Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  midwifery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Aim: To determine the problems that midwifery and nursing students face in a neonatal care unit. Materials and methods: The study was carried out with 179 third-year students, out of 204 in a Health Sciences Faculty, Department of Midwifery and Nursing, who agreed to participate in this study. The data were collected by using a sociodemographic information form and a questionnaire form. These forms included questions on the feelings that student nurses experienced in a neonatal care for the first time and the reasons behind them. Percentage, mean, median, and chi-square tests were used to evaluate the data. Results: In this study, 88.8% of the participants were female and 45.8% of them had chosen their departments at their own will. Among them, 73.7% were excited and 38.5% were frightened to provide care to a neonate for the first time. In addition, 66.5% of nursing students were afraid of causing harm to the neonate. Moreover, 54.7% of student nurses felt that a neonate was too small to handle. Furthermore, 43.6% of the participants had the fear of dropping the neonate, while 39.7% of them had never given care to a neonate before. A statistically significant number of participants did not feel like touching while giving care to the neonate (p < 0.05). These feelings were reported by following types of participants: male midwifery and student nurses, who had chosen their departments at their own will, and student nurses who were not willing to work in neonatal care units after graduation (p < 0.05). Conclusion: The results of this study showed that midwifery and nursing students have difficulties in handling and giving care a neonate for the first time. This is because they got excited and frightened during their neonatal practice.
EN
Introduction. To work safely, knowledge of law is crucial for midwives who should be familiar with the midwife’s rights and duties as well as their professional responsibility. Aim. Assessment of knowledge of midwives about their professional responsibility. Material and methods. A total of 103 MA Midwifery students of the Medical University of Warsaw, including 55 working and 48 not working as midwives. A diagnostic poll, original anonymous questionnaire, 25 close-ended questions, 8 openended questions. Statistical analysis: STATISTICA 10.0, Mann-Whitney U test, p<0.05. Results. Seventy-one percent of the study participants had knowledge of the binding provisions of law and 83% considered this kind of knowledge as necessary in their professional activity. Twenty-four percent of the total did not know any legal regulations. Thirty percent was not familiar with the Nurses and Midwives Act. Only 52% of the study participants were knowledgeable about the legal protection of midwives and indicated the protection established for public officers. Forty-six percent of the total said that the Act on Professional Self-Government of Nurses and Midwives of July 1st, 2011 regulates the issue of self-governance. As many as 30 study participants knew that membership in the self-governing body of midwives is obligatory. Conclusions. Knowledge of nurses about professional responsibility under amended provisions of law is insufficient and does not improve with experience as a midwife. Due to the fact that new acts on professional responsibility of midwives were implemented in Poland beginning in January 1st, 2012, it is advisable to extend qualifications and knowledge of midwives in order to improve their knowledge of professional issues. Midwives should constantly update their knowledge of legal regulations on their profession
3
Content available remote Wspomagany komputerowo wielościeżkowy system egzaminowania studentów medycyny
75%
PL
Wadą wielu współczesnych metod egzaminacyjnych w medycynie jest wyrywkowe sprawdzanie wyuczonej wiedzy książkowej. Sposób ten odbiega od praktyki lekarskiej, w której lekarz musi przede wszystkim umieć właściwie postępować z pacjentem, a nie odpowiadać na szczegółowe pytania teoretyczne. W opracowanym przez nas komputerowym systemie egzaminowania student konfrontowany jest z pewnym przypadkiem medycznym (pacjentem indywidualnym), a jego zadaniem jest samodzielny wybór właściwej metody leczenia pacjenta. Podejmowane decyzje wpływają na to, jakie pytania będą stawiane podczas dalszego przebiegu testu. Niewłaściwe odpowiedzi mogą spowodować dalekie odejście osoby egzaminowanej od właściwej ścieżki postępowania w leczeniu pacjenta. Opis egzaminów w realizowanym przez nas systemie jest niezależny od aplikacji służącej do ich przeprowadzania. Opracowane modele testów mają strukturę grafów skierowanych. Opisy przechowywane są w formacie XML, co sprzyja prostemu tworzeniu nowych egzaminów i łatwej ich wymianie. Utworzony został przykładowy wielościeżkowy test sprawdzający wiedzę z dziedziny położnictwa. Omawiany przez nas wspomagany komputerowo system eg- zaminowania może stać się cennym uzupełnieniem klasycznych metod egzaminacyjnych przeznaczonych dla studentów medycyny.
EN
Randomized check of detailed medical facts is a disadvantage of many present examination methods in medicine. In fact this approach diverges from the practical medicine, where a physician should know how to deal with patients and not answer detailed theoretical questions. Hence in our computer-based assessment system we present a medical case and the student's task is to choose the correct treatment steps. Student's decisions influence what questions will be asked during further examination process. Wrong answers may lead the student far away from the correct treatment path. In our approach, examination descriptions are independent of the testing application. The examination models have the structure of a directed graph. Models are stored in XML format which enables us to create, extend, and exchange examinations easily. We have created an exemplary examination model for testing knowledge in midwifery. Our computer-based examination system may become a useful extension of classical examinations for students of medicine.
4
75%
EN
Background: We investigated opinion of respondents (women) on smoking during pregnancy, knowledge of women about negative effects of active and passive smoking, prevalence and intensity of smoking before and during gravidity, information source. File and methods: Researched sample consisted of 240 respondents deliberately selected. We used questionnaire method. Results were statistically processed. Results: We found that awareness of women on negative effects is good. 78 women smoked before pregnancy and 15% out of them continued smoking even during pregnancy. Women source information mostly from mass media. Representation of midwives in information provision is alarmingly low (3%). Conclusion: We propose to strengthen the educational impact of midwives in primary health care and we stress the importance of legislative support of educational activities of midwives.
PL
Wstęp: Oceniono opinię respondentek (kobiet) na temat palenia tytoniu podczas ciąży, a także wiedzę kobiet o negatywnych skutkach palenia czynnego i biernego. Oceniono również występowanie i nasilenie palenia tytoniu przed i podczas ciąży. Materiał i metody: Badaniem objęto 240 respondentek. Wykorzystano kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Stwierdzono, że świadomość kobiet na temat negatywnych efektów palenia tytoniu w ciąży jest dobra. Okazało się, że 78 badanych kobiet paliło papierosy przed zajściem w ciąże, a 15% z nich kontynuowało palenie papierosów podczas ciąży. Informacje na temat szkodliwości palenia papierosów w ciąży badane kobiety czerpały najczęściej z mediów. Udział położnych w przekazywaniu informacji na ten temat był niepokojąco niski (3%). Wniosek: Sugerowane jest wzmocnienie edukacyjnego wpływu położnych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz podkreślenie znaczenie wsparcia legislacyjnego działań edukacyjnych położnych.
5
Content available Occupational health of midwives
75%
EN
The midwifery profession varies greatly from one country to another. There are, however, a number of common features such as exposure to biological risks through contact with pregnant women and women in labor, exposure to postural stresses during examinations and medical acts, but also, increasingly, exposure to organizational constraints (work schedules, shift work, etc.). This article aims to give an overview of what is known about the occupational health risks of midwives (MWs). A review of the literature on Medline, from January 1, 2006 to December 31, 2017, was carried out. Articles focused principally on burnout (BO) and post-traumatic stress disorder. Several BO questionnaires were used. For the Copenhagen Burnout Inventory, the prevalence of personal BO ranged 20–57%; the percentage of work-related BO fell between 15–57%; and the prevalence of client-related BO ranged 5–15%. For the Maslach Burnout Inventory, the prevalence of emotional exhaustion varied between 23–60.7%; the prevalence of depersonalization ranged 3.3–30.3%; and the pervasiveness of personal accomplishment varied between 5–30.3%. There was little data concerning musculoskeletal problems or accidental exposure to biological fluids. The literature review on occupational pathologies demonstrates high levels of BO. Several gaps exist on the evolution of the impact of their work on the health of MWs, like the effect of shift work, postural stresses, etc. This review will make it possible to better focus future research on the occupational health of this population. Med Pr. 2020;71(4):473–81
6
63%
PL
Powołanie do życia krakowskiej szkoły akuszerek nierozerwalnie związane jest z reformą Akademii Krakowskiej przeprowadzonej w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVIII wieku przez Hugona Kołłątaja. W ówczesnej Polsce wyniszczonej wewnętrznie i słabej politycznie nikt nie zajmował się kwestią zapewnienia społeczeństwu szkoły kształcącej przyszłych medyków – lekarzy, cyrulików czy też położnych. Korzystne warunki do stworzenia takiej placówki pojawiły się dopiero po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej, której głównym zadaniem stała się reforma szkolnictwa na wszystkich szczeblach. W zakresie szkolnictwa wyższego zreformowane zostały dwie uczelnie: w Krakowie i w Wilnie. W Krakowie utworzono nowoczesny Wydział Lekarski, w ramach którego funkcjonowała Katedra Chirurgii i Położnictwa. To przy niej, zgodnie z założeniami projektodawcy uniwersyteckiego modelu kształcenia medycznego na Akademii Krakowskiej – Andrzeja Badurskiego, zdecydowano otworzyć dwu- lub trzymiesięczne praktyczne kursy dla niewiast pragnących w przyszłości zajmować się pomocą położniczą. Szkoła od początku swego istnienia borykała się z przeróżnymi problemami; ówczesna klinika położnicza dysponowała zaledwie jednym łóżkiem dla położnic, brakowało tzw. materiału klinicznego (czyli kobiet, które zdecydowałyby się „rodzić publicznie”), na którym uczennice mogłyby ćwiczyć umiejętności praktyczne, problem był też z przekazem wiedzy (którą dla mężczyzn wykładano po łacinie, a dla kobiet trzeba było podawać po polsku, bowiem pierwsze uczennice były analfabetkami), gdyż do tej pory nie istniała terminologia położnicza w języku polskim. Ogromne zasługi dla rozwoju kształcenia położniczego w Krakowie położył pierwszy nauczyciel profesor Rafał Czerwiakowski – dzięki niemu szkoła powoli, ale systematycznie rozwijała się. Te pierwsze lata istnienia szkoły akuszerek, mimo że bardzo trudne, pozwoliły na stworzenie instytucji, która przez cały XIX wiek nieprzerwanie kształciła położne niemal dla całej Galicji.
EN
Establishing midwives school of Kraków was inseparably related to the Kraków Academy reform conducted in the late 70s of the 18th century by Hugo Kołłątaj. In contemporary Poland, destroyed from inside and politically weak, nobody took care of providing the society with the school which would educate the future medical practitioners – doctors or midwives. Favourable conditions to establish such an institution occurred after appointing the Commission of National Education, the main responsibility of which was the education reform on all levels. With respect to the higher education, two universities were subject to the reform: the one in Kraków and the one in Vilnius. In Kraków, the modern, at that time, Faculty of Medicine was formed, as a part of which the Surgery and Midwifery Division was established. According to the assumptions of the initiator of the university model of medical education at the University of Kraków – Mr Andrzej Badurski, it was decided to initiate two or three-month practical courses for the female students willing to engage in midwifery assistance in the future. The school, from its early days, encountered various problems; the contemporary maternity clinic was equipped with only one bad for the newly delivered mothers, there was deficiency of so called clinic material i.e. women who would decide to give birth in public, the students could practice their skills, acquiring the knowledge was also a problem (male students had lectures in Latin, female students in Polish, since the first students were illiterate), because so far the Polish maternity terminology was unavailable. The first teacher, professor Rafał Czerwiakowski had considerable achievements with reference to the development of maternity education in Kraków. Thanks to him, the school developed gradually. The first years of midwives school, although very difficult, allowed to establish the institution which continuously provided education to midwives in almost entire area of Galicia for the whole 19th century.
7
63%
EN
Due to health education people can learn how to make their lifestyle healthier. Educating the youngest generations allows them to develop everyday habits which can lead to prevent some diseases. This kind of education is a lifelong process. Health professionals and other people whose work involves social contacts can be the educators. The midwifery education curriculum includes elements of health promotion and education. Health education plays an important role in midwifery. It is often used in caring for a woman at all stages of her life. The midwife prepares the couples for the parenthood and childbirth, she also makes consultations about the proper hygiene and nutrition. In midwifery practice, various forms and methods of health education are used. During the current pandemic, telemedicine plays a significant role in communicating with patients and promoting appropriate health behaviors. Midwifery students who are members of the Scientific Club of Maternity Care at the Jagiellonian University Medical College have the opportunity to be health educators during their studies by organizing and participating in numerous activities focused on health promotion.
PL
Edukacja zdrowotna ma na celu podjęcie zmian zachowania na korzystne dla zdrowia. Edukacja od najmłodszych lat pozwala na wypracowanie nawyków zapobiegania chorobom oraz profilaktyki. Proces ten trwa przez całe życie. Edukatorami mogą być osoby, których zawód łączy się z kontaktem z ludźmi oraz posiadają wiedzę z zakresu medycyny. W programie kształcenia na kierunku położnictwo zawarte są elementy edukacji w zakresie propagowania zdrowia. Edukacja zdrowotna w położnictwie jest ważnym elementem sprawowania opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia. Położna poprzez edukację przygotowuje do rodzicielstwa, urodzenia dziecka włącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia. W praktyce położniczej wykorzystywane są różne formy i metody edukacji zdrowotnej. W czasie obecnie panującej pandemii telemedycyna odgrywa znaczącą rolę w komunikacji z pacjentem i propagowaniu odpowiednich zachowań zdrowotnych. Studentki położnictwa będące członkiniami Studenckiego Koła Naukowego Opieki Położniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mają okazję już w trakcie studiów wcielić się w rolę edukatorów zdrowotnych przez organizację oraz udział w licznych aktywnościach skupionych na promocji zdrowia.
EN
Vilnius Academy reorganization which took place during the early years of the Commission of National Education activity resulted in establishing a school educating future midwives for the first time in the history of the city. The beginnings were extremely difficult. To run its activity efficiently this type of institution was missing appropriate base, study aids, teachers, and first of all, so called “clinical material” – women who would agree to give birth “publicly”. Despite many problems the school began its activity. Education level was not high. However, foundations to further development of this type of education were created. The article presents the beginnings and activity of the Vilnius midwives’ school between 1780 and 1803.
PL
Reorganizacja Akademii Wileńskiej, jaka miała miejsce w pierwszych latach działalności Komisji Edukacji Narodowej sprawiła, że w Wilnie po raz pierwszy w dziejach tego miasta powstała szkoła kształcąca przyszłe położne. Początki były niezwykle trudne. Do sprawnego funkcjonowania tego typu placówki brakowało odpowiedniego zaplecza, pomocy naukowych, nauczycieli, a przede wszystkim tzw. „materiału klinicznego”, czyli kobiet, które zgodziłyby się rodzić „publicznie”. Mimo wielu problemów, szkołę udało się uruchomić. Poziom kształcenia zapewne nie był zbyt wysoki. Udało się jednak stworzyć podwaliny do dalszego rozwoju tego typu szkolnictwa. W artykule pokazano jak wyglądały początki i działalność wileńskiej szkoły akuszerek w latach 1780–1803.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.