Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 836

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Jakość produktów żywnościowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
XX
Celem badań było określenie wpływu obróbki wstępnej i cieplnej na jakość sensoryczną, zawartość karotenoidów oraz zanieczyszczenia azotanami(III) i (V), kadmem i ołowiem marchwi i buraków, a także zaproponowanie właściwego sposobu obróbki prowadzącego do uzyskania optymalnej jakości potraw z tych warzyw. Jako najkorzystniejszą metodę gotowania marchwi uznano gotowanie w garnku, rozpoczynając proces od wrzącej wody. Uzyskuje się wtedy marchew o dobrej jakości sensorycznej, niewielkich zmianach zawartości karotenoidów, przy jednoczesnym znacznym usunięciu zanieczyszczeń chemicznych - azotanów(III), azotanów(V), kadmu i ołowiu. Biorąc pod uwagę kumulację zanieczyszczeń chemicznych w marchwi, pochodzącej zwłaszcza z terenów zanieczyszczonych, stwierdzono że połączenie obróbki cieplnej z uprzednim procesem moczenia sprzyja większemu wyługowaniu niekorzystnych związków z tego surowca. Nie należy jednak przekraczać 2 godz. moczenia z uwagi na pogorszenie jakości sensorycznej oraz przypuszczalne równoczesne straty składników odżywczo korzystnych. Buraki powinny być gotowane w skórce, pomimo że taki proces obróbki cieplnej prowadzi do mniejszego wyługowania azotanów(III) i azotanów(V), ale jakość sensoryczna produktu gotowanego jest wówczas odpowiednia. Najlepsze usunięcie zanieczyszczeń uzyskano w przypadku gotowania buraków startych, lecz jakość tak gotowanego surowca była nieakceptowana sensorycznie. (abstrakt oryginalny)
EN
There were two main objectives of the paper: to determine the effect of pre-treatment and heat treatment of carrots and beetroots on their sensory quality, on the content of carotenoids in them, as well as on their contamination with nitrates(III) and nitrates(V), cadmium and lead; to suggest a suitable treatment method ensuring optimal quality of dishes from the products treated. It was stated that the best method of cooking carrots involved starting the cooking in a pot with boiling water. By making so, the carrots cooked showed a good sensory quality; changes in the carotenoids were the lowest; and, at the same time, the amount of chemical contaminants: nitrates(III) and nitrates(V), as well as of cadmium and lead essentially decreased. With regard to the chemical contaminants accumulation in carrots, in particular in those grown in polluted areas, it was also found that a combination of heat treatment and soaking process preceding the cooking enhanced the leaching out process of contaminants from this vegetable. It was also stated that when carrots were soaked longer than 2 hrs, their sensory quality was reduced, and, probably, losses in the content of their beneficial nutritious components happened. It is recommended to cook non-peeled beetroots, although, effects of the leaching out process of nitrates(III) and nitrates(V) are reduced; on the other hand, the sensory quality of the product being cooked is suitable. The best results of removing contaminants were obtained when grated beetroots were cooked, but their sensory quality was not satisfactory. (original abstract)
XX
Artykuł omawia prace dotyczące zapewnienia jakości w przemyśle rolno-spożywczym na Podkarpaciu. Dane faktograficzne zebrano w 2001 roku wśród 132 podmiotów czterech wybranych branż według klasyfikacji EKD (mleczarska, owocowo-warzywna, mięsna, zbożowa). W analizowanych przedsiębiorstwach stosuje się różne mechanizmy zapobiegania produkcji wyrobów o złej jakości.
EN
The article presents undertaken endeavours to assure a proper quality in agricultural and foodstuff industry of the Podkarpacie region. In analysed enterprises various methods preventing bad quality production are applied. According to the responses given by surveyed employees, proper quality assurance means to conform parameters of materials and products to food law requirements.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule przybliżono chwyty marketingowe i reklamowe stosowane przy określeniu jakości produktów spożywczych. Omówiono sposób wyboru produktów spożywczych przez klienta. Zwrócono uwagę na stopień świadomości żywieniowej Polaków.
4
75%
XX
Celem pracy było określenie zawartości wybranych makroelementów i mikroelementów w kazeinie kwasowej i kazeinianach. Materiał badawczy stanowiła kazeina kwasowa otrzymana metodą tradycyjną oraz kazeiniany: sodu, wapnia i sodowo-wapniowy otrzymane metodą ekstruzji. Badane preparaty białkowe pochodziły z produkcji przemysłowej. W kazeinie kwasowej i kazeinianach oznaczono zawartość wody, związków mineralnych w postaci popiołu oraz zmierzono kwasowość czynną. Próbki preparatów białkowych mineralizowano na mokro, a następnie oznaczano w nich zawartość wybranych makroelementów (Ca, P, Mg, K, Na) i mikroelementów (Fe, Zn, Cu, Mn). Zawartość Ca, Mg, Fe, Zn, Cu i Mn oznaczono techniką płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (płomień: acetylen - powietrze). K i Na oznaczano techniką emisyjną (płomień: acetylen - powietrze). Zawartość P oznaczano metodą kolorymetryczną. Wykazano, że produkowane ekstruzyjnie kazeiniany zawierały średnio mniej wody (5,63 ÷ 6,28 %) w porównaniu z otrzymaną tradycyjnie kazeiną kwasową (8,15 %). Kazeiniany zawierały średnio kilkakrotnie więcej popiołu (3,80 ÷ 4,54 %) w porównaniu z kazeiną kwasową (0,77 %). Badane preparaty białkowe różniły się istotnie pod względem pH. Średnia wartość pH kazeiny kwasowej wynosiła 5,10 a kazeinianu wapnia - 6,92. Kazeiniany, niezależnie od rodzaju, w porównaniu z kazeiną kwasową zawierały znacznie więcej wapnia (odpowiednio: 1,196 ÷ 22,004 mg/g s.m. wobec 0,499 mg/g s.m.), potasu (0,136 ÷ 0,262 mg/g s.m. wobec 0,005 mg/g s.m.) i sodu (0,279 ÷ 12,665 mg/g s.m. wobec 0,005 mg/g s.m.) oraz zbliżoną ilość fosforu (8,084 ÷ 8,177 mg/g s.m. wobec 8,205 mg/g s.m.) i magnezu (0,033 ÷ 0,040 mg/g s.m. wobec 0,039 mg/g s.m.), z wyjątkiem kazeinianu wapnia (0,201 mg/g s.m.). Największą zawartością wapnia oraz żywieniowo korzystnym stosunkiem jego zawartości względem fosforu (2,70 : 1) charakteryzował się kazeinian wapnia, co predysponuje ten preparat do stosowania w postaci składnika do wzbogacania żywności w pełnowartościowe białko i wapń. Pod względem mikroelementów kazeiniany, w porównaniu z kazeiną kwasową, zawierały więcej żelaza (odpowiednio: 76,234 ÷ 89,325 μg/g s.m. wobec 8,090 μg/g s.m.) i manganu (0,654 ÷ 6,068 μg/g s.m. wobec 0,155 μg/g s.m.). Kazeinian sodowowapniowy charakteryzował się mniejszą zawartością cynku (17,042 μg/g s.m.) w porównaniu z kazeinąkwasową (27,101 μg/g s.m.), kazeinianem sodu (29,508 μg/g s.m.) i kazeinianem wapnia (28,602 μg/g s.m.). Kazeinian wapnia zawierał więcej miedzi (1,801 μg/g s.m.) od kazeiny kwasowej (1,284 μg/g s.m.), kazeinianu sodu (1,234 μg/g s.m.) i od kazeinianu sodowo-wapniowego (1,120 μg/g s.m.). (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research study was to determine the content of selected macroelements and microelements in acid casein and caseinates. The research materials comprised acid casein produced using a traditional method and sodium caseinate, calcium caseinate, and sodium-calcium caseinate produced using a method of extrusion. The analyzed protein preparations came from the industrial manufacturing. In the acid casein and caseinates, the water content was determined as were the mineral compounds in the form of ash, and the active acidity was measured. The samples of protein preparations were wet-mineralized, and, next, the contents of selected macroelements (Ca, P, Mg, K, Na) and microelements (Fe, Zn, Cu, Mn) were determined. The contents of Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, and Mn were determined using a flame atomic absorption spectroscopy (flame: acetylene-air). The contents of K and Na were determined using an emission spectrometry (flame: acetylene-air). The content of P was determined using a colorimetric method. It was proved that the caseinates produced by extrusion had, on average, a lower water content (5.63 ÷ 6.28 %) than the acid casein produced by a traditional method (8.15 %). The caseinates contained a several times larger amount of ash (3.80 ÷ 4.54 %) compared to the acid casein (0.77 %). The protein preparations analyzed differed significantly in the pH value. The mean pH value of the acid casein was 5.10 and that of calcium caseinate: 6.92. Compared to the acid casein and regardless of their type, the caseinates contained much more calcium (respectively: 1.196 ÷ 22.004 mg/g d.m. vs. 0.499 mg/g d.m.), potassium (0.136 ÷ 0.262 mg/g d.m. vs. 0.005 mg/g d.m.), and sodium (0.279 ÷ 12.665 mg/g d.m. vs. 0.005 mg /g d.m.), and the similar concentrations of phosphorus (8.084 ÷ 8.177 mg/g d.m. vs. 8.205 mg/g d.m.) and magnesium (0.033 ÷ 0.040 mg/g d.m. vs. 0.039 mg/g d.m.), except for the calcium caseinate. The calcium caseinate was characterized by the highest content of calcium and a nutritionally desirable calcium-tophosphorus ratio (2.70 : 1), which indicated that it could be used as a food additive to enrich food products with the high-quality protein and calcium. Regarding the microelements, the caseinates contained higher amounts of iron (respectively: 76.234 ÷ 89.325 μg/g d.m. vs. 8.090 μg/g d.m.) and manganese (0.654 ÷ 6.068 μg/g d.m. vs. 0.155 μg/g d.m.) compared to the acid casein. The sodium-calcium caseinate was characterized by lower contents of zinc (17.042 μg/g d.m.), sodium caseinate (29.508 μg/g d.m.), and calcium caseinate (28.602 μg/g d.m.) compared to the acid casein (27.101 μg/g d.m.). The calcium caseinate had more copper (1.801 μg/g d.m.) than the acid casein (1.284 μg/g d.m.), sodium caseinate (1.234 μg/g d.m.), and sodium-calcium caseinate (1.120 μg/g d.m.). (original abstract)
XX
"Żywność gwarantowanej jakości" to określenie produktów, które zostały wytworzone w systemach gwarantujących ich szczególne cechy (łącznie z procesem produkcyjnym) lub szczególną jakość, posiadające stosowne certyfikaty oraz oznaczenie. Do produktów takich zalicza się m.in. produkty rolnictwa ekologicznego, produkty tradycyjne i regionalne, produkty mięsne posiadające certyfikaty QAFP, PQS, QMT i inne. Cel pracy: określenie poziomu wiedzy młodych konsumentów na temat produktów gwarantowanej jakości oraz ich oznakowania. Metodyka: badania metodą ankietową przeprowadzono wiosną 2014 roku wśród 254 osób w wieku 20-31 lat. Zastosowano autorski kwestionariusz ankietowy zawierający odpowiedzi zamknięte z opcjami jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Pytania dotyczyły m.in. znajomości oznakowania oraz produktów gwarantowanej jakości, rodzajów i częstotliwości spożywania takiej żywności oraz motywów, którymi kierują się konsumenci, wybierający tego rodzaju produkty. Wyniki i wnioski: z przeprowadzonych badań wynika, iż większość młodych konsumentów nie zna pojęcia "żywność gwarantowanej jakości", nie zna także oznakowania tej żywności oraz nie potrafi przypisać produktom stosownego oznakowania. Większość z nich nie kupuje i nie spożywa tego rodzaju produktów, a wynika to głównie z braku znajomości tych produktów oraz wiedzy na temat możliwości ich zakupu. Implikacje społeczne: uzyskane wyniki wskazują na konieczność edukacji młodych konsumentów w zakresie żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania. (abstrakt oryginalny)
EN
"The guaranteed-quality food" is a definition of products that are manufactured in the systems guaranteeing their specific properties (together with the production process) or specific quality, possessing relevant certificates and marking. Such products include, inter alia, products of organic agriculture, traditional and regional products, and meat products possessing the QAFP, PQS, QMT, and other certificates. Aim of the study: to determine the level of young consumers' awareness of the guaranteed-quality products and their marking. Methodology: the surveys were carried out in the spring 2014 among 254 individuals aged 20-31. There was applied an author's survey questionnaire including closed-ended questions with the options of one-off and multiple choice and open-ended questions. The questions concerned, inter alia, the awareness of marking and guaranteed-quality products, types and frequency of consumption of such food as well as the motives guiding the consumers choosing such products. Findings and conclusions: the carried out surveys show that most young consumers are not familiar with the term "guaranteed-quality food", they are not aware of marking of such food, either, and they cannot assign the products with relevant marking. Most of them do not buy or consume such products, and this stems mainly from lack of awareness of those products and knowledge of opportunities to buy them. Social implications: the obtained results indicate the need to educate young consumers as regards the guaranteed-quality food and marking thereof. (original abstract)
XX
Autor omówił zagadnienie jakości produktów żywnościowych oraz wymogów konsumenta wobec żywności. Wśród różnorodnych czynników decydujących o wyborze jakościowym żywności pierwszoplanowe znaczenie mają aspekty zdrowotne i cechy sensoryczne. Preferencje polskich konsumentów zbliżone są do wyników badań przeprowadzonych w Europie Zachodniej i USA, z tym, że wyrażają oni większe zainteresowanie cechami sensorycznymi produktów.
EN
In the paper the author presents a thorough approach to the problem of the quality of foodstuffs and consumers' quality assessment. It has been found that from among various factors determining the choice of food products the health aspects and sensory characteristics are of outstanding importance. The data on the preferences of Polish consumers are similar to the results of the studies arried out in Western Europe and U.S.A., except for a greater interest in sensory characteritics of the products. The author points out the necessity to educate people on nutrition and to create a proper consumer opinion on the quality of foodstuffs. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozwój usług gastronomicznych w Polsce w latach 90-tych. Wskazano następnie na społeczne znaczenie jakościowo dobrej żywności. Wysoką jakość produktów żywnościowych gwarantuje upowszechnianie wprowadzania systemu Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) w polskich placówkach gastronomicznych. System Kontroli HACCP scharakteryzowano w końcowej części artykułu.
EN
Preference meaning qualitatively good foods and possibility of her guarantees became introduced in article on example of gastronomic services. In first parts of article one executed analysises of development of Polish gastronomic services in 90s years, with regard of characteristic changes, which took place on market of gastronomic services. Then one underlined social meaning safe foods. In last parts one presented stages of use of system HACCP in gastronomic agencies. In recapitulation one turned attention on Polish legislation treating about qualities of alimentary products in system HACCP. (original abstract)
XX
Omówiono badania 13 gatunków ryb najczęściej spożywanych w Polsce na zawartość wybranych metali w ich mięsie.
EN
The goal of the paper was the determination of the concentration of iron, copper, zinc, magnesium and manganese in the meat tissue of sea and fresh-water fish and invertebrates and in their products. It was found that copper and zinc content in the examined fish and products in which it constitutes the main ingredient is below the limit set by national regulations. It was demonstrated that sea fish constitutes a better source of copper then fresh-water fish. The examined fish and related products were found to contain a high level of magnesium. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest prezentacja wyników badań jakości i trwałości mleka koziego pasteryzowanego znajdującego się w obrocie detalicznym.
EN
Consumers' growing interest in purchasing goat milk is related to its high nutrional, dietetic and medical value. It is indispensable particularly in the diet of children who are allergic to cow milk. The goal of the present paper was an estimation of the quality and durability of pasteurized goat milk sold in retail outlets. Following the analysis it was found that the assessed samples of goat milk were of high quality. The contents of the basic ingredients, that is, milk, fat. lactose is higher that in the case of cow milk. Goat milk is a produce which is relatively durable. After 48 hours of storing it is still fit for consumption. (original abstract)
XX
Zaprezentowano wyniki badań jakości produkowanych w Polsce margaryn: Kasia, Mleczna i Masło roślinne.
EN
One of the factor affecting the quality and durability of margarine is a properly carried out technological process and ultimate higiene. The aim of the present paper was an examination of the quality of selected types of margarine with extended durability. 3 types of margarine of the Polish make manufactured with the use of a modern process line were investigated. The obtained results confirmed their high quality and an impeccable microbiological cleanness of margarine produced in such conditions. It made it possible to extend its durability and thus extend the period in which it is suitable for consumption. (original abstract)
XX
Celem pracy jest analiza zmian wyznaczników jakości soków owocowych w opakowaniach z laminatów tekturowych, przechowywanych przez 52 tygodnie.
EN
The reduction in the sensory quality and physicochemical coefficients of raspberry, cherry, and apple juices was studied. The juices were aseptically packed using the Combibloc system and packages made of cardboard laminate, and stored under warehouse conditions for 52 weeks. Testing was performed every 12 weeks. It has been stated that during storing the colour gets darker, KLA decomposes, and the anthocyanins degradation index increases. It has been suggested to vitaminize home-made fruit juices in order to slow down the deterioration in the quality of juices in cardboard packages during storing. (original abstract)
XX
Opracowano nowy potencjometryczny czujnik smaku z sześcioma różnymi elektrodami typu All Solid State Electrode (ASSE). Każda z elektrod zawiera dwie warstwy: polimer przewodzący i membranę lipidowo-polimerową, w której rozpuszczone są poszczególne związki lipidowe. Potencjometryczny sensor smaku charakteryzuje się globalną selektywnością. Zastosowano go w celu odróżnienia próbek wytrawnych czerwonych win pochodzących z różnych polskich i francuskich winnic. Wina użyte do badań zostały wyprodukowane ze szczepu Pinot Noir (Vitis vinifera) i pochodziły z rocznika 2014. Wina te wyprodukowane zostały w polskich winnicach: Adoria i Miłosz oraz francuskiej winnicy Barton & Guestier. Stwierdzono, że potencjometryczny sensor smaku był stabilny przez trzy dni i był czuły na stężenia kwasu winowego. Próbki wina pochodzące z danej winnicy, lecz różnych butelek znajdują się w tej samej grupie na wykresie PCA. Wina pochodzące z polskiego regionu upraw są bliżej zlokalizowane na wykresie PCA niż wino francuskie. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że wino francuskie charakteryzuje się niższą kwasowością organoleptyczną i wyższą zawartością fruktozy niż wina polskie. Wyniki sugerują, że ten nowy sensor może być używany do rozróżniania win czerwonych z polskich i francuskich winnic. (abstrakt oryginalny)
EN
In this work the new potentiometric taste sensor with six All Solid State Electrodes (ASSEs) has been presented. Each of the electrodes contained two layers: conductive polymer and lipid/polymer membrane in which appropriate lipid compounds was dissolved. The potentiometric taste sensor is characterised by global selectivity. This sensor was applied to distinguish samples of red dry wines coming from different Polish and French vineyards. The wines were produced from the grapes of Pinot Noir (Vitis vinifera) and came from vintage 2014. They were produced in Polish vineyards: Adoria i Miłosz and French vineyard: Barton& Guestier. It can be concluded that this sensor was stable during three days and sensitive enough in tartaric acid solution. Samples of wine from a given vineyard and different bottles are in the same group on PCA plot. The wines from Polish crop region are closer located on PCA plot than French one. This is probably due to the fact that French wine is characterised by lower organoleptic acidity and higher fructose content than Polish wines. These results suggested that this new sensor can be used for distinguishing of red wines from Polish and French vineyards. (original abstract)
13
Content available remote Quality Assurance Management Based on the Haccp System in Food Service Enterprises
75%
EN
Purpose: The aim of the article is to present the theoretical and practical aspects related to the essence and functioning of the HACCP system in selected catering companies. Design/methodology/approach: The article uses the method of analyzing the content of the HACCP book of two companies. The thematic scope relates to the research question: does the HACCP system help in appropriate production management in catering companies? Findings: The research shows that Food monitoring and proper storage temperature control are strictly adhered to thanks to the HACCP system. All the established activities and rules in the HACCP system greatly help in the proper management of production, mainly by preventing the occurrence of a hazard. The system HACCP controls the entire production process, so you can be sure that the finished product is safe. Research limitations/implications: The limitations encountered by the author are mainly the reluctance of companies to present the functioning of HACCP in their area. It is difficult to get a company to provide HACCP documentation. Practical implications: The practical implications of the article are the strengthening of the importance of HACCP in the surveyed companies. The owner will change the menu - there will be a note about the functioning of the HACCP system in the restaurant. Research has strengthened the company's marketing. Originality/value: The article has value for owners of catering businesses. Originality consists in presenting the HACCP quality manual and discussing its records. (original abstract)
XX
W pracy podjęto próbę ustalenia wpływu fitosteroli i skwalenu oraz składników nieglicerydowych oleju z pestek pomidora na stabilność oleju rzepakowego i modelowych mieszanin estrów kwasów tłuszczowych.
XX
W artykule omówiono zagadnienia związane z konkurowaniem innowacjami produktowymi oraz jakością produktu. Przedstawiono związki przygotowania i wprowadzenia na rynek innowacji produktowych oraz produktów wysokiej jakości oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstwa.
EN
In this article the market competition with application of innovation products and high-quality products was represented. Our attention was focused on that two development ways of food products especially. It should be common management of innovation products and quality products progress in firm. Fragmentary information from foreign firm in Poland for that two ways product development do clear profitableness rise. (original abstract)
XX
Przedstawiono zmiany zachodzące w pojmowaniu jakości żywności przez producentów, dystrybutorów i konsumentów. Zmiany w tym zakresie związane są również z projektowanym przystąpieniem Polski do UE. Problemy jakości produktów przedstawione zostały na przykładzie zakładów przetwarzających mleko. Przytoczono również podjęte działania dla poprawy bazy surowcowej i przetwórstwa mleka.
EN
The paper shows how the attitude towards the quality of food products changes among producers, distributors and consumers. These changes are also connected with the fact, that Poland is going to join the EU in close future. Food quality problems are shown on the example of companies processing milk. Activities aiming on improving the quality of milk bought from farmers and changes in milk processing are also discussed.(original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie idei i głównych zasad funkcjonowania systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz norm ISO 9000 (International Organization for Standardization). Praca wskazuje również na możliwość doskonalenia systemów zarządzania jakością żywności przez integrację systemu HACCP z ISO 9000. System HACCP oparty jest na identyfikacji i analizie potencjalnych źródeł zagrożeń produkowanej żywności oraz oszacowaniu ryzyka ich wystąpienia w całym łańcuchu żywnościowym. Normy ISO 9000 są systemem międzynarodowych norm jakości. Ich celem jest ujednolicenie rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania jakością w organizacjach, które chcą wdrożyć ten system. Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, a także jakością jest łatwiejsze po wdrożeniu zintegrowanych systemów zarządzania jakością (ZSZJ). Najlepszym rozwiązaniem okazuje się wdrożenie ZSZJ zgodnego z normą ISO 15161. W ten sposób uzyskuje się większą skuteczność i efektywność realizowanych procesów, zmniejszenie biurokracji w firmach, a także obniżkę kosztów projektowania, wdrażania i utrzymania ZSZJ w porównaniu z systemami wdrażanymi oddzielnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to show the idea and the main functioning principles of HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) and standard ISO (International Organization for Standardization). Moreover it is pointed out for the potential improvement of food quality management systems by the integration of HACCP with ISO 9000. System HACCP is based on the identification and analysis of potential hazard sources of manufactured food and their risk assessment appearance in the whole food chain. ISO 9000 is a family of standards for quality management systems. They unify system solutions in the range of quality management in organizations intending its implementation. The effectiveness of food health safety management and also quality management is easier after the implementation of Integrated Quality Management Systems. The best solution is introducing ZSZJ in accordance with standard ISO 15161. One can obtain higher effectiveness and efficiency of realized processes, diminishing firm bureaucracy as well as lowering the costs of design, implementation and maintenance of ZSZJ in comparison with the implementation of both systems separately. (original abstract)
XX
Podczas przechowywania w pieczywie zachodzi wiele zmian fizycznych i fizykochemicznych, które składają się na proces jego czerstwienia. Zagadnienie czerstwienia pieczywa ma bardzo duże znaczenie technologiczne i ekonomiczne. W pracy opisano badania zmierzające do określenia okresów "świeżości konsumpcyjnej" chleba na podstawie zmian jego cech jakościowych. Przedmiotem analizy były próbki pieczywa pobierane bezpośrednio po dostawie z zakładu produkcyjnego do sklepu - tj. około 4 godzin po wypieku, pochodzące z Krakowskiej Piekarni.
EN
While storing, bakery products undergo many physical and physical-chemical changes which compose the process of staling. Stale bakery goods are comparatively quickly rejected by consumers because as they lose freshness, their organoleptic characteristics grow worse: bread toughens, its crust lacks gloss and crispness, its flavour and taste get worse. The regulations defining how many hours after baking bread is edible are discordant by far with the real period of freshness. The studies carried out at the Institute of Commodities in Cracow aimed at the determination of the "consumption freshness" period of bread based on the changes in its quality factors. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono badania przeprowadzone wśród studentów, dotyczące pojmowania cech jakościowych oraz innowacji w produkcji żywności. Wybrano tę grupę ze względu na fakt, iż studenci, jako młodzi ludzie, w przyszłości posiadając wyższe wykształcenie, mogą mieć znaczący wpływ na definiowanie oczekiwań konsumentów w stosunku do cech żywności. (fragment tekstu)
EN
In the food production, all the elements from the producer to the consumer must commit to excellence. Excellence in the food sector has a social dimension because all people are consumers of food. This paper attempts to examine the understanding of food quality and the role of excellence in food production. The study was conducted among students because of their age and the future social position may decide about the future, a common approach to this particular social problem. Students who taking part in the study, presented well thought out, logical and consistent with the natural human needs approach to food quality characteristics. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule podjęto próbę zidentyfikowania roli jakości, zwłaszcza postrzeganej, w ocenie marek produktów spożywczych. Porównano poziom postrzeganej jakości wyrobów polskich i ich zagranicznych substytutów.
EN
In the article the problem of the role of quality as sign of brand character of food products was presented. On the base of the results of the field empirical researches the place of perceived quality in decision process related to purchasing food products and in defining these products as brand products was shown. The food product brands which can be treated as national brands were listed too. In the next part of the article perceived quality of Polish food products was compared with perceived quality of foreign ones and with Polish and foreign products from the others branches. This comparison made it possible to state that Polish food products dominated over foreign food products and Polish products of the other kinds. (original abstract)
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.