Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Licencje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Współczesna gospodarka światowa wkracza w kolejny etap rewolucji naukowo-technicznej związanej z komputeryzacją, robotyzacją i elektronizacją procesów produkcyjnych. Wymaga to coraz większych nakładów finansowych, jak też zaangażowania większego potencjału umysłowego. Tylko nieliczne państwa stać dzisiaj na prowadzenie kompleksowych i zakrojonych na szeroką skalę prac badawczo-rozwojowych we wszystkich dziedzinach otaczającej nas rzeczywistości. Sytuacja taka powoduje powstawanie coraz większych dysproporcji między poszczególnymi państwami w dziedzinie techniki, technologii czy też świadczonych usług. Nabywanie wiedzy naukowo-technicznej na podstawie licencji uznaje się powszechnie za najbardziej korzystną formę importu technicznego do krajów o niższym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Należy jednak zaznaczyć, iż transfer ten występuje nie tylko między krajami wysoko rozwiniętymi a krajami zacofanymi gospodarczo, lecz dotyczy również partnerów, którzy osiągnęli podobny poziom rozwoju gospodarki i techniki. Dlatego też najbogatsze państwa są głównymi udziałowcami na światowym rynku licencyjnym. Licencje zapewniają określoną wiedzę w sposób o wiele tańszy, niż na drodze samodzielnych badań i prac rozwojowych.(fragment tekstu)
EN
The initial part of the article presents the place of socialist countries with special regard to Poland, in the turnover of licences against the background of the leading capitalist countries. The principal part of the article is devoted to the post-licence policy pursued by one of Polish greatest establishments which is the industrial plant, ''Stalowa Wola" Steelworks. In connection with that, against the background of the agreements contracted by the Industrial Plant, ''Stalowa Wola" Steelworks with foreign leading firms in the sphere of the production of building and transportation machines, concrete undertakings which concerned the research-developmental work aiming at the modernization of the licences bought, and the effects resulting from this activity, were presented. In the final part of the article, more important conclusions aiming at rationalization of the licence and post-licence policy in Poland were presented.(original abstract)
EN
The article focuses on the requirements and procedures for obtaining a professional engineering license in the United States (USA) and in Canada. The rights, privileges and responsibilities from being registered as a professional engineer are also discussed. The paper also provides information on engineering ethics and the liabilities that are associated with engineering projects. The occasional need to be registered simultaneously in more than one state or province are also discussed.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie niektórych problemów polityki licencyjnej krajów RWPG na tle międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present some problems of licence policy of the CMEA countries against the background of international scientific- technological cooperation. On the basis of the tendencies of development of international scientific-technological cooperation it may be supposed that also in eighties the licence exchange is going to be one of the basical channels of scientific-technological thought flow. Therefore socialist countries must form an efficient mechanism of the common licence policy in order to increase their significance on the world market of scientific-technological achievements. The common licence policy regarded as an element of the common scientific-technological policy is the highest form of bonds in the domain of international scientific-technological cooperation of the socialist countries. Mutual formation of new scientific-technological solutions, mutual buying and selling of licences as well as their mutual implementation and improvement are the symptom of this policy. The so-understood licence policy linked with the whole process of social reproduction is advantageous for the formation of the complementary structure in the field of science and technology of the CMEA countries and constitutes an important factor of the development of the socialistic economic integration. (original abstract)
XX
W świetle jednoznacznego, jak to starano się wykazać, zapisu zawartego w art. 1071 ust. 1 PrAut zakres porozumienia pozostawiony został do uzgodnienia pomiędzy porozumiewającymi się OZZ, z tym, że nakazem płynącym z racjonalności jest, aby obejmował on, co najmniej całe dane pole eksploatacji, w tym pole odtworzeń, bez względu na kategorie licencjonowanych praw. Art. 1071 ust. 2 PrAut nie daje, zarówno w swojej warstwie literalnej, celowościowej, jak i systemowej, podstaw do przyjęcia, że mocą ustawy ograniczone zostały podmiotowo możliwości zawierania porozumień obejmujących odtworzenia przedmiotów praw pokrewnych jedynie do OZZ działających w sferze praw pokrewnych. Nic więc zatem nie stoi na przeszkodzie, aby OZZ reprezentujące np. artystów wykonawców zawarły porozumienie o wspólnym poborze wynagrodzeń z OZZ działającymi w sferze np. prawa autorskiego i aby OZZ umocowaną do poboru wynagrodzeń (a także licencjonowania, do którego art. 1071 ust. 2 PrAut się wprost nie odnosi) z obszaru praw autorskich i pokrewnych była jedna OZZ, która zarządza np. prawami autorskimi. Przecież stanem optymalnym byłoby, żeby w oparciu o porozumienie obowiązki te wykonywała jedna OZZ oraz, aby porozumienie to obejmowało i inne pola, na których można wykorzystać ten sam aparat organizacyjny. To, że pobór wynagrodzeń w odniesieniu do odtworzeń przedmiotów praw pokrewnych, realizowany na podstawie zatwierdzonych tabel wynagrodzeń przez uzgodnioną OZZ, jest obowiązkowy nie ogranicza OZZ w doborze organizacji mającej dokonywać tego poboru na podstawie porozumienia OZZ. Nie przesądza to także zakresu porozumienia towarzyszącego uzgodnieniu jednej organizacji. Art. 1071 PrAut określa minimum omawianej współpracy. Minimum to nie wyczerpuje jednak racjonalności zawierania porozumień o współpracy. Stosowanie tu wykładni zawężającej byłoby nie tylko sprzeczne z wykładnią gramatyczną art. 1071 ust. 2 PrAut, ale nadto z wykładnią systemową i celowościową. Osiągnięcie sytuacji, w której w stosunku do użytkowników, działając na rzecz innych OZZ objętych porozumieniem zawartym pomiędzy nimi, działa tylko jedna OZZ odpowiada względom racjonalności składającym się na należyte wykonywanie zbiorowego zarządzania. Nie tylko pozwala na podniesienie efektywności, obniżenie kosztów czynności oraz bardziej skuteczną kontrolę, a to dzięki koncentracji działań o tym samym charakterze, ale ponadto pozwala na osiągnięcie jasnej i czytelnej sytuacji na rynku, zdejmując z użytkowników ryzyko konieczności indywidualnego negocjowania z każdą z zainteresowanych OZZ z osobna, w tym zwłaszcza obowiązek angażowania się w trudne i uzależnione od ocen jednostkowych spory dotyczące właściwości poszczególnych OZZ. Wskazać należy, iż przyjęte rozwiązanie służy eliminowaniu niepewności sytuacji prawnej użytkowników. Pełne zrealizowanie tych celów wymagałoby jednak ustanowienia obowiązkowego pośrednictwa OZZ w odniesieniu do odtworzeń zarówno w zakresie praw pokrewnych, jak i praw autorskich. Naszym zdaniem zresztą wymogi współczesnego rynku uzasadniają postulat rozszerzenia obowiązkowego pośrednictwa OZZ. Wówczas możliwa byłaby efektywna ochrona zarówno uprawnionych, jak i zapewniona zostałaby pewność sytuacji prawnej po stronie użytkowników. Powyższe zasady powinny obowiązywać niezależnie od tego, czy umawiające się OZZ mają zatwierdzone tabele, czy nie. Według obowiązującego stanu prawnego fakt zatwierdzenia tabel ma znaczenie jedynie dla omawianego obowiązku w odniesieniu do praw pokrewnych, jeżeli organizacje, co najmniej działające w sferze praw pokrewnych, nie będą w stanie osiągnąć porozumienia, co do wyznaczenia jednej organizacji umocowanej do poboru wynagrodzeń z pola odtwarzanie. W tym wypadku, ale tylko w tym wypadku, możliwe jest administracyjne wskazanie OZZ do (poboru) dochodzenia wynagrodzeń należnych z tytułu praw pokrewnych z pola odtwarzanie. Jest to więc uregulowanie szczególne (o wąskim zakresie), ewidentnie niekorespondujące z całością uwarunkowań zbiorowego zarządzania. Wadą tego wskazania jest to, że może być odniesione, jak z tego wynika, wyłącznie do bardzo wąskiego zakresu korzystania z praw i to tylko pokrewnych. Konsekwencją takiego ujęcia jest przyjęcie, że wskazaną w tym zakresie organizacją będzie mogła być tylko organizacja z zakresu praw pokrewnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że rozwiązanie to nie tylko nie zapobiega dezintegracji systemu zbiorowego zarządzania, ale utrwala sytuację niekorzystną, a mianowicie segmentaryzację zbiorowego zarządzania. Uzasadnia to niezbędność weryfikacji przyjętego rozwiązania, jako oczywiście wadliwego. Segmentaryzacja ta może być przełamana w drodze porozumienia OZZ wskazanej do wspólnego poboru wynagrodzeń z obszaru praw pokrewnych z OZZ działającymi w sferze praw autorskich w przedmiocie wspólnego poboru wynagrodzeń z obu obszarów, tzn. praw pokrewnych i prawa autorskiego. Nie ma przecież przeszkód, żeby w wypadku administracyjnego wskazania przez Ministra do poboru wynagrodzeń organizacji działającej w sferze praw pokrewnych doszło do porozumienia, co do tego, że organizacja ta współdziałać będzie z organizacjami działającymi w zakresie prawa autorskiego we wspólnym dochodzeniu wynagrodzeń z odtworzeń, a nawet, że wspólnie wykonywane będzie zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi i autorskimi na tym polu. Sprzyja temu zasada dopuszczająca współpracę OZZ, bez względu na zakres ich uprawnień, jak również zasada dopuszczająca możliwość umocowania pełnomocnika. Jest to ważne w sytuacji, w której realizacja poboru wynagrodzeń wymaga dysponowania wyspecjalizowanymi strukturami organizacyjnymi. Wykorzystanie możliwości w tym zakresie poszczególnych OZZ może przyczynić się walnie zarówno do podniesienia efektywności realizacji poboru wynagrodzeń, jak i wydatnego obniżenia kosztów wykonywanych czynności. Realizowałoby to zasadę one stop shop. Konstatacja ta ma szczególne znaczenie praktyczne. Minister wskazując OZZ z zakresu praw pokrewnych do poboru wynagrodzeń dokonuje oceny jej zdolności do należytego realizowania poboru, w szczególności dysponowania strukturami organizacyjnymi dającymi rękojmię efektywnego realizowania poboru. Wskazanie przez OZZ wnioskującą o wyznaczenie jej do poboru wynagrodzeń, że dysponuje porozumieniem z innymi organizacjami, które są w stanie zabezpieczyć efektywny pobór wynagrodzeń, powinno być brane pod uwagę przy administracyjnym wskazaniu OZZ z zakresu praw pokrewnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the light of the unambiguous, as it has been endeavoured to demonstrate, provision included in Article 1071 sec. 1 of the Copyright Act leaves the scope of the agreement to be concluded by the interested organizations. Due to rationality reasons, it has to regulate however at least the whole particular field of the exploitation, including communication to the public, regardless of categories of rights being subject to license. Article 1071 sec. 2 of the Copyright Act does not allow to accept, in its literal, functional, as well as in system meaning, that the possibility to conclude agreements regulating communication to the public within neighbouring rights has been limited by the statute only to CMOs managing neighbouring rights. There are no obstacles for CMOs representing for example performing artists, to conclude agreements on collection of remunerations executed jointly with organizations managing authors rights. There are also no obstacles for the construction, where there is one organization authorized to collect remunerations (and provide licensing not expressly covered by Article 1071 sec. 2 of the Copyright Act) within copyright and neighbouring rights, for example organization managing authors rights. It would be the optimal solution, where these tasks were executed by one organization, basing on the agreement, which covers also other fields, where the same structures may be used. The fact, that collection of remunerations pertaining to communication to the public of subjects to neighbouring rights executed by the agreed CMO on the basis of approved tables of remuneration is obligatory, is not limiting CMOs in selecting the one to provide collection on the basis of the agreement between all organizations. It is also not determinig the scope of the agreement resulting from selecting one organization. Article 1071 of the Copyright Act specifies minimum basis of the cooperation. This minimum is not however exhausting rationality of concluding cooperation agreements. Applying limiting interpretation here, would not only be against the grammatical interpretation of Article 1071 sec. 2 of the Copyright Act, but also against system and functional one. Reaching the situation, where there is only one CMO acting on behalf of other CMOs on the basis of the concluded agreement, is in the line with rationality, being one of factors of proper collective management. It allows not only to increase efficiency, decrease costs and provide more effective control, due to concentrated activity of the same character, but also to reach clear and transparent situation on the market, by taking the risk of individual negotiation with each of interested CMOs away from users, in particular the obligation to engage into hard and subjective disputes on competences of particular CMOs. It needs to be pointed, that the adopted solution serves eliminating unclear legal situation of users. The complete realization of these goals would require however establishing obligatory intermediation of CMO with regard to communication to the public within neighbouring rights and copyright. In our opinion, requirements set by the contemporary market give reasons for the postulate to extend the compulsory intermediation of CMO. This would allow for effective protection of rightholders, but also for certainty of legal situation of users. The above rules should apply no matter, if CMOs being parties to the agreement have their tables approved, or not. According to the existing law, that fact that tables of remuneration have been approved, is important for the discussed obligation with regard to neighbouring rights, where organizations, acting at least within neighbouring rights sphere, will not agree as to the appointment of one organization authorized to collect remuneration for communication to the public. In such case, but only in such case, it is possible to appoint CMO authorized to collect remunerations due for communication to the public within neighbouring rights, in the administrative way. It is therefore the special regulation (of narrow scope), obviously not corresponding with the general situation within collective management. The disadvantage of this regulation is that it can only be applied to very limited scope of exploitation of rights, only to neighbouring rights. The consequence of such regulation is, that only organization managing neighbouring rights may be appointed. It needs to be pointed out however, that this solution is not only not preventing disintegration of the system of collective management, but consolidates unfavourable situation, namely segmentarization of collective management. It justifies necessity to verify the adopted solution, as obviously defective. This segmentarization may by overcome in the way of agreement of CMO appointed to provide joint collection within neighbouring rights with CMOs acting within copyright sphere on joint collection of remuneration due from both spheres that is: copy right and neighbouring rights. There are no obstacles, in case of administrative appointment by the Ministry of the organization acting within neighbouring rights sphere, for the agreement on cooperation between this organization and organizations acting within copyright sphere pertaining to joint collection of remunerations due from communication to the public, and even more, that collective management of rights within this field shall be provided jointly. It is favoured by the rule allowing cooperation between CMOs, regardless of the scope of their authorizations and by the rule allowing the possibility to appoint a proxy. It is important in the situation, where providing collection of remunerations requires specialized organizational structures. Using sources coming from particular CMOs may serve increasing efficiency in collecting remunerations and decreasing costs in a major way. It would comply with the rule of one stop shop. This has the special practical meaning. The Ministry appointing CMO acting within neighbouring rights to collect remunerations, evaluates its ability to provide proper collection, in particular its organizational structures allowing for effective collection. Declaration made by the CMO applying to be appointed to collect remunerations, that it has agreement with other CMOs, which are capable of securing effective collection of remunerations, should be taken into account by appointing CMO within neighbouring rights provided in the administrative way.(original abstract)
XX
Oprogramowanie jest własnością intelektualną- dlatego od momentu jego wytworzenia automatycznie podlega ustawie antypirackiej. Ustalenia dotyczące rodzaju i zakresu licencji stwarzają wiele problemów, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Firmowa polityka zarządzania licencjami przynosi efekt, jeżeli jej warunki są przestrzegane przez wszystkich pracowników.
XX
Polska jest liderem w Unii Europejskiej pod względem liczby zawodów regulowanych (380). Zdaniem Jarosława Gowina, pomysłodawcy deregulacji, otwarcie większości z licencjonowanych w Polsce zawodów stworzy młodemu pokoleniu warunki do wejścia na rynek pracy, a dodatkowo stworzy warunki do uczciwej konkurencji - im mniej zawodów regulowanych, tym większa jakość usług. W kompetencjach ministra finansów znajduje się 11 zawodów, które zdaniem resortu powinny zostać zderegulowane. Autor artykułu prezentuje główne wątki dyskusji o deregulowaniu zawodów finansowych, argumenty za oraz mankamenty tego pomysłu.
7
Content available remote Ekonomiczne uzasadnienie dopuszczalności przełamywania monopolu patentowego
60%
XX
Ochrona własności intelektualnej jest realizowana głównie poprzez monopole prawne. Istnieją jednak okoliczności, w których prawo dopuszcza ich przełamywanie. W obszarze prawa własności przemysłowej są to przymusowe licencje oraz działalność organizacji standaryzacyjnych. Społeczne uzasadnienie istnienia tych wyjątków jest oczywiste. Konieczne jest jednak postawienie pytania o ich ekonomiczne uzasadnienie, gdyż osłabiają one motywację do prowadzenia działalności wynalazczej. W pewnym sensie przeczą więc głównemu celowi istnienia instytucji patentu. Przedmiotem analizy tego artykułu jest instytucja przymusowych licencji - zarówno jej podstawowa forma, której źródłem istnienia są decyzje organów administracyjnych (co ma miejsce głównie w branży farmaceutycznej), jak i wariant związany z ustanawianiem standardów, gdzie genezą obowiązku udzielenia licencji jest działalność organizacji standaryzacyjnych (czego znaczenie jest szczególnie doniosłe w telekomunikacji i informatyce). Przyjętą konwencją badawczą jest ekonomiczna analiza prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
The protection of intellectual property is mainly realized with legal monopolies. There are some circumstances, when law gives the permission to exclusion. In the area of industrial property law there are compulsory licenses and the activity of standardization organizations. The social grounds of their existence is obvious. However, it is necessary to indicate their economic legitymacy, because they weaken the motivation for inventive activity. Therefore, compulsory licences and the activity of standardization organizations could deny the fundamental purpose of patent existence. The aim of this text is to analyse compulsory licences - both their basic form, which is created by decisions of administrative authorities (mostly in pharmaceutical branch), and the variant, where the compulsory license is the result of the standardization organization activity (it appears in telecommunication and informatics). This research is made within law and economics framework.(original abstract)
XX
Rynek oprogramowania komputerowego jest jednym z najszybciej rozwijających się obecnie rynków towarów i usług, co jest ściśle związane z nowymi technologiami, które są immanentną cechą informatyki. Nie dziwi zatem fakt, że producenci zaskakują nas już nie tylko nowymi rozwiązaniami, ale również sposobami ich sprzedaży i przenoszenia lub nie przenoszenia praw własności. Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest General Public License (GNU GPL) - tj. licencje wolnego i otwartego oprogramowania, które coraz częściej są stosowane w praktyce i które rodzą szereg problemów zarówno w obszarze przeniesienia praw własności, jak również, a może przede wszystkim, w obszarze wyceny programów zbudowanych za pomocą narzędzi uzyskanych poprzez licencję GNU GPL. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki licencji GNU GPL oraz zasad jej wyceny z trzech punktów widzenia: prawa bilansowego w Polsce, MSR/MSSF oraz polskiego prawa podatkowego. Prezentowane zagadnienie opisane zostało na przykładzie systemu operacyjnego Linux, który jest przekazywany użytkownikom w formie licencji GNU GPL. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present specific of license type General Public License (GNU GPL) and rules of its evaluation of three points of view: Polish accounting low, International Financial Reporting Standards and Polish tax low. Presented problems was described on example of operating system Linux, which is deliver to users in such form. (original abstract)
XX
Współcześnie występujące zjawisko istotnego wzrostu znaczenia znaków towarowych w działalności przedsiębiorstw oraz przewidywania co do dalszego wzrostu poziomu krajowych oraz międzynarodowych przepływów z tytułu płatności licencyjnych (royalties) w zakresie korzystania przez przedsiębiorstwa z tych aktywów niematerialnych warunkują łącznie, że możliwość prawidłowego pomiaru i weryfikacji rynkowego charakteru poziomu stawek (potencjalnych) opłat licencyjnych z tytułu korzystania przez przedsiębiorstwa ze wskazanych aktywów ma obecnie i będzie miała w przyszłości szczególne znaczenie. Dotyczy to nie tylko konieczności zapewnienia możliwości prowadzenia prawidłowej dokumentacji podatkowej w zakresie transferu opłat licencyjnych z tytułu wykorzystywania aktywów niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi, czy też prawidłowego pomiaru wartości fundamentalnej tych aktywów, lecz w szczególności prawidłowego ujęcia poziomu wskazanych powyżej opłat na użytek procesów wyceny przedsiębiorstw, będących zarówno posiadaczami praw ochronnych, jak i użytkownikami znaków towarowych. W konsekwencji, w artykule została omówiona metodyka weryfikacji rynkowego charakteru poziomu stawek (potencjalnych) opłat licencyjnych z tytułu korzystania przez przedsiębiorstwa ze znaków towarowych w kontekście procesu wyceny przedsiębiorstw oraz należących do nich kluczowych aktywów niematerialnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The ongoing process of strengthening trademarks' market importance and the anticipation of a further increase in domestic and international capital flows of trademarks' license payments impact the existence of the need of correct recognition and market measurement of trademark royalty rates' levels. It refers not only to the need to ensure proper tax documentation for license fees transfers between related entities, but what is of more importance to ensure their viability during intangible assets and corporate valuations. The article discusses the methodology of verifying the market character of royalty rates levels in the context of both enterprises and their key intangible assets valuation processes.(original abstract)
XX
Licencja, która pozostaje decyzją administracyjną, jest obecna w wielu polskich aktach prawnych. W artykule omówiono strukturę prawną licencji publikowanych w rozumieniu regulacji określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Ustawodawca wymienia dwa rodzaje licencji: licencję maszynisty lokomotywy oraz licencję na kolejowy transport osobowy i przewóz towarów lub na usługi trakcji szynowej, które są wydawane przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Licencja maszynisty kolejowego ma cechy licencji zawodowej i jest wymuszoną decyzją. Z drugiej strony licencja na kolejowy transport osobowy i przewóz towarów lub na usługi trakcji szynowej może być definiowana jako zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Należy również podkreślić, że regulacje dotyczące licencji w transporcie kolejowym odpowiadają prawu Unii Europejskiej(abstrakt oryginalny)
EN
A license, which is an administrative decision, is present in many Polish legal acts. The paper is related to the legal construction of licenses issued under the regulations set forth in the Railway Transport Act dated 28th of March 2003. The legislator lists two types of licenses, i.e. a locomotive driver license and a license for rail transport of people and goods or for rail traction services, which are issued by the President of the Office of Rail Transport. The aim of this paper is to prove the proposition of a separate nature of the two licenses in rail transport. The locomotive driver license bears the features of a professional license and is a constrained decision. On the other hand, the license for rail transport of people and goods or for rail traction services can be defined as a business activity permit. It should also be stressed that the regulations concerning licenses in rail transport correspond with the European Union law(original abstract)
XX
Stosowanie wskaźników referencyjnych na terytorium Unii Europejskiej wymaga zawarcia umowy o stosowanie z administratorem wybranego wskaźnika. Wynika to z określonego w rozporządzeniu BMR monopolu administratorów na decydowanie o zasadach opracowywania, publikowania i udostępniania wskaźników oraz praktyki zobowiązywania użytkowników w regulaminach wskaźników do zawarcia tej umowy. Na umowę składają się zazwyczaj co najmniej dwie licencje - na stosowanie wskaźnika w rozumieniu BMR oraz na korzystanie z tych wskaźników w związku z ich ochroną w ramach reżimów praw własności intelektualnej. Umowa o stosowanie jest umową nienazwaną o charakterze wzajemnym, typem przypominającą umowę licencyjną. Może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony. Najczęściej licencje są także niewyłączne, nieograniczone terytorialnie i odpłatne, choć oczywiście można wyobrazić sobie odrębności w tej kwestii. Stosowanie lub korzystanie ze wskaźników referencyjnych poza umową o stosowanie wskaźników może wiązać się z odpowiedzialnością prawną.(abstrakt oryginalny)
EN
The use of benchmarks in the European Union requires entering into a benchmark licence agreement with the administrator of a given benchmark. This is due to the monopoly of administrators arising out of the Benchmark Regulation (BMR), which entails the right to decide on the rules of developing, publishing, and making benchmarks available to the public, and the administrators' practice of obliging users to enter into such agreements in the terms of use of the benchmark. The agreement typically consists of at least two licenses: for the use of a benchmark within the meaning of the BMR and for the application of a benchmark as it is usually protected under specific Intellectual Property laws. The agreement is an innominate contract, and a reciprocal one, modelled after a licence agreement. It may be concluded for a definite or indefinite period. In most cases the licences are also non-exclusive, without territorial limitations, and provided for consideration, although different solutions can be imagined in these aspects. Using or applying benchmarks without an agreement entails legal liability.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest licencji przymusowej, która w odróżnieniu od innych licencji nie powstaje w drodze umownej, ale jej udzielenie następuje z założenia wbrew woli uprawnionego na skutek decyzji właściwego organu. Artykuł zawiera analizę krytyczną obowiązujących regulacji tej instytucji prawnej jako instrumentu transferu wiedzy na gruncie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w szczególności pod kątem przesłanek udzielenia licencji przymusowej, a co za tym idzie - możliwości jej uzyskania przez zainteresowanych przedsiębiorców. Rozważania te prowadzą do wniosku, iż licencja przymusowa może stanowić atrakcyjną alternatywę dla licencji umownej w sytuacji braku zgody uprawnionego na zawarcie umowy licencyjnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek ustawowych. Jednocześnie wskazano konieczność interwencji ustawodawcy celem usunięcia wątpliwości, jakich nastręcza obecna regulacja licencji przymusowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the compulsory licence, which unlike other licences, is not created by a contract, but granting it ensues against the owner's will, as a result of the decision of the proper authority. The article is a critical analysis of the binding regulations of this legal institution as a tool of knowledge transfer, on the grounds of rules of the Industrial Property Law Act of the 30 June 2000, particularly from the point of view of the circumstances of granting a compulsory licence and the possibility of receiving it by interested entrepreneurs. The author comes to the conclusion that the compulsory licence may be an attractive alternative to the contractual licence, when there is no permission for the authorized person to enter into a licence contract, provided that other statutory circumstances were accomplished. Simultaneously, the author indicates the necessity of the legislator's intervention to eliminate the doubts caused by the current regulations of the compulsory licence.(original abstract)
XX
Podstawą faktyczną glosowanego wyroku był następujący stan faktyczny: W ramach prowadzonej kontroli pojazdu należącego do dwóch osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w K. nałożył na przedsiębiorców karę pieniężną. Jej wysokość była pochodną naruszenia kilku przepisów ustawy o transporcie drogowym, jednak jako główną podstawę wymierzenia tej dolegliwości było wskazanie wykonywania transportu bez wymaganej prawem licencji, gdyż okazana w trakcie kontroli licencja była wydana tylko dla jednego ze wspólników spółki cywilnej. Decyzja określająca wysokość kary została zakwestionowana przez wspólników, którzy w odwołaniu wskazali, że ich przedsiębiorstwo świadczyło usługi transportowe na podstawie licencji, która została decyzją organu licencyjnego (starosty) zmieniona, w ten sposób, że pierwotna licencja wystawiona na jednego ze wspólników została skorygowana i w jej treści wskazano obu wspólników. Rozpoznając odwołanie organ drugiej instancji uchylił decyzję nakładająca karę na wspólnika, który pierwotnie posiadał licencję i w tym zakresie organ umorzył postępowanie pierwszoinstancyjne. Równocześnie organ utrzymał w mocy decyzję w części nakładającej karę pieniężną na drugiego wspólnika. W uzasadnieniu własnej decyzji Główny Inspektor Transportu Drogowego wskazał, że spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy. Nie posiada również zdolności prawnej, a to oznacza, że sama nie może być podmiotem praw i obowiązków. Przedsiębiorcami są wspólnicy, co w oczywisty sposób wynika z art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zatem licencja uprawniająca do wykonywania transportu drogowego powinna być wystawiona dla obu wspólników, a nie jak miało to miejsce w rozpatrywanej sprawie tylko na rzecz jednego z nich. (fragment tekstu)
XX
Charakterystyka rynku franchisingu wskazuje na to, iż opisywana forma działalności gospodarczej wciąż się rozwija i ewoluuje. W warunkach rosnącej konkurencji, coraz trudniej jest z powodzeniem rozpoczynać i prowadzić własną, niezależną od sieci, działalność gospodarczą. Instytucja franchisingu oferuje biorcom swoisty parasol ochronny, dostęp do renomowanych, znanych znaków towarowych oraz know-how, wszechstronną pomoc w uruchamianiu i prowadzeniu działalności, pozwalając przy tym uniknąć wielu błędów towarzyszących początkującym przedsiębiorcom. Za zjawisko pozytywne należy uznać fakt, iż z roku na rok wzrasta, zarówno liczba nowych systemów, jak i franchisobiorców. Wielkości te są znaczące w skali Europy. Pod względem liczby sieci Polska wyprzedza już takie kraje, jak: Szwajcaria, Dania, Irlandia czy kraje środkowoeuropejskie: Czechy i Łotwa. Pozostaje jednak w tyle za Węgrami. Rynek franchisingu w Polsce, pod względem liczby biorców, wyprzedza małe kraje Europy Zachodniej, takie jak: Austria, Dania czy Finlandia. W Polsce funkcjonuje także najwięcej jednostek franchisingowych w Europie Środkowej. W najbliższym czasie wiele systemów zamierza podpisać pierwsze umowy franchisingowe. A już funkcjonujące planują doskonalenie pakietów franchisingowych oraz dynamiczny rozwój. Wielu franchisobiorców, którzy przekonali się o zaletach franchisingu, planuje otwarcie kolejnych jednostek lub kupno innej licencji. Z zaprezentowanych danych wynika, iż po raz pierwszy w 2002 roku zaczęły przeważać polskie systemy franchisingowe, które charakteryzują się wyż- szym wskaźnikiem wzrostu, niż systemy zagraniczne rozwijane zarówno bezpośrednio, jak i przez masterbiorcę. W 2003 roku tendencje te umocniły się i obecnie funkcjonuje 105 polskich sieci oraz 65 zagranicznych. Dane te wskazują na dojrzewanie polskiego rynku. Dużą popularnością zaczynają cieszyć się systemy tzw. master, rozwijane w Polsce przez masterbiorcę licencje podmiotu działającego za granicą, które odnotowały w 2003 roku wzrost o ponad 60% w porównaniu z rokiem poprzednim. Masterbiorca kupuje licencję od zagranicznego przedsiębiorstwa franchisingowego i rozwija sieć na terenie Polski udzielając sublicencji biorcom. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zwiększyła się podaż tzw. licencji master, między innymi ze względu na to, iż dopiero po akcesji niektóre zagraniczne przedsiębiorstwa franchisingowe zdecydowały się na wejście do Polski. Wiele z nich poszukuje masterbiorców, co niejednokrotnie jest zadaniem trudnym. Masterbiorca musi dysponować znaczącym kapitałem, znajomością branży i realiów polskiego rynku oraz należytym doświadczeniem.(fragment tekstu)
XX
Międzynarodowa wymiana towarami zaawansowanymi technologicznie i licencjami ma coraz większe znaczenie w globalnym handlu państw wysoko rozwiniętych i niektórych krajów zaliczanych do grupy rozwijających się. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych tendencji w polskim handlu wiedzą techniczną, czyli towarami i licencjami wysokiej techniki na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Podjęto w nim próbę zaprezentowania istoty gospodarki opartej na wiedzy w powiązaniu z międzynarodową wymianą handlową i integracją gospodarczą w ujęciu teoretycznym. Przeprowadzono analizę Polski na tle krajów południowego i wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej pod kątem wybranych mierników wskazujących na postępy w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. W ostatniej części artykułu zaprezentowano znaczenie Polski w wymianie handlowej technologiami na tle pozostałych 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
International exchange of high technology products and licenses becomes more and more important in developed and some developing countries. The purpose of the paper is to present the basic tendencies developing in Polish trade of technical knowledge referring to selected European Union countries. At the beginning the concept of the knowledge based economy connected with theoretical approach to international trade and economic integration, was the subject of the paper. Then the empirical research of building knowledge based economy in Poland and 14 European Union members was conducted. An analysis of the data showing international trade of technologies in Poland and selected European Union countries was presented in the last part of the paper. (original abstract)
XX
W artykule poruszono temat oszustw finansowych. Omówiono największe afery finansowe ostatniego stulecia, m.in. wywołane przez oszustów takich jak Carlo Pozini i Bernard Madoff. Podjęto próbę znalezienia przyczyn takich sytuacji oraz sposobów unikania ich w przyszłości. Zakwestionowano jednak skuteczność licencji, gdyż organy udzielające licencji nie są jej gwarantem.
XX
Z dniem 1 stycznia 2002 r. weszła w życie nowa ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W artykule omówiono regulacje zawarte w tej ustawie oraz podjęto tematykę certyfikatów kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
XX
W artykule dokonano próby analizy wpływu importu licencji na produkcję eksportowy w oparciu o przykłady z polskiego przemysłu przetwórczego. Wnioski z analizy odnoszę się jednak w dużym stopniu do większości krajów RWPG. (abstrakt oryginalny)
EN
An attempt to analyze the influence of the import of licences on the export production has been taken up in the article. Although the o spies are mostly from Polish manufacturing industry, the analyzed problem concerns, more or less, the majority of CMEA countries connected with Poland by growing economic integration. The licence import ought to be regarded . as a precipitating factor of development in chosen branches of production and a stimulus for research work on their improvement, individual or taken up with the licence-giver. No n-satisfactory export effects of new production capacities in the industry coming from the previously bought licences are to a high degree the expression of divergences between the intentional function of the licence import and the possibilities of managing them. This is chiefly why the structure and level of trade turnover with the industrial countries of the West form disadvantageously for Polish economy. (original abstract)
XX
Od 12 lat toczy się proces pomiędzy koncernem Disneya a rodziną Stephena Slesingera, agenta z Nowego Jorku, który w 1930 roku wykupił prawa do wykorzystywania wizerunku Kubusia Puchatka na terenie Stanów Zjednoczonych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.