Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rozwój kolei na kontynencie europejskim byf naturalną konsekwencją terytorialnej ekspansji, sprawdzonych w Wielkiej Brytanii nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w transporcie. Zapoczątkowana tam „rewolucja przemysłowa" szybko rozszerzyła się na inne kraje kontynentalnej Europy, w których powstały korzystne uwarunkowania gospodarcze, sprzyjające rozwojowi tego rodzaju transportu. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, kolej rozpoczęła działalność od trakcji konnej. Pierwsze publicznie dostępne kolejowe linie konne uruchomiono w Czechach już w 1827 r. Powstała wówczas licząca 129 km linia łącząca czeskie Budziejowice z Linzem - była to wówczas najdłuższa trasa na świecie. W krótkim czasie powstały tam kolejne trasy żelaznych kolei konnych, łączące Pragę z Lahn oraz Bratysławę z Trnavą (Austro-Węgry).
PL
W artykule stanowiącym ostatnią edycję realizowanego cyklu, podjęto próbę kompleksowej oceny znaczenia segmentu luksusowej komunikacji kolejowej w wymiarze światowym. Dokonano w nim także szerszej identyfikacji powszechnie akceptowanych wyznaczników luksusu w ramach całego globu oraz specyfiki i odrębności cech podaży luksusowych usług, wykazując także zróżnicowane postrzeganie wartości podobnych walorów przez określone grupy odbiorców na poszczególnych kontynentach. W szerszym zakresie zaprezentowano podstawowe uwarunkowania, najważniejsze determinanty, najatrakcyjniejsze walory środowiskowe i turystyczne oraz lokalne i regionalne rozwiązania decydujące o poziomie luksusu oraz turystycznej atrakcyjności eksploatowanych pociągów, a także zasygnalizowano nowy trend w rozwoju tego segmentu usług.
EN
This article, which constitutes the last edition realized cycle, attempts a comprehensive assessment of the importance of the luxury segment of railway Communications at global. It also made a broader identification of commonly accepted indicators of luxury throughout the world, specific and distinct characteristics of the supply of luxury senices, demonstrating the varied perceptions of the value of similar assets by certain groups of customers on each continent. In a broader range it presents the basic conditions, the most important determinants, the most attractive qualities of environment and tourism as well as local and regional solutions determining the level of luxury and a tourist attraction operated trains, and also signaled a new trend in the development of this segment of services.
3
Content available remote Funkcjonowanie i rozwój regionalnego transportu lotniczego - ekonomia i ekologia
100%
PL
Usługi realizowane w sektorze TSL są jednym z najważniejszych czynników determinujących egzystencję ludności i rozwój gospodarczy. Z tego względu tempo i zakres ich realizacji wymagają ścisłej koegzystencji z przyrodą, tak aby wzrost poziomu efektywności zrównoważonego rozwoju, prowadzącego do aktywizacji gospodarczej, następował bez dewastacji naturalnych ekosystemów. Inwestowanie w gospodarkę powinno się odbywać w harmonii z prawem i wymogami ochrony środowiska. Należy dążyć do określenia takich warunków gospodarowania, które zapewniałyby dostatecznie wysokie standardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe wszystkim ludziom żyjącym obecnie i przyszłym pokoleniom w granicach tolerancji natury, urzeczywistniając zasadę sprawiedliwości międzypokoleniowej [...]
EN
A well-organized transport system is an important factor affecting the functioning of the various sectors of the economy. A developed system of air transportation is very important in the era of regional integration, as a part of the process of intensifi cation of urban economic development. Yet the impact of its operation is not without signifi - cance on environmental degradation. The article presents the benefi ts and risks that are associated with increased levels of air traffi c and port activity. This material also entails a review of initiatives to reduce sources of negative impact of transport on the preservation of natural ecosystems and sheds light on the level of benefi ts derived from the impact of the airport on the environment. It focuses on the mechanism of division of EU aid funds and the development of small aircraft service networks as a more effective mechanism for improving the system of sustainable transport and environmental protection.
PL
Rynek usług transportowych, a w szczególności sektor lotniczy, cechuje się dużym zróżnicowaniem pod względem cen, jakości usług jak i innych kryteriów, którymi kierują się konsumenci przy wyborze przewoźnika. Dotyczy to zarówno ruchu turystycznego jak i biznesowego. Zarządy linii lotniczych stoją przed problemem dotyczącym ustalenia takiego poziomu cen, który byłby zadowalający dla klientów w poszczególnych segmentach rynku. W artykule zaprezentowano: cele strategii cenowych, specyfikę różnicowania cen w branży lotniczej, strategię cen niskich i wysokich w transporcie lotniczym oraz spektrum działań przedsiębiorstwa PLL LOT S.A. w aspekcie strategii cen wysokich.
EN
The market for transport services, particularly the air transport sector, is characterized by a great diversity in terms of prices, quality of services and other criteria that guide consumers to choose a specific carrier. This applies to both tourism and business travel. Airline managements are facing the problem of determining a price level that would be satisfactory to customers in various market segments. In this paper the author presented problems connected with targets of price strategies, specificity of differentiation of prices in the air sector, implementation strategies of low and high prices in the area of air transport and the strategy of LOT Polish Airlines in the aspect with regard to high price strategy.
PL
Rozważania zawarte w artykule dotyczą powstania i rozwoju działalności lotniczych przewoźników niskokosztowych oraz wpływu tego procesu na branżę turystyczną. Kształt i dynamika rozwoju obu rynków charakteryzuje się określonym stopniem wzajemnych zależności. Bez rozszerzenia sieci i dystansu lotniczych destynacji, tempo rozwoju ruchu turystycznego byłoby znacznie wolniejsze, a niektóre rejony świata pozostałyby niedostępne. Wiele ośrodków, które jeszcze niedawno stanowiły obszary peryferyjne, zwiększyło swoją dostępność dzięki działalności linii niskokosztowych. W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane z genezą i rozwojem tych przewoźników, zarówno w ramach kontynentu jak i w Polsce. W dalszej części przedstawiono rozwój turystyki w oparciu o ofertę przewoźników niskokosztowych. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że dynamika rozwoju turystyki jest w określonym zakresie zależna od stopnia dostępności i kosztów związanych z komunikacją lotniczą. Dotyczy to szczególnie segmentu usług turystycznych, w których działalność poznawcza i rekreacyjna jest realizowana w coraz odleglejszych regionach kontynentu i świata.
EN
The article concerns the origin and development of low cost carriers and the impact of this process on the tourism industry. The shape and the dynamics of the development of both markets is characterized by a certain degree of mutual dependencies. Without the extension of the network and the incorporation of ever more distant flight destinations, the pace of development of tourism would be much slower, and some parts of the world would remain inaccessible. Many tourist resorts, which until recently were the peripheral areas, have increased their availability through the activity of low-cost lines. The article presents these issues, which are related to the genesis and development of the carriers, both within the continent and, more particularly, within Poland. The following section presents the development of tourism based on the offer of low-cost air carriers. From the considerations made it can be concluded that the dynamics of tourism development is, within a certain range, dependent on the degree of availability and on the cost of air transportation. This applies particularly to tourism in more distant regions of the continent, and of the world.
PL
Sprawnie zorganizowany transport jest istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie poszczególnych działów gospodarki i nabiera szczególnego znaczenia w dobie integracji regionów, stanowiąc element procesu intensyfikacji rozwoju gospodarki turystycznej. O jego poziomie rozstrzyga w głównej mierze położenie geograficzne regionu oraz wyposażenie w składniki infrastruktury transportowej. Istotnym czynnikiem jest oddalenie regionów peryferyjnych od centrów gospodarczych i utrudniony dostęp komunikacyjny do rynków, powodujący niekorzystne konsekwencje w postaci wolniejszego rozwoju turystyki i gospodarki oraz mniejszą konkurencyjność. W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z wpływem inauguracji działalności przewoźników niskoksztowych na rozwój obszarów peryferyjnych, konkurencyjność lotnisk regionalnych oraz efekty ekonomiczne działalności portów lotniczych i ich wpływ na gospodarkę turystyczną. Z przeprowdzonej analizy wynika, że działalność turystyczna jest ściśle związana z rozwojem transportu lotniczego.
EN
Well-organized transport is an important factor that affects the functioning of the various sectors of the economy and has a particular importance in the area of regional integration, as a part of the process of intensifying the development of tourism. It’s level is strongly determined by the geographical location of the region and by transport infrastructures. An important factor is distance between the outermost regions that are attractive as tourist destinations and economic centers that make up transport markets. A poorly developed transport network is another factor, making market access difficult and resulting in an impediment for economic growth, market competition and ultimately the development of tourism. This article presents issues related to the influence of the inauguration of the low-cost carriers on the development of peripheral areas, the competitiveness of regional airports and the economic impact of airports and their influence on the economy of tourism. The performed analysis shows that tourism activity is closely related to the development of air transport.
PL
Kolejna edycja publikowanego cyklu dotyczy systemu kolejowej komunikacji Kanady. Zakresem merytorycznym obejmuje nie tylko problematykę techniczno-trakcyjną i eksploatacyjną lecz także uwarunkowania klimatyczne, środowiskowe, społeczne, polityczne i marketingowe tworzące podstawowe dererminanty rozwoju sieci kolejowej. W artykule wykazano, że splot tych uwarunkowań spowodował, iż tempo rozwoju kanadyjskiej kolei nie można zaliczyć do imponujących. Przedstawiono przyczyny i skutki, w wyniku których kolejowa sieć jest skromniejsza (m.in. w porównaniu z USA) z dominacją przewozów towarowych, niewielką liczbą pociągów pasażerskich, z odległościami pomiędzy stacjami sięgającymi niejednokrotnie ponad 100 km. Będący tematem wiodącym cyklu, poziom luksusu pasażerskich przewozów, w tym artykule uległ określonej modyfikacji, ponieważ na terytorium Kanady zrezygnowano ze zbędnego przepychu i nieprzydatnych gadżetów na rzecz charakterystycznego dla krajów anglosaskich wymiaru praktycznego. Zaprezentowany zakres tych rozważań wykazuje, że taki model kształtowania podaży kolejowych usług zyskuje coraz więcej zwolenników, szczególnie w grupie turystów. W artykule wykazano, że w ocenie pasażerów największy poziom akceptacji zyskuje profesjonalizm i komfort obsługi, poziom techniczny, niezawodność taboru, zakres przekazywanej informacji dotyczącej także kultury, tradycji i najciekawszych ośrodków miejskich miast oraz najcenniejszych środowisk znajdujących się na trasie przejazdu. W kraju, w którym zasadniczym produktem turystycznym jest dziewicza przyroda i unikatowe plenery, do elementów luksusu podróży koleją należy zaliczyć panoramiczne platformy widokowe, ponieważ w żadnym innym miejscu na świecie, mała prędkość przejazdu nie jest w takim stopniu wynagradzana doznaniami piękna z otaczającej przyrody.
EN
The next edition of the published cycle relates to the railway communications system in Canada. Substantive scope includes not only technical, traction and operational issues, but also climatic, environmental, social, political and marketing conditions constituting the essential determinants of the development of the railway network. The article shows that the combination of these conditions caused the fact that the pace of development of the Canadian railway can hardly be called impressive. The causes and effects were shown, which resulted in the modest railway network (e.g. compared to the US) with the dominance of freight, a small number of passenger trains, with distances between stations often reaching over 100 km. The main theme of the cycle - the level of luxury of the passenger transport - in this article was subject to a particular modification, because on the territory of Canada the unnecessary splendour and useless gadgets were substituted with the practical dimension - char¬acteristic for the Anglo-Saxon countries. The presented scope of these considerations shows that such a model of shaping the supply of rail services is becoming more and more popular, espe¬cially among tourists. The article shows that in the passengers' assessment, the highest level of acceptance is given to profes¬sionalism of the staff and comfort, technical level, the reliability of rolling stock, the extent of the information transmitted - a/so on the culture, tradition and the most interesting urban cen¬tres, and most unique environments located along the route. In a country where the basic tourist product is the untouched nature and unique landscapes, the elements of luxury train travel include panoramic viewing platforms, because in no other place in the world, low speed ride is as much rewarded with the sensations of the beauty of the surrounding nature.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 5
591--600
EN
In mid-April 2010, there was an eruption of Eyjafjallajokull volcano in Iceland. The consequence of the presence of dust floating in the sky at a height of approx. 6 thousand meters was the appeal within a week a few thousand voyages in almost all the countries of Europe. According to recent estimates provided by the International Air Transport Association IATA, the losses reach over two billion U.S. dollars. This article will discuss crises on passenger airports in Europe, with particular emphasis on the impact of interference caused by bad weather conditions and natural disasters. In this article will be also presented the processes of gradual closure of airspace by the Polish Air Navigation Services Agency in Polish Airspace and creation within the LOT Polish Airlines crisis staff, whose task was to manage the activities of the company during this unusual and difficult situation. There will be also presented schedule of activities of staff and a comparison of several maps of air traffic taking place on the largest volcanic dust emissions from the days without interference.
PL
W połowie kwietnia 2010 roku doszło do erupcji wulkanu Eyjafjallajokull na Islandii. Konsekwencją obecności pyłów unoszących się w przestrzeni powietrznej na wysokości ok. 6 tys. metrów było odwołanie w okresie tygodnia kilku tysięcy rejsów niemal we wszystkich państwach kontynentu. Według ostatnich szacunków Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, straty te sięgają ponad dwóch miliardów dolarów. W artykule omówiono sytuacje kryzysowe na lotniskach pasażerskich Europy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zakłóceń spowodowanych złymi warunkami meteorologicznymi i kataklizmami. Zaprezentowano procesy sukcesywnego zamykania przestrzeni powietrznej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej nad Polską i utworzenie w ramach Polskich Linii Lotniczych LOT sztabu kryzysowego, którego zadaniem było zarządzanie działaniami w przedsiębiorstwie podczas tej nietypowej i trudnej sytuacji. Zaprezentowano również harmonogram działań sztabu oraz porównanie map ruchu lotniczego odbywającego się w dniach największej emisji pyłów wulkanicznych z dniami bez zakłóceń.
PL
W ocenie kolejowej komunikacji Azji – największego kontynentu świata (33% powierzchni) – istotną rolę odgrywa znaczne, a w niektórych przypadkach krańcowe, zróżnicowanie. W tej części globu spotyka się najwyższe góry, rozległe pustynie, tundrę i dżunglę. Można zauważyć również znaczne różnice kulturowe, narodowościowe oraz kontrasty natury ekonomicznej. Zamieszkująca tu ludność z jednej strony pieczołowicie kultywuje tradycje, natomiast z drugiej widoczne jest dążenie do osiągnięcia najnowocześniejszych zdobyczy współczesnej cywilizacji.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
4461-4467
PL
Na współczesnym etapie rozwoju pasażerskiej komunikacji lotniczej do konkurencyjnych, ekonomicznych uwarunkowań rynkowych zaistniał znaczący problem wzrastającej kongestii w ruchu lotniczym. Tempo tego procesu wymaga podjęcia pilnych i zdecydowanych rozwiązań. Główny wysiłek w tym zakresie podjęli najwięksi producenci samolotów, europejskie konsorcjum Airbus oraz amerykański Boeing. W artykule przedstawiono charakterystykę najnowszych wielkogabarytowych samolotów nowej generacji obydwu firm. Parametry eksploatacyjne tych maszyn umożliwiają nie tylko poprawę wyników ekonomicznych, komfortu obsługi pasażera, systemu ochrony środowiska lecz również zmniejszają tempo wzrostu lotniczej kongestii transportowej. W rozważaniach zaprezentowano preferowane przez tych producentów koncepcje autonomicznych rozwiązań, dotyczących organizacji światowego modelu pasażerskich przewozów lotniczych. Związany z tym proces nasilającej się konkurencji, jak dotąd nie przesądził o dominacji na rynku konkretnej firmy, ponieważ jeszcze w pełni nie potwierdzono jej w praktyce.
EN
At the present stage of development of passenger air transport to the competitive economic market conditions joined the growing problem of congestion in air traffic. The pace of this process requires urgent and decisive solutions. The main efforts in this field have made major manufacturers of aircraft, European consortium Airbus and the American Boeing. The article presents the characteristics of the latest new generation of large aircraft of both companies. The operating parameters of these machines allow you to not only improving economic performance, comfort, passenger service, environmental protection, but also reduce the rate of growth of air transport congestion. The considerations presented by these manufacturers preferred concepts of autonomous forms of organization for the global model of passenger air transport. Resulting in the use of their aircraft competition, as yet, not exaggerating about market dominance specific company, as yet not fully confirmed it in practice.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
14216--14227, CD 6
PL
Rozwój ekonomiczny świata, jaki dokonał się na przełomie wieku spowodował intensyfikację wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego, które w znacznym stopniu stały się coraz bardziej zależne od lotniczych przewozów i dostaw. Rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wymogło wzrost zapotrzebowania na najwyższej klasy samoloty i modernizację infrastruktury naziemnej. Procesy te były dotychczas hamowane zarówno ograniczeniami finansowymi jak również poziomem technicznych możliwości w konstruowaniu samolotów. Bodźcem do przełamania tej sytuacji w znacznym stopniu stała się rosnąca kongestia w przestrzeni lotniczej. Konieczność wyhamowania jej tempa stworzyła wymóg wprowadzenia do eksploatacji nowej generacji wielkogabarytowych samolotów, takich jak Airbus380 oraz Boeing 787 i 747-8. Wpływ konstrukcji tych modeli samolotów, szczególnie poziom ich efektywności eksploatacyjnoekonomicznej oraz konfiguracja w istotny sposób wpłynęły na realizację nowych koncepcji pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach rosnącej kongestii w przestrzeni i portach lotniczych.
EN
The economic development of the world that has been made in the turn of the century caused an increase in many areas of economic and social life, which to a large extent have become increasingly dependent on air transport and supply. The growing demand for this type of service exacted increasing demand for the highest quality aircraft and ground infrastructure modernization. These processes have so far been hampered both financial constraints as well as the level of technical capabilities in the construction of aircraft. The impetus to overcome this situation largely become a growing congestion in the airspace. The need to slow down its pace has created a requirement for entry into service of a new generation of large aircraft such as the Boeing 787 and Airbus380 and 747-8. The impact of these aircraft models, especially the level of their operational and economic efficiency and configuration significantly influenced the implementation of new concepts passenger air transport in conditions of increasing congestion in space and airports.
PL
Rozwój kolejowego transportu na afrykańskim kontynencie odbywał się w specyficznych warunkach, wynikających nie tylko z utrudnień klimatyczno-środowiskowych, lecz w głównej mierze z realizacji celów polityki kolonialnej. Separatystyczne plany kolonistów spowodowały, że w Afryce nie zrodziła się koncepcja zbudowania zintegrowanej kontynentalnej sieci scalającej kolejowymi liniami najważniejsze miasta, regiony gospodarcze i turystyczne, jak to miało miejsce w wielu regionach świata. W tym przypadku można było obserwować powstanie charakterystycznych enklaw infrastruktury transportu szynowego, powodujących, że w odniesieniu do tego kontynentu trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie „kolej afrykańska". Częściej spotkać się możemy raczej z nazwami związanymi z poszczególnymi regionami, w których kolej osiągnęła określony poziom rozwoju. Nie dziwi zatem, że w nomenklaturze afrykańskie¬go transportu kolejowego najczęściej spotyka się określenia „kolej egipska", zwana także „północnoafrykańską", „kolej wiodąca przez krainę faraonów", „kenijska" czy też „południowo-zachodnia". Te określenia odpowiadają rzeczywistości, odnoszą się do regionów, w których kolej uzyskała odpowiedni poziom techniczny i jest najważniejszym środkiem transportu osób i ładunków masowych.
EN
In the past ten years there has been a clear shift in European air transport from primary airports towards regional airports. This was connected to the rise of a new type of airline, the low-cost carrier. Taking the example of Poland, this article aims to analyse to what extent the availability of airport infrastructure has been important to this trend. It also looks at how the low-cost air transport has, in turn, influenced regional economic development in Poland. It concludes that the rapid success achieved by the combination of new regional airports and low-cost airlines suggests that the use air transport is not primarily related to a society’s affluence, but depends to a large extent on the availability of infrastructure and air services as such.
PL
W ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpiła wyraźna zmiana w funkcjonowaniu europejskiego transportu lotniczego w kierunku wzrostu pozycji lotnisk regionalnych. Było to związane z pojawieniem się nowego segmentu działającego w sektorze linii lotniczych, czyli przewoźników niskokosztowych. W artykule dokonano analizy wpływu dostępności infrastruktury regionalnych portów lotniczych na kontynuację występującej tendencji. Zaprezentowano wpływ przewoźników low cost na rozwój regionów prezentując pogląd, iż szybki sukces wynikający ze współpracy pomiędzy lotniskami regionalnymi a przewoźnikami niskokosztowymi nie wynika głównie z poziomu dochodów społeczeństwa, ale w dużej mierze z dostępności infrastruktury usług lotniczych oraz siatki i częstotliwości połączeń na poszczególnych destynacjach.
PL
Transformacja światowej gospodarki, w tym także transportu lotniczego spowodowała dynamiczny proces intensyfikacji zachowań konkurencyjnych, stając się jednym z głównych źródeł rozwoju tego sektora i tworząc równocześnie skuteczny mechanizm selekcji rynkowej. Przemiany, jakie w transporcie lotniczym na ogół dokonywały się w sposób ewolucyjny obejmowały kolejno demonopolizację, deregulację oraz liberalizację, których skutkiem były wielokierunkowe zmiany, w tym najbardziej spektakularna – powstanie niskokosztowych przewoźników lotniczych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działalności podmiotów oferujących niskokosztowe usługi lotnicze, głównie poprzez zidentyfikowanie ich istoty, charakteru, reguł funkcjonujących w tym segmencie rynku, wpływu na rozwój turystyki i innych gałęzi gospodarki oraz wielostronnej aktywizacji regionów znajdujących się w strefie ich oddziaływania. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
EN
The transformation of the global economy, including air transport, has led to a dynamic process of intensifying competitive behavior, becoming one of the main sources of growth in this sector and creating an effective market selection mechanism. At the same time, the dynamics of air transport have generally been demonstrable in the evolution of air transport. Deregulation and liberalization, which resulted in multidirectional changes, including the most spectacular – the emergence of low cost airlines. The purpose of this paper is to present the activities of low cost airlines, mainly by identifying their character, the nature of the rules in this market segment, their impact on the development of tourism and other sectors of the economy, and the multilateral activation of the regions in their zone of influence.
15
Content available Strategia cen wysokich w transporcie lotniczym
100%
PL
Światowy rozwój gospodarczy i związany z nim wzrost zasobności niektórych grup społecznych tworzy dogodne warunki, w których następuje rosnące zapotrzebowanie na usługi o najwyższym poziomie jakości, komfortu i luksusu. Rozwój tego procesu wykazuje, że elitarna obsługa pasażera w coraz większym stopniu obejmuje pełny zakres jego potrzeb. W związku z tym często rozpoczyna się od miejsca zamieszkania i nie kończy się w porcie docelowym, lecz trwa nadal w otoczeniu celu podróży. Wysoki poziom luksusu jest serwowany zarówno w portowych salonikach VIP, na pokładzie samolotów, w kolejnych fazach procesu turystycznego oraz miejscu docelowym, składających się na całokształt wypoczynku. Z realizacją takiego modelu obsługi klienta wiąże się wyższy poziom cen. Celem artykułu jest wskazanie, w jakim obszarze transportu lotniczego jest stosowana i jakie funkcje spełnia strategia ceny wysokiej. Badania dotyczące tego problemu zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
EN
World economic development and the associated increase in the wealth of some social groups create favorable conditions for the growing demand for services of the highest quality, comfort and luxury. The development of this process demonstrates that elitist passenger service is increasingly embracing the full complex of its needs. Therefore, it often starts with the place of residence and does not end at the destination port but is still in the vicinity of the destination. High level of luxury is served both at the port VIP lounges, on board aircraft, in the subsequent phases of the travel process and on the destination, which make up the rest of the vacation. The implementation of such a customer service model involves a higher price level. The purpose of this article is to indicate in which air transport rim is used and what functions meets the high price strategy. Research on this issue was conducted using the diagnostic survey method using the author’s questionnaire survey.
EN
Increasing competition in the air transport market leads to changes in the positioning of companies and to searching for effective means to improve economic efficiency. Effective realization of the transportation process entails considerable expenses, and obtaining financial resources is becoming more and more difficult. In the era of globalization the process of looking for the methods to improve efficiency in the air transport is considerably growing in importance. The article presents the functioning process of strategic alliances, the system of code - share agreements and the significance of the level of the Load Factor coefficient. Possibilities of establishing a new organization by means of a merger or a takeover are also presented.
PL
Narastająca konkurencja na rynku usług transportu lotniczego prowadzi do zmiany pozycjonowania przedsiębiorstw oraz poszukiwania skutecznych sposobów poprawy efektywności ekonomicznej. Skuteczna realizacja procesu transportowego wiąże się z wydatkowaniem znacznych nakładów, a ich pozyskanie staje się coraz trudniejsze. W dobie globalizacji szczególnego znaczenia nabiera proces poszukiwania metod poprawy efektywności w transporcie lotniczym. W artykule zaprezentowano proces funkcjonowania sojuszy strategicznych, system umów code - share, oraz znaczenie poziomu współczynnika Load Factor. Przedstawiono również możliwości utworzenia nowej organizacji w wyniku fuzji lub przejęcia.
17
100%
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania związane z funkcjonowaniem Międzynarodowego Portu Lotniczego Lublin - Świdnik oraz wpływ jego działalności na rozwój regionalny. Zaprezentowano efekty bezpośrednie, pośrednie, indukowane i katalizowane lotniska oraz efekty mnożnikowe turystyki. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań, dotyczące oceny działalności przewoźników niskokosztowych, którzy oferują z Lublina coraz więcej połączeń. Rozważania zostały podsumowane wnioskami potwierdzającymi tezę, że rozwinięty i sprawny transport jest jednym z podstawowych warunków i głównym czynnikiem dynamizującym tempo wzrostu gospodarczego regionu.
PL
W turystycznych podróżach kolejowych odbywających się w komfortowych warunkach najmniej oczekiwanym postulatem transportowym jest krótki czas przejazdu. Zazwyczaj trasy tych pociągów biegną przez tereny charakteryzujące się malowniczymi krajobrazami, a w odwiedzanych miastach można spotkać unikatowe zabytki architektury, kultury i dziedzictwa narodowego, wymagające niespiesznego zwiedzania, a czasem także zadumy i kontemplacji. Podróż elitarnymi pociągami zapewnia - poza niezapomnianymi wrażeniami turystycznymi - także atrakcje towarzyskie i kulinarne, które zyskały wysokie uznanie wśród pasażerów tego segmentu podróżowania. Z przekazów znana jest opowieść o hinduskiej rodzinie jadącej na wesele. Wsiadają do pociągu, którego przejazd ma trwać 6 godzin. Psuje się 1 z wagonów i wszyscy pasażerowie muszą się przesiąść do pociągu pospiesznego, który dociera do celu w 3 godziny. Mimo iż pasażerowie nie dopłacają do biletu, hinduska rodzina zgłasza zażalenie: mieliśmy jechać 6 godzin, zabraliście nam 3 godziny podróży! W tym zdarzeniu odnajdujemy potwierdzenie fascynacji podróżami kolejowymi, powodującymi wyróżnienie i nobilitację.
19
100%
PL
Specyfika kształtowania cen w usługach transportowych. Strategie cenotwórstwa. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ na poziom cen w poszczególnych gałęziach transportu. Stopniowy wzrost liczebności klientów gotowych zapłacić wyższą cenę za usługi transportowe lepszej jakości.
EN
General principles of price fixing in transport services. Price-creating strategies. Internal and external factors influencing price levels in particular transport sectors. Gradual increase in the number of customers eager to pay more for better-quality transport services.
PL
Rozwój kolei w Ameryce Północnej nie charakteryzował się spektakularnymi zdarzeniami. Niemal od początku jej istnienia w głównej mierze spełniała funkcję przewozu ładunków, natomiast w okresie późniejszym, ze względu na dobrze rozbudowany system szybszych połączeń lotniczych, kolejowe przewozy pasażerskie zyskały mniejszą popularność. Pociągi kursujące na terytorium USA nie charakteryzują się szczególnym poziomem komfortu świadczonych usług, natomiast w Kanadzie istnieją pociągi o wyższym standardzie luksusu. Jednak nie spotyka się w ich wystroju przepychu, przesadnej stylizacji lub też wyrafinowanej obsługi dotyczącej warunków podróżowania i ofert kulinarnych, a także symboli sprzyjających wyróżnieniu i nobilitacji, co często jest istotnym wyznacznikiem legendarnych pociągów kursujących na innych, wcześniej opisanych kontynentach. Trzeba jednak zauważyć, że kilka z nich oferuje usługi charakteryzujące się wysokim poziomem jakości, stąd można je zaliczyć do pociągów, w których podróż przebiega w warunkach podwyższonego komfortu.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.