Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Koszty zewnętrzne transportu w Polsce
100%
PL
Rozwój sektora transportowego jest bardzo ściśle powiązany z procesem rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Transport zbliża do siebie rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, aktywizuje regiony wokół infrastruktury, czyli umożliwia pozostałym działom sprawne funkcjonowanie. Transport jest też źródłem wielu znaczących, negatywnych dla społeczeństwa i gospodarki efektów zewnętrznych. Okazuje się również, że pomimo wieloletnich doświadczeń w badaniach skutków i kosztów zewnętrznych transportu nadal istnieją duże rozbieżności w ujęciach i metodach badawczych, a także w terminologii oraz zasadach definiowania pojęć. Celem artykułu jest przegląd dostępnych badań nad szacunkami kosztów zewnętrznych i estymacja tych kosztów dla transportu w Polsce z wykorzystaniem metod zalecanych przez Komisję Europejską. Wiedza na temat wielkości kosztów zewnętrznych transportu jest podstawą działań w zakresie internalizacji tych kosztów i doboru właściwych instrumentów polityki transportowej.
EN
The development of transport sector is very closely linked to the process of socio-economic development. The interrelations between transport and economic growth are complex and there are many feedbacks. Transport has a vital role – it brings the markets closer together, increases production, activates regions around the infrastructure, enabling other sectors to function smoothly. Transport is also the source of many significant negative externalities for the environment, society and economy. It also turns out that, despite many years of experience in the study of the external effects and costs of transport, there are still large discrepancies in approaches and research methods, as well as terminology and rules for defining the concepts. The aim of this article is to review available studies on the estimation of external costs and to estimate these costs for transport in Poland using methods recommended by the European Commission. Knowledge of the cost external of transport is the basis for the internalisation of these costs and it allow to choose the most effective transport policy instruments.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
5455--5467
PL
Wiek XXI to postępujący na całym świecie proces urbanizacji. Prognozuje się, że do końca obecnego stulecia w miastach będzie mieszkać blisko trzy czwarte ludności świata. Ekonomiści i politycy dowodzą, że miasta są siłą napędową i mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Pomimo, że europejskie miasta charakteryzują się znaczącymi różnicami w zakresie perspektyw gospodarczych i społecznych, to w większości z nich można zidentyfikować wspólne wyzwania: korki uliczne i związane z tym straty czasu, zanieczyszczone powietrze i zdrowotne konsekwencje dla mieszkańców, hałas, czy też skutki wypadków transportowych. W wielu miastach podejmowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców. Inteligentne miasta to koncepcja obejmująca współdziałanie mieszkańców, władz lokalnych, przedsiębiorców oraz innych instytucji na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Głównym celem tej idei jest dążenie do wykorzystania dostępnej przestrzeni i zasobów w sposób jak najefektywniejszy, przy wsparciu technologii oraz bezpośredniej aktywności społeczeństwa. Celem artykułu jest zidentyfikowanie wyzwań współczesnych miast w Europie, przedstawienie założeń i głównych obszarów koncepcji inteligentnych miast oraz określenie roli transportu i komunikacji w miastach w realizacji idei. Autorka przedstawia działania europejskie w zakresie mobilności miejskiej oraz analizuje dokumenty strategiczne UE, w których programuje się przyszłe kierunki rozwoju transportu w miastach. Na podstawie tej analizy identyfikuje kluczowe elementy wspierania partycypacyjnego zrównoważonej mobilności w miastach.
EN
The XXI century is characterised by urban processes by worldwide. The forecasts show three quarter of world population will have lived in cities by the end of the present century. Economists and politics claim that cities are both essential and are fuelling the right functioning economy. Although European cities show huge differences in economic and societal perspectives, still common challenges such as traffic jams and the loss of time, polluted air and health consequences for inhabitants, street noise or transport accidents results can be identified in most of them. In many cities certain measures are taken to improve the citizens’ lives quality. Smart city is the concept including inhabitants, local authorities, local entrepreneurs and other institutions cooperation at all stages of existence. The main goal of this concept is aiming to use available space and resources in an effective way and being supported by technology and direct societal activities. The aim of this article is to identify the challenges now facing European cities, to present the main areas of smart city concept and to show the role of the city transport and communication sector in the realisation of this idea. The author presents European actions in terms of city mobility and analyses the EU strategic documents in which future key elements of participatory support of sustainable mobility in the cities.
EN
Economy is subject to constant change, and business models and strategies of enterprises often become obsolete before they are implemented. Such circumstances of the modern world force entrepreneurs to use creative thinking and non-standard solutions. Change is present in almost all business areas – starting from production, through distribution, marketing and sales, to operational management. It is a commonly accepted permanent standard of the current times. The contemporary course of socio-economic development on the international arena is outlined by Agenda 2030, adopted in 2015, where the core is the idea of sustainable development. One of the tools for implementing sustainable development is the concept of corporate social responsibility (CSR). The aim of the article is to identify the benefits of incorporating CSR strategies into the business model of transport sector companies – from visions and missions, through strategic objectives, policies and programmes, and ending with procedures. It is supposed to improve efficiency and bring stable results, which will become a source of competitive advantage in the transport sector.
PL
Idea zrównoważonego rozwoju jest wizją postępu łączącego rozwój gospodarczy, ochronę środowiska i sprawiedliwość społeczną, w efekcie czego podnosi się jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Jej realizacji powinny służyć zarówno polityka, jak i praktyka wdrażania na wszystkich poziomach organizacji ludzkiej działalności. Zastosowanie zintegrowanego podejścia do transportu stanowi jedno z fundamentalnych założeń Wspólnej Polityki Transportowej w XXI w. Jego wyrazem miało być zagwarantowanie optymalnej funkcjonalności wspólnego rynku transportowego poprzez wypełnianie gospodarczych i społecznych zadań transportu oraz zapewnienie użytkownikom możliwości dokonywania wolnego wyboru gałęzi przy respektowaniu wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Celem artykułu jest pokazanie roli i znaczenia integracji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej w sektorze transportu w realizacji założonych celów mających skierować transport na zrównoważoną ścieżkę rozwoju. Przeanalizowano uwarunkowania, koszty i korzyści oraz bariery zastosowania w praktyce rozwiązań poprawiających integrację transportu. Przywołano również przykłady takich rozwiązań, które już funkcjonują w Europie.
XX
Sustainable development is a vision of progress, connecting economic development, environmental protection and social justice, as a result, improves overall quality of life, both present and future generations. Both policy and practice should be used to ensure its implementation at all levels of human activity. An integrated approach to transport is one of the fundamental assumptions in the current Common Transport Policy in the XXI century. The main goal is to ensure optimum functionality of transport market by fulfilling the economic and social tasks of transport and to provide users with the possibility to make a free choice of the mode while respecting safety and environmental protection. The aim of this article is to demonstrate the role and importance of intermodal integration in transport sector in achieving to direct transport to a sustainable path of development. The analysis of the determinants, costs and benefits and barriers to the practical solutions that improve transport integration are included in the article. Also the examples of solutions that already exist in Europe are presented.
PL
Stwierdzono korelację pomiędzy wzrostem biomasy i zmianą konduktancji la kultur korzeni wlośnikowatych P. tomentosa w kolbach wstrząsanych. Pomiar konduktancj i zastosowano do śledzenia wzrostu korzeni P. tomentosa w bioreaktorze rozpyłowym o pojemności 10 dm3. Korzystając z wyłączonych zależności liniowych w kolbach wstrząsanych, wyznaczono hipotetyczny wzrost biomasy w bioreaktorze. Końcowy wynik uzyskany z liniowej zależności był niższy od rzeczywistego o 6,8%. Stwierdzono, i konduktancja może być zastępczym parametrem monitorującym wzrost biomasy korzeni P. tomentosa w bioreaktorze rozpyłowym.
EN
A correlation between the growth of biomass and a change in conductance for Paulownia tomentosa hairy roots in shaken flasks was confirmed. The measurements of conductance were used to monitor the growth of P. tomentosa hairy roots in a mist bioreactor of 10 dm3 volume. Using the linear dependencies determined for shaken flasks' cultures, the hypothetic growth of biomass in the bioreactor was determined. The final result obtained from the linear dependence was 6.8% lower than the real one. It was proved that conductance may be considered to be a substitute parameter for monitoring the growth of P. tomentosa hairy roots biomass in the mist bioreactor.
PL
Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, nie można powstrzymać dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego, podstawową kwestią jest w jaki sposób ten proces ma przebiegać i czy da się nim sterować w celu wprowadzenia na preferowaną ścieżkę rozwoju. Jednym z czynników umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy jest sprawny i efektywny system transportowy. Ponieważ popyt na transport stale rośnie, odpowiedzią na te zjawiska nie może być po prostu budowanie nowej infrastruktury i otwieranie rynków. System transportowy wymaga optymalizacji, żeby spełnić wymagania wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie modelu zrównoważonego rozwoju transportu oraz pokazanie możliwości i kierunków wprowadzenia sektora transportu na zrównoważoną ścieżkę rozwoju przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Nie bez znaczenia jest, za pomocą jakiego potencjału transportowego pobudza się rozwój ekonomiczny. Procesy inwestycyjne w transporcie nie mogą być podporządkowane zaspokajaniu żywiołowo i chaotycznie powstających potrzeb transportowych. Racjonalność i równowagę można osiągnąć stosując skuteczne instrumenty obniżania transportochłonności gospodarki, a także stymulując zmiany technologiczne i organizacyjne w transporcie zmniejszające jego zasobochłonność i uciążliwość środowiskową.
EN
At the present stage of civilization development, it is impossible to stop the aspiration of socio-economic development. The basic issue is how the process should be running and if we can control it in order to put on the preferred path. One of the factors which makes socio-economic development possible is an efficient and effective transport system. As the demand for transportation continues to grow, the response to these phenomena can not be simply building new infrastructure and markets opening. The transport system must be optimized to meet the requirements arising from the concept of sustainable development. The main objective of this paper is to present a theoretical model of sustainable transport and to show the possibilities and directions 257 of the introduction of the transport sector on a sustainable path of development taking into account the contemporary socio-economic conditions. It is important what transport potential is used to stimulate economic development. Investment in transport processes can not be subordinated to satisfy spontaneous and chaotic emerging transportation needs. Rationality and balance can be achieved by using instrument leading to reduction of transport intensity in the economy, as well as stimulating technological and organizational changes in the transport for reducing the natural capital intensity and environmental nuisance.
7
100%
PL
Samochody, dla których dobiegł końca okres eksploatacji, są określane jako pojazdy o zakończonym życiu technicznym. Obecnie średnio 75-80% masy samochodów wycofanych z eksploatacji podlega recyklingowi. Natomiast pozostałe 20-25% ich masy, na którą składa się głównie niejednorodna mieszanina różnych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, guma, szkło, tekstylia i in., pozostaje niezagospodarowana. W celu osiągnięcia jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz ograniczenia ilości deponowanych odpadów, konieczne są działania mające na celu stałe zwiększanie stopnia zagospodarowania odpadów i promowanie powtórnego wykorzystania oraz recyklingu złomowanych części, aż do osiągnięcia zerowej ilości traconych surowców. Koncerny samochodowe na etapie projektowania pojazdów wprowadzają materiały zdatne do recyklingu oraz rozwiązania uwzględniające łatwość demontażu. W procesie tym wykorzystywane są informacje zwrotne od wszystkich ogniw łańcucha recyklingu.
EN
Automobiles manufactured by automakers and used by consumers until the end of their useful life are referred as end-of-life vehicles. At present, approximately 75 to 80% of end-of-life vehicles in terms of weight is being recycled (metallic fractions - ferrous and non ferrous). However, the remaining 20 to 25% of their, consisting mainly of heterogeneous mix of materials such as resins, rubber, glass, textile, etc., is still being discarded. In order to reach the most effective use of natural resources and reduction of the volume of disposable waste, automobile recycling activities must include efforts to further reducing the volume of this waste and promote its reuse and recycling to ultimately achieve zero waste. In the development stage automotive concerns have been developing easy-to recycle materials and taking removability into consideration. This process takes benefit from feedback of information from all along the recycling chain.
8
Content available remote Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako problem ekonomiczny i społeczny
100%
PL
Analiza stanu bezpieczeństwa w transporcie krajów UE. Wypadki drogowe, ich ofiary i koszty. Skutki gwałtownego w ostatnich latach rozwoju motoryzacji w Polsce i wzrostu ruchu pojazdów zagranicznych, za czym nie nadąża modernizacja i rozbudowa sieci drogowej. Miejsce Polski w statystyce wypadków i ich ofiar na tle krajów UE. Niepokojące prognozy rozwoju sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Krytyczna ocena efektów dotychczasowych działań na rzecz poprawy BRD i propozycje na przyszłość.
9
Content available remote Czy uda się wprowadzić europejski transport na drogę zrównoważonego rozwoju?
100%
PL
Trwały, zrównoważony rozwój transportu w dokumentach strategicznych UE. Najważniejsze obecnie problemy transportowe, jak: niezrównoważona struktura gałęziowa przewozów, emisja zanieczyszczeń, hałas, kongestia, wypadki, energochłonność, nieefektywny system cen. Sposoby rozwiązywania lub łagodzenia tych problemów.
EN
Permanent and balanced transport development in the strategic documents of the European Union. The most significant current transport problems like for example unbalanced transport branch structure, impurities emission, noise, congestion, accidents, energy-consumption. The methods of solution or attenuation of these problems.
PL
W artykule przedstawiono propozycje modyfikacji formuł analitycznych, pozwalających określić poziom siły kształtowania dla przypadku wyciskania profili o złożonej geometrii ze stopu 7075. Zaproponowana modyfikacja opiera się na wprowadzeniu do relacji analitycznej tzw. czynnika kształtu, dobranego odpowiednio do typu określonej grupy kształtowników. Uzyskane wyniki porównano z wartościami siły wyciskania otrzymanymi podczas badań eksperymentalnych, co pozwoliło na określenie wzorów oraz współczynników kształtu, które najlepiej przybliżają rzeczywisty proces.
EN
The paper presents the proposals of modification of analytic relationships which enable to asses of extrusion load for case of complexity extrudate cross-section of 7075 aluminum alloy. The proposed modification is based on introducting “shape factor” to analytic relationship according to special selection for definited groups of the shapes. The obtained results were compared with the values of the extrusion load received in the experimental work.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu objętości strefy plastycznej na wielkość siły podczas wyciskania wyrobów o przekrojach nieosiowosymetrycznych. Bazując na uzyskanych wynikach wykazano, że opory płynięcia podczas procesu wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego są różne ze względu na powstające konfiguracje stref odkształcenia (objętość i kształt strefy plastycznej, martwej i strefy ścinania) i zależne m.in. od parametrów geometrycznych matrycy (kształt i wielkość oczka matrycy).
EN
The paper presents research results of influence of volume of plastic zone on the load in the case of extrusion of noncircural shapes of the cross-section. Basing on obtained results it has been shown that flow resistance can be different with regard to appearing configurations of the deformation zones (the volume and shape of plastic zone, dead and shear zones) and dependent on the kind of geometrical parameters of a die (shape and size of an die orifice).
PL
U podstaw współczesnego rozwoju gospodarczego Europy leży koncepcja zrównoważonego rozwoju. Według niej musimy tak użytkować zasoby Ziemi, aby również przyszłe pokolenia miały możliwości zaspokajania swoich potrzeb. Transport jest kluczowym czynnikiem nowoczesnej gospodarki. W artykule zostanie dokonany przegląd działań i instrumentów w zakresie zrównoważenia rozwoju transportu. W pierwszej części przedstawione zostanie podejście UE do zagadnień zrównoważonego transportu oraz jego odbicie w dokumentach strategicznych. Druga część poświęcona zostanie przyszłości rozwoju transportu oraz wyzwaniom jakie stoją przed sektorem, aby wkroczyć na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Natomiast w części trzeciej przedstawiona zostanie analiza efektywności procesu równoważenia rozwoju transportu w zakresie problemu emisji zanieczyszczeń i bezpieczeństwa.
EN
The sustainable development is the main priority of current European economic policy. Sustainable development means such development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Transport is the key factor of modern economy. The main objective of this paper is to review the main directions and instruments in the improvement the common relations between transport and natural environment and safety. The first part of the paper contains overview of strategic transport documents and the way environmental dimension is presented there. In the second part possible future of transport development directions and challenges are described. In third part the efficiency of sustainable transport development is analyzed.
PL
Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospodarczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w strukturze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potrzebami transportowymi społeczeństw. Ocena teraźniejszych i projekcja przyszłych zachowań transportowych jest warunkiem tworzenia sprawnego i efektywnego systemu transportowego. Celem artykułu jest przedstawienie czynników mających decydujący wpływ na kształtowanie popytu na usługi transportowe w UE. Analiza zachowań transportowych Europejczyków pozwala na zobrazowanie aktualnych słabości sektora transportu w odniesieniu do stopnia wypełnienia potrzeb i stanowi punkt wyjścia do prognozowania przyszłych potrzeb transportowych. Artykuł powstał na bazie wyników badań przeprowadzonych w ramach pracy habilitacyjnej autorki oraz projektu ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE.
EN
The general characteristic of the present society life is unusual even dynamics, generated by rapid development of science, engineering and technology. This is reflected in the spatial behavior of people and businesses. Changes in the transport structure and volume are conditioned by mobility needs of EU society. Assessment of current and projected future travel behavior is a prerequisite for the creation of an efficient and effective transport system. This article aims to analyze the decisive factors which shaping future trends in travel behavior of EU society. Analysis of the Europeans' transport behavior allows to capture the current weakness of the transport system in relation to the degree of fulfillment of needs and at the same time to provide a starting point to predict future transport needs of EU society. This article is based on research conducted under the habilitation dissertation and project ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) implemented under the 7th EU Framework Program.
14
Content available Biotechnologiczne źródła barwników spożywczych
100%
PL
Kolor ma ogromne znaczenie w odbiorze jakości produktu spożywczego. Poprawę koloru produktów spożywczych uzyskuje się poprzez „do-barwianie" za pomocą dodatków zarówno syntetycznych jak i pochodzenia naturalnego. Ogromne możliwości stoją przed biotechnologicznym otrzymywaniem naturalnych barwników, syntetyzowanych przez algi i mikroorganizmy takie jak: grzyby, drożdże i bakterie.
EN
Colour plays a special role in food industry. Improvement of food colour can be achieved by addition of synthetic dyes or natural plants extracts. Pigments are produced by microorganisms (bacteria, yeast, fungi) and microalgae and they could be an alternative source of natural pigments.
PL
Celem pracy było stworzenie algorytmów i oprogramowania umożliwiającego szybką generację wybranych struktur przestrzennych. W efekcie powstały generatory umożliwiające tworzenie płaskich i walcowych, dwuwarstwowych siatek prętowych o różnej geometrii, generatory sferycznych siatek jednowarstwowych oraz narzędzie do dowolnego powielania zestawu elementów. Stworzone oprogramowanie zostało włączone do systemu obliczeń konstrukcji metodą elementów skończonych - FEAS.
EN
The aim of the paper was to create algorithms and routines for last generation of certain space bar structures. As an effect the generators of double layer plane and cylindrical meshes are created. The spherical single layer mesh generators and a tool to an arbitrary element set multiplication are elaborated. The routines an included into the FEM system FEAS.
PL
Obszerne omówienie opublikowanego w 2008 r. w ramach unijnego projektu badawczego IMPACT, poradnika Handbook on estimation of external costs in transport sektor, czyli "Poradnika szacowania kosztów zewnętrznych w sektorze transportu" - pierwszej tego rodzaju publikacji w historii UE.
EN
The wide discussion over the Guide-Handbook on estimation of the external costs in transport sector published in the 2008 within the research project titled IMPACT - first of this type publication in the history of the European Union.
PL
Przedmiotem artykułu jest teoretyczne oszacowanie i eksperymentalne określenie wielkości sił kształtowania materiałów kompozytowych o różnym stosunku udziału objętościowego składników i różnej ich aranżacji geometrycznej w złożonym materiale wsadowym, w warunkach próby ściskania. Przedstawiono wyniki fizycznego modelowania procesu spęczania z zastosowaniem materiałów modelowych (plastelina) oraz materiałów metalicznych (ołów Pb 1 i aluminium A0). Badaniom poddano próbki o koncentrycznym układzie warstw (twardy rdzeń - miękka powłoka) oraz układzie warstw równoległych (warstwa wewnętrzna twarda; warstwy zewnętrzne miękkie). Różne warianty kompozytowych próbek poddano próbie ściskania, analizując przebiegi charakterystyk siły w funkcji przemieszczenia. Porównano wyznaczone analitycznie i eksperymentalnie wielkości sił spęczania materiałów złożonych. Wykazano konieczność uwzględnienia udziału objętościowego składników oraz ich aranżacji w odkształcanym materiale kompozytowym w formułach określających siłę w procesie jednoczesnego kształtowania plastycznego materiałów o różnych własnościach.
EN
Theoretical assessment and experimental determination of forces used in forming composite materials with different volume fraction and various geometrical arrangement of components in the input material subjected to compression test have been made. Results of physical modelling of an upsetting process using model materials (modelling paste) and metals (Pb 1 lead and A0 aluminium) have been presented. The samples under test had concentric arrangement of layers (hard core-soft coating) or a parallel arrangement (hard inner layers - soft outer layers). Comparison of upsetting forces determined analytically and experimentally for the complex materials was carried out. It has been proved that in the formulas describing the force used in the process of forming materials characterised by different properties it is necessary to take into account volume fraction and arrangement of components of a composite material.
PL
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 to sprawdzian umiejętności nie tylko dla naszych piłkarzy i organizatorów tego widowiska, ale także dla greenkeeperów, którzy odpowiadają za jakość zielonej murawy na wszystkich stadionach.
EN
Contemporary quality management systems put customer satisfaction as the focal point of enterprise interest in their assumptions. The quality management system compliant with ISO 9001:2000 requires enterprises to measure customer satisfaction. This paper aims at presenting the customer satisfaction concept in the context of quality oriented activities of enterprises based on the subject literature and presentation of the results of empirical studies carried out in Polish food industry enterprises possessing quality certificates according the ISO 9001:2000 standard. The studies conducted concerned assessment of activities of the enterprises covered in the area of customer satisfaction management. The studies showed that in the majority of enterprises covered customer satisfaction measurements are conducted because that is required by the ISO 9001:2000 standard. The enterprises stilI possess very modest methodologies for customer satisfaction measurement. They limit their activities to customer satisfaction measurement only, which, without managing that value in internal processes within the enterprise cannot offer full identification of customer expectations and satisfying the customer.
PL
Współczesne systemy zarządzania jakością w swoich założeniach stawiają satysfakcję klienta w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 obliguje przedsiębiorstwa do prowadzenia pomiaru satysfakcji klienta. Celem artykułu było przedstawienie koncepcji satysfakcji klienta w kontekście działań projakościowych przedsiębiorstw w oparciu o literaturę przedmiotu oraz prezentacja wyników badań empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego posiadających certyfikaty jakości zgodne z normą ISO 9001: 2000. Przeprowadzone badania dotyczyły oceny działań badanych firm w obszarze zarządzania satysfakcją klienta. Badania wykazały, że w zdecydowanej większości badanych organizacji pomiaru satysfakcji klienta dokonuje się z nakazu normy ISO 9001:2000. Przedsiębiorstwa dysponują jeszcze ciągle skromną metodologią pomiaru satysfakcji klienta. Ograniczanie się tylko do samych pomiarów satysfakcji klienta, bez zarządzania tą wartością w procesach wewnętrznych przedsiębiorstwa, nie może przynieść pełnego rozpoznania oczekiwań i usatysfakcjonowania klienta.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.