Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  celiakia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
In recent years a changeable clinical picture of celiac disease has been observed. In children latent and silent types of coeliac disease occur predominantly and bring numerous diagnostic problems. To evaluate the clinical course of coeliac disease in children hospitalized in the Department of Paediatrics at the Silesian Medical University in years 2003 to 2008. MATERIAL AND METHODS The study involved 88 children: 48 girls and 40 boys, aged from11 months to 18 years (mean age 8 years), in whom coeliac disease was diagnosed on the basis of the obligatory standards. The analysis included the age, clinical picture, abnormalities in laboratory and imaging tests, and coexisting diseases. RESULTS The coeliac disease was diagnosed in 42/88 (48%) school children, in 29/88 (33%) pre-school children, and the most rare in children under 3 years of age 17/88 (19.3%). Coeliac disease was slightly more common in girls (55%). In the clinical picture of school children body weight and/or height defi ciency and abdominal pains were the predominant symptoms, whereas in the youngest patients – chronic diarrhoea. CONCLUSION In this study we would like to draw attention to non-characteristic symptoms of coeliac disease, occurring particularly in school children and associated with diagnostic problems.
PL
W ostatnich latach obserwuje się zmieniający obraz kliniczny celiakii. U dzieci dominuje postać utajona oraz skąpoobjawowa, sprawiająca wiele problemów diagnostycznych. Celem pracy była ocena obrazu klinicznego celiakii u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2003–2008. MATERIAŁ I METODY Badaniami objęto 88 dzieci: 48 dziewczynek i 40 chłopców, w wieku od 11 miesięcy do 18 lat (średni wiek 8 lat), u których rozpoznano celiakię na podstawie obowiązujących standardów. W analizie uwzględniono wiek, objawy kliniczne, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych i obrazowych oraz choroby współistniejące. WYNIKI Celiakię rozpoznano u 42/88 (48%) dzieci w wieku szkolnym, u 29/88 (33%) w wieku przedszkolnym, najrzadziej u dzieci poniżej 3 roku życia 17/88 (19,3%). Nieco częściej celiakia występowała u dziewczynek (55%). W obrazie klinicznym u dzieci w wieku szkolnym dominowały niedobór masy ciała i/lub wzrostu oraz bóle brzucha, a u najmłodszych pacjentów przewlekłe biegunki. WNIOSKI Objawy kliniczne celiakii występujące szczególnie u dzieci w wieku szkolnym są niecharakterystyczne, co przysparza trudności diagnostycznych.
PL
Wędzone produkty spożywcę wywołują obawy natury zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do ewentualnej obecności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Aromaty dymu wędzarniczego są wytwarzane z dymu, który jest poddawany frakcjonowaniu i procesom oczyszczania, dlatego stosowanie aromatów dymu wędzarniczego jest uważane za korzystniejsze ze względów zdrowotnych niż tradycyjny proces wędzenia. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące aromatów dymu wędzarniczego są zawarte w kilku rozporządzeniach. Ostatnio ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2013 z 10 grudnia 2013 r. ustanawiające unijny wykaz dozwolonych produktów początkowych dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego przeznaczonych do użycia w takiej postaci w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, lub do produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego. Rozporządzenie to zawiera listę produktów początkowych dla aromatów dymu wędzarniczego dopuszczonych do żywności wraz z warunkami ich stosowania. W artykule omówiono przepisy ww. rozporządzenia oraz znakowanie produktów z dodatkiem aromatów dymu wędzarniczego.
EN
Smoked foods in general give a rise to health concerns, especially in relation to the possible presence of polycyclic aromatic hydrocarbons. As smoke flavourings are produced from smoke which is subjected to fractionation and purification processes, the use of smoke flavourings is generally considered to be of less health concern than the traditional smoking process. The EU legislation on smoke flavourings consists of some regulations. Recently, the Commission Implementing Regulation (EU) No 1321/2013 of 10 December 2013 establishing the Union list of authorised smoke flavouring primary products for use as such in or on foods and/or for the production of derived smoke flavourings, has been published. The list of authorised smoke flavouring primary products as well as the conditions of usage thereof is included in the regulation. The new regulation and the labelling rules for the products, containing smoke flavourings, are described in the article.
PL
Artykuły zbożowe są głęboko zakorzenione w kulinarnej historii Polski i całego świata i stanowią podstawę każdego posiłku. Dostrzeganie problemu coraz częściej pojawiających się alergii pokarmowych, budzi nadzieje wśród osób z nietolerancją glutenu, jak również zmusza producentów do zapoznawania się z alternatywnymi produktami żywnościowymi i wyjścia naprzeciw osobom zainteresowanym tego typu pożywieniem. Na szczęście świadomość producentów ciągle rośnie, co daje możliwość urozmaicenia diety ludzi cierpiących na celiakię. Prawie każdy produkt spożywczy ma swój bezglutenowy odpowiednik, poczynając od chleba, przez kasze, makarony, słodycze, dania gotowe, aż po piwo, czy mocniejsze alkohole. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka wybranych zbóż i pseudozbóż bezglutenowych, takich jak: amarantus, gryka, kukurydza, proso, komosa ryżowa, teff, ryż, oraz przedstawienie wpływu ich spożywania na organizm. Wskazano możliwości ich wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu spożywczego. Zwrócono także uwagę na owies, który jest obecnie przedmiotem wielu badań, ze względu na brak reakcji alergicznej po jego spożyciu u niektórych chorych z nietolerancją glutenu.
EN
The cereal food are deep-rooted in history of Polish and the whole world culinary tradition and they are foundation of each high-value dish. A perception of food allergy arouse consumers interest and force manufacturers to acquaint with alternative food products and cater for consumer needs. Fortunately, the awareness between manufacturers is growing, what brings opportunity to vary diets people who suffer from celiac disease. Almost each of the food products has an equivalent prepared without gluten, among them bread, porridge, pastas, sweets, fast food, and even beer or stronger alcohol drinks. The aim of this study is to characterize some gluten-free cereals and pseudo cereals such as amaranth, buckwheat, corn, millet, quinoa, teff, rice, to describe the impact of consuming products made from them on health of the body. The possibility of their use in various branches of the food industry is presented. Moreover, the paper includes speculation about oats, which is currently the subject of many studies, due to the lack of an allergic reaction after ingestion by some patients with intolerance to gluten. There are described dietary recommendations for people who need to exclude gluten from their daily diet.
EN
The only treatment available for celiac disease and other gluten-related disorders remains a lifelong gluten-free diet. Knowledge of the gluten content in foods is one of the crucial factors for dietary compliance which helps prevent future complications related to gluten consumption. In order to help patients cope with the burdens of the gluten-free diet, a mobile app was created. The bezGlutenu mobile app (Polish “Gluten-Free”) is the first mobile app in Poland serving as a database of every product licensed with the Crossed Grain symbol available on the Polish Market. This mobile app can help patients with the management of the gluten-free diet.
PL
Jedyną dostępną formą leczenia celiakii oraz innych chorób glutenozależnych pozostaje dożywotnie stosowanie diety bezglutenowej. Wiedza dotycząca zawartości glutenu w produktach spożywczych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie reżimu dietetycznego, który pomaga zapobiec powikłaniom związanym ze spożyciem glutenu. Aby pomóc pacjentom w radzeniu sobie z dietą bezglutenową powstała aplikacja mobilna bezGlutenu – pierwsza w Polsce aplikacja mobilna służąca jako baza wszystkich produktów oznaczonych licencjonowanym znakiem Przekreślonego Kłosa dostępnych na polskim rynku.
PL
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie celiakią i innymi chorobami, związanymi z wrażliwością na gluten. W publikacji omówiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych i epidemiologicznych, aktualne spojrzenie na produkty bezglutenowe, ich definicję, zwrócono takżeuwagę na surowce roślinne, których wykorzystanie może być pomocne w urozmaicaniu diety bezglutenowej. Omówiono też wytyczne Kodeksu Żywnościowego i rozporządzenia UE dotyczące dopuszczalnej zawartości glutenu w produktach przeznaczonych dla osób wrażliwych na gluten.
EN
In the recent years a growing interest in celiac disease and other diseases associated with sensitivity to gluten has been observed. The article discusses some results of experimental and epidemiological studies, current view at gluten-free products, their definition, as well as the attention paid to plant materials, the application of which may be helpful in adding diversity to the gluten-free diet.Also guidelines of the Codex Alimentarius and the EU Regulation concerning the permissible content of gluten in the products intended for individuals susceptible to gluten were presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę schorzeń wywołanych nieprawidłową reakcją organizmu na gluten, z których najczęściej występującym jest celiakia. Jedynym sposobem leczenia tych schorzeń jest stosowanie diety bezglutenowej, której podstawą są produkty bezglutenowe. Bezglutenowe produkty zbożowe, tak jak ich tradycyjne odpowiedniki, są głównym źródłem energii i stanowią podstawę prawidłowo skomponowanej diety osób nietolerujących glutenu. Produkty te są najczęściej wytwarzane z mąki kukurydzianej, mąki ryżowej, skrobi ziemniaczanej oraz skrobi pszennej bezglutenowej. Surowce te zawierają mniej składników mineralnych i witamin z grupy B niż tradycyjne produkty zbożowe. Dlatego też stosując dietę bezglutenową, oprócz tych produktów warto spożywać żywność w sposóbnaturalny wolną od glutenu, taką jak: gryka, proso, amarantus, komosa ryżowa oraz teff. Zastępując tradycyjne surowce bezglutenowe psedozbożami lub stosując ich częściową substytucję, można uzyskać poprawę tekstury, wartości odżywczej i w niektórych przypadkach wartości prozdrowotnej pieczywa bezglutenowego.
EN
The paper presents features of diseases caused by an abnormal reaction of the human body because of gluten existence (the most common disease caused by gluten intolerance is celiac disease). The only way to treat gluten based diseases is to apply a gluten-free diet. Gluten-free products are the basis for this type of diet. Gluten-free cereal products as well as their traditional equivalents, are the main source of energy being the basis of a well-composed of gluten free diet. These products are most often made from corn flour, rice flour, potato starch and gluten-free wheat starch. These ingredients contain less minerals and B vitamins than traditional cereal products. Therefore, using a gluten-free diet, besides ingredients mentioned above, it is worth to consume natural gluten free products, such as buckwheat, millet, amaranthus, quinoa and teff. By whole or partial substitution of traditional gluten-free ingredients by pseudocereals, it is possible to improve their texture, nutritional value, as well as prohealth value (e.g. in gluten-free breads).
PL
W artykule przedstawiono niektóre ważniejsze problemy dotyczące celiakii (m.in. toksyczność białek prolaminowych, produkty bezglutenowe i problemy legislacyjne, wykorzystanie owsa, gryki i amarantusa w diecie bezglutenowej).
EN
Aspects of coeliac disease are discussed from the viewpoint of different problems connected with the dietetic therapy (e.g. toxicity of prolamins, gluten-free products and legal problems, oats, buckwheat and amaranthus in gluten-free diets).
17
Content available Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci
75%
PL
Wprowadzenie: Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost zachorowalności na chorobę trzewną. Coraz częściej pierwsze objawy choroby są niespecyficzne i mogą powodować trudności diagnostyczne. Wczesne rozpoznanie choroby i wprowadzenie diety bezglutenowej poprawia jakość życia pacjentów i zapobiega rozwojowi potencjalnych powikłań. Cel pracy: Celem pracy była analiza manifestacji klinicznych celiakii w wieku rozwojowym oraz określenie specyficznych objawów choroby dla poszczególnych grup wiekowych. Materiał i metody: Materiał stanowiła dokumentacja medyczna pacjentów hospitalizowanych w Klinice Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie latach 2005–2010, u których po raz pierwszy postawiono rozpoznanie celiakii. Pacjentów podzielono na dwie grupy. Grupę I stanowiły dzieci poniżej 6. roku życia, a grupę II pacjenci powyżej 6. roku życia. W pracy uwzględniono częstość objawów klinicznych w stosunku do wieku i płci pacjentów, choroby współwystępujące oraz wywiad rodzinny w kierunku celiakii. Do obliczeń statystycznych wykorzystano oprogramowanie Statistica 5.0. Wyniki: W latach objętych analizą w Klinice Pediatrii celiakię rozpoznano po raz pierwszy u 13 dzieci w wieku od 2 do 15 lat. Wśród pacjentów z Grupy I najczęstszymi objawami był niedobór masy ciała (83,33%) oraz niedobór wzrostu i wzdęcie brzucha (po 50,00%). W Grupie II najczęstszymi objawami celiakii były anemia mikrocytarna (57,14%), niedobór masy ciała i niedobór wzrostu (po 42,86%), bóle brzucha (28,57%). Różnice w obrazie klinicznym celiakii w zależności od wieku i płci nie były istotne statystycznie (odpowiednio p = 0,55; p = 0,77). Wnioski: Celiakia manifestuje się wieloma objawami, ujawnia się często w sposób nietypowy lub asymptomatyczny. Wykazano różnice w obrazie klinicznym celiakii w poszczególnych grupach wiekowych.
EN
Introduction: It has been observed that the coeliac disease (CD) incidence rate has increased in recent years. CD’s first symptoms are uncharacteristic and may hinder an accurate diagnosis. Making an early diagnosis and going on a glutenfree diet improve patients’ quality of life and prevent the development of potential complications. Objective: The aim of this study was to analyse clinical manifestations of coeliac disease during development and to identify specific symptoms of the disease for individual age groups. Materials and methods: The study was based on the medical documentation of inpatients of the Clinic of Paediatrics, Medical University of Lublin, who stayed in the clinic between 2005 and 2010 and who were first diagnosed with coeliac disease. The patients were divided into two groups. Children under six were in group 1 and children over six were in group 2. The study accounted for the incidence rate of clinical symptoms considering the patients’ age and sex, accompanying diseases and a family history aimed at coeliac disease. Statistica 5.0. software was used for statistical analysis. Results: 13 children aged two to 15 were diagnosed with coeliac disease at the Clinic of Paediatrics at the time when the study was conducted. The most common symptoms among patients from group 1 were weight deficiency (83,33 percent), height deficiency and aerenterectasia (50,00 percent each). The most common symptoms among patients from group 2 were microcytic anaemia (57,14 percent), weight deficiency and height deficiency (42,86 percent each), abdominal pain (28,57 percent). Differences in the clinical picture of the disease considering the patients’ age and sex were not statistically significant (p=0, 55; p=0, 77 respectively). Conclusions: Coeliac disease manifests itself with many symptoms, appears in an uncharacteristic or asymptomatic way. It has been proved that there are differences in the clinical picture of the disease among individual age groups.
20
Content available Czy celiakia wpływa na narząd wzroku?
75%
PL
Celiakia (ang. coeliac disease), nazywana inaczej glutenozależną chorobą trzewną, to choroba genetyczna o charakterze autoimmunologicznym, czyli spowodowana nieprawidłową reakcją odpornościową organizmu przeciwko własnym tkankom, w której spożywanie glutenu prowadzi do uszkodzenia jelita cienkiego. U chorych na celiakię występuje nietolerancja glutenu. Glutenem określa się składowe białka zawartego w zbożach, takich jak pszenica, żyto czy jęczmień. Spożywanie glutenu prowadzi do stanu zapalnego i uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego, a następnie do zaniku kosmków jelitowych (wypustek błony śluzowej jelit odpowiedzialnych za przyswajanie substancji odżywczych z pożywienia), co prowadzi do zaburzeń wchłaniania, a w konsekwencji do niedożywienia i niedoborów składników odżywczych. Upośledzone wchłanianie pokarmu prowadzi do wystąpienia różnorodnych objawów klinicznych. Reakcja autoimmunologiczna nie musi ograniczać się do jelita cienkiego, a dotyczy również innych narządów, w związku z tym celiakia może objawiać się różnymi symptomami w obrębie przewodu pokarmowego, ale także poza nim. Na obecną chwilę jedyną metodą leczenia celiakii jest ścisłe stosowanie diety bezglutenowej od momentu zdiagnozowania do końca życia [1,2].
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.