Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 346

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available remote Exhaust emission measurements from Cirrus SR22T aircraft in stationary test
100%
EN
The paper discusses the possibility of a synthetic approach to the problem of exhaust emissions measurements from piston aviation engines used in small general aviation aircrafts. The realization of this approach is a result of an analysis of the needs of identification and evaluation of the aircraft ecological performance under actual operating conditions. The issues discussed in the paper pertain to piston powertrains that have not yet been included in the aviation emission standards. The paper presents the relation between the emission of the gaseous exhaust components, the parameters determining the operating states of the engine of a small aircraft and also the methodological approach to the undertaken research problem. In the paper author performs an identification of the values of the operating parameters of piston aviation engines (engine loads, engine speeds under actual operating conditions). The author presents a description of stationary exhaust emission test, based on the actual conditions of operation. The exhaust emissions tests of piston aviation engine have been performed in stationary tests. Obtained results could be compared to emission from other piston aviation engines, what can be used as input data to determine exhaust emission standards for piston aircraft engines.
PL
W artykule omówiono możliwość syntetycznego podejścia do pomiarów warunkach rzeczywistych emisji zanieczyszczeń z silników lotniczych stosowanych w małych samolotach lotnictwa ogólnego. Zagadnienia omówione w artykule dotyczą silników tłokowych stosowanych w napędach lotniczych, które nie są jeszcze uwzględnione w normach emisji obowiązujących dl silników lotniczych. Przedstawiono zależność pomiędzy emisją gazowych składników spalin a parametrami określającymi stan pracy silnika małego samolotu, a także metodyczne podejście do podjętego problem badawczego. W artykule autor dokonał identyfikacji wartości parametrów pracy tłokowych silników lotniczych (obciążenia silnika, prędkości obrotowej silnika) w rzeczywistych warunkach pracy. Zaproponował test stacjonarny do pomiaru emisji spalin, uzależniony od warunków eksploatacji. Emisję spalin z tłokowego silnika lotniczego badano w warunkach stacjonarnych. Otrzymane wyniki można porównać z emisją spalin z innych tłokowych silników lotniczych. Uzyskane dane mogą być wykorzystane do ustalenia norm emisji spalin dla tłokowych silników lotniczych.
PL
W pracy opisano metodę aktywowanego, reaktywnego naparowywania z polaryzacją podłoży (BARE) stosowaną w procesach technologicznych nanoszenia twardych warstw na narzędzia i części maszyn. Opisano budowę i podstawowe dane techniczne urządzenia AT-1 wykorzystującego tę metodę. Przedstawiono wyniki zastosowania metody OES (spektroskopia emisji optycznej plazmy) do kontroli przebiegu procesów technologicznych osadzania warstw.
EN
Bias Activated Reactive Evaporation (BARE) method used in PVD hard coating deposition technology on tools and machine parts is presented. Construction and main technical data of AT-1 device are shown. The optical emission spectroscopy (OES) was used to control of layers deposition processes.
PL
Grzyby powodujące butwienie drewna kojarzą się głównie z chorobami roślin oraz niszczeniem drewnianych płotów i budynków. Jednak ich zdolność rozkładu toksycznych związków można wykorzystać m.in. do likwidacji odpadów oraz oczyszczania środowiska z niebezpiecznych substancji.
PL
W artykule przedstawiono życie i działalność naukową profesora Wojciecha Świętosławskiego, jednego z najwybitniejszych polskich fizykochemików. organizatora życia naukowego Drugiej Rzeczypospolitej. Opisano cztery okresy działalności Wojciecha Świętosławskiego: pierwszy w Kijowie i Moskwie (1899-1918), drugi - w Polsce w okresie między pierwszą i drugą wojną światową (1918-1939), trzeci - w Stanach Zjednoczonych (1940-1946) i czwarty - w Polsce po drugiej wojnie światowej (1946-1968).
EN
In the paper the life and scientific work of Professor Wojciech Świętosławski, an outstanding Polish physicochemist and the organizer of scientific activity in Poland in 1918-1939 time is presented. Four periods of the scientific work of Wojciech Świętosławski are described: the first one - in Kiev and Moscow (1899-1918), the second one - in Poland between First anc Second World War (1918-1939), the third one - in USA (1940-1946) and the fourth one - in Poland after the Second World War (1946-1968).
PL
W pracy omówiono niektóre istotne wskaźniki jakości soków jabłkowych: zawartość patuliny oraz kwasów - mlekowego i fumarowego, a także kwasu galakturonowego, którego duża zawartość świadczy o intensywnej obróbce miazgi i moszczu preparatami enzymatycznymi. Trzyletnie badania zawartości kwasu mlekowego wskazują, że producenci potrafią utrzymywać małą zawartość kwasu mlekowego w zagęszczonych sokach jabłkowych. Badania handlowych soków jabłkowych wykazały przekroczenie dopuszczalnej (wg Kodeksu Praktyki AIJN) zawartości jedynie u jednego producenta. Zawartość kwasu fumarowego w próbkach zagęszczonych soków z reguły była mniejsza od dopuszczalnej zawartości. Jednakże badania wykazały; że niektórzy producenci nie rozwiązali problemu zwiększonej zawartości kwasu fumarowego, zarówno w przypadku soków zagęszczonych, jak i soków pitnych. W 2000 r. tylko w jednej próbce zawartość kwasu galakturonowego była większa od 900 mg/l. Natomiast w latach 2001 i 2002 większość próbek charakteryzowała się dużą zawartością kwasu galakturonowego. Problemy z dużą zawartością tego związku występujące u różnych wytwórców stosujących zróżnicowany surowiec i preparaty enzymatyczne pochodzące od różnych producentów wskazują, żeglownym problemem może być jakość surowca.
EN
In presented paper some important quality indices of apple juice are discussed: patulin, lactic and fumaric acids content andgalacturonic acid. High contents of this compound testify that intensive treatment of apple pulp by enzymatic preparations was used. Three years of lactic acid analyses indicate that producers are able to keep under control lactic acid content in apple juice concentrate. This is in consent with the commercial apple juices. There was only one case that the maximum limit set in Code of Practice was exceeded. Fumaric acid content in concentrate samples as a rule is below permitted maximum level. However still some producers have serious problem with fumaric acid both in case of apple juice concentrate and commercial juices. In the year 2000 only in one sample, content of galacturonic acid was higher than 900 mg/l. On the contrary in the years 2001 and 2002 most samples were characterised by high galacturonic acid content. High content of this compound occurred in samples derived from different producers, which used different raw material and enzymes. This indicated that the major problem may be raw material quality.
12
100%
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania modelu komputerowego przepływu w sieci kanałów. Rozwiązania takich zadań dla przepływu stacjonarnego są stosunkowo proste obliczeniowo, nawet dla skomplikowanych schematów geometrycznych. Dlatego skupiono się na rozwiązaniu wybranych wariantów sterowania rozdziałem wód w warunkach przepływu niestacjonarnego. Przyjęty schemat geometryczny sieci nawiązuje do układu kanałów w WWW.
EN
In this paper application of hydrodynamic model of flow in the channel net is presented. The solutions of these tasks for stationary flow are relatively simple even for complicated geometric systems. Therefore the author has focused on the solution of selected variants for no – stationary flow control. The taken geometric schema is similar to Wroclaw Water System.
13
Content available Dodatki uszlachetniające do olejów napędowych
100%
PL
W artykule przedstawiono typowy skład pakietu dodatków uszlachetniających do nowoczesnego oleju napędowego stosowanego w silnikach z zapłonem samoczynnym. Omówiono problemy, z jakimi borykają się producenci tego rodzaju paliwa, i związki chemiczne najczęściej stosowane w celu ich rozwiązania.
EN
The article presents a typical package of additives for modern diesel fuel used in compression ignition engines. The problems faced by the producers of this type of fuel and the most commonly used chemicals to resolve those problems are discussed.
14
Content available Dyspersja tlenków żelaza - aktualny stan wiedzy
100%
PL
W niniejszym artykule została pokrótce opisana historia zastosowania tlenków żelaza - od malowideł ściennych w jaskiniach po katalizowanie syntez organicznych - oraz obecny stan wiedzy na ich temat. W dalszej części omówiono sposoby wykorzystania tlenków żelaza i najważniejsze kierunki rozwoju technologii z ich wykorzystaniem. Nanododatki do paliw czy materiały magnetyczne o szerokim spektrum zastosowań w przemyśle elektronicznym . to tylko wybrane sposoby wykorzystania tlenków żelaza, opisane w tym artykule.
EN
This paper shows a brief history of iron oxides and former and present methods of using them: from decorating walls of caves to catalyzing organic synthesis. It also contains a glance at future of development technology uses iron oxides. The nanoadditives in petroleum industry and a material with special magnetic properties in electronic or medical application are several of many methods described in this study.
16
Content available remote Polski wkład w bezpieczeństwo energetyczne Europy
100%
PL
Unia Europejska kreuje swoją politykę energetyczną. W tej sprawie opracowanych zostało szereg dokumentów i dyrektyw. Kraj nasz ma w tej sprawie wiele do zaoferowania, poprzez posiadanie znaczących zasobów węgla kamiennego.
EN
European Union has energy policy, however the maintenance costs, in order to keep the energy security, are getting higher and higher. Poland has much to offer in this scope. The strongest elements of this offer are the transit location and rich deposits of energy coal.
PL
Elementem IOS-ów są instalacje oczyszczania ścieków. Jak przedstawiają się doświadczenia z eksploatacji oczyszczalni ścieków instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną? O tym w poniższym artykule.
PL
Od początku lat 1980 elektronika zaczęta szybko wkraczać do motoryzacji. Rozwój technologii elektronicznych umożliwił wykorzystanie niezwykle praktycznych i niezawodnych podzespołów elektronicznych w nowych konstrukcjach pojazdów. Kolejnym stopniem rozwoju sa mikrosystemy, integrujące systemy elektroniczne i mechaniczne w jedną całość. W artykule omówiono podstawowe systemy czujnikowe pojazdów, w których są już dzisiaj lub będą w najbliższej przyszłości stosowane mikrosystemy.
EN
Electronics made their debiut in commercial vehicles in the early 1980s. These systems have since been developed into utterly practical and reliable components in hightech vehicle design. The current stage of development are microsystems, where mechanical systems are integrated with electronics to form a functional untity. Main automotive sensory systems which are today or can be in the near future supported by microsystems are the subject of the paper.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.