Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This article aims at analysing the significance of the intra-industry trade in the Polish foreign trade in agri-food products and assessment of the competitiveness of the Polish food sector on this basis. The analysis uses, first of all, the index introduced by Grubel and Lloyd (hereinafter referred to as GL index), which is a commonly used indicator of intra-industry trade intensity and one of the measures of international competitiveness. The analysis showed that in the period of Poland’s membership in the European Union the foreign trade in agri-food products noted a significant boost and the competitive position of Polish food producers improved on the international scale. At the same time, the intensity level of intra-industry trade in these products increased considerably. In 2001-2011, the importance of intra-industry trade in the Polish agri-food trade increased by over 14 percentage points. Consequently, in 2011 almost 50% of the trade in agri-food products was intra-industry trade. A predominant part of this exchange was horizontal intra-industry trade, including trade in goods differentiated in respect to a given industry that were relatively highly processed and showed a high level of substitutability between each other. The intra-industry trade in differentiated products of lower level of processing was less intensive. These products included agricultural raw materials and homogeneous products. Moreover, as regards the food sector a quite significant part was played by vertical intra-industry trade, including re-export, i.e. export of finished goods manufactured form raw materials imported from other climate zones. The growing intensity level of intra-industry trade in agri-food products is one of the markers of high competitiveness of the Polish food producers.
PL
W przededniu akcesji do Unii Europejskiej pierwszoplanowym problemem staje się uznawanie wyników badań laboratoryjnych, wykonywanych przez polskie laboratoria, przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego zajmujące się importem produktów żywnościowych i sprzedażą polskich wyrobów na eksport, Po wejściu Polski do UE transfer polskich wyrobów do państw Unii powinien być ułatwiony pod względem formalnym, co jednak nie oznacza, że nie będą wymagane wyniki badań produktów spożywczych, pochodzące z akredytowanego laboratorium.
EN
Omnipresent globalization engulfs more and more areas of life, which is why one of the most important processes in today's economy is shaping the so-called global village. Both globalization and the consequent internationalization constitute some of the biggest challenges for Polish companies. In addition, the intensity of competitive businesses in the global market forces companies to seek competitive advantages and improve their abilities in the process. The article contains the results of empirical research conducted in the years 2010-2011 in Greater Poland as part of the project titled "Determinants of competitive advantage of Greater Poland's food processing companies in the international market." This paper also contains data from both theoretical and empirical evidence on building competitive advantage in international markets provided by the analyzed group of internationalized SMEs. The aim of this study is to identify the factors determining the formation of competitive advantage of food processing companies from Greater Poland, which in turn contributed to the internationalization of those businesses. Secondary sources were used in pursuing the goal - theoretical implications were based on studies of literature, and they were verified by surveys. In addition, the following methods were used: description, visualization and statistical techniques. The time range of the undertaken work covers the years 2008-2011.
PL
W pracy przedstawiono analizę ogólnych warunków aktualnego i dalszego rozwoju sektora żywnościowego, z uwzględnieniem obowiązującego prawa i tworzonych możliwości w ramach Unii Europejskiej. Wskazano na globalne uwarunkowania rozwoju innowacyjnej gospodarki, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Przeanalizowano możliwości wypromowania lokalnych środowisk, wartości czy zasobów oraz rozwoju między regionami i narodami w EU. Stwierdzono, że miarą sukcesu polskiej polityki innowacyjnej będzie tempo zmniejszania dystansu gospodarczego, technologicznego i organizacyjnego między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi, mierzona wzrostem PKB na mieszkańca, uzewnętrzniona w poprawie warunków ich pracy i życia.
EN
The paper presents some considerations on general conditions of current and further development in the field of economy, law and quality of life. Problem of innovation was discussed from view point of differentiation of EU countries, including specific Polish conditions. Rural areas, food production and their transformation were taken into account to develop problems how to use knowledge to promote social and national advance as well as cooperation between regions and nations.
EN
The paper aims to determine the level and diversification of logistic costs in an agribusiness enterprise. Applied were selected indicators of logistic costs assessment on an example of a micro enterprise. The logistic costs breakdown by nature was used for this assessment. Proposed assessment indicators are plain and unambiguous to interpret. There was stated that in the presented agribusiness enterprise the value of logistic costs is affected mainly by: remuneration costs (they cover 45% of total logistic costs), costs of external services and costs of materials and energy consumption, in which fuel makes up the highest percentage. The calculated indicators inform that the amount of logistic costs is on a satisfactory level, comparing with food sector trends. The proposed approach simplifies logistic cost analysis. It does not require additional records or accountancy and is possible to apply in practice. Limitation of this method is associated with proper evidence and distinguishing the logistic cost in the overall company costs.
EN
The main objective of the paper was to check if and which monopolistic markups of 29 Polish food sector branches can be regarded as potential predictors of business cycle changes. Markups were measured based on a non-overhead labour input margin, whereas the business cycle was considered on the three levels of branch, sector and the whole economy, with following indicators: value of production for the first two, and GDP for the macro cycle. Research methods were panel regressions and cross-correlations. In the analysed period 2000-2013 markups were countercyclical regarding macro cycle and procyclical regarding sectorial and branch cycles. Changes in market structures of 10 Polish food sector branches could be used as predictors for the macro business cycle, and of 6 – for the sectorial business cycle.
PL
Głównym celem artykułu jest sprawdzenie, czy i które marże w 29 branżach polskiego przemysłu przetwórczego mogą być potencjalnymi predyktorami zmian koniunktury. Wybrano sposób liczenia marż bazujący na marżach pracy produkcyjnej, a cykl koniunkturalny rozważono na 3 poziomach – branży i sektora (wartość produkcji) oraz całej gospodarki (PKB). Metodami badawczymi były regresje panelowe i korelacje krzyżowe. W analizowanym okresie 2000-2013 marże zachowywały się antycyklicznie w odniesieniu do cyklu makroekonomicznego i procyklicznie w odniesieniu do cykli sektorowego i branżowego. Zmiany struktur rynkowych w 10 branżach polskiego przemysłu spożywczego mogłyby być predyktorami zmian cyklu ogólnogospodarczego, natomiast w 6 – cyklu sektorowego.
PL
Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa żywności nie określają, jaki rodzaj systemu identyfikowalności powinien być stosowany przez podmioty sektora spożywczego. Przy dużej ilości danych systematycznie gromadzonych przez zakład przetwórczy, pomocne może być wdrożenie informatycznego systemu identyfikowalności, opartego na międzynarodowych standardach wymiany danych - GS1. Zastosowanie takiego systemu zapewnia szybki dostęp do danych o pochodzeniu, przetwarzaniu i lokalizacji produktów, co zwiększa bezpieczeństwo produkowanych wyrobów, a także usprawnia zarządzanie procesami produkcyjnymi w zakładzie.
EN
The food safety legislation does not define the kind of traceability system which should be used by the entities in the food sector. When the huge amount of data is systematically collected by e.g. the processing plant, the implementation of computer traceability system based on international standards of data transfer – GS1 might be very helpful. The application of advanced system ensures the rapid access to the data of the products origin, processing and localisation, what increases the product safety but also improves the production process management in the factory.
Organizacija
|
2014
|
tom 47
|
nr 2
107-115
EN
Background: The accession of Poland to the European Union in 2004 facilitated increased exports of food products. It revealed a significant competitive advantage of Polish foreign trade in agri-food products compared to the countries of the ≫old EU≪. After nearly 10 years of Polish membership in the EU, the food sector has still a considerable potential, fostering a further increase in exports. Objectives: The purpose of the paper was an attempt to establish the current determinants for the possibility to increase the exports of the Polish food sector and to identify potential opportunities and potential threats in the future. It was also decided to give an answer to the question whether any of the group factors has a greater impact on the development of exports than the other, and which issues play only a minor role in the development of international exchange. Method: The analysis used involved the review of the relevant literature and forming a group of experts to specify the key factors of success in the food sector export. Basing on the experts research the STEEPVL analysis was carried out. Results: It turned out that apart from a number of organizational, financial and marketing factors the most important are: the level of the IT infrastructure and the fluctuation of the demand on the international markets for the goods offered by the sector. Conclusion: Therefore, the focus on the new distribution channels, integrated company management IT systems and changes in the demand on the market is the key challenge for securing the current potential and for the further development of the sector.
9
Content available remote Specifics of Closed Loop Supply Chain Management in the food sector
88%
EN
The concept of closed-loop supply chain management is a very popular direction of research and companies' activities. It is associated with efforts like managing production residues (by-products and waste) in such a way as to minimize the level of waste transferred to landfills or incinerators. This article relates to the use of this concept in the food industry, which by its very nature, generates a lot of challenges for logistics management, also in the area of reverse flows. The article characterizes aforementioned concept and provides examples of its use in the food sector.
EN
The article examines basic issues that may influence the assessment of the total implementation and certification costs of a quality management system at enterprises in the food industry.
PL
W latach poprzedzających integrację wystąpiło wiele zjawisk poprawiających pozycję polskiego przemysłu spożywczego i potencjał konkurencyjny naszych producentów żywności na wspólnym rynku europejskim. Należą do nich przede wszystkim: powtórne ożywienie produkcyjne, powrót tendencji do uprzemysławiania przetwórstwa rolno-spożywczego, szybki wzrost eksportu, duże ożywienie inwestycyjne i przyspieszenie dostosowań do standardów UE w zakresie sanitarno-weterynaryjnym i ochrony środowiska, poprawa efektywności produkcji żywności oraz ukształtowanie na bezpiecznym poziomie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.
EN
During the years, preceding the integration, many phenomena, improving the situation of Polish food industry and the competitive potential of our food producers on the Common European Market have been encountered. Such phenomena include, first of all, the repeated animation of production, return of the tendency of industrializing the agro-alimentary processing sector, a high increase of export, a high investment animation and the acceleration of the harmonization with the UE standards in sanitary-veterinary field and in respect of enviromnent protection, improvement of effectiveness of food production and establishment of the safe level of economic-financial situation of enterprises.
PL
Pomiar temperatury jest ważnym elementem procesu obróbki termicznej w przemyśle spożywczym. Dzięki znajomości wartości temperatury w poszczególnych etapach procesu możemy określić wartości pasteryzacyjne. sterylizacyjne oraz datę przydatności produktów do spożycia. Obowiązujące obecnie przepisy przenoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności na producenta. O tym, jak ważne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności poprzez właściwie przeprowadzony proces obróbki cieplnej, nie trzeba nikogo przekonywać.
PL
Wielka niewiadoma, przed jaką stoją polskie przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, samorządy, zwykli obywatele - spędza sen z powiek niejednemu. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że stoją przed Polską nowe, być może duże szanse, ale także duże zagrożenia.
PL
Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej polski przemysł spożywczy będzie działał na jednolitym rynku europejskim i w związku z tym będzie musiał spełniać przypisane prawem standardy higieniczne, weterynaryjne i ochrony środowiska, Wiąże się to nie tylko z poważnymi nakładami finansowymi, ale również ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom; Komisja Europejska przygotowała dla krajów kandydujących Program SAPARD. który poprzez dofinansowanie inwestycji miał im pomóc w dostosowaniu się do wymagań Unii Europejskiej. We wszystkich krajach kandydujących Program SAPARD został uruchomiony z pewnym opóźnieniem, wynikającym z konieczności stworzenia i akredytacji agencji płatniczych.
EN
The aim of this paper is to specify changes in productivity of the Polish food sector as a whole and its selected branches in the years 2004–2013. Analyses were conducted based on the Malmquist Productivity Index (MPI). In the MPI model the following variables were adopted: the output – sold production (million PLN), inputs – average number of employees (thous) and gross value of fi xed assets (million PLN). It was confi rmed that productivity of the Polish food sector improved in the years 2004–2013. Results of analyses showed that changes in technical effi ciency had a greater eff ect on changes in food sector productivity in Poland – particularly in the fi rst period following Poland’s accession to the EU and starting from 2009, i.e. the outbreak of the economic crisis. Technical change had a considerable eff ect on the improvement of productivity in the food sector only in the years 2006– 2008. The greatest mean annual improvement in productivity in the analysed period was observed in meat and milk processing and beverage production
PL
Celem artykułu jest określenie zmian produktywności całego polskiego przemysłu spożywczego i jego wybranych branż w okresie 2004–2013. Badania przeprowadzono, bazując na indeksie produktywności Malmquista (Malmquist Productivity Index, MPI). Do modelu MPI przyjęto jako zmienne: efekt – produkcję sprzedaną (mln zł) oraz nakłady – przeciętne zatrudnienie (tys.) i wartość brutto środków trwałych (mln zł). Potwierdzono, że w latach 2004–2013 polski przemysł spożywczy odnotował poprawę produktywności. Wyniki badań wykazały, że większy wpływ na zmianę produktywności przemysłu spożywczego w Polsce miały zmiany efektywności technicznej – szczególnie w pierwszym okresie po akcesji do UE oraz od 2009 r., czyli od momentu kryzysu gospodarczego. Postęp technologiczny znacząco wpływał na poprawę produktywności przemysłu spożywczego jedynie w latach 2006–2008. Najwyższą średnioroczną poprawę produktywności w badanym okresie osiągnęły branże przetwórstwa mięsa i mleka oraz produkcja napojów.
PL
W erze globalizacji niemal wszystkich dziedzin życia, przedsiębiorstwa stają przed koniecznością „otwarcia się” na rynki zagraniczne. Istnieje jednoznaczna opinia prezentowana przez przedstawicieli różnych nurtów ekonomicznych dotycząca pozytywnych skutków uczestniczenia w międzynarodowym podziale pracy poprzez handel zagraniczny. Umiędzynarodowienie nie jest jednak powszechne w Polsce, a liczba małych i średnich przedsiębiorstw podejmujących proces internacjonalizacji jest niezadawalająca. Problemem badawczym podjętym w artykule jest rozpoznanie stopnia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w przemyśle przetwórstwa żywnościowego oraz warunków określających go w pierwszym etapie tego procesu, który dotyczy handlu międzynarodowego. Uzyskane wyniki mogą stać się więc istotną wskazówką zarówno dla przedsiębiorstw, które roz-ważają podjęcie aktywności na rynkach międzynarodowych, jak również instytucji, których celem jest promowanie aktywności gospodarczej na rynkach zagranicznych.
EN
In the time of globalization, almost all companies are forced to "open up" to foreign markets. There is an unequivocal statement presented by the representatives of the various economic trends that there are positive effects of participation in the international division of labor through foreign trade. The phenomenon of internationalization is not common in Poland, in particular the number of small and medium-sized enterprises which undertake internationalization process is unsatisfactory. In connection with this problem the main aim undertaken in the article is to identify the degree of internationalization of small and medium-sized enterprises from food sector and the conditions governing it in the first stage of this process, which concerns international trade. The given results may become an important clue for businesses that are considering the activity on international markets, as well as institutions whose purpose is to promote economic activity on foreign markets.
EN
Biotechnology is one of the domains of human activity which for years have been implemented in the scope of scientific and day-to-day life. One of the most controversial issues of public debates on the national and union level has recently been the genetically modified food (GM food) or the food that is produced on the basis of genetically modified organisms (GMO). The above phrases entered the standard thesaurus but still they electrify and arouse emotions in the society. The perspectives of Polish biotechnology depend on inter-alia the quick regulation and steady unification of legislative norms according to the European standards, adequate society education and intensification and direction of laboratory research.
PL
Biotechnologia jest jedną z dziedzin działalności człowieka, które od lat są wpisane w panoramę życia naukowego i codziennej rzeczywistości. Jednym z najbardziej "gorących" tematów debat publicznych w ostatnim czasie zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym jest żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) lub żywność produkowana z zastosowaniem genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). Powyższe hasła zarówno weszły do standardowego słownika, jak i nadal elektryzują i wzbudzają emocje w społeczeństwie. Perspektywy polskiej biotechnologii zależą m.in. od szybkiego uregulowania i ciągłej harmonizacji norm prawnych zgodnie ze standardami europejskimi, właściwej edukacji społeczeństwa oraz intensyfikacji i ukierunkowania badań laboratoryjnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.