Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2827

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 142 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 142 next fast forward last
EN
Recent initiatives in the field of the economic governance and the Eco¬nomic and Monetary Union, similarly as to treaty revisions, influence the position of national Parliaments in the EU and create an impulse to rethink domestic arrange¬ments for handling EU affairs in individual Member States, as well as to redefine the system of inter-parliamentary co-operation. As a consequence, the discussion con¬cerning the democratic legitimacy of economic governance opens a new chapter in evolution of the role of European national legislatures in the EU. The aim of this arti¬cle is to present the legal and political aspects of the national Parliaments’ position within the new EU economic governance, and assess their ability to ensure demo¬cratic legitimacy in the context of their current legal position in the EU.
2
Content available remote The Role of Social Media in Economy
100%
EN
Social media has become a platform that is easily accessible to anyone with internet access. Increased communication for organizations fosters brand awareness and often, improved customer service. Additionally, social media serves as a relatively inexpensive platform for organizations to implement marketing campaigns. This article shows the place the social media marketing in e-marketing. The analysis of the situation of the social media marketing in Poland was discussed.(original abstract)
XX
Republika Czeska dąży do unifikacji ze strukturami zachodnioeuropejskimi: Unią Europejską i NATO. 22 stycznia 1996 r. Czechy złożyły oficjalny wniosek w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Przyszły akces Republiki do Unii należy rozpatrywać nie tylko w kontekście politycznym, ale i ekonomicznym. Krótko przedstawiono analizę procesów gospodarczych Czech oraz najważniejsze reformy gospodarki.
XX
Bilateralna pomoc Japonii na rzecz partnerów z regionu Azji i Pacyfiku ewoluowała na przestrzeni lat. Początkowo była instrumentem promocji japońskiego eksportu w latach 60., aż stała się narzędziem wspierania polityki przemysłowej w regionie. W październiku 2014 r. minęło 60 lat odkąd Japonia rozpoczęła udzielanie pomocy krajom rozwijającym się. Do tej pory Japonia udzieliła takiego wsparcia w bardzo wielu krajach i regionach, przeznaczając na pomoc ogromne fundusze. Działania tego typu pozycjonują Japonię na czołowych miejscach wśród największych donatorów na świecie. Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego wymiaru japońskiej pomocy rozwojowej skierowanej do państw azjatyckich. W artykule przedstawiono historyczne uwarunkowania japońskiej ODA, a także zmiany dokonujące się w jej strukturze wraz ze zmieniającymi się warunkami w gospodarce globalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Japanese bilateral aid to partners from Asia and Pacific has evolved over the years. Initially, it was an instrument to promote Japanese exports in the '60s, until it became a tool to promote industrial policy in the region. In October, 2014 60 years had passed since Japan began providing aid to developing countries. So far, Japan has provided such support in many countries and regions, allocating huge funds to help. Such activities are positioning Japan in the top positions among the largest ODA donors in the world. The aim of the article is to present a contemporary dimension of Japanese development assistance to countries located in Asia an Pacific. The article presents the historical roots of Japanese ODA as well as the changes that are taking place in its structure with the changing conditions in the global economy.(original abstract)
XX
Autor dokonuje porównania gospodarki Czech z Unią Europejską w aspekcie teoretycznym, historycznym, psychologicznym i pragmatycznym.
XX
Przedstawiono ocenę stanu koniunktury gospodarczej w Niemczech w 1999 roku w następujących gałęziach: przemysł przetwórczy, przemysł samochodowy, przemysł elektrotechniczny, przemysł tworzyw sztucznych. Analizowano też poziom cen w Niemczech oraz wartość sprzedaży detalicznej.
XX
Omówiono nowe przepisy dotyczące zmian w ustawie o oddelegowaniu pracowników co w znacznym stopniu wpłynie na działalność gospodarczą polskich przedsiębiorstw w Niemczech. Przedstawiono też specyfikę handlu urządzeniami centralnego ogrzewania i klimatyzacji we Wschodnich landach RFN.
XX
W krótkich streszczeniach przedstawiono sytuację na niemieckim rynku europalet, rozwój niemieckiego rynku sprzętu informatycznego, sytuację na rynku przetwórstwa ropy naftowej w RFN. Ponadto opisano rynek mięsa drobiowego w RFN oraz osiągnięcia koncernu Alcatel Deutschland.
XX
W ramach artykułu przedstawiono podstawowe informacje o niemieckim przemyśle cementowym w tym udział Polski na rynku cementu w Niemczech; sytuację na rynku umocnień i obudów metalowych w Niemczech, ponadto zapotrzebowanie rynku niemieckiego na sklejkę meblową, rozwój rynku urządzeń laserowych, sytuację we wschodnioniemieckim przemyśle stoczniowym oraz sytuację na rynku nieruchomości w Berlinie w świetle zmiany siedziby władz.
XX
Przeanalizowano gospodarkę Niemiec na tle krajów piętnastki. Podano podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej w latach 1997-1999 (prognoza Komisji Europejskiej).
XX
W cyklu artykułów dotyczących rynków branżowych w Niemczech przedstawiono nakłady finansowe na badania i rozwój nowych technologii w RFN, ochronę środowiska w przemyśle spożywczym RFN. Zanalizowano też wielkość przeładunków w portach niemieckich na tle przeładunków światowych.
XX
Hiszpański model gospodarki o niskich kosztach przechodzi do historii. W ciągu ostatnich 11 lat dynamicznego wzrostu poziom życia w Hiszpanii znacznie się poprawił. Jednak w hiszpańskiej gospodarce pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały: poziom zagranicznych inwestycji spada, deficyt obrotów bieżących pogłębia się, inflacja rośnie, a wzrost wydajności jest mniejszy niż w wypadku pozostałych członków "starej Unii".
XX
W zakresie przystąpienia do Unii Europejskiej tylko Estonia osiągnęła pełny sukces i została zaproszona do negocjacji. Z drugiej strony, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wybrał Rygę na miejsce swego walnego zgromadzenia w roku 2000, a Litwa dostała więcej czasu na nadrobienie zaległości przed przystąpieniem do Unii. Wszystkie trzy kraje są postrzegane jako dobry punkt startowy do dalszego rozprzestrzeniania wpływów na Rosję.
14
Content available remote Wieloczynnikowa ocena gospodarki - metodyka i szacunki dla wybranych gospodarek
100%
XX
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji wieloczynnikowego miernika oceny gospodarczej (MOG) i jego szacunków dla wybranych gospodarek. W punkcie pierwszym przedstawione zostały podstawowe założenia przyjęte w metodyce miernika oceny gospodarczej proponowanego w niniejszym opracowaniu. W szczególności sformułowano uwagi na temat przesłanek wyboru elementów składowych miernika. W punkcie drugim szczegółowo przedstawiono metodykę MOG z uwzględnieniem pięciu wariantów. W punkcie trzecim niniejszego artykułu warianty MOG1, MOG3, MOG4 i MOG5 stanowią podstawę szacunków dla Polski w latach 2000-2011. Dodatkowo dla wariantów MOG1, MOG3, dla celów porównawczych, dokonano oceny wybranych gospodarek europejskich: Grecji, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz 27 krajów obecnych członków Unii Europejskiej traktowanych jako całość. (fragment tekstu)
EN
The main aim of this paper is proposition of multifactor measure of economic condition (MEC) and its estimation for selected economies. Article consists of two fundamental parts. In the first methodology of measure is presented. It includes mainly points 1 and 2 and constitutes basis for empirical researches in point 3. This point constitutes second fundamental part of this paper, in which MEC estimation for selected economies for the period 2000-2011 are made. (original abstract)
XX
Przedstawiono proces restrukturyzacji koncernu Siemens oraz jego miejsce na rynku maszyn i urządzeń w latach 1993-1997. Przedstawiono też plany fuzji z francuską firmą "Schneider".
XX
Przedstawiono prognozę rozwoju gospodarki Niemiec na 1999 rok oraz krótkookresową ocenę koniunktury gospodarczej w 1998 r. w wybranych branżach gospodarki niemieckiej. Omówiono kondycję gospodarczą wschodnich krajów związkowych RFN.
XX
Raport przedstawia podstawowe dane dotyczące gospodarczych różnic wewnątrz Unii Europejskiej w kontekście PKB. Przebadano trudności dostosowawcze gospodarki hiszpańskiej w zakresie inflacji, stóp procentowych i deficytu budżetowego z wymaganiami konwergencji ze strefą euro. Wysiłki dostosowawcze spowodowały radykalny zwrot w polityce gospodarczej Hiszpanii i zaowocowały doskonałymi wynikami w skali makroekonomicznej w ramach międzynarodowego boomu gospodarczego. Hiszpania otrzymuje z Unii fundusze głównie w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Podsumowując, gospodarka hiszpańska pozostaje daleko w tyle z punktu widzenia zbieżności z bogatszymi narodami europejskimi, a gospodarcze dostosowanie biedniejszych regionów Hiszpanii przebiega bardzo powoli. (J.W.)
EN
This report presents basic data on economic disparities within the EU, in terms of GDP in euros and in PPS. I examine the difficulties of the Spanish economy to comply with the requirements for euro entry as regards inflation, interest rates and budget deficit. This compliance brought about a radical shift in Spain's economic policy, with excellent results as regards macroeconomic convergence, within an international boom context. The funds received by Spain from the European Union are basically Structural and Cohesion Funds. In conclusion, the Spanish economy remains a long way from real convergence with the richer European nations, and the convergence of the poorer regions of Spain is occurring particularly slowly. (original abstract)
EN
If one considers organizations and families to be separate social entities, it is difficult to assume that they do not exert any influence on each other within the society. On the contrary, they should largely depend on each other. The approach which connects family related problems with economic growth is not too widely discussed in the literature although among the most important theoreticians we can find both classics - M.Weber, F. Znaniecki and contemporary thinkers -F. Fukuyama or R. Putman. Family values play a significant role in Poland. A family and a small group can take up integrating activities at the micro-social level and , at the same time - disintegrating activities at the macro-social level. In families and in small groups where direct contacts dominate "immoral familiarity" is of affiliating character. It strengthens coherence of such organizations through high involvement of employees, a sense of strong identification with the group, opposition to the environment. There emerges identity of an organization as a " besieged bastion". In large organizations the employees do not have a sense of strong links and are ready to derive individual or group advantages by exploiting these organizations. (original abstract)
XX
The goal of the study conducted project was to quantify the economic importance of meetings and events (i.a. social, economic, business) staged in Poland and show their economic contribution. This objective inspired research questions inquiring about the structure of the expenditures of meeting and event participants, the Gross Domestic Product generated thanks to Poland's meetings industry and the number of jobs created to perform services for meetings and events in Poland. The project's three-stage analysis examined three groups of stakeholders: participants, organisers of meetings and events (seven categories) and venue administrators (twelve categories). The goal was achieved thanks to the collected data and an econometric model based on the data of the Central Sta-tistical Office of Poland, built specifically to determine the meetings industry's impact on national economy. The research estimated the meetings industry's contribution to GDP at the level of 1%. In 2015 meetings and events generated 25,911,301,000 for Poland's economy and 11,960,058,000 PLN of gross value added. 12,401,600 domestic and international participants attended the meetings and events, which on average lasted two days. The meetings industry's employment contribution amounted to 171,000.(abstrakt oryginalny)
EN
Celem przeprowadzonego badania było określenie znaczenia gospodarczego spotkań i wydarzeń (np. społecznych, gospodarczych, biznesowych) organizowanych w Polsce i pokazanie ich wkładu gospodarczego. Pytania badawcze dotyczyły struktury wydatków uczestników spotkań i wydarzeń, produktu krajowego brutto wygenerowanego dzięki przemysłowi spotkań w Polsce oraz liczby miejsc pracy utworzonych w celu świadczenia usług na spotkania i wydarzenia w Polsce. W trzystopniowej analizie projektu przeanalizowano trzy grupy interesariuszy: uczestników, organizatorów spotkań i wydarzeń (siedem kategorii) oraz administratorów obiektów (dwanaście kategorii). Cel został osiągnięty dzięki zebranym danym i modelowi ekonometrycznemu opartemu na danych Głównego Urzędu Statystycznego, zbudowanym specjalnie w celu określenia wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę narodową. Badanie oszacowało wkład przemysłu spotkań w PKB na poziomie 1%. W 2015 r. spotkania i wydarzenia wygenerowały 25 913 311 000 zł dla polskiej gospodarki i 11 960 058 000 zł wartości dodanej brutto. 12 401 600 uczestników krajowych i międzynarodowych wzięło udział w spotkaniach i wydarzeniach, które trwały średnio dwa dni. Wkład zatrudnienia w branży spotkań wyniósł 171 000.(original abstract)
XX
Omówiono kondycję gospodarki Niemiec na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2001. Podano wskaźniki makroekonomoczne gospodarki Niemiecza lata 1998-2000 rok.
first rewind previous Strona / 142 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.