Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Review of literature dealing with physical-chemical methods of cleansing heavy metals off bottom sludge. Combination of a few processes is usually applied, mostly leaching bottom sludge with acids, salts, chelating compounds and surfactants solutions. One of the essential criteria of choosing the processes, except their effectiveness, is economical way of conducting them.
PL
Określono ruchliwość wybranych metali ciężkich w osadach dennych pobranych z rzeki Utraty. Do procesu ekstrakcji sekwencyjnej wg Tessiera wykorzystano powietrznie suchy osad o średnicy ziaren >90 žm. W poszczególnych ekstraktach oznaczano zawartość Cu, Pb, Zn, Cd wykorzystując technikę FAAS. Spośród badanych metali w osadach dennych największą biodostępnością charakteryzował się metal o największej toksyczności - kadm. Również cynk i ołów głównie wiązane były z frakcjami ruchliwymi, co wskazuje na możliwość ich uruchamiania do toni wodnej. Najmniejszą ruchliwością charakteryzowała się miedź, występująca w znacznych ilościach w połączeniach z frakcją organiczną. Na podstawie analizy udziału w ogólnej zawartości dwóch najbardziej ruchliwych form, biodostępność badanych metali uszeregowano w kolejności Cd>Zn>Pb>Cu. Uzyskane dane zostaną wykorzystane w dalszych badaniach dotyczących migracji zdeponowanych metali w układzie toń wodna-osady denne.
EN
Some heavy metals found in the bottom sediments of the Utrata River were analyzed for mobility. Tessier's sequential extraction procedure was carried out using air-dried sediments with grain diameters greater than 90 žm. Concentrations of Cu, Pb, Zn, and Cd in particular extracts were measured by means of the FAAS technique. Among the heavy metals examined, the most toxic one, namely cadmium, was characterized by the highest mobility. Zinc and lead tended to form complexes with mobile fractions, which is an indication of their potential for desorption to water. Copper, which occurred in great amounts in complexes with the organic fraction, exhibited the lowest mobility. Taking into account the percentage of two metals with the highest mobility in the total heavy metal content, the bio-availability of the heavy metals examined was arranged in the following order: Cd>Zn>Pb>Cu. The data obtained will be used in further research on the migration of the deposited heavy metals within the water depths-bottom sediments system.
EN
The study analyzes the influence of particle size of magnetic ferrite on the possibility of using it, as a marker in magnetic prop pant during hydraulic fracturing. Based on a broad and accurate literature review, it was found, that the ferrite grain size can be one of the critical parameter conditioning the quality of the magnetic marker in shale gas hydraulic fracturing. Hence, the ferrite grain size determines greatly both the costs and efficiency of hydraulic fracturing.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ wielkości ziarna ferrytu na możliwość zastosowania go, jako markera magnetycznego podczas szczelinowania hydraulicznego. Na podstawie szerokiego przeglądu dostępnej literatury, określono, że wielkość ziarna ferrytu może być kluczowym parametrem warunkującym jakość i właściwości markera magnetycznego stosowanego podczas szczelinowania hydraulicznego gazu łupkowego. Zatem, wielkość ziarna ferrytu wpływa zarówno na koszty jak i na efektywność szczelinowania hydraulicznego.
EN
Magnetic materials may be added to the fracturing fluid, as the magnetic marker allowing to determine the range and efficiency of hydraulic fracturing. The application of appropriate magnetic markers can significantly improve the efficiency of shale gas extraction. There are, however, other important benefits of magnetic markers use, involving the monitoring of environmental pollution, during gas extraction with above mentioned method. However, with the rapid increase in amount of shale gas extracted using hydraulic fracturing method, there are also credible reports on the possibility of groundwater or the soil pollution. Thus, it is necessary to apply enhanced methods, to effectively detect any fracturing fluid leakage. The use of magnetic markers gives such opportunities. In case of leakage and consequently the fracturing fluid pollution, magnetic markers are placed into the soil environment. The presence of pollutants in soil can be detected using a number of standard chemical methods, but magnetometric ones, which are much faster and cheaper deserve special attention, because they enable in-situ detection of the magnetic marker in fracturing fluid leakage. This article discusses the above-mentioned issues based on the literature review, the knowledge and experience of the authors.
PL
Materiały magnetyczne dodawane do płynu szczelinującego jako marker magnetyczny, mogą w procesie szczelinowania hydraulicznego pełnić dodatkowe funkcje, oprócz umożliwienia określenia zasięgu szczelin w skałach złożowych wytwarzanych w tym procesie. Ocenia się, że zastosowanie odpowiednich markerów magnetycznych może znacznie poprawić wydajność wydobycia gazu łupkowego. Istnieją jednakże inne, istotne korzyści z zastosowania markerów magnetycznych, polegające na monitoringu zanieczyszczenia środowiska w trakcie wydobycia gazu łupkowego omawianą metodą. Niestety, wraz z gwałtownym wzrostem ilości wydobywanego gazu łupkowego, z zastosowaniem metody szczelinowania hydraulicznego, pojawiły się również wiarygodne doniesienia o możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych lub gleby, w trakcie tego procesu. Konieczne jest więc zastosowanie skutecznych metod wykrywania potencjalnego wycieku płynu szczelinującego. Stosowanie markerów magnetycznych daje takie możliwości. W przypadku wystąpienia wycieku i w konsekwencji zanieczyszczenia środowiska płynem szczelinującym, również markery magnetyczne zostają wprowadzone do środowiska gruntowego. Obecność zanieczyszczeń w gruncie można stwierdzić za pomocą wielu standardowych metod chemicznych. Ze względu na znaczną czasochłonność i kosztochłonność bezpośrednich metod laboratoryjnych, na uwagę zasługują znacznie szybsze i tańsze metody magnetometryczne, które pozwalają na łatwe, in-situ, wykrycie markera magnetycznego w ewentualnym wycieku. W artykule omówione zostaną wspomniane powyżej zagadnienia na podstawie przeglądu literaturowego oraz wiedzy i doświadczenia autorów.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono najczęściej stosowane metody oczyszczania ścieków przemysłowych, wskazując newralgiczne punkty, parametry i kryteria mające szczególne znaczenie dla operatora instalacji. Wyszczególniono najistotniejsze elementy, na które operatorzy powinni zwrócić uwagę w celu zapewnienia sobie z jednej strony sprawnej, bezpiecznej i ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji instalacji, a z drugiej spełnienie narzuconych prawnie wymagań.
EN
The most commonly used methods of industrial wastewater treatment have been investigated in this paper, indicating the critical points, parameters and criteria of particular importance to the plant operator. The most important elements that operators should pay attention to in order to ensure the efficient, safe and economically viable operation of the installation on the one hand and the fulfillment of the legally required requirements on the other, have been pointed out.
6
100%
EN
The aim of this study was to determine and to evaluate heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn) concentrations in sediments of “Korytow” reservoir, located on Pisia-Gagolina river. In analyzed sediments concentrations of heavy metals was diversified due to their natural concentrations. Concentrations of Zn, Cu, Cd in upper layers were lower than concentrations in lower layers which means, that mean concentration of this metals in sediments is reducing. Concentration of Pb was balanced (117.1 mg/kg) in each sample core. Mean Pb concentration is much higher than natural geochemical background. Results of this work shows that concentration of toxic metals (Cd and Pb) in sediments was high. It confirms that water environment is polluted by heavy metals.
PL
Celem badań było oznaczenie zawartości Zn, Cu, Pb i Cd w osadach dennych zbiornika Korytów, zlokalizowanego na rzece Pisi-Gągolinie. W prowadzonych badaniach obserwowano duże zróżnicowanie stężeń czterech metali w odniesieniu do ich naturalnej zawartości. Stężenia Zn, Cu i Cd w warstwie powierzchniowej osadów były niższe niż w głębszych warstwach, co świadczy o redukcji średniej zawartości metali w osadach. Zawartość ołowiu była wyrównana w głąb osadów (117,1 mg/kg), przekraczając znacznie poziom tła geochemicznego środowiska. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że osady charakteryzowały się wysoką zawartością toksycznych metali (Cd i Pb). Potwierdza to znaczne zanieczyszczenie środowiska wodnego metalami.
PL
W pracy przedyskutowano możliwości zastosowania markerów magnetycznych do przedeksploatacyjnego odmetanowania złóż węgla kamiennego. W dyskusji tej wykorzysta-no wcześniejsze doświadczenia autorów związane z wytwarzaniem markerów magnetycznych przeznaczonych do wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Materiały magnetyczne mogą być dodawane do płynu szczelinującego w celu lepszego oszacowania zasięgu i skuteczności szczelinowania hydraulicznego. Zastosowanie właściwego markera może spowodować znaczący wzrost skuteczności szczelinowania i wydobycia metanu związanego w pokładach węgla kamiennego. Skuteczniej przeprowadzone szczelinowanie powinno z kolei w istotny sposób zmniejszyć zagrożenie metanowe występujące podczas wydobycia węgla kamiennego. Potencjalne proppanty do szczelinowania złóż węgla kamiennego mogą charakteryzować się znacznie mniejszymi wymaganiami, w porównaniu do proppantów stosowanych przy eksploatacji gazu łupkowego, co w konsekwencji może spowodować znacznie większą opłacalność ich stosowania oraz mieć decydujący wpływ na wybór technologii ich wytwarzania. Zagadnienia te wymagają jednak dalszych szczegółowych badań.
EN
The paper discusses the possibilities of using magnetic markers for pre-operation demethanization of hard coal deposits based on the knowledge and experience of the authors, related to fabrication of magnetic markers for shale gas exploitation by means of hydraulic fracturing and literature review. Magnetic materials may be added to the fracturing fluid, as the magnetic marker allowing to better determine the range and efficiency of hydraulic fracturing. The application of appropriate magnetic markers can significantly improve the efficiency of coal-bed methane gas extraction. Thus, effective coal-bed methane fracturing should also significantly reduce the methane hazard occurring during hard coal mining. Selected properties of potential magnetic materials for pre-operation demethanization of hard coal deposits were discussed in the work. Potential proppants for hard coal deposits fracturing can be characterized by much smaller requirements in comparison to proppants used for shale gas extraction which, as a consequence, may result in much higher cost-effectiveness of their use and have a decisive influence on the choice of their production technology. However, these issues require further detailed research.
8
100%
PL
W pracy zaprezentowano obecne i potencjalne możliwości zastosowania materiałów i metod magnetycznych w poszukiwaniach i eksploatacji złóż gazu łupkowego. Ponadto, w nawiązaniu do głównego celu, naszkicowano sposoby poszukiwań, a także eksploatacji złóż gazu łupkowego, w tym omówiono zasadę procesu szczelinowania hydraulicznego.
EN
The paper presents the current and potential use of magnetic materials and methods of shale gas exploration and exploitation. Furthermore, with reference to the main objective, the principle of the hydraulic fracturing process, as a way of shale gas exploration, was outlined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych 20 próbek ścieków kosmetycznych. Określono wartości głównych parametrów zanieczyszczeń normowanych w ściekach. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, iż charakteryzują się dużą zmiennością, zależną od profilu produkcji. Różnice w oznaczonych wartościach poszczególnych parametrów w próbkach ścieków pobranych w różnym czasie w jednym zakładzie produkcyjnym wynoszą niemal trzy rzędy wielkości. Z tego względu niezmiernie ważne jest wielokrotne badanie właściwości ścieków kosmetycznych przed podjęciem decyzji dotyczącej technologii ich oczyszczania.
EN
The results of physicochemical analysis of 20 cosmetic wastewater samples were shown. The values of wastewater parameters were determined. Results show, that cosmetic wastewater are characterized by a strong variability, clearly dependent on the production profile. Differences between the values of key parameters ranged nearly three orders of magnitude. Because of the significant difference in the input parameters, wastewater treatment technology must have a very high flexibility.
EN
The cosmetic wastewater was treated by coagulation and Fenton process. COD of raw wastewater was 2888 mg/l. The effectiveness of these processes, defined as a decrease of COD was 66.4% for coagulation for a FeCl3 dose 900 mg/l and 87.7% (to 295mg/l COD) for Fenton process for H2O2/Fe2+ doses 3000/1000mg/l. The contribution of coagulation in Fenton process was defined as 71.3% of the total treatment effect. The calculated H2O2 efficiency is high and for optimal doses reached 149.3%. The optimal pH of Fenton process is 3.0. Even a small change in its value leads to a rapid decrease in the efficiency of oxidation and hence in the effects of the process. The kinetics of the Fenton process can be described as d[COD]/dt =-a tm [COD], where t stands for time, while the a and m are constants, depending on the initial concentration of the reagents. It has been proved that the cosmetic wastewater is susceptible to purification by means of coagulation and Fenton process.
PL
Porównano skuteczność oczyszczania ścieków kosmetycznych metodami koagulacji i Fentona. Proces koagulacji prowadzono z zastosowaniem koagulantów: Al2(SO4)3 przy pH 7,0 i FeCl3 przy pH 6,0 i 9,0. Koagulację prowadzono bez wspomagania flokulantem jak i zastosowaniem flokulantu. Badano także możliwość zastosowania procesu Fentona dla ścieków surowych i wstępnie skoagulowanych. Proces realizowano przy pH 3,0. W koagulacji lepszy efekt oczyszczania uzyskano stosując jako koagulant FeCl3. Skuteczność koagulantów była różna, w zakresie 40,9-50,0% zmniejszenia wartości ChZT w porównaniu do ścieków surowych. Różnice w skuteczności koagulacji z FeCl3, przy różnych wartościach pH 6,0 i 9,0 były niewielkie i nie przekraczały 2,1% zmniejszenia wartości ChZT. Koagulacja z dodatkiem flokulantu była skuteczniejsza od koagulacji niewspomaganej dla FeCl3, natomiast mniej skuteczna dla Al2(SO4)3. Skuteczność koagulacji z dodatkiem flokulantu, wyniosła 36,0-58,0%. Skuteczność procesu Fentona wynosiła 78,7% zmniejszenia ChZT w stosunku do ścieków surowych i była wyraźnie wyższa niż w przypadku procesu koagulacji. Skuteczność sumaryczna koagulacji i prowadzonego później procesu Fentona była najwyższa z wszystkich realizowanych procesów i wynosiła 81,1% zmniejszenia ChZT.
EN
The effectiveness of coagulation and Fenton process cosmetic wastewater treatment was compared. Coagulation was carried out using coagulant: Al2(SO4)3 at pH 7.0 and FeCl3 at pH 6.0 and 9.0. The coagulation was carried out without and with the use of flocculant. Fenton process was carried out on raw and precoagulated wastewater at pH 3.0. The better effect was achieved using FeCl3 as a coagulant. Coagulants efficiency was varied in the range of 40.9-50.0% COD decreasing, compared to the raw wastewater. Differences in the effectiveness of coagulation for FeCl3 at different pH’s 6.0 and 9.0 were small and did not exceed 2.1% COD decreasing. Coagulation with the addition of flocculant was more effective than the coagulation without flocculant for FeCl3 while less effective for Al2(SO4)3. The effectiveness of coagulation with the addition of flocculant, was 36.0-58.0%. Fenton process efficiency was 78.7% COD decreasing, comparing to raw wastewater and was higher than in the case of the coagulation process. The effectiveness of total coagulation and Fenton process on precoagulated wastewater was the highest of all of the processes and reached to 81.1% COD decreasing.
EN
In this study the coagulation process of five cosmetics wastewater types has been investigated. All samples were collected from big cosmetic factory in Poland. Due to changeable production profile, also significant changeability of the wastewater composition and the concentration of pollutants were observed. COD values of raw wastewaters samples 1, 2, 3, 4 and 5 were as follows: 7293, 3241, 3241, 5132 and 1089 mg/l, respectively. Before coagulation easily settleable suspended solids were removed by 30 min primary sedimentation. After sedimentation COD values were decreased to 1134, 2512, 3241, 1858 and 1089 mg/l, respectively. Coagulation with Al2 (SO4)3 at pH 7.0 and FeCl3 at pH 6.0 and 9.0 allowed to achieve COD removal in the range of 33.0–63.5%. The effect of coagulation was better for the samples of lower contents of easily settleable suspended solids and higher content of fine suspended solids. The best effects of COD removal by coagulation achieved for investigated wastewaters were as follow: sample 1 – 39.2%, by Al2 (SO4) 3 and FeCl3 at pH 9.0; sample 2 – 54.8%, by FeCl3 at pH 6.0; sample 3 – 60.0%, by Al2 (SO4) 3; sample 4 – 33.3%, by Al2 (SO4) 3; sample 5 – 63.5%, by FeCl3 at pH 6.0. The differences in coagulants effectiveness were not significant. Flopam flocculant improved the effect of coagulation – shortened the clarification time from 60 min to 5 min, reduced the coagulant doses by about 50 mg/l and increased COD removal. In the coagulation assisted by Flopam flocculant, Al2 (SO4) 3 proved to be the best coagulant for sample 3 (62.5%), FeCl3 at pH 6.0 was the best for sample 2 (54.8%) and sample 5 (63.9% – the best result of all) and FeCl3 at pH 9.0 for sample 4 (50.0%). The best effect of coagulation was achieved for sample no 5, which had no easily settleable suspended solids. The total effect of COD removal, including primary sedimentation and coagulation ranged from 63.9 to 90.6%. GC-MS analysis allowed to identify 110 compounds. The predominant compounds identified by GC-MS were: cyclopentasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane and synthetic musk – galaxolide (HHCB). HHCB concentration was decreased in the coagulation by 87.3–92.2%. The degree of other compounds removal varied in the range 0–99.4%.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieków powstających w wyniku odtłuszczania, wytrawiania i chromianowania wyrobów aluminiowych. Badano ścieki powstające bezpośrednio w ww. procesach, ścieki po płukaniu elementów aluminiowych i ścieki produkcyjne łączone. Głównymi zanieczyszczeniami ścieków, wymagającymi usunięcia, były: kwasy mineralne, fluorki, chrom(III i VI), cynk, nikiel i ołów. W wyniku badań ustalono, iż redukcja chromu(VI) za pomocą roztworu FeSO4, a następnie neutralizacja za pomocą mleka wapiennego do pH = 10,0, w obecności polielektrolitu Scanpol 55, zapewnia maksymalny stopień usunięcia ww. zanieczyszczeń i najmniejszą objętość wytrąconego osadu. Stężenie fluorków spadło maksymalnie do 21 mg/l, a stężenia wszystkich metali były < 0,1 mg/l. Stwierdzono, iż oczyszczanie oddzielnie ścieków powstających bezpośrednio w ww. procesach i ścieków z płukania daje lepsze wyniki niż oczyszczanie ścieków łączonych.
EN
The aim of the study was to choose optimal parameters for the treatment of effluents arising from aluminium finishing processes. There are four streams of effluents: - wasted liquors after etching in HF and H2SO4 solution followed by chromate solution treatment (A) - effluents from rinsing of aluminium (B), demineralised and returned to rinsing - effluents from ion exchangers regeneration (C) - combined A + C effluents (D) The concentrations of pollutants in effluents A were as follows: pH = 1,6÷2,26, conductivity 7020÷39800 μS/cm, fluorides 1605÷13836 mg/l, sulphates 3300÷16940 mg/l, Cr(VI) 17÷84 mg/l, Cr total 82,5÷264 mg/l, Zn 5,1÷19 mg/l, Ni 1,96÷7,6 mg/l, Al 0,87÷1,9 mg/l. The same components are present in effluent B, but their concentrations are a few hundred times lower. The first step of the process was Cr(VI) reduction with Na2SO3 or FeSO4 solution, followed by neutralization with NaOH or Ca(OH)2 solution to pH = 8,0, 9,0 and 10,0. The best result was achieved with FeSO4, Ca(OH)2, pH = 10,0 and 5 mg/l of Scanpol 55 as a flocculant. The treatment under these conditions resulted in the lowest concentrations of fluorides, sulphates, metals and lowest conductivity. The lowest fluorides concentration was 21 mg/l. All metals concentrations were < 0,1 mg/l. The same processes conducted with effluents D gave slightly higher final concentrations of these ions. The fact that effluent C has very low concentration of pollutants and effluent D is a combination of effluent A and C resulted in efficient dilution of effluent A. Since better effectiveness of precipitation is observed for condensed effluent, separate purification of effluent A and effluent B is more favorable.
PL
Prowadzono badania nad zastosowaniem „klasycznego” i zmodyfikowanego procesu Fentona do usuwania cynku, miedzi i ołowiu z odcieków pochodzących z trzech różnych składowisk odpadów komunalnych. Zmodyfikowany proces Fentona pozwalał zazwyczaj na usunięcie większej ilości metali niż proces klasyczny. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska jest usuwanie kompleksów związki humusowe – metale. Jony metali nie związane w kompleksach mogą dodatkowo sorbować się na wytracających się osadach i współstrącać razem z nimi.
EN
Classical and modified Fenton process were investigated to remove zinc, copper and lead from landfill leachate from three different municipal waste landfills. In the modified process, after the initial acidification of the leachate and 4h of sedimentation resulting sludge was separated, and the Fenton’s process continued. The study was conducted at pH 2, 3, 4. Modified Fenton's process usually allows to remove more metal than the classical one.
EN
Study on removal of heavy metals from landfill leachate by Fenton’s process and modified Fenton’s process. Classical and modified Fenton process were investigated to remove zinc, copper and lead from landfill leachate from three different municipal waste landfills. In the modified process, after the initial acidification of the leachate and 4h of sedimentation resulting sludge was separated, and the Fenton’s process continued. The study was conducted at pH 2, 3, 4. Modified Fenton’s process usually allows to remove more metal than the classical one.
PL
Prowadzono badania nad zastosowaniem „klasycznego” i zmodyfikowanego procesu Fentona do usuwania cynku, miedzi i ołowiu z odcieków pochodzących z trzech różnych składowisk odpadów komunalnych. Zmodyfikowany proces Fentona pozwalał zazwyczaj na usunięcie większej ilości metali niż proces klasyczny. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska jest usuwanie kompleksów związki humusowe – metale. Jony metali nie związane w kompleksach mogą dodatkowo sorbować się na wytracających się osadach i współstrącać razem z nimi.
16
Content available Treatment of highly polluted cosmetic wastewater
80%
EN
Three samples of cosmetic wastewater from the production of soaps and shampoos were treated by the following processes: coagulation with sedimentation (C/S), coagulation with dissolved air flotation (C/DAF), and the Fenton process (FP). The COD values of raw wastewater samples were 13 160, 13 580 and 9410 mg O2/dm3. The anionic surfactants were 3000, 4500 and 4000 mg/dm3, for samples 1, 2, and 3, respectively. All three processes were effective in highly polluted cosmetic wastewater treatment. The most effective process was coagulation. In the case of sample 1, application of FeCl3 at pH 6.0 resulted in 88.2% of COD removal and the application of aluminum based coagulants allowed for 80.1–85.3% COD removal. In the case of samples 2 and 3, the usage of Al 1019 and Al 3010 coagulants brought about a 91.6% and 82.6% decrease in COD values, respectively. C/DAF was found to be less effective than C/S. The best results with C/DAF were obtained using Al 3010 coagulant with wastewater recirculation the COD removal efficiency amounted to 82.3, 87.3 and 78.8, respectively. The lowest COD removal efficiency was observed for FP and it was equal to 64.0 and 72.7% for samples 2 and 3, respectively.
PL
Pięć próbek ścieków z produkcji kosmetyków poddano oczyszczaniu z zastosowaniem koagulacji i flotacji ciśnieniowej wspomaganej koagulacją. W procesie oczyszczania stosowano koagulanty na bazie glinu: (Al2(SO4)3, Al 1019, Al 3010, Al 3030, Al 2019, PAX 16 i PAX 19). Ze względu na zmieniający się charakter produkcji fabryki skład ilościowy i jakościowy pobranych próbek był różny. W fabryce produkowano kremy, bazy pod makijaż, mleczka kosmetyczne, dezodoranty, tusze do rzęs, podkłady i inne kosmetyki. Wartość ChZT ścieków surowych wynosiła 1480-4800 mg/l. Efekt oczyszczania był różny i zależał od składu ścieków, procesu oczyszczania i stosowanego koagulantu. Najlepszy efekt oczyszczania ścieków za pomocą koagulacji uzyskano dla próbki nr 1 (ścieki z produkcji kremów, baz pod makijaż, mleczka kosmetycznego, dezodorantów, tuszy do rzęs i podkładów) i Al2(SO4)3 – wartość ChZT zmniejszyła się z 3936 do 288 mg/l (o 92,7%). Najlepszy efekt flotacji ciśnieniowej uzyskano z zastosowaniem Al 2019 także dla próbki nr 1 – wartość ChZT obniżono o 97,6% do 96 mg/l. Efekt procesów koagulacji i flotacji ciśnieniowej dla danej próbki należy wiązać ze składem ścieków. W przypadku kosmetyków produkowanych na bazie olejów bardziej skuteczna byłaby flotacja ciśnieniowa. Koagulacja dała najlepsze efekty w przypadku próbek ścieków o dużej zawartości zawiesin pochodzących z produkcji „ciężkich” kosmetyków.
EN
Five samples of cosmetics wastewater was subjected to purification using coagulation and dissolved air flotation. Selected aluminum-based coagulants (Al2(SO4)3, Al 1019, Al 3010, Al 3030, Al 2019 PAX 16 and PAX 19) were used in the process. Due to the varying factory production, qualitative and quantitative composition of taken samples werevarious. The factory produced creams, make-up base, lotions, deodorants, mascara, foundations and other cosmetics. Raw wastewater COD value was in the range of 1480-4800 mg/l. The efficiency of treatment varied depending on the purification process, a coagulant and a production profile. The highest efficiency was observed for the purification of wastewater from the production of creams, make-up base, cosmetic lotions, deodorants, mascara and primer. Coagulation of wastewater allowed to decrease COD value from 3936 to 288 mg/l (by 92.7% ) using a Al2(SO4)3. The usage of Al 2019 coagulant in the same sample allowed decrease the COD value to 96 mg/l – by 97.6% in dissolved air flotation. The effect of coagulation and dissolved air flotation processes for the sample is depended on the composition of wastewater. When oil-based cosmetics were produced, treatment with dissolved air flotation process was more efficient. In the case of „heavy” cosmetics production, where heavy suspensions were produced, coagulation was more effective.
PL
Próbki ścieków zawierających formaldehyd: z produkcji płyt wiórowych (A) i ścieki ogólnozakładowe (B) pobrane z zakładu produkcji płyt wiórowych poddano oczyszczaniu z wykorzystaniem procesu Fentona. Ścieki znacznie różniły się między sobą zawartością formaldehydu (0.1-2108 mg/1) i wartością ChZT (2025-9288 mg/1). W wyniku zastosowania procesu Fentona uzyskano znaczne zmniejszenie zawartości formaldehydu. Dla ścieków (A) osiągnięto maksymalnie 68.6% jego usunięcia, do wartości 661 mg/l. Skuteczność procesu wyliczona na podstawie zmniejszenia wartości ChZT była mniejsza niż w przypadku usunięcia formaldehydu. Największą skuteczność usunięcia ChZT, 94.9%, osiągnięto dla ścieków ogólnozakładowych (B). W przypadku ścieków A, uzyskano bardzo wysoki, dochodzący do 68.0% usunięcia ChZT, do wartości 2973 mg/1.
EN
Formaldehyde containing wastewater: chipboard production (A) and general-purpose (B) were collected from the chipboard production plant and subjected to the Fenton process treatment. The concentrations of formaldehyde (0.1 2108 mg/1) and COD (2025-9288 mg/1) varied considerably between the samples. As a result of the Fenton process, a significant formaldehyde removal was achieved. For wastewater (A), 68.6% removal was reached, up to 661 mg/1. The effectiveness of the process, calculated on the basis of COD removal was lower than in case of formaldehyde removal. The highest COD removal efficiency, 94.9%, was achieved for general-purpose wastewater (B). For wastewater (A), a very high, up to 68.0% COD removal was obtained, up to 2973 mg/1.
PL
Proppanty komercyjne, niezależnie od rodzaju materiałów używanych do wytwarzania, są przeznaczone do wypełniania i utrzymywania otwartych szczelin w złożach łupków gazonośnych, powstałych w trakcie szczelinowania hydraulicznego. Proppanty stabilizują złoża na dużych głębokościach (nawet 2–3 km), przy panujących tam wysokich ciśnieniach (do 75 MPa). W związku z tym do podstawowych ich właściwości należy duża wytrzymałość na ściskanie, odpowiednia wielkość, jednorodność, kulistość i gładkość ziaren oraz mały ciężar właściwy. Właściwości fizyczne proppantów zależą od parametrów technologicznych, natomiast ich wytrzymałość mechaniczna, ciężar i odporność chemiczna są związane z ilościowo-jakościowym składem surowców zastosowanych do wytwarzania. Ostatnio podejmowane są badania nad wytworzeniem proppantów tzw. „znacznikowych”, które oprócz typowych właściwości charakterystycznych dla zwykłych proppantów, posiadają dodatkowe cechy pozwalające na przykład na lepszą ocenę stopnia zasięgu szczelinowania hydraulicznego. W literaturze rozważane są między innymi proppanty z dodatkiem radioizotopów, proppanty aktywne w polu elektromagnetycznym posiadające wysokie przewodnictwo elektryczne lub odpowiednie właściwości magnetyczne. Proppanty wykazujące właściwości magnetyczne należą do potencjalnie najbardziej obiecujących rodzajów materiałów znacznikowych, jednakże nowatorski proces ich wytwarzania jest złożony, zarówno w zakresie doboru surowców, jak i parametrów poszczególnych etapów procesu. Celem prac przedstawionych w publikacji jest opracowanie warunków wytwarzania proppantów ferrytowych metodami ceramicznymi oraz określenie kryterialnych parametrów jakościowych wraz z opracowaniem metod badania.
EN
Commercial proppants, apart from types of materials used for their production, are designed to fill and maintain open fissures in shale deposits arising during hydraulic fracturing. Proppants stabilize deposits at great depths (even 2–3 km) under presence of high pressures (up to 75 MPa). Their basic properties include high resistance to compression, right size, uniformity, sphericity, smoothness of grains and adequate specific weight. While physical properties of proppants depend on technological parameters, their mechanical strength, weight and chemical resistance are related to the quantitative and qualitative composition of raw materials used for their production. Recent researches are focused on the production of marker proppants, which apart from properties typical for regular proppants, have additional properties allowing to better assess the degree of hydraulic fracturing. Moreover, proppants with an addition of radioisotopes and proppants active in the electro-magnetic field with high conductivity or adequate magnetic properties are being considered in current literature. Proppants with magnetic properties belong to the prospectively most promising types of marker proppants however innovative production process is complex both in the terms of the selection of raw materials and parameters of each process stages. The aim of the works presented in the paper is to develop the conditions for producing magnetic marker proppants by ceramic methods, moreover to determine quality criteria and testing methods.
PL
W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego skuteczności fizykochemicznych i chemicznych metod oczyszczania ścieków kosmetycznych. Omawiane procesy mogą być głównym stopniem oczyszczania ścieków, bądź etapem poprzedzającym oczyszczanie biologiczne. Wyniki uzyskiwane przez poszczególnych autorów trudno ze sobą porównać ze względu na bardzo dużą różnorodność składu i stężeń zanieczyszczeń. O doborze metody oczyszczania powinny decydować skład ścieków i wymagania dotyczące stopnia oczyszczenia ścieków.
EN
The paper is a review of literature on the effectiveness of physicochemical and chemical methods of cosmetic wastewater treatment. These methods may be the principle level of treatment, or be a stage prior to biological treatment. The result obtained by different authors is difficult to compare because of the very high variability of the composition and concentrations of pollutants in wastewater. The selection of treatment methods should be decided by the composition of wastewater and legal requirements that must be met before discharge of wastewater into the receiver.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.