Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
EN
A comprehensive review is presented on the recent developments and trends in the QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) sample preparation approach. This technique involves liquid-liquid partitioning using acetonitrile and purifying the extract using dispersive solid-phase extraction (d-SPE). Originally, the QuEChERS was introduced for pesticides residues analysis in high moisture fruits and vegetables, but more recently it is gaining significant popularity in the analysis of broad spectrum of analytes in huge variety of samples. The wide range of the technique applications is possible due to introducing various modifications based on the use of different extraction solvent and salt formulation and buffer additions for salting-out partitioning step and the application of various d-SPE sorbents for clean-up step. Therefore, the QuEChERS approach is useful for analysis of, among others pesticides, veterinary drugs and other pharmaceuticals, mycotoxins, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), dyes, acrylamide, synthetic musks and UV filters, bisphenols, polybrominated diphenyl ethers and other flame retardants, endocrine disruptors, and other chemical compounds. Thanks to the QuEChERS approach, high-throughput multiresidue methods operate in a routine contaminant control of food products, feedstuff, and environmental samples.
PL
Celem niniejszej pracy jest wskazanie producentom żywności oraz konsumentom, potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w składnikach produktów spożywczych. W pracy przedstawiono źródła informacji, z jakich mogą korzystać zarówno producenci, jak i konsumenci żywności. Wymieniono instytucje krajowe oraz zagraniczne, zajmujące się ochroną klientów przed niewłaściwymi praktykami producentów żywności. Przedstawiono także determinanty zaufania klientów do autentycznej żywności. Dane do identyfikacji ryzyka oszustw uzyskano, na podstawie doniesień w bazie RASSF. Wskazano również inne wiarygodne źródła informacji o nieuczciwych praktykach stosowanych podczas produkcji żywności. Omówiono sposoby identyfikacji i metody wykrycia fałszerstw oraz przedstawiono wpływ takich działań podejmowanych przez firmy produkujące żywność na zaufanie i decyzje zakupowe konsumentów żywności.
EN
The purpose of this work is to show food producers and consumers the potential hazards that may occur in the ingredients that are components of the food product. This paper presents sources of information that can be used both producers and consumers of food. Domestic and foreign institutions have been provided, which deal with the protection of consumers against dishonest practices of food manufactures. The determinants of customer trust in authentic food are also presented. Data to identify the risk of fraud was obtained by following report in the RASSF database. Other reliable sources of information on dishonest practices used in food production were also indicated. Ways of identification and methods of detection of fakes are discussed. This work also presents the impact of food companies taking up these actions on the trust and purchase decisions of food consumers.
PL
W artykule omówiono zastosowanie metod izotopowych w kontroli żywności. Zróżnicowanie składu izotopowego produktów żywnościowych w zależności od metody ich produkcji i miejsca ich pochodzenia (rejonu geograficznego) umożliwia identyfikację różnego typu zafałszowań w żywności - kontrolę autentyczności badanej żywności. Z punktu widzenia analityki żywności metody izotopowe stanowią uzupełnienie metod analizy chemicznej, a nie są bezpośrednią dla nich konkurencję. W artykule przedstawiono cele i zakres funkcjonowania metod izotopowych wdrożonych już przez różne organizacje. Temat został zilustrowany wieloma przykładami zastosowań.
EN
In the article, the application of isotopic methods in the food control was discussed. The differentiation of the isotopic composition of food products depending on the method of their production and the place of their origin (geographical region)) enables identification of the different types of food adulteration, i.e. allows food authenticity control. From the analytical point of view the isotopic methods play a supplemental role for methods of classical chemical analysis, but not for immediate competition with them. In the article the aims and the range of employing the isotopic methods, being already implemented by different international organizations, were submitted. The theme is illustrated by many examples of applications.
PL
Rozwój handlu międzynarodowego oraz postęp w badaniach zanieczyszczenia żywności mikotoksynami przyczynił się do wprowadzenia zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Konieczne było dostosowanie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006określającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych do wymagań Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Przyjęto limity dla nowych grup środków spożywczych - nasion oleistych i pestek moreli. Za konieczne uznano uzupełnienie ww. rozporządzenia w kwestii zanieczyszczenia ochratoksyną A przypraw i lukrecji.
EN
Development of international trade, as well as progress in research in mycotoxins contamination of food was a reason for revision of European Union mycotoxins legislation. For alignment with Codex Alimentarius FAO/WHO standards, changes of Commission Regulation (EC) No 1881/2006setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs was necessary. It is considered to set up maximum levels for new groups of foodstuffs such as oilseeds and apricot kernels. It is therefore appropriate to set a maximum level of ochratoxin A in spices and liqorice.
PL
Ogromny rozwój biologii molekularnej, jaki obserwowany jest od połowy lat osiemdziesiątych XX w., wywarł duży wpływ na niemal wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych. Dzięki temu metody molekularne znalazły zastosowanie w wielu różnych dziedzinach nauki, przyczyniły się także do powstania nowych dyscyplin. Możliwość łatwej i precyzyjnej analizy ogromnego bogactwa informacji zawartego w DNA została wykorzystana także w analizie żywności. W artykule przedstawiono najważniejsze metody biologii molekularnej, tj. reakcję PCR i jej modyfikację, umożliwiające oznaczanie jakościowe i ilościowe poszczególnych składników żywności.
EN
Enormous development in molecular biology that could be observed from the mid 80-ties of the XXth century has had a significant influence on almost all of the branches of natural science. Due to that fact molecular methods were applied in many scientific fields, simultaneously contributing to emergence of completely new branches. Possibility of easy and precise analysis of abundant information encoded in DNA was also used in food analysis. In the article the most important molecular biology techniques were presented, i.e. PCR and its modifications, enabling qualitative and quantitative assays of particular food constituents.
PL
Precyzyjna i szybka kontrola surowców i gotowych produktów spożywczych pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych oraz składników naturalnych, potencjalnie szkodliwych dla niektórych grup ludności, staje się koniecznością. Przyczyny te wymuszają opracowywanie i wykorzystywanie nowych metod analitycznych, które powinny być czułe, selektywne, precyzyjne i szybsze od dotychczas stosowanych. Te wymagania spełniają metody immunoenzymatyczne.
EN
This paper presents results of pesticide residues research in berry fruits and fruit juices from the north-eastern Poland in 2005–2009. During five-year testing totally 460 samples of fruit and fruit juices were analysed (mainly raspberries, strawberries and currants). 48.7% (224) samples contained pesticide residues below maximum residue levels 38.0% (175) and above MRLs 10.7% (49). 140 active substances were searched and 32 were found, which generally constituted fungicides (dithiocarbamates, procymidone, flusiazole) and less insecticides (fenitrothion, fenazaquin, chloryrifos). Samples with forbidden plant protection products were also determined like tolylfluanid (F) in strawberries and endosulfan (I) in currants. In 25% samples more than one residue were found (from two to seven residues).
PL
Przedstawiono tematykę obrad XIX Sesji Komitetu Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Metod Analiz i Pobierania Próbek, które odbywały się w Budapeszcie w dniach 21 - 25.03.1994 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO poszerzyła zakres kompetencji ww. Komitetu o zagadnienia dotyczące systemów zapewnienia jakości w laboratoriach.
EN
The topics of the XIX Session of the Codex Alimentarius Committee held in Budapest are reviewed. In the report on the Session the main stress was laid on the matters connected with guidelines on sampling, endorsement of methods of analysis for codex standards and the matters concerning quality assurance systems in laboratories.
PL
Celem pracy jest próba analizy i oceny systemu znakowania żywności w Polsce oraz narzędzi służących prewencji i walce z zafałszowaniami. Podstawą do dyskusji był krytyczny przegląd literatury przedmiotu i przepisów prawa, analiza danych pochodzących z unijnych systemów wymiany informacji na temat żywności niebezpiecznej, oszustw żywnościowych i innych niezgodności (systemu RASFF i systemu AAC & EU FFN) oraz decyzji dotyczących zafałszowań wydanych przez IJHAR-S. System bezpieczeństwa żywności UE ewoluuje w kierunku coraz większej ochrony zdrowia i interesów ekonomicznych konsumentów. Służyć ma temu integracja działań państwowych instytucji nadzoru nad żywnością oraz rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji na temat niezgodności z prawem żywnościowym. Najwięcej informacji przekazanych w systemie AAC & EU FFN w 2016 r. dotyczyło niezgodności w obszarze znakowania, w tym zwłaszcza wykazu składników. Analiza decyzji administracyjnych IJHAR-S z lat 2013–2017 wykazała, że problem zafałszowań jest największy w przypadku produktów mięsnych, mącznych i zbożowych. Przekazywanie rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat żywności odbywa się głównie za pomocą kodu uzupełniającego opakowań jednostkowych. Zakres tych informacji wpływa na podejmowanie przez konsumentów świadomych wyborów. Opakowania do żywności mają ogromną wartość komunikacyjną, ich zadaniem jest kreowanie pozytywnych emocji i doświadczeń u konsumenta oraz zachęcenie go za każdym razem do kupna towaru.
EN
The aim of the paper is to make an attempt to analyse and discuss food labelling system in Poland and instruments designed to prevent and combat fraudulent adulteration of food. The basis for the discussion was critical literature and food law review, the data drawn from the EU information exchange systems for unsafe food, food fraud and other non-compliances (the RASFF system and the AAC & EU FFN system), and administrative decisions of IJHAR-S regarding adulteration of food. The EU food safety system is evolving to achieve a high level of health and economic interests protection for consumers. Integration of official food control institutions’ activities and development of international cooperation concerning rapid exchange of information about non-compliances with food law serve this purpose. The most food fraud cases exchanged in the AAC & EU FFN system in 2016 concerned mislabelling and composition. Analysis of the administrative decisions of IJHAR-S made between 2013 and 2017 demonstrated that meat products and bakery and cereal products are most often adulterated foods in Poland. Providing consumers with reliable and comprehensive food information is perpetrated mainly through expletive code of individual packaging which influences informed food choices. Communication value of food packaging is huge. The role of individual packaging is also to create positive emotions and experiences, and enhance consumers’ willingness to buy the product again and again.
PL
Przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych wybranych środków spożywczych, wykonanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w latach 1982-1994. Podano również dane epidemiologiczne dotyczące występowania zatruć pokarmowych w tym samym okresie.
EN
The per cent values are reported of the samples of certain food products taken in 1982-1994 for evaluation of their compliance with the present standards of microbiological quality which failed to meet these standards. The data on the contamination of food products and the incidence of food poisonings are regarded as disquieting. Although some improvement has been achieved in recent years, the present situation indicates that no further improvement has been noted and even some deterioration of the microbiological quality of food products has occurred.
PL
Konsumenci oczekują, aby produkty żywnościowe były zdrowe, smaczne i łatwe w przygotowaniu. Jednak w momencie dokonywania zakupu nie mają możliwości sprawdzenia ich jakości zdrowotnej. Pozostaje im wierzyć, iż zapisy deklarowane przez producentów na etykietach są prawdziwe oraz kontrolowane przez odpowiednie organy nadzorujące.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.