Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1678

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwoj zrownowazony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
EN
The conception of durable and sustainable development has been created on the ground of the crisis in the European agriculture. The construction of the tools and models for the estimation of farms sustainable development level is necessary in foreseeable future in Poland. The mythological trial of systematization of the principal indicators groups on this estimation is presented in this paper.
PL
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej jest unikalną w kraju jednostką naukowo-badawczą, zajmującą się w sposób w pełni interdyscyplinarny złożoną problematyką planowania przestrzennego we wszystkich skalach: poczynając od planów miejscowych, ; poprzez studia gminne i wojewódzkie, aż po koncepcje zagospodarowania całych makroregionów. Działalność Instytutu polega przede wszystkim na tworzeniu podstaw naukowych dla kształtowania zasad polityki przestrzennej i komunalnej, skorelowanych z funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej. Prowadzimy prace badawcze w zakresie modelowania cyfrowego, uwarunkowań i zmian zagospodarowania przestrzennego oraz opracowujemy prototypowe rozwiązania planistyczne nawiązujące do nowego podziału administracyjnego kraju. Zadania te realizujemy w oparciu o prowadzone w Instytucie wieloletnie prace studialne. W ramach programu integracji europejskiej wzdłuż wszystkich granic Polski prowadzimy prace nad modelem funkcjonowania regionów transgranicznych. W Instytucie wykonujemy analizy przestrzenne z wykorzystaniem algebry map oraz analizy sieciowe, a obecnie przystępujemy do opracowywania modeli cyfrowych terenu, przydatnych między innymi do przewidywania zagrożeń powodziowych. Od wielu lat prowadzimy także monitoring gospodarki komunalnej w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 tysięcy, bazę danych miast polskich, a także monitoring ustawodawstwa z zakresu planowania przestrzennego i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Przyszłość Instytutu wiążemy z uzyskaniem statusu państwowego instytutu badawczego. Nasze starania w tej sprawie zaowocowały już pisemnym poparciem ze strony Kancelarii Premiera RP, Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Ochrony Środowiska i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, jako jedyna instytucja zajmująca się kompleksowo problematyką gospodarki przestrzennej i komunalnej, jest w stanie tworzyć podstawy dla prowadzenia przez naczelne i centralne organy administracji państwowej polityki objętej działami: - rozwoju regionalnego (opracowywanie projektów krajowej strategii rozwoju regionalnego i programów rozwoju regionalnego, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionu) - gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (zagospodarowanie przestrzenne, wspieranie mieszkalnictwa, gospodarka nieruchomościami, polityka miejska, rządowe programy rozwoju infrastruktury komunalnej), - architektury i budownictwa (standardy ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju w architekturze, prawo budowlane, ekonomiczne budownictwo mieszkaniowe, modernizacja zabudowy substandardowej). W tych trzech dziedzinach Instytut zamierza kontynuować działania obejmujące: - monitoring zachodzących procesów, - prognozowanie zmian, - metodykę opracowań planistycznych i projektowych, - koncepcje rozwiązań systemowych i szczegółowych, - tworzenie propozycji i rozwiązań prawnych, - standaryzację i normowanie z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, - prace badawcze, - bieżące doradztwo dla administracji rządowej, -kształcenie ustawiczne dla wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej (także we współpracy z uczelniami wyższymi), - wdrożenia i rozpowszechnianie wyników prac badawczych (publikacje monografii, artykułów naukowych i poradników). Instytut jest członkiem-założycielem (wraz z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych oraz Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich, której głównym celem jest uruchomienie i prowadzenie Wyższej Szkoły Rozwoju Regionalnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku złożonego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zamierzamy już w roku 2002 rozpocząć prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku „gospodarka przestrzenna", co pozwoli na szersze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zawodowego naszych pracowników naukowych na rzecz kształcenia nowych kadr planistów przestrzennych dla administracji rządowej i samorządowej.
EN
The Institute of Physical Planning and Municipal Economy is a unique scientific-research unit in the country, in a way fully interdisciplinary busy with a complex issues of physical planning in all scales: beginning from local plans, throughout community and voivodeship studies, until the conception on all macroregions management. The activity of the Institute is first of all the creation of scientific bases for the formulation of rules in spatial and municipal politics, correlated with the functioning in the countries of the European Union. We carry out the research works in the range of digital modelling, pre-conditions and changes in spatial management and we work out the prototype planning solutions refering to the new administration division of the country. These issues we accomplish basing on many years study works ran in the Institute. In the frame of the programme of European integration alongside all Polish borders we are working on the model of crossborder regions functioning. In the Institute we make spatial analyses with the utilization of maps algebra and network analyses and nowadays we begin the working out of digital models of land, useful inter alia to foresee flood disasters. For many years we make the monitoring of municipal economy in cities of the number of inhabitants which overcome 10 thousands, data-base of Polish cities, monitoring of legislation from the range of spatial urban planning and changes in the spatial management of the country. The future of the Institute we refer to obtaining of the state status of the research institute. Our trials in this case were fruitful in written support from the part of the Prime Minister Chancellory, Minister of Regional Development and Building, Minister of Home Office and Administration, Minister of Protection of Environment and Society of Polish Town Planners. The Institute of Physical Planning and Municipal Economy as the only institution complexively dealt with issues of spatial and municipal economy is able to create the bases to lead the politics included in activities by superior and central organs of state administration: - regional development (working out of projects of national strategy of regional development and programmes of regional development, co-operation with units of territorial local government in the range of regional development); - spatial and housing economy (spatial management, housing support, real estate economy, urban policy, governmental programmes of municipal infra-structure development); - architecture and building (standards of spatial order and sustainable development in architecture, building law, economic housing buildings, modernization of substandard buildup construction). In these three lines of business the Institute is going to continue the activities including: - monitoring of coming processes - prognostication of changes - methodics in planning and project elaborations - concept of system and detailed solutions - creation of proposals and legal solutions - standarization and norms from the range of spatial and municipal economy - research works - present advices for governmental administration permanent education for all levels of governmental and self-governmental administration (also in co-operation with high schools) - implementation and distribution of research works results (publications of monographies, scientific articles and hand books). The Institute is the charter member (together with the Institute of Drainage and Green Land-Uses and the Institute of Development of Country and Agriculture of Polish Academy of Sciences), Foundation of Development of Rural Areas, which the main objective is initiation and leadership of the High School of Regional Development. After the positive consideration of our submission to the Ministry of National Education, we try to begin didactics in Physical Planning in 2002 year, what let us for the broader utilization of knowledge and professional experience of our research workers on behalf of formation of new stuff of spatial planners for the governmental and local government administration.
PL
Od czasu pojawienia się koncepcji zrównoważonego rozwoju jest on przyjmowany na różnych szczeblach organizacji terytorialnej, w tym także na poziomie miasta, jako podstawa wszelkich działań. Każdy szczebel planowania rozwoju ma jednak swoją specyfikę, podobnie zresztą jak poszczególne jednostki terytorialne w ramach danego szczebla. Dotyczy to między innymi miast, w szczególności dużych, w odniesieniu do których, ze względu na złożoność występujących w nich relacji oraz specjalną rolę, jaką odgrywają w systemie osadniczym, zrównoważony rozwój musi być rozumiany nieco inaczej niż w przypadku innych jednostek terytorialnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na taki sposób pojmowania zrównoważonego rozwoju, który odpowiada specyfice miasta, a także przegląd wybranych koncepcji i modeli prowadzących do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju miasta.
EN
Since the appearance of the concept of sustainable development, this kind of development is adopted at various levels of territorial organisation, including the city level, as a basis for all actions. However, each level of development planning has its own specific features, similarly to individual territorial units at particular level. This specificity applies also to cities, especially large ones, which understand sustainable development in a different manner than generally because of the complexity of relations occurring there and the special role they play in the settlement system. The aim of this paper is to indicate a way of understanding sustainable development appropriate to the specificity of a city and to conduct a survey of selected conceptions and models facilitating the implementation of the assumptions of sustainable urban development in practice. Special attention will be given to a systemic approach and the significance of proper internal and external relations in the sustainable development of a city.
PL
W opracowaniu przedstawiono ogólne założenia oraz plan finansowania poszczególnych działań PROW 2007-2013. Przeprowadzono analizę wykorzystania środków finansowych, w ramach działań tworzących osie priorytetowe PROW 2007-2013, w okresie trzech lat funkcjonowania Programu. Źródłem materiałów były opracowania i raporty MRWiR. Na realizację działań PROW 2007-2013 Polska otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 17,2 mld euro, a do czerwca 2010 roku wykorzystała 22,24% łącznego budżetu Programu. Największy udział w wykorzystaniu środków finansowych miało działanie osi 2 związane ze Wspieraniem terenów ONW oraz działanie osi 1 Renty strukturalne.
EN
The paper presents general guidelines and a plan for financing the various activities of the RDP 2007-2013. An analysis of the use of financial resources under the priority axes of the activities forming the RDP 2007-2013 in the three years of the Programme. The source materials were Ministry of Agriculture Village and Development studies and reports. On the implementation of the RDP 2007-2013 Poland received financial support amounting to 17.2 billion Euros to June 2010 used 22.24% of the total budget. The largest share of financing by the action of axis 2 was related to the promotion and operation of the LFA areas Axis 1 Early retirement.
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.