Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wycena opcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
XX
W artykule tym skupimy się na zagadnieniu pomiaru ryzyka modelu. Analizowanym źródłem ryzyka modelu będzie tylko niepewność co do oszacowań parametrów modelu przy zadanym modelu (zatem przyjmujemy, że model jest prawidłowy i prawidłowo wykorzystany). Badanymi modelami będą modele wyceny opcji indeksowych, a przeprowadzone badania będą dotyczyć opcji wystawionych na indeks WIG20. (fragment tekstu)
EN
Empirical research conducted in index option pricing models pointed out that results are very sensitive to assumptions laying upon them and necessity of managing this type of risk. One of the steps in risk management process is the risk measurement. For the options good risk measure is vega coefficient (first derivative of the option value with respect to volatility of underlying). Models risk measurement in the index option pricing area was illustrated with estimation error example (bad specification of stochastic process for the rate of return). Vega coefficients were calculated based on market prices also. So called empirical vega do not show any regularities and it is not characterized by the same properties as vega coefficient which is calculated from the models. (original abstract)
2
100%
EN
In the article presents the modification of the binomial model of European option pricing. Adopted namely, that it is appropriate to the weakening of the assumptions about the mechanism of price formation on the underlying instrument. In the proposed option pricing model, mechanism of option pricing formation is described in terms of fuzzy numbers. In the article, also posted selected messages from the scope of fuzzy numbers and options.
3
Content available remote Wycena potęgowej asymetrycznej opcji kupna
100%
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potęgowymi asymetrycznymi opcjami kupna: model wyceny, wpływ wybranych czynników: parametru potęgi, terminu wygaśnięcia, bieżącej ceny instrumentu bazowego, ceny wykonania oraz zmienności na cenę rozpatrywanych opcji. Ilustrację empiryczną przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues connected with the asymmetric power call option: pricing model, the analysis of the option prices and the impact of selected factors on the price of those options was examined. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the asymmetric power call options are on EUR/PLN. (original abstract)
XX
W roku 1997 Brace, Gątarek i Musiela zaproponowali model struktury terminowej stóp procentowych opisujący zachowanie stopy LIBOR. Model ten zaliczany do grupy tzw. modeli rynkowych - opisujący, w przeciwieństwie do modeli wcześniejszych, zachowanie stopy rzeczywiście kwotowanej przez rynek - szybko zyskał uznanie praktyków, dzięki możliwości wyceny opcji cap i swaption w sposób tożsamy, ze zgodną z praktyką rynkową formułą Blacka. Celem artykułu jest kalibracja modelu Brace'a-Gątarka-Musieli dla danych z polskiego rynku i wycena przykładowej opcji cap (opcja swaption w Polsce nie występuje. (fragment tekstu)
XX
Artykuł ten ma na celu zaprezentowanie alternatywnych, jednak raczej mało znanych praktykom, formuł wyceny oraz podejmuje próbę ich porównania z klasycznym już dziś modelem Blacka - Scholesa - Mertona na przykładzie warrantu na indeks WIG 20 notowanego na GPW w Warszawie. (fragment tekstu)
XX
W pracy zaprezentowane zostanie podejście umożliwiające wycenę europejski opcji kupna z uwzględnieniem takich własności szeregów stóp zwrotu instrumentu bazowego, jak: autokorelacja, skupianie zmienności, efekt dźwigni (por. Piontek (2002)). Dokonana zostanie wycena europejskich opcji kupna wystawionych na jednostkę indeksu WIG dla chwili t0 dla różnych współczynników moneyness oraz dla różnych terminów do wygaśnięcia. Na podstawie uzyskanych wartości opcji wyznaczona zostanie płaszczyzna zmienności implikowanej dla modelu Blacka-Scholesa. (fragment tekstu)
EN
The concept of real options mean the actual (real) opportunities arising in business processes. We are not obliged to use them. Noticing these capabilities creates added value of the project. Its use depends on quantitative measurement. It is assumed that this value is dependent on some economic size called state variable. Additional value is derived from the fact, that the state variable moves in a stochastic process, thus being able to achieve a advantageous level. Widely used method for the valuation of real options is binomial tree method (CRR - Cox, Ross and Rubinstein). The idea is to cover the future trajectory of the state variable with lattice. The size of the lattice depends on the nature of the stochastic process, which we can model the state variable changes. The presented work is devoted to determining, on the basis of past changes, the type of stochastic process which is best for modeling the state variable changes, and determine on this basis of the best lattice covering the future trajectory of this variable.
XX
Omówiono zagadnienie generowania liczb pseudolosowych oraz opisano symulacyjną metodę wyceny opcji. Zwrócono uwagę na wpływ metod generowania liczb pseudolosowych na wycenę opcji.
EN
The main purpose of his article is to show the differences between methods of generating random numbers. To test this methods for using them in process of pricing option contracts, I've used idea of control methods test to compare this algorithms of producing random numbers. (original abstract)
9
Content available remote Podstawowe metody szacowania zmienności do wyceny opcji realnych
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych metod szacowania parametru zmienności, niezbędnego do wyceny opcji realnych. Zostały opisane i zilustrowane przykładami trzy metody: ekspercka, odpowiednika rynkowego i symulacyjna. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the basic methods of estimating the volatility parameter necessary for thereal options valuation. The article describes and illustrates with examples three methods: expert, market equivalent and simulation. (original abstract)
XX
Wycena opcji rzeczywistych obarczona jest wieloma trudnościami natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Metody wyceny opcji, które pierwotnie przeznaczone były do wyceny opcji finansowych, bazują na założeniach trudnych do spełnienia w przypadku opcji rzeczywistych. Ponadto dodatkowe parametry wymagane przy wycenie opcji są często trudne do oszacowania. Z drugiej strony wycena opcji rzeczywistych umożliwia wycenę czynników (potencjalnych możliwości), które do tej pory uwzględniane były tylko w analizie jakościowej towarzyszącej formalnej ocenie efektywności inwestycji. Taka kwantyfikacja pozwala obiektywizować sądy dotyczące wartości projektów. Celem artykułu jest identyfikacja trudności związanych z praktycznym zastosowaniem metod opcyjnych. Trudności te podzielono na trzy grupy oraz zaproponowano praktyczne sposoby ich rozwiązywania. (fragment tekstu)
EN
Valuation of real options is issue of research for a long time now and one can notice more and more attempts of their use in practice. Valuation of real options is influenced by many factors of theoretical and practical nature which differ them from typical financial options valuation. Especially, a number of assumptions used for financial options valuation cannot be met in the situation of real option. Moreover, additional parameters that drives real option value are difficult for estimation. (original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano przypadek opcji wzajemnie wykluczających się i pokazano przykład zastosowania drzew dwumianowych do rozwiązania tego zagadnienia. (fragment tekstu)
EN
Contemporary investment appraisal should take into consideration flexibility of managerial reaction to volatile environment. Valuation of capital investment project flexibility could be carried out with utilization of option valuation methods. One of the basic difficulty in real option valuation is existence of many real option concurrently and their interaction. The case of combination of simple options valuation with independent tree path is analysed. (original abstract)
XX
Jako cel swojego opracowania przyjęto przeanalizowanie najważniejszych rodzajów jednoczynnikowych opcji egzotycznych poprzez pokazanie złożoności wyceny i zaprezentowanie możliwości ich zastosowania w praktyce. Na podstawie charakterystyki sześciu wybranych rodzajów opcji jednoczynnikowych, Autorka wyraża przekonanie, iż są one instrumentami, które mogą być znacznie lepiej dopasowane do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb inwestorów niż opcje klasyczne.
EN
paper characterise the main types of single-factor exotic options, demonstrate the complexity of their evaluation, present the possibilities of their application in practice and demonstrate, that the instruments can be much better suited for the changing market conditions and needs of investors, than classic options. The first part of the study presents the formulas for evaluation of the quoted instruments, preceded by an analysis of pay-out profiles to investors on the day of expiry. The second part describes the opportunities for application of the derivatives in question, as well as the benefits deriving from their application by investors. (MP)
13
Content available remote Wycena opcji menedżerskich - wybrane problemy
100%
XX
Wycena opcji menedżerskich, podobnie jak w przypadku klasycznych opcji, opiera się na znajomości bieżącej ceny akcji spółki, jej oczekiwanej zmienności, ceny wykonania w przyznanych opcjach, oczekiwanej płatności dywidend przez spółkę, wolnej od ryzyka stopy procentowej oraz okresu realizacji. W odróżnieniu od klasycznych opcji występuje czas nabywania praw oraz brak możliwości sprzedaży. Artykuł ma na celu wskazanie i analizę wybranych problemów związanych z wyceną opcji menedżerskich. Badanie przeprowadzone zostanie na podstawie opcji oferowanych pracownikom spółki PBG. Uwzględnienie specyficznych cech opcji menedżerskich umożliwiają modele numeryczne, stąd wycena przeprowadzona zostanie za pomocą metody drzew dwumianowych zaproponowanej przez Hulla i White'a [2004].(abstrakt oryginalny)
EN
Standard methods for options pricing have been developed for valuing employee stock options (ESO). The main goal of this article is to identify and analyze problems related to the valuation of employee stock options. At the beginning there are analyzed the features of employee stock options that make it difficult to apply standard methods to the valuation, such as: the vesting period, the employee exit rate (e), the early exercise multiple (M). The practical issues are made for employee stock options offered to employees of one of the companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. For this purpose binomial trees were used, as one of the numerical models which can be used. Research shows that standard methods for options pricing overestimate the value of ESO. It is therefore necessary to take account of specific features of ESO. The simulations have confirmed that the employee exit rate and the early exercise multiple must be included in the valuation model.(original abstract)
14
100%
XX
Niniejszy artykuł jest poświęcony problemowi doboru parametrów drzewa dwumianowego. Rozdział pierwszy przedstawia istotę problemu. Na podstawie kilku przykładów pokazujących niewłaściwie dobrane drzewa jest zobrazowana waga problemu. Kolejny rozdział przedstawia rozważane w literaturze przedmiotu modele procesów stochastycznych. Wybór odpowiedniego procesu stochastycznego ma decydujące znaczenie dla sposobu obliczania węzłów drzewa dwumianowego, co jest przedmiotem kolejnego rozdziału. Całość kończy przykład obliczeniowy doboru drzewa dwumianowego do rzeczywistego szeregu czasowego przedstawiającego kurs wymiany euro do PLN. Przykład oparto na danych historycznych, dzięki czemu była możliwa weryfikacja procedury. (fragment tekstu)
EN
The concept of real options mean the actual (real) opportunities arising in business processes. We are not obliged to use them. Noticing these capabilities creates added value of the project. Its use depends on quantitative measurement. It is assumed that this value is dependent on some economic size called state variable. Additional value is derived from the fact, that the state variable moves in a stochastic process, thus being able to achieve a advantageous level. Widely used method for the valuation of real options is binomial tree method (CRR - Cox, Ross and Rubinstein). The idea is to cover the future trajectory of the state variable with lattice. The size of the lattice depends on the nature of the stochastic process, which we can model the state variable changes. The presented work is devoted to determining, on the basis of past changes, the type of stochastic process which is best for modeling the state variable changes, and determine on this basis of the best lattice covering the future trajectory of this variable. (original abstract)
XX
W artykule omówiono podstawowe zastosowania modelu wyceny opcji skonstruowanego przez Fischera Blacka i Myrona Scholesa, zwanego BSOPM (Black-Scholes Option Pricing Model). Obejmują one wycenę opcji, szacowanie zmienności wartości instrumentu bazowego (jego ryzyka) oraz wycenę przedsiębiorstw.
EN
The article presents some implementations of Black-Scholes Option Pricing Model. Although the basic formula was developed and aimed at pricing options on stocks of companies that do not pay dividends, it can also be adjusted to serve as a tool of pricing other options and estimating volatility of the underlying asset. Moreover, BSOPM can be applied in firms' valuation if a company has an option-like feature.(original abstract)
XX
W artykule poruszono zagadnienie opcji na "swapy" procentowe. Jest to jeden z typów opcji procentowych. Dają one posiadaczowi prawo do zawarcia określonego "swapa" procentowego w określonym czasie w przyszłości. Zaprezentowano model, który znajduje zastosowanie w praktyce rynkowej do wyceny opcji na kontrakty "swap", pomimo iż został stworzony do wyceny opcji na terminowe kontrakty towarowe.
EN
The article shows issues of option to percentage swap. It's one of the types of percentage options. The owner has a right to reach specific percentage "swap" in specific time in the future. Show model, which has application in market practice to valuation of option to swap contracts even though be meant for valuation of option to commodity futures contracts. (M.P.)
XX
Cel - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia (dokonywanej za pomocą transformaty Fouriera) na parametr alfa oraz inne czynniki ryzyka. Metodologia - Badania oparte są na analizie wrażliwości różnic pomiędzy cenami opcji europejskich w modelu Blacka-Scholesa a wartościami teoretycznymi będących przedmiotem zainteresowania kontraktów wyznaczanych przy wykorzystaniu podejść opartych na transformacie Fouriera na zmiany poszczególnych czynników ryzyka. Wynik - Model Blacka-Scholesa jest lepszy niż inne podejścia oparte na transformacie Fouriera. Pomimo tego, w przypadku niektórych modeli, np. modeli stochastycznej zmienności, należy stosować metody oparte na transformacie Fouriera (np. metodę Carra-Madana lub nową metodę zaproponowaną w niniejszym artykule). Oryginalność - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia na różne czynniki w dwóch podejściach do wyceny opcji opartych na transformacie Fouriera (w tym jednym opracowanym przez autora artykułu).(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Analysis of the sensitivity of the valuation of the near - to - maturity European options (performed via the Fourier transform) on the parameter alpha and other risk factors. Design/methodology/approach - Research is based on an analysis of the sensitivity of the differences between the prices of the European options in the Black-Scholes framework with the theoretical values of the contracts generated by two methods based on the Fourier transform on the changes of different factors. Findings - The Black-Scholes model is better than other approaches based on the Fourier transform. Despite this, in the case of some models, e.g. stochastic volatility models, methods based on the Fourier transform, e.g. the Carr-Madan method or a new method proposed in the article, must be applied. Originality/value - An analysis of the sensitivity of the valuation of the near - to - maturity European options to different factors using two methods based on the Fourier transform (including one discovered by the author of the article).(original abstract)
EN
This document relates to the valuation of options using the Fourier transform. Topics covered in the document include both analysis of the traditional approaches and alternative concepts. The subject matter of particular interest is the speed and computational precision of the European-style option valuation methods.
19
Content available remote Application of the Trefftz Method for Option Pricing
75%
EN
Purpose: Option pricing is hardly a new topic, however, in many cases they lack an analytical solution. The article proposes a new approach to option pricing based on the semi-analytical Trefftz method. Design/methodology/approach: An appropriate transformation makes it possible to reduce the Black-Scholes equation to the heat equation. This admits the Trefftz method (which has shown its effectiveness in heat conduction problems) to be employed. The advantage of such an approach lies in its computational simplicity and in the fact that it delivers a solution satisfying the governing equation. Findings: The theoretical option pricing problem being considered in the paper has been solved by means of the Trefftz method, and the results achieved appear to comply with those taken from the Black-Scholes formula. Numerical simulations have been carried out and compared, which has confirmed the accuracy of the proposed approach. Originality/value: Although a number of solutions to the Black-Scholes model have appeared, the paper presents a thoroughly novel idea of implementation of the Trefftz method for solving this model. So far, the method has been applied to problems having nothing in common with finance. Therefore the present approach might be a starting point for software development, competitive to the existing methods of pricing options. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano dwa modele wyceny opcji, oparte na pracach Ritchkena i Kuo [1], [2], i [5] oraz Runggaldiera i Schweizera [6]-[8], omówione odpowiednio w punktach 6 i 7. Model rynku jest niezupełny. Cena instrumentu podstawowego jest opisywana stochastycznym równaniem różniczkowym z miarami Gaussa i Poissona. Granice dolna i górna ceny opcji uzyskano przy użyciu technik programowania liniowego przy uwzględnieniu awersji inwestorów do ryzyka, wartości opcji w drugim modelu otrzymano stosując podejście martyngałowe, używając do wyznaczenia strategii replikującej instrumentu pochodnego kryterium lokalnego minimalizowania ryzyka. Rozważane modele omówiono również w pracy [10]. W następnym artykule zostanie przedstawiony algorytm komputerowy, będący ich implementacją oraz przykłady obliczeniowe. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper considers two option pricing models proposed by Ritchken and Kuo in [1], [2] and [5] (section 6, bounds on option prices) and Runggaldier and Schweizer in [6], [7] and [8] (section 7, option values). Financial market model is incomplete. The price S of the underlying asset is given by a jump-diffusion process with Gaussian and Poissonian measures. Bounds on option prices are derived using linear programming under the assumption that investors in the economy are risk averse. This is particularly important when continuous trading in the claim or underlying asset does not exist. Option values are obtained usng the creation of local risk-minimization. The contingent claim is duplicated by mean-self-financial strategy. The above mentioned models were also presented in [10]. In the next paper we will show a computer algorithm designed to obtain numerical results and consider some practical examples. (original abstract)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.