Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dzieci przedszkolne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. Małemu dziecku, zależnemu całkowicie od dorosłych, właśnie dorośli tworzą dobre lub złe warunki rozwoju i wychowania. Z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo pożądanym, aby te dwa najważniejsze dla dziecka w wieku przedszkolnym środowiska działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia w pracy wychowawczo-dydaktycznej. W dzisiejszych czasach, aby przedszkole zyskało wśród dzieci i ich rodziców miano tzw. „naszego przedszkola”, konieczne staje się wypracowanie takiego modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie świadomie współpracujące strony, mają poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka. Dlatego też należy ustawicznie dążyć do tego, aby rodzice współuczestniczyli w organizowaniu edukacji przedszkolnej swoich pociech, a nauczyciele wspomagali działania wychowawcze rodziców.
EN
A family and a kindergarten are the most import ant environment of upbringing for kids. Young children depend on adults, bacause they create adequate Or Bad conditions of development and upbringing. From pedagogical point of view it is very demanding , that these two, the most import ant, for kids aged from 3 to 6 years, environments cooperate together. Teachers and Barents cooperation is necessary condionin to Reach successful effects of education. Nowadays, In order to make a kinedergrarten interesting to kids and their Barents, to cal lit ‘our kindergarten’ it is indisepensable - to create the cooperation with parents, when they May decise about vital problems connected with education of their children. So, it is import ant to be desirous of Barents participation In the organising of educational Press for their kids and teachers should assist their activity.
PL
Badania zostały zrealizowane w Państwowym Przedszkolu w Drawsku Pomorskim, do którego uczęszcza 128 dzieci w wieku 3-6 lat, z czego 60% stanowią 5 i 6-latki. Dane żywieniowe uzyskano na podstawie 40 jadłospisów podzielonych na cztery dekady. Dekadowość pozwala zastosować artykuły żywnościowe o szerokim asortymencie i bogatej wartości odżywczej oraz wzbogacać jadłospisy w produkty sezonowe. Analizowane racje pokarmowe nieznacznie przekraczały zapotrzebowanie dzieci na poszczególne składniki pokarmowe: energia o 3% (44 kcal), białko o 6% (2,63g), tłuszcze o 3% (1,35g), tylko w przypadku węglowodanów przekroczenia zalecanej normy było nieco wyższe i wynosiło 8% (15,8g). Jadłospisy charakteryzowały się dużą rozmaitością, nie były monotonne oraz jednolite. Biorąc pod uwagę zalecane ilości produktów nie były one spożywane w nadmiarze. Dzieci jadły produkty nabiałowe, produkty zbożowej (chleb, płatki kukurydziane), makarony, ziemniaki oraz drób, ryby a także mięso wieprzowe. Codziennie podawane były warzywa i owoce bogate w karoten i witaminę C.
EN
Tests have been carried out at the Nursery in Drawsko Pomorskie, which attends to 128 children aged 3-6 years, of which 60% are 5 and 6-patches. Data obtained from dietary 40 menus in four decades. Decade to articles on a wide range of food and the rich richer and the nutritional value of products, seasonal menus. Rations analyzed slightly exceed the food needs of children to the nutrients: energy by 3% (44 kcal), protein by 6% (2.63 g), fat by 3% (1.35 g), only in the case of exceeding the recommended standard of carbohydrates was slightly higher and amounted to 8% (15.8 g). Menus were characterized by a large variety, were not monotonous and uniform. Taking into account the recommended quantity of products they were not consumed in excess. Children eat dairy products, meat clear that poultry, fish and pork, potatoes, pasta, cereal products such as bread, corn flakes. Every day we are given vegetables and fruits rich in carotene and vitamin C.
Logopedia
|
2021
|
tom 50
|
nr 2
27-52
EN
The Verbal Fluency Test (VFT) is the most widespread and simplest tool for neuropsychological diagnosis. The number of reports on children’s results is negligible compared to adult studies. The aim of the article is to present the results and to analyze the research on semantic verbal fluency in the field of selected categories of proper names (names, cities, rivers) in 5-year-old children - without neurological disorders, within the intellectual norm. The aim of the research is to show the difference in the lexical resource of the group of surveyed children on the example of the category of proper names.
PL
Test fluencji słownej (TFS) jest najbardziej rozpowszechnionym i najprostszym narzędziem do diagnozy neuropsychologicznej. Liczba doniesień na temat wyników uzyskanych przez dzieci jest znikoma w porównaniu z badaniami dorosłych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników oraz analiza badań dotyczących płynności słownej semantycznej w zakresie wybranych kategorii nazw własnych (imiona, miasta, rzeki) u dzieci 5-letnich – bez zaburzeń neurologicznych, w normie intelektualnej. Celem badań jest ukazanie różnicy w zasobie leksykalnym grupy badanych dzieci na przykładzie kategorii nazw własnych.
PL
Wstęp. Choroba próchnicowa, zaliczana do chorób cywilizacyjnych, prowadzi do demineralizacji i zniszczenia twardej struktury tkanek zęba. W działaniach profilaktycznych ważną rolę odgrywają m.in. nawyki higieniczne oraz żywieniowe. Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wybranych zachowań żywieniowych i higienicznych dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie występowania ryzyka próchnicy. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 107 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), zgłaszających się na wizyty u lekarza stomatologa w jednej z prywatnych klinik w Warszawie, w okresie od czerwca 2013 r. do marca 2014 r. Rodziców pytano o: częstotliwość spożywania wybranych produktów potencjalnie sprzyjających rozwojowi próchnicy, pojadanie między posiłkami, częstotliwość wykonywania zabiegu szczotkowania zębów przez dziecko w ciągu dnia i kontrolę poziomu higienicznego jamy ustnej u dziecka. Zastosowano współczynnik korelacji rang Spearmana przy pomocy testu chi-kwadrat Pearsona oraz testu U Manna-Whitney’a przy poziomie istotności p < 0,05. Wyniki. Wśród dzieci w wieku przedszkolnym przeważał model żywienia składający się z 5 posiłków - 73%; większość dzieci (79%) podjadała między głównymi posiłkami. Najczęściej spożywanymi przekąskami były słodycze - 51%, owoce - 31%. Ponad 2/3 opiekunów zaznaczyło, że ich dziecko szczotkuje zęby dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Tylko 39% rodziców kontrolowało zabiegi higieniczne wykonywane przez dzieci. Wnioski. Większość rodziców znała i wdrażała w życie dziecka prawidłowe nawyki higieniczne, natomiast w znacznie mniejszym stopniu przywiązywała uwagę do diety dziecka. Konieczna wydaje się edukacja rodziców przede wszystkim w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.
EN
Introduction. Dental caries, one of the diseases of affluence, leads to demineralisation and destruction of the hard tissues of the teeth. Hygiene and diet play an important role in caries prophylaxis. Aim. The aim of the study was to assess the selected behaviours connected with diet and oral hygiene in preschool children in the context of dental caries risk. Material and methods. The study comprised of 107 parents of preschool (3-6 years old) children who visited one of the private dental clinics in Warsaw between June 2013 and March 2014. Parents were asked about: frequency of consumption of products that increase caries risk, snacking between meals, frequency of tooth brushing and supervision of child’s oral hygiene. Spearman’s rank correlation coefficient was used, with the help of Pearson’s chi-squared test as well as the Mann-Whitney U test, with p < 0.05 as the level of significance. Results. The most prevalent model of nutrition was one that comprised of 5 meals per day (73% of the children). The majority of the children (79%) snacked between meals. The most often used snacks were sweets (51%) and fruit (31%). Over 2/3 of the caregivers reported that their child brushes their teeth twice a day (in the morning and evening). Only 39% of the parents supervised the children’s hygiene practices. Conclusions. Most parents were aware of and instilled correct hygiene habits in their children. The respondents devoted much less careful attention to the child’s diet. It seems necessary to educate parents chiefly on instilling proper dietary habits in children.
17
75%
PL
Celem pracy jest diagnoza bazy materialnej do zajęć ruchowych oraz sposobu realizacji tych zajęć w przedszkolach śląskich. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Materiał stanowią wyniki badań 30 śląskich placówek przedszkolnych. Wyposażenie placówek przedszkolnych oceniono metodą obserwacji, uwzględniając rodzaje ćwiczeń, do których mogą być wykorzystane urządzenia i sprzęt sportowy. Oceny realizacji zajęć ruchowych w przedszkolu dokonano w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety, który został skierowany do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Do analizy zakwalifikowano 60 kwestionariuszy wypełnionych przez nauczycieli, 30 kwestionariuszy wypełnionych przez dyrektorów oraz 30 arkuszy obserwacji. Badania wykazały, iż w śląskich placówkach przedszkolnych organizowane są różne formy zajęć ruchowych, przy czym baza materialna do realizacji tych zajęć jest bardzo słaba. Uzyskane wyniki badań świadczą o ograniczonej częstotliwości zajęć ruchowych, zbyt krótkim czasie ich trwania, braku strojów gimnastycznych dzieci, korzystaniu ze starych przewodników metodycznych, a przede wszystkim o rzadkim wykorzystywaniu przyrządów i urządzeń sportowych. Nie sprzyja to stymulowaniu rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci.
EN
The aim of the study is to diagnose the conditions and implementation of physical activities in nursery schools. Thirty Silesian nursery schools were examined including equipment in pre rated taking into account the types of exercises, which can be used in devices and sport equipment. Assessment of the implementation exercise classes in nursery schools was based on the original questionnaire, which was sent to the teacher and the director of the nursery school. For the analysis were qualified 60 questionnaires filled by teachers and 30 filled by directors and 30 observation cards. Studies have shown that in the Silesian nursery school are organized various forms of physical activities, while material resources to carry out these activities is very poor. The research results indicate reduced frequency of physical activities, too short its duration, lack of gym clothes children, the use of the old methodological guides and, above all, a rare use of instruments and sport facilities. This is not conducive, stimulating physical and motor development of children.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.