (original abstract)
XX
Od nowego roku wejdą w życie liczne zmiany przepisów regulujących zasady odliczania podatku naliczonego. Na ogół mają one charakter porządkowo-redakcyjny i są skutkiem zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotyczą on w szczególności ustalania kwot podatku naliczonego, terminów odliczania, korekt podatku naliczonego, ograniczenia odliczeń, zasad wyliczania proporcji odliczanego podatku. Wprowadza je ustawa z 7.12.2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwana ustawą nowelizującą.(fragment tekstu)
XX
Artykuł poświęcony został analizie zasad sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania w odniesieniu do systemu ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych od podatku i kosztów uzyskania przychodów. Jakub Marusik wskazuje, że obowiązujący system zasadniczo spełnia wymogi szeroko pojmowanej zasady sprawiedliwości, w szczególności jeśli uwzględni się zmiany wprowadzone w ostatnim czasie (np. postanowienia dotyczące kwoty wolnej od podatku), co nie oznacza jednak, że proces zapewniania zgodności przepisów ze wspomnianą regułą został zakończony.(fragment tekstu)
EN
The article investigates the legal framework for tax privileges within the Polish income tax regulations in light of principle of fair taxation (fiscal justice). The paper begins with an overview of fiscal justice and different categories of privileges (tax relief, tax exemption, etc.). In the next section, the author addresses the question of relation between these privileges and the principle of fair taxation. The final part of the article focuses on assessment of detailed regulation related to fiscal justice. The author argues that the current system of tax privileges in general complies with the requirements of fair taxation, however there is a need to introduce some changes.(original abstract)
XX
Przedmiotem wyroku NSA z 20 lutego 2020 r., I FSK 278/14 jest ocena prawna podniesionych przez Ministra Finansów w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 168 dyrektywy 112 oraz art. 86 ust. 1 i 13 ustawy o VAT. Autor ocenia argumenty składu orzekającego w kontekście tezy wyrażonej przez sąd o uznaniu tożsamości podmiotowo-podatkowej gminy na gruncie systemu VAT, a nie jej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zwraca uwagę na problem naruszania zasady neutralności VAT przez organy podatkowe w okresie poprzedzającym centralizację VAT jednostek samorządu terytorialnego, konieczność zapewnienia gminom wymaganego bezpieczeństwa prawnego oraz wątpliwość, czy udzielona przez TSUE w sprawie C-140/17 odpowiedź miała bezpośrednie znaczenie dla podjęcia glosowanego rozstrzygnięcia. (abstrakt oryginalny)
EN
The judgment of the Supreme Administrative Court of 20 February 2020, I FSK 278/14 is a legal assessment of the allegations raised by the Minister of Finance in the cassation appeal regarding the breach of Article 168 of Directive 112 and Article 86, para. 1 and 13 of the Act on VAT by the court of the first instance. The author assesses the arguments of the bench in the context of the thesis expressed by the court on the recognition of the entity/tax identity of the municipality on the grounds of the VAT system, and not its organizational unit without legal personality. He draws attention to the problem of tax authorities breaching the principle of VAT neutrality in the period before the VAT centralization of territorial self-government units, the need to provide the required legal security to municipalities, and the doubt as to whether the answer provided by the CJEU in case C-140/17 was directly relevant to the decision under review. (original abstract)
XX
Wstępem do niniejszego artykułu i tematu, jaki zostanie omówiony, będą spostrzeżenia wyrażone przez Rzecznik Generalną Juliane Kokott w opinii z 14.06.2012 r. w sprawie C-234/11, TEC Chaskowo AD przeciwko Direktor na Direkcija "Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto" - Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite . "Znamienną cechą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej jest odliczenie VAT. W drodze tego odliczenia zwalnia się od ciężaru podatku czynności każdego przedsiębiorcy dokonane na wcześniejszym etapie obrotu, jednak co do zasady tylko wówczas, gdy podlegają one opodatkowaniu na późniejszym etapie obrotu. Trybunał opisuje to w następujący sposób: odliczenie podatku naliczonego związane jest z poborem podatku należnego. Jednak co się stanie w sytuacji, gdy ten związek między czynnościami dokonanymi na wcześniejszym i późniejszym etapie obrotu zostanie przerwany? Przykładowo przedsiębiorca nie może zbyć kupionego towaru, ponieważ spalił się magazyn lub wszystkie towary zostały skradzione". Cytat ten stanowić będzie asumpt do rozważań o niektórych przypadkach, w których organy podatkowe domagają się korekty odliczonego podatku. W szczególności dotyczy to sytuacji powstawania tzw. niedoborów towarów, a także pozostawienia nakładów adaptacyjnych właścicielowi lokalu (wynajmującemu lokal). (abstrakt oryginalny)
EN
The introduction to this article and the subject that it will discuss is the observations made by Advocate General Juliane Kokott in her opinion of 14 June 2012 in case C-234/11, TETS Chaskowo AD v. Direktor na Direktsia 'Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto' - Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. 'The European Union's common system of value added tax ('VAT') is characterised by the deduction of input tax. The deduction relieves each undertaking's input of the tax burden, but normally only where VAT is charged also on its output. The Court describes it thus: The deduction of input taxes is linked to the collection of output taxes. But what happens where this link between input and output is broken: For example, where an undertaking cannot sell goods which have been bought because the warehouse has burnt down or all the goods have been stolen?' This quote will be an inspiration for reflections about certain cases when tax authorities require adjustment of the deducted input tax amount. In particular this applies to the situation of the so-called shortages of products or leaving outlays on adaptation to the property owner (the lessor of premises). (original abstract)
XX
Na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiły się już pierwsze sprawy dotyczące kwestii stosowania prewspółczynnika VAT przez instytucje kultury, u których występuje działalność mieszana, tj. opodatkowana i niepodlegająca opodatkowaniu VAT. Równocześnie doszło też do zmiany poglądów prezentowanych przez organy wydające interpretacje indywidualne odnośnie do stosowania prewspółczynnika przez te podmioty. Szereg wątpliwości związanych ze stosowaniem prewspółczynnika w instytucjach kultury wiąże się z odmiennym definiowaniem pojęcia działalności gospodarczej dla potrzeb przepisów o organizacji działalności kulturalnej oraz dla potrzeb VAT. To powoduje błędne utożsamianie działalności statutowej instytucji kultury z działalnością inną niż gospodarcza. Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania typów działalności kulturalnej w kontekście przepisów o prewspółczynniku oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości odnośnie do zakresu odliczenia VAT przez instytucje kultury prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną. (abstrakt oryginalny)
EN
The Supreme Administrative Court is already scheduled to hear the first cases concerning the issue of application of VAT pre-ratio by cultural institutions which pursue mixed activity, i.e. activity liable to VAT and exempt from VAT. At the same time, there has been a change in the views presented by the authorities which issue individual interpretations (tax rulings) as to the application of pre-ratio by such institutions. A number of doubts connected with the application of pre-ratio in cultural institutions are connected with the different definition of the notion of economic activity for the purposes of provisions on the organization of cultural activity and for VAT purposes. This results in a mistaken identification of activity defined in the statutes of cultural institutions with non-economic activity. This article aims to systematize the types of cultural activity in the context of provisions on pre-ratio and case law of the Court of Justice on the scope of VAT deduction by cultural institutions conducting activity on a fee-paying basis and gratuitous activity. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.