Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 613

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tourism development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
XX
Turystyka stanowi ważny komponent regionalnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz znaczące źródło zatrudnienia. Fakt ten uznano w Trak-tacie z Maastricht, gdzie znalazło się sformułowanie, że polityki UE powinny uwzględniać działania w dziedzinie turystyki. W wielu regionach granicznych, turystyka jest ważnym komponentem koncepcji lub strategii rozwoju. Stanowiła także jeden z priorytetów operacyjnych programów INTERREG. Opublikowany w 1995 r. przez Komisję Europejską "Green Paper" zapoczątkował debatę na temat efektywnego udziału UE w zakresie wspierania turystyki. Wskazano, że rozwój turystyki może pomóc skierować uwagę na wiele typowych potrzeb rozwojowych regionów, uwzględniać promocję różnorodnych działań gospodarczych w regionach przygranicznych; stworzenie nowych możliwości zatrudnienia, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz rozwój nowych kwalifikacji. Rozwój turystyki może wpłynąć na większą ofertę środków ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego regionu oraz możliwości zwiększenia wachlarza i jakości lokalnych atrakcji i usług, oraz lokalnej infrastruktury.(fragment tekstu)
EN
Key terms: cross border tourism, natural environmental and cultural valour, Vistula Lagoon ports, Kaliningrad Oblast. The Vistula Lagoon is a wide spread water basin on the Polish Russian borderline separated from the Baltic waters by the narrow Vistula Spit. Several rivers flow into the Lagoon, enjoying shipping traffic of fishing, trade and sport vessels: The Vistula Lagoon is an important link in inland waterways and marine transport. The adjacent land boasts great nature environments as well as a tourism and recreational valour. These include, among others, nature reserves, landscape parks and areas embraced by Natura 2000. The Vistula Lagoon forms a natural link of the Eastern and Central Europe river network (waterway E-70). The picaresque sheltered waters of the Lagoon are an excellent area for water sports and sailing. There are in total twelve small Polish ports and havens around the Vistula Lagoon. The development and upgrad-ing of their infrastructure (among others under the project Żuławy Loop) can have a significant impact on developing sailing tourism in the water basin and the ports of Elbląg, Frombork, Tolkmicko and Krynica Morska, which are also accessible for tourist boats. The sailing hinterland gained approximately 800 mooring stands for yachts that can call coastal ports. The key node tourism ports are called Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko and Kąty Rybackie. The Kaliningrad Oblast features an exceptionally fa-vourable natural and cultural environment for the development of tourism. The Russian part of the Vistula Lagoon boasts nine ports and yacht havens. All havens, apart from the haven belonging to the Kaliningrad Yachts Club, require modernisation to revive various forms of tourist traffic. The most important infrastructure elements that need upgrading to develop tourism in the Russian part of the Vistula Lagoon include navigation infra-structure and dredging of water basins and waterways. Stimulation of small Lagoon ports, which in the XX century faced mainly political barriers, may provide an incentive for the development of marine and coastal tourism as well as the development of new, partner cross-border relations between Poland and the Kaliningrad Oblast. Joint cross border tourist routes on land and water or sea routes, or inland trails from Gdańsk to Kaliningrad through Elbląg and Malbork, could serve this aim as well as cruises to Han-seatic cities, development of yacht marines and sailing tourism in Gdańsk Bay and the Vistula Lagoon. Joint promotion of this interesting cross-border region rich in natural and cultural terms could be run in Poland, Russia and EU.(author's abstract)
XX
Rozwój turystyki uzależniony jest w znacznym stopniu od środowiska przyrodniczego, ale i przyroda zależy od ruchu turystycznego. Obszar Puszczy Białowieskiej po gradacji kornika w znacznym stopniu zmienił swój wygląd. Dlatego też postanowiono przeprowadzić badania wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, jako przyszłych pracowników obszarów leśnych i pracowników samorządów lokalnych na temat ich opinii o drzewostanie świerkowym i dalszych działaniach w zakresie rozwoju turystyki w Puszczy Białowieskiej. Badania dotyczyły dwóch wątków, czy turystyka będzie intensywniej się rozwijała po pozostawieniu drzew skażonych, czy po ich wycięciu. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i adekwatnie do wymienionej metody wykorzystano technikę ankiety w postaci kwestionariusza ankiety.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of tourism depends to a large extent on the natural environment but nature also depends on tourism. The area of Białowieża Forest has changed its appearance to a large extent after the bark beetle outbreak. Therefore, it was decided to conduct research among full-time and part-time students of the Faculty of Forestry of Białystok University of Technology in Hajnówka, as future employees of forest areas and local government employees, on their opinions about spruce stands and further actions in the field of tourism development in Białowieża Forest. The research concerned two topics: whether tourism will develop more intensely after the infected trees are left or after they are felled. In the research, the diagnostic survey method was used and the survey technique in the form of a questionnaire in accordance with the above-mentioned method.(original abstract)
3
Content available remote Potencjał ludzki istotnym czynnikiem rozwoju turystyki na Kubie
100%
XX
Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie "potencjał turystyczny" obejmuje elementy środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, jak również zachowania człowieka, które mogą stać się bodźcem do rozwoju turystyki. Z właściwym kierunkiem rozwoju turystyki ściśle związane jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, dlatego tak istotną rolę odgrywa kształcenie przyszłych pracowników turystyki oraz podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego już personelu. Edukacja dotyczy zarówno kadry turystycznej bezpośredniej (np. hotelarze, obsługa ruchu turystycznego), jak i kadry paraturystycznej (np. kelnerzy, kucharze). Dla Kuby rozwój turystyki ma kolosalne znaczenie. Jest to jedno z biedniejszych państw świata, a socjalistyczny system polityczny doprowadził do ruiny gospodarczej wyspy. Powszechny niedostatek we wszystkich dziedzinach funkcjonowania kraju powoduje, że zaniedbania w sektorze turystyki są bardzo duże. Kuba ma wspaniałe walory turystyczne, dlatego właśnie w przyszłości turystyka powinna być głównym motorem dźwignięcia kraju z biedy. Aby tak się stało, muszą nastąpić znaczne inwestycje w rozwój turystyki, m.in. w budowę nowych hoteli, a także tworzenie i rozwijanie produktów turystycznych. Do wszystkich koniecznych zmian należy dodać rozwój kadr, co będzie nabierać znaczenia w przyszłości, w miarę rozwoju turystyki. Problematyka potencjału ludzkiego w rozwoju turystyki na Kubie jest bardzo istotna. (fragment tekstu)
EN
Tourism development is closely related to the preparation of well-qualified personnel and therefore it is important for educating future tourism workers and improving skills of the staff already employed. For Cuba, the development of tourism is very important, as it is one of the poorest countries in the world and the general shortage in all areas of functioning of the country means that negligence in the tourism sector is huge. It is necessary to invest in tourism development as well as to create and develop tourist products.The development of human resources employed in the tourism sector must be added to the rest needed reorganisations. In Cuba, it is necessary to increase the number of tourism schools and change curricula. There are also required changes in the recruitment of personnel for managerial positions, so that the choice of candidate for the job is not influenced by party affiliation rather than qualifications and skills. It is also necessary to change the mentality of people working in the tourism sector. Employees do not care about the customer and standard of their services. In addition, low wages do not encourage to the active work. Positive changes can bring creation of conditions for the conduct of the private business, which will create initiative and entrepreneurship in Cubans. Tourism development will cause the need for further training and in consequence would improve the quality of tourism services. (fragment of text)
4
Content available remote Zrównoważony rozwój turystyki wyzwaniem współczesnej polityki turystycznej
80%
XX
W artykule omówiono główne wyzwania współczesnej polityki turystycznej, do których zaliczono przede wszystkim kształtowanie trwałej konkurencyjności podmiotów i obszarów recepcji turystycznej, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju turystyki. W pracy przedstawiono koncepcję zrównoważonej turystyki oraz dokonano analizy stopnia uwzględnienia problematyki zrównoważonego rozwoju w dokumentach strategicznych kreujących politykę turystyczną w skali międzynarodowej. Następnie, na podstawie badań ankietowych, dokonano oceny wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego na temat turystyki zrównoważonej. Badania przeprowadzone w latach 2010 i 2011 metodą bezpośredniego wywiadu standaryzowanego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains the main challenges of the modern tourism policy such as forming the constant competiveness of the subjects and the areas of tourism reception based on the rules of sustainable development. The work presents the concepts of sustainable tourism as well as the analysis of the strategic documents which create tourism policy on the international level regarding the consideration of the problem of sustainable development. Then, on the basis of the questionnaire research, the knowledge of the inhabitants of Podlaskie Voivodeship on the subject of sustainable tourism has been estimated. The research was conducted in 2010-11 using the method of the direct standardized interview.(original abstract)
5
Content available remote Planowanie strategicznego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym
80%
XX
Planowanie strategiczne jest systematyczną metodą radzenia sobie ze zmianami, budowania konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenia wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej. Jest to twórczy proces, którego celem jest zidentyfikowanie najważniejszych zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów, zadań i strategii, których realizacja będzie dotyczyć tych zagadnień. Planowanie strategiczne jest również ważnym narzędziem służącym zbliżeniu liderów gospodarczych oraz władz miejskich czy gminnych w celu stworzenia partnerskich inicjatyw prywatno-publicznych, służących poprawie klimatu gospodarczego oraz konkurencyjnej pozycji gminy lub miasta. (fragment tekstu)
EN
Strategic planning is a systematic method of managing the changes, reaching a consensus within the community and creating a common vision of a better economic future. Since it is a creative process that aims at identifying the most important factors as well as agreeing on probable goals, tasks and strategies, it becomes a major measure of setting up private-public partnership initiatives, leading to the betterment of the economic environment. In the case of regions, whose tourism is crucial to local development, it is necessary to come up with a tourism development strategy based on a detailed resource assessment (touristic base) and market analysis. Such strategy should include: spatial planning strategy, local development strategy and the principles of sustainable development. (author's abstract)
XX
Celem opracowania jest próba oceny efektywności wydatkowania środków finansowych, które gminy województwa łódzkiego przeznaczają na promocję i rozwój turystyki. Autorzy prezentują szeroko dyskutowany w literaturze problem zarządzania rozwojem turystyki na poziomie miast i gmin. Proponują również własny model oceny efektywności działań podejmowanych przez samorządy gminne na rzecz rozwoju turystyki. Krytycznie podchodzą do wniosków uzyskanych w badaniach empirycznych. Wskazują, że omawiana ocena efektywności wydatkowania środków na promocję i rozwój turystyki nie może zostać dokonana w sposób prosty i oczywisty.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is an evaluation of effectiveness of financial resources that local authorities in the region of Lodz allocate to promote and develop tourism. The authors present a widely discussed problem of tourist destination management. Next, they propose their own model of evaluation of effectiveness of local authorities' actions for tourism development and promotion. They also critically verify the conclusions of their empirical research. They indicate unfortunately, that the discussed evaluation cannot be performed in a simple and obvious way.(original abstract)
7
Content available remote Rola partycypacji społecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki
80%
XX
Współczesna turystyka jest swoistym elementem stylu życia człowieka i sposobem poznawania przez niego świata. Z jednej strony zjawisko turystyki jest powszechnie uznawane za narzędzie rozwoju gospodarczego traktowane w kategoriach ekonomicznych, z drugiej zaś - turystyka postrzegana jest jako narzędzie rozwoju społecznego. Turysta występujący w roli podmiotu podróżowania przez wybór miejsca podróży, a następnie wyjazd realizuje cele o różnorodnym charakterze, np.: zdrowotnym, poznawczym czy rozrywkowym. Turysta, lub innymi słowy uczestnik ruchu turystycznego, odwiedzając określone miejsca znajdujące się poza jego codziennym otoczeniem, nadaje cel podjęcia podróży oraz zaspokaja swoje potrzeby. Jednocześnie wyjeżdżając do miejsc o określonych walorach turystycznych, kształtuje pewne zachowania społeczności lokalnej danego terytorium. Zachowania tych społeczności wiążą się z zaspokajaniem potrzeb turystów w możliwie jak najlepszy sposób dla osiągnięcia satysfakcji z pobytu turystycznego. W tym celu dochodzi do łączenia się lokalnej społeczności oraz jej aktywnego zaangażowania w sprawy turystyki.(abstrakt oryginalny)
EN
The importance of community participation in stimulating tourism development was depicted in the article. Benefits of local community participation have been pre-sented as significant factors influencing further form of tourism services. Contemporary tourism is a synonym of a better lifestyle which may last and keep on developing thanks to active involvement of people from areas visited by tourists. (original abstract)
8
Content available remote Analysis of Tourism Development in the Narew Valley
80%
XX
Turystyka jest często postrzegana jako sposób na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów. Niezależnie od stopnia rozpoznania własnego potencjału turystycznego i zrozumienia zjawisk związanych z turystyką władze lokalne oczekują,że turyści poznają się na atrakcyjności ich gminy i zaczną przyjeżdżać turystycznie. Oczekiwania te są tym większe, im lepszymi zasobami środowiska naturalnego dysponuje dany obszar. Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu obecnego i możliwości rozwoju turystyki na obszarach charakteryzujących się występowaniem walorów przyrodniczych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości łagodzenia presji turystyki na środowisko przyrodnicze, bez potrzeby ograniczania liczby turystów odwiedzających te obszary. Analizą objęto fragment doliny Narwi położony w środkowej części województwa podlaskiego. Dolina Narwi należy do obszarów, które zachowały wiele naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W celu ochrony tych terenów tworzone są rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe oraz wydzielane obszary chronionego krajobrazu. Narew zaliczana jest do spławnych rzek, dawniej była ważnym szlakiem komunikacyjnym, dziś pełni funkcję turystyczną.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is often regarded as a way of accelerating of the socio-economic development areas. Local authorities expect that tourists will know the attractiveness of their community regardless of the degree of recognition of their potential understanding of tourism and tourism-related phenomena and at the and tourists will come. The better environmental resources has the area the greater those expectations are. The purpose of this paper is to analyze the present state and opportunities for tourism development in areas characterized by the occurrence of natural values. Particular attention was paid to the possibility of mitigating the pressures of tourism on the natural environment without the need to limit the number of tourists visiting these areas. The analysis extended a part of Narew valley located in the central part of the Podlasie region. Narew valley is one of the areas that has preserved many natural values of nature and landscape while river Narew formerly was an important waterway and now serves as a tourist.(original abstract)
EN
Tourism fosters the democratization of society by raising people's cultural level and improving their health, and it contributes to the social and economic development of regions and the country as a whole. In the Khmelnytsky region there are 33 recreational facilities with almost 4 thousand places. They include 9 sanatoria, 3 sanatorium-dispensaries, 10 recreation centres, 11 health camps for children, 35 hotels for 2 thousand places. In the region there are 120 wildlife sanctuaries, 158 nature monuments, 35 monuments of landscape architecture, 17 nature reserves, and also the National Nature Park "Podilsky Tovtry," the largest one in Europe. The tourism development program in the Khmelnytsky region for 2013-2015 was developed in accordance with the requirements of the Law of Ukraine on Tourism, the Strategy of regional development of the Khmelnytsky region for 2011-2020, and the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 6, 2008, No.1088-p. approving the tourism development and resorts strategy. (original abstract)
EN
An increasing number of people from various countries have seen tourism as a chance to develop local economy and quality of life. The article presents the results of the analysis of tourism potential of Gryfino County in Western Pomerania in Poland and confronts them with how it is perceived by the residents. Although the county abounds in great tourist attractions, both of natural and cultural nature and is favourably located in geographic terms, tourism is developing very slowly. In order to examine the reasons for the current situation, an attempt to survey the opinion of the local community on this subject was made by applying the method of Focus Group Interviews. The results emphasise the significance of local community for tourism development in a region. (original abstract)
11
Content available remote Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim
80%
XX
Celem opracowania było rozpoznanie i ocena determinantów wpływających na rozwój agroturystyki w powiecie gorlickim. Materiał badawczy obejmował wyniki wywiadów przeprowadzonych z kwaterodawcami oraz zebranych opinii od agroturystów. Oceniono najważniejsze determinanty mające wpływ na rozwój agroturystyki na badanym obszarze. Dokonana analiza potwierdziła, że najważniejszym czynnikiem rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim są uwarunkowania przyrodnicze regionu. Dowiodła również, że szansą na lepsze funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych byłaby wzajemna współpraca kwaterodawców w ramach różnych organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim was to identify and evaluate the determinants influencing the development of agritourism in the Gorlice county. The research material consisted of interviews with owners of agritourism farms and opinions collected from agritourists. The most important determinants affecting the development of agritourism in the studied area were assessed. The analysis confirmed that the most important factor in the development of agritourism in the Gorlice county are the natural conditions of the region. It also proved that the chance for better functioning of agritourism farms would be the mutual co-operation of quarters within various organizations. (original abstract)
XX
Eventy stanowią w dzisiejszych czasach nowoczesną formę promocji marki i produktu, która ułatwia dotarcie do nowych klientów, a także kreuje pozytywny wizerunek destynacji turystycznej. Dla wielu turystów eventy stanowią jeden z głównych celów podróży. Oznacza to, iż stanowią istotny element atrakcyjności turystycznej danego miejsca. Przykładem tego typu eventów są bez wątpienia wielkie imprezy sportowe. Organizacja takich eventów sportowych, jak np. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej stanowi dużą szansę dla rozwoju wielu form turystyki (m.in. turystyki sportowej, turystyki miejskiej, turystyki kulturowej) na terenie państw - organizatorów. W artykule przedstawiono m.in. historię Mistrzostw Świata (1930-2014) oraz Mistrzostw Europy (1960-2016) w piłce nożnej. Celem artykułu jest m.in. analiza wpływu organizacji wielkich imprez piłkarskich na szeroko rozumiany rozwój turystyki na terenie państw -organizatorów (m.in. przyjazdowy ruch turystyczny, udzielone noclegi, wpływy z eksportu turystycznego, rozwój infrastruktury turystycznej itp.). Analizą objęto Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej zorganizowane przez Portugalię (2004), Austrię i Szwajcarię (2008), Polskę i Ukrainę (2012) oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej zorganizowane przez Niemcy (2006). (abstrakt oryginalny)
EN
These days, events constitute a modern form of the brand and product promotion, which facilitates reaching new customers and also creates a positive image of a tourist destination. For many tourists, events constitute one of the main reasons why they travel. This means that they constitute an essential element of the tourist attractiveness of a given location. Great football events are undoubtedly an example of this type events. The organization of sports events such as the World Cup, the European Football Championships offers a great opportunity to the development of many forms of tourism (including sports tourism, municipal tourism and cultural tourism) in hosting states. The present article covers among others the history of the World Cup (1930-2014) and the European Football Championships (1960-2016). The objective of the article is among others an analysis of the impact of the organization of great football events on the widely understood development of tourism in hosting states (including the arrival tourist movement, accommodation offered, incomes from tourist exports, development of the tourist infrastructure etc.). The analysis covered the European Football Championships organized by Portugal (2004), Austria and Switzerland (2008), Poland and Ukraine (2012) and the World Cup organized by Germany (2006). (original abstract)
XX
Sposobem na przyjęcie dużej liczby turystów, jest kreowanie nowych przestrzeni atrakcyjnych turystycznie. Ważnym czynnikiem pomocnym w tych procesach jest rzeka. Rzeka bardzo często definiuje charakter miasta, tworzy przestrzeń publiczną. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmiany roli rzeki w zagospodarowaniu wybranych stolic europejskich na przestrzeni lat, zwłaszcza pod względem wykorzystania rzeki, jako atrakcji turystycznej. Wisła w Warszawie jest rzeką, która posiada dobre warunki naturalne do rekreacji, jednakże obecnie potencjał ten jest w niewielkim stopniu wykorzystywany przez miasto. W innych stolicach europejskich zagospodarowanie rzek jest zupełnie inne. Praga, Paryż, Berlin czy Londyn to miasta obubrzeżne, w których najważniejsze budynki zlokalizowane są nad rzekami, a mimo intensywnej zabudowy rzek, pełnią one ważną rolę w zakresie turystyki i rekreacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The way to attract a large number of tourists, is to create new spaces which are tourist-attractive. An important factor in these process can be a river. Rivers very often define the character of the city and create public space. The purpose of this article is to analyze the changes of the role of rivers in the management of selected European capitals over the years, especially in the use of the river as a tourist attraction. Vistula is a river that has good natural conditions for recreation but currently this potential is hardly used by the city. In other European capitals the management of the river is quite different. Prague, Paris, Berlin and London are the cities with both embankments well-developed, in which the most important buildings are located along the rivers. Despite intensive development of the river banks, they play an important role in the field of tourism and recreation. (original abstract)
XX
Zaprezentowano metodę oceny poziomu rozwoju agroturystyki w jednostkach samorządu terytorialnego. Do wyodrębnienia zmiennych użytych do konstrukcji miernika posłużono się metodą ekspercką. Wyselekcjonowano w ten sposób 9 zmiennych, którymi były: liczba gospodarstw agroturystycznych na 100 gospodarstw rolnych w gminie, liczba miejsc noclegowych w gospodarstwach na 1000 mieszkańców, wykorzystanie miejsc noclegowych, innowacje i zakres oferty agroturystycznej, sezonowość i kategoryzacja, a także obecność turystów zagranicznych w gospodarstwach oraz możliwość pobytu osób niepełnosprawnych. Badania empiryczne przeprowadzone zostały w 2009 r. na próbie 81 gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na terenie 12 gmin wiejskich województwa lubelskiego. Metodą badań własnych był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki wywiadu i ankiety. Efektem badań było utworzenie rankingu gmin pod względem poziomu rozwoju agroturystyki. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a method for assessing the level of development of agritourism in local government units. The choice of variables to construct the meter was used by the expert method. Thus selected nine variables, which were the number of tourist farms to 100 farms in the municipality, the number of beds in households per 1000 inhabitants in the municipality, the use of accommodations, innovation and scope of the offer agritourism, seasonality and categorization, as well as the presence in farm foreign tourists and the possibility of residence for people with disabilities. Empirical studies were carried out in 2009 on a sample of 81 agritourism farms operating in the Lublin province. During the study used a diagnostic survey using interview and survey techniques. The result of the research was to create a ranking of municipalities in terms of the development of rural tourism. (original abstract)
15
Content available remote Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce
80%
XX
W stosunkowo bogatym piśmiennictwie dotyczącym profilaktyki starzenia się organizmu człowieka rzadko poruszana jest problematyka z zakresu aktywności turystycznej seniorów. Tymczasem w literaturze anglojęzycznej funkcjonuje nawet pojęcie senior traveller.(fragment tekstu)
EN
The number of elderly people in society is still growing. This gives a special op-portunity for developing specialized tourism services for underestimated clients - se-niors. This article describes tourism market of seniors. Authors analyze tourism activity and indicate the reasons of going for holidays, barriers of tourism movement and the level of interest in European Union programs supporting abroad going. The researches were carried out in 2011 among 110 seniors living in Gdańsk and Grudziądz. Diagnostic poll method was used. Questionnaires consisted of 12 questions and respondent's particulars. It was significant that seniors preferred domestic than outbound trips. Statistical senior chose trip for tourism and recreation reason and decided on going by coach. Among reasons for not taking part in tourism activity the most important was financial reason. Questionnaires showed that polish seniors were very interested in European Union programs for financial founding for going abroad.(original abstract)
16
80%
XX
Trafne zdefiniowanie przywództwa turystycznego w regionie i wytyczenie liderowi konkretnych zadań przynosi zwykle wiele pozytywnych efektów - społeczno-kulturowych, ekonomicznych czy przyrodniczych. Celem artykułu jest analiza zachowań lokalnych liderów sektora turystycznego regionu południowego Podlasia w zakresie postrzegania jego atrakcyjności, a także odpowiedź na pytanie: w czym przejawiają się ich działania i jak istotny jest ich wpływ na rozwój turystyki na omawianym obszarze? W oparciu o wypełnione przez respondentów kwestionariusze wywiadu autorzy zaproponowali wnioski końcowe, będące z jednej strony sugestią, a z drugiej strony próbą zainicjowania konkretnych przedsięwzięć, które mogą przyczynić się do odniesienia sukcesu organizacyjnego w regionie. Atrakcyjność turystyczna południowego Podlasia to istotny argument, dla którego warto podjąć się tego wyzwania.(abstrakt oryginalny)
EN
The accurate definition of the tourist leadership in a region and setting a leader specific tasks usually brings many positive functions: social, cultural, economic and natural. The aim of the article is to analyze behaviors of the local leaders of tourist section in the Southern Podlasie, as far as its attractiveness is observed, and moreover the answer to the question: what do their main activities involve and how crucial can be their influence on the development of tourism of the discussed region. The authors draw some final conclusions on the basis of questioners filled by respondents. These conclusions are, on one hand, a suggestion, and on the other hand, an attempt to initiate some actual enterprises which can contribute to achieve the organizational success in the region. The tourist attractiveness of the Southern Podlasie is a basic argument which makes this challenge worth doing.(original abstract)
17
80%
XX
W Polsce funkcjonują 44 miejscowości posiadające status uzdrowiska, na obszarze których mogą być świadczone usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Istnieje wiele czynników, które wpływają na funkcjonowanie i rozwój usług uzdrowiskowych. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia uwarunkowań o charakterze organizacyjno-prawnym (abstrakt oryginalny)
EN
W Polsce funkcjonują 44 miejscowości posiadające status uzdrowiska, na obszarze których mogą być świadczone usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Istnieje wiele czynników, które wpływają na funkcjonowanie i rozwój usług uzdrowiskowych. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia uwarunkowań o charakterze organizacyjno-prawnym (original abstract)
XX
Parki Narodowe należą do bardzo specyficznych destynacji turystycznych. Z jednej strony ze względu na bogactwo walorów naturalnych przyciągają znaczne rzesze turystów, z drugiej strony ruch turystyczny w parkach napotyka na liczne ograniczenia, jakie wiążą się z ich funkcją ochronną i podporządkowaniem jej wszystkich form aktywności człowieka, w tym również aktywności turystycznej. W artykule zaprezentowano istotne aspekty dotyczące funkcjonowania turystyki na obszarach chronionych oraz oczekiwania turystów na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Przedstawiono w nim również uzyskane wyniki badań ankietowych dotyczących atrakcyjności Puszczy Białowieskiej po polskiej i białoruskiej stronie oraz zaprezentowano analizę uzyskanych wyników badań ankietowych.(abstrakt oryginalny)
EN
National Parks are highly specific tourist destinations. On the one hand, due to the abundance of natural assets, they attract masses of tourists. On the other hand, tourism flows in parks are associated with a number of restrictions related to the protective functions of the parks and the resultant need for all human activity forms, including tourism, to comply with them. The study presents some crucial aspects of tourism operation in protected areas and tourist expectations on the basis of the Białowieża Forest (Puszcza Białowieska). Furthermore, it presents the results of research surveys regarding the attractiveness of the Białowieża Forest on the Polish and Belarusian sides and an analysis of the research survey findings.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł porusza tematykę aktywności turystycznej w zakresie turystyki przygodowej. Celem artykułu jest poznanie motywów aktywności turystycznej wśród Downillowców. Została przeanalizowana społeczna i ekonomiczna strona uprawiania tej formy turystyki przez tak uściśloną grupę badaną. Autorka bazuje na przypuszczeniu, iż Downhillowcy głównie kierują się w uprawianiu aktywności turystycznej chęcią przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych turystycznie terenach, nastawieni są na pogłębianie relacji ze współuczestnikami Downhillu, a podstawą tej turystyki i sportu są dochody. Materiał empiryczny został zebrany za pomocą dziesięciu wywiadów swobodnych z listą poszukiwanych informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with the subject of tourist activity in the field of adventure tourism among Downhill participants. The aim of the article is to learn about the motives of tourist activity among Downillians. The social and economic side of practicing this form of tourism through such a refined research group has been analyzed. The author is based on the assumption that Downhill players are mainly driven by the tourist's desire to experience strong emotions in attractive tourist areas, are focused on deepening relationships with downhill participants, and the basis of this tourism and sport are income. The empirical material was collected using the form of ten random interviews with a list of wanted information. (original abstract)
Turyzm
|
2012
|
tom 22
|
nr z. 1
41-52
XX
Moskwa współczesna wydaje się być światowym centrum turystyki. Jej atrakcyjność turystyczna dla Rosjan i cudzoziemców i szerokie możliwości dla moskwiczan stymulują przyjazdy w celach turystycznych i wypoczynkowych. Są one wynikiem działalności zespołu czynników historyczno-geograficznych, demograficznych, geopolitycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturalnych. Autorka przedstawia perspektywy rozwoju turystyki w Moskwie i omawia kierunki podjętych działań zmierzających do uczynienia tego miasta w pełni ukształtowanym centrum turystycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Moscow seems indeed to be a centre of world tourism. On the one hand, its tourism attractiveness for Russians and foreigners, as well as the wide opportunities it offers to its own inhabitants, stimulates trips for tourism and recreational purposes. On the other hand, it is determined by a number of historical, geographical, demographic, geopolitical, economic and socio-cultural factors. (original abstract)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.