Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Neighbourhood / district councils exist in most big Polish cities. But their position in city politics is very weak, although differences among individual cities may be easily identified. There is also a low citizen interest in neighbourhood councils. The article tests a model to explain the variation among the cities and discusses the negative feedback between the dis-engagement of citizens and the narrow set of functions delegated to neighbourhoods. It asks the question if breaking that negative feedback is possible.
EN
The paper answers two basic questions: To what extent is tax policy an important item of the local political agenda in Polish municipalities ? Is it a subject of intense debates at city hall and local councils or is it accepted as a routine exercise ? The results suggest that the issues related to local taxes play a relatively marginal role compared to issues such as the location of major investments. However, the importance of taxes in local debates increases in those local communities in which the tax yields collected are larger and in the case of those taxes which are paid by a wider group of tax payers. Who governs in local tax-policy-making ? According to local provisions the proposal of tax resolution is submitted by the mayor, and the local council makes the final decision. But empirical findings suggest that the practice follows the “strong mayor” model, in which the local political leader, supporter by his staff of the financial department, is more influential than the councilors. Those questions are answered on the basis of field research conducted in 2014 in 36 Polish municipalities. The research methods included content analysis of minutes of local council meetings, as well as face-to-face survey and semi-structured in-depth interviews with over 100 mayors, chiefs of finance departments in city halls and councilors.
EN
The article discusses municipal boundary changes in Central and Eastern Europe, concentrating on the heavily under-researched phenomenon of municipal splits. The first part describes the basic facts of municipal secessions in the region analysed. The second part presents a model explaining the national and municipal level factors behind the variation in the occurrence of successful split initiatives. It distinguishes between national institutional settings, economic, identity (cultural) and local political factors.
PL
"Wielkość jednostek szczebla podstawowego samorządu terytorialnego jest bardzo zróżnicowana w zależności od kraju występowania. Tyko do pewnego stopnia różnice te dają się wytłumaczyć przez uwarunkowania historyczne. Specjaliści wysuwają rozmaite argumenty na poparcie zarówno małych jak i dużych jednostek samorządowych. Podstawowymi kryteriami używanymi w tej dyskusji są efektywność ekonomiczna, procedury demokratyczne, dystrybucja obciążeń podatkowych, jakość świadczonych usług, możliwość stymulowania rozwoju lokalnego. Niniejszy artykuł służy przedstawieniu, na tle teoretycznych rozważań , opinii przedstawicieli samorządów terytorialnych z Europy Środkowej na temat łączenia lub dzielenia rządzonych przez nich jednostek."
7
100%
EN
The article presents the history of decentralisation reforms in Ukraine beginning with the last decade of the 20th century until the end of the year 2021, with a special focus on the territorial-administrative reform implemented in 2015–2020. The level of local autonomy in Ukraine is compared to the local autonomy index in other European countries, which was created on the basis of the same methodology.
PL
Artykuł przedstawia historię reform decentralizacyjnych w Ukrainie od początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia do końca 2021 r., ze szczególnym uwzględnieniem reformy terytorialno-administracyjnej przeprowadzonej w latach 2015–2020. Poziom autonomii samorządów lokalnych w Ukrainie odnoszony jest do stworzonego na podstawie identycznej metodologii wskaźnika autonomii lokalnej w innych krajach europejskich.
PL
Artykuł porusza zagadnienie zróżnicowania pozycji politycznej burmistrza w państwach europejskich i implikacji, jakie niesie rola burmistrza w poziomych relacjach władzy dla funkcjonowania lokalnych scen samorządowych. W pierwszej części odnosimy się do pomiaru pozycji burmistrza uwzględniającego odmienne uwarunkowania instytucjonalne – m.in. sposób wyboru, zakres kompetencji względem organu uchwałodawczego czy łatwość odwołania przed upływem kadencji. W dalszej kolejności wskazujemy, jak ów odmienny kontekst pozycji politycznej burmistrzów przekłada się na kilka wybranych aspektów ich aktywności, m.in. skłonność do formalnego afiliowania w szeregach partii politycznej, percepcję własnej autonomii w codziennym zarządzaniu gminą przez samych burmistrzów oraz możliwość wieloletniego trwania na stanowisku.
EN
The article discusses the differences in the mayors’ political strength in European countries and the implications of their role in horizontal power relationships for the operation of the local government scene. First, it shows how the role of the mayor is measured, taking into account various institutional settings such as the election system, the scope of competences vis-à-vis the legislative body and possibilities of recall before the end of the term of office. Second, it demonstrates how such dissimilar contexts of the mayor’s political strength impact on several selected aspects of their activity, including the propensity to be formally affiliated with a political party, perception of the mayor’s autonomy in their day-to-day management of the municipality and the possibilities to keep the mandate for several terms in a row.
PL
Koncepcja politycznego cyklu wyborczego została pierwotnie sformułowana w odniesieniu do decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym (przez rządy i parlamenty), ale można ją zastosować także do szczebla lokalnego. Większość dotychczasowych opracowań empirycznych dotyczyła wydatków publicznych (jak zmienia się ich wysokość i struktura w zależności od cyklu wyborczego). Nieco rzadziej badano również związek z lokalną polityką podatkową. W polskich badaniach lokalnych finansów publicznych koncepcja cyklu wyborczego (politycznego) była dotychczas rzadko stosowana. W artykule sprawdzamy, czy tytułowa koncepcja teoretyczna nadaje się do interpretacji decyzji odnoszących się do opłat za lokalne usługi publiczne. Związek testowany jest na przykładzie opłat za wodę i ścieki, czynszów w mieszkaniach komunalnych, cen w lokalnym transporcie zbiorowym i opłat parkingowych. Drugie pytanie badawcze odnosi się do czynników wpływających na wystąpienie cyklu politycznego w poszczególnych usługach. Na ten temat artykuł stawia cztery hipotezy szczegółowe. Problemem metodycznym jest oddzielenie wpływu cyklu wyborczego od innych czynników, takich jak inflacja czy zmiana sytuacji finansowej samorządów wiążąca się m.in. z tempem wzrostu ekonomicznego. Zastosowane metody ilościowe odwołują się do panelowych modeli regresji logistycznej i modeli regresji liniowej.
EN
The concept of the political cycle was originally formulated with regard to decisions taken at the central level, but it may be also applied to the local level. Most of the previous empirical studies have focused on expenditure (how its size and structure change depending on the electoral cycle). The applicability of the concept to local tax policy has also been studied, although more rarely. In Polish studies of local public finance, the concept of political cycle has so far been rarely used. In this article, the authors check whether the theoretical frame of the political cycle is suitable for interpreting decisions relating to tariffs on local public services. It is empirically tested on tariffs on water and sewage, rents in municipal housing, tickets for local public transport and parking charges. The second research question concerns factors influencing the likelihood of the political cycle in different services. In this respect, the article puts forward four specific hypotheses. The authors have to face a methodological problem: the distinction between the influence of the electoral cycle and of other factors, such as inflation, or the change in the financial situation of local governments, and economic growth rate. The applied quantitative methods refer to panel logistic regression and linear regression models in which the impact of the electoral year is controlled by other variables.
10
Content available Local Tax Competition in Poland?
63%
EN
The concept of tax competition has been successfully applied in an analysis conducted in several European countries, but so far it has not been systematically tested either in Poland or in other countries of Central and Eastern Europe. There are two types of competition discussed in the article: classic competition for mobile tax base and ‘yardstick competition’, in which local politicians compete for political capital being related to the comparison of tax rates with neighbouring municipalities. It is expected that in Poland the ‘yardstick competition’ is more important from the classic competition for the mobile tax base.
11
Content available Cosmopolitans of small fatherlands
63%
EN
The paper investigates into the specific features of the residents living in the metropolitan areas (MAs) in Poland. Basing on the statistical data and survey conducted in the two Polish MAs we draw conclusions on the spatial and political behaviour of metropolitan residents and on their territorial identity. The results show that a fair share of metropolitan residents live in a scale wider then their home municipality. Moreover some citizens (especially those who migrated to suburbs recently and those with higher education) reveal stronger spatial identity with the whole metropolitan area then with their home municipality. Delocalisation is also reflected in the lack of interest in municipal politics and low trust in suburb municipal politicians, while their interest in general politics remains on a high level.
EN
The article discusses the role of sub-municipal (neighbourhood, city district) councils as a path to a political career in Polish big cities. The reported research is based on data from six Polish cities. The analysis of social composition of the group of neighbourhood councillors refers to Putnam’s law of increasing disproportionality. Through reference to various theoretical concepts, the process of selection is divided into three stages: self-selection, pre-selection (top-down selection) and bottom-up selection. The role of neighbourhood councils is considered in the context of the concepts of the “incubator” and “respirator” of a political career.
PL
Artykuł jest analizą zmian pozycji studiów nad samorządami lokalnymi w Europie Środkowo-Wschodniej w głównych nurtach nauki europejskiej. Autorzy odwołują się do teorii rozwoju zależnego (Wallerstein, Prebish) zastosowanej do nauki, traktując Europę Środkowo--Wschodnią jako region półperyferyjny. Analiza empiryczna składa się z dwóch części. Pierwsza, o charakterze jakościowym, to przegląd najważniejszych badań porównawczych samorządów europejskich w ostatnim ćwierćwieczu wraz z określeniem miejsca Europy Środkowo-Wschodniej i badaczy z tego regionu. Druga – ilościowa – oparta jest na analizie artykułów publikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach oraz ich cytowań notowanych w bazie Scopus. Wśród autorów opracowań poświęconych samorządom w Europie Środkowo-Wschodniej wyróżnieni zostali autorzy lokalni oraz „kolonizatorzy” – badacze pracujący w uniwersytetach krajów Europy Zachodniej i Ameryki. Analiza obejmuje 14 krajów Europy Środkowej i Wschodniej (wszystkie nowe kraje członkowskie UE oraz kraje bałkańskie – Albanię, Macedonię i Serbię).
EN
The article is an analysis of the changing role and position of research on local governments in Central and Eastern Europe in the mainstream European studies. The article refers to dependency theory (Wallerstein, Prebish) applied to scientific research. It classifies Central and Eastern Europe as a half-periphery of academic research. Empirical analysis consists of two parts. The first – qualitative – is a review of the most important comparative studies of European local governments and includes discussion of the role of local governments and researchers from the Eastern part of the continent in those studies. The second – quantitative – is based on an analysis of articles published in the best international journals and citations of those articles in the Scopus database. The authors of articles on local governments in Central and Eastern Europe are divided into two groups: “locals” and “colonisers” – i.e. academics from Western universities conducting their research in Eastern Europe. The analysis covers 14 countries of Central and Eastern Europe (all the New Member States that have joined the EU since 2004 plus the Balkan countries – Albania, Macedonia and Serbia).
EN
Celem artykułu jest zbadanie dynamiki rozwoju lokalnego na pograniczu polsko-niemieckim w procesie integracji europejskiej. Przyjmując perspektywę słabszego ekonomicznie partnera (Polski) i jego rynku wewnętrznego, użyto wskaźników socjoekonomicznych i podatkowych, aby zobrazować zarówno przestrzenny, jak i czasowy charakter występujących tam zjawisk. Analiza wykazała, że dynamika lokalnego rynku, inwestycji zagranicznych oraz rynku pracy zmieniała się wraz z procesem zacierania się granicy i miała charakter nieliniowy. Co więcej, bariery prawne wcześniej narzucane przez granicę państwową zostały zastąpione innymi ograniczeniami nowego, wspólnego rynku o bardziej społeczno-ekonomicznym charakterze. W konsekwencji najbliższe sąsiedztwo granicy stało się pierwszym beneficjentem integracji europejskiej zapoczątkowanej w latach 90., ale również pierwsze doświadczyło jej negatywnych stron.
PL
The aim of this study was to investigate the dynamics of local development in the Polish-German borderland in the process of European integration. Taking the perspective of the economically weaker partner (Poland) and its inner market, fiscal and socio-economic indicators were used to depict both spatial and time dimension of the phenomenon. The analysis showed that the dynamics of local economy, foreign investment and labour market have been changing with the advancement of debordering process and had a non-linear character. Furthermore, the legal barriers earlier imposed by the state border were replaced by other limitations for the new common market – more socio-economic in nature. As a result the immediate neighbourhood of the border was the first beneficiary of the European integration initiated in the nineties and the first to experience its drawbacks.
EN
Several theories of regional development (e.g. new economic geography) claim positive relationship between administrative status of capital cities and their economic and population growth. Availability of capital goods as well as direct and indirect demand generated by administrative institutions are among factors which accelerate development. However, most of empirical studies so far have concentrated either on national capitals or on federal states. In our article we conduct empirical tests comparing the impact of reforms implemented in 1975 and 1999 in Poland on the development of cities gaining or losing their regional capital functions. On the basis of those results the article indicates differences in impacts of both reforms and attempts to explain those differences.
PL
Niektóre teorie rozwoju regionalnego (np. nowa geografia ekonomiczna) sugerują istnienie pozytywnego związku między statusem stołecznym miasta a dynamiką jego rozwoju gospodarczego i ludnościowego. Wśród czynników wyjaśniających tę relację wymienia się dostępność dóbr stołecznych, a także popyt generowany przez instytucje publiczne. Większość studiów empirycznych w literaturze międzynarodowej koncentruje się jednak na stolicach państw oraz podmiotów federacji. Na podstawie danych empirycznych i analizy dotychczasowej literatury artykuł porównuje wpływ reform przeprowadzonych w 1975 i 1999 r. na rozwój miast zyskujących lub tracących funkcję stolicy województwa w Polsce. Wskazuje na różnice we wpływie wywołanym przez obie reformy i stara się wyjaśnić czynniki decydujące o tych różnicach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.